WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 


«MANUAL.Audison / Bulgarian Поздравяваме Ви с покупката на нашия продукт. Вашето задоволство е първото изискване, на което трябва да отговаря нашият продукт: искаме да ...»

COMP - COAX - SYSTEM

OWNER’S

MANUAL

.Audison

/ Bulgarian

Поздравяваме Ви с покупката на нашия продукт. Вашето задоволство е първото изискване,

на което трябва да отговаря нашият продукт: искаме да получите същото задоволство,

което получава човек от аудио системата в своята кола. Това ръководство е съставено

с цел да предостави основните инструкции, необходими за правилното инсталиране и

ползване на системата. Все пак диапазонът за възможна употреба е доста голям, ето защо за допълнителна информация се обръщайте към консултанта във Вашия магазин или към нашия екип за техническа поддръжка на електронен адрес support@elettromedia.it .

Преди инсталиране на компонентите, прочетете внимателно всички инструкции в това ръководство. При неспазване на инструкциите можете неволно да причините повреда на продукта .

1. Всички компоненти трябва да бъдат здраво прикрепени към тялото на автомобила .

Придържайте се към това правило и при монтажа на всякакви други допълнителни конструкции, които бихте желали да монтирате. Уверете се, че всички компоненти са здраво прикрепени и обезопасени. Компонент, който би се разхлабил по време на движение на автомобила може да причини сериозни наранявания на пътниците, или на други превозни средства .

2. Винаги поставяйте защита на очите, когато използвате инструменти, тъй като стружки или парчета от продукта може да се пренесат по въздуха .3. За да избегнете случайна повреда, дръжте продукта в оригиналната опаковка докато сте готови за инсталиране .

4. Не правете никакви инсталации във вътрешността на отделението за двигателя .

5. Преди да започнете инсталацията, изключете главния уред и всички други аудио уреди, за да избегнете възможна повреда .

6. Уверете се, че мястото, което сте избрали да инсталирате компонентите, няма да смущава нормалното действие на механични или електронни системи на превозното средство .

7. Не инсталирайте тонколоните на места, изложени на вода, повишена влажност, прах или мръсотия .

8. Не монтирайте тонколоната за високите тонове без предпазната й решетка .

9. Не инсталирайте компонентите и не прекарвайте кабелите в близост до електрическата кутия на превозното средство .

10. Бъдете много внимателни, когато пробивате дупки или правите разрез в шасито на превозното средство и се уверете, че под или на избраната повърхност няма кабели или структурни елементи важни за превозното средство .

11. Когато прекарвате кабели, уверете се че кабелите не са в контакт с остри ръбове или близо до движещи се механични части. Уверете се, че кабела е добре прикрепен и защитен по цялата си дължина и че има противопожарна изолация .

12. Използвайте кабели само с подходящ разрез (AWG) според вида на захранването .

13. Когато прекарвате кабел през отвор в шасито на превозното средство, защитете кабела с гумена шайба (громет). Уверете се, че има подходяща защита за кабелите, минаващи в близост до части, които се нагряват .

14. Не прекарвайте жици от външната страна на превозното средство .

15. Използвайте кабели, връзки и аксесоари с перфектно качество, както е указано в каталога Connection .

16. Гаранционен сертификат: За повече информация посетете уебсайта на Audison .

БЕЗОПАСНА СИЛА НА ЗВУКА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМ И СЛУШАЙТЕ НА БЕЗОПАСНО НИВО НА ЗВУКА. ПОМНЕТЕ ЧЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКАЛЕНО ВИСОК ЗВУК МОЖЕ ДА УВРЕДИ СЛУХА ВИ .

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО Е НАЙ-ВАЖНА, КОГАТО ШОФИРАТЕ .

Информация об утилизации электрического и электронного оборудования (для европейских стран, в которых организован раздельный сбор отходов) Продукты с маркировкой “перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на колесах” не допускается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов и компонентов. Для получения информации о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилах доставки отходов в этот пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье .

Owner’s Manual / Chinese simplified support@elettromedia.it 1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15. Connection 16. : Audison

–  –  –

Hrvatski / Croatian estitamo na kupnji ovog proizvoda. Vae zadovoljstvo prvi je uvjet kojeg na proizvod mora zadovoljiti: to je isto zadovoljstvo koje uivaju osobe s dugotrajnim uivanjem u doivljaju glazbe u automobilu. U ovom priruniku nalaze se osnovne upute za ispravnu ugradnju i upotrebu ovog sustava. Meutim, raspon moguih primjena je vrlo irok; za dodatne pojedinosti kontaktirajte vaeg pouzdanog dobavljaa ili nau tehniku podrku na adresi e-pote support@elettromedia.it Prije ugradnje dijelova paljivo proitajte sve upute iz prirunika. Nepotivanje ovih uputa moe dovesti do neeljenog kvara ili oteenja proizvoda .

1. Sve komponente moraju biti vrsto stegnute na konstrukciju vozila. Uinite isto kad postavljate bilo kakvu prilagoenu konstrukciju koju ste napravili. Provjerite da li je vaa instalacija vrsta i sigurna .

Ako se za vrijeme vonje otpusti komponenta, moe prouzroiti ozbiljnu tetu putnicima, kao i drugim vozilima .

2. Obvezno nosite zatitne naoale za vrijeme buenja jer Vam praina moe doi u oi .

3. Radi izbjegavanja neeljenih oteenja, proizvod uvajte u originalnom pakiranju, po mogunosti sve dok ne budete spremni za konanu ugradnju .

4. Nemojte postavljati instalacije blizu motora .

5. Prije poetka postavljanja iskljuite glavnu jedinicu i sve druge audio sustave, kako biste izbjegli bilo kakvo mogue oteenje .

6. Vodite rauna da ureaji ne smiju biti postavljeni na mjestima na kojima ometaju normalan rad mehanikih ili elektrinih ureaja vozila .

7. Nemojte postavljati zvunike na mjesta na kojima mogu doi u dodir s vodom, vlagom, prainom ili prljavtinom .

8. Visokotonski zvunik nemojte ugraivati bez prednje zatite reetke za kupolu .

9. Nemojte ugraivati dijelove ili provoditi kablove blizu elektrine razvodne kutije u vozilu .

10. Budite vrlo oprezni kada buite ili reete u asiji vozila, uvjerite se da nema kablova ili konstrukcijskih dijelova bitnih ispod ili u odabranom podruju .

11. Kada postavljate kablove, pazite da se ne naslanjaju na otre rubove i da nisu u blizini mehanikih ureaja u pokretu. Vodite rauna da kablovi moraju biti dobro privreni i izolovani cijelom duinom .

12. Koristite samo kablove odgovarajueg presjeka (AWG) obzirom na potrebno napajanje .

13. Ukoliko elite provui kabal kroz rupu na asiji auta, zatitite kabal gumenim prstenom (ahura) .

Osigurajte odgovarajue zatitite kablove koji prolaze blizu podruja koja razvijaju toplinu .

14. Nemojte postavljati instalacije van vozila .

15. Koristite samo najkvalitetnije kablove, spojnice i dodatne dijelove koje moete nai u katalogu Connection .

16. Jamstveni list: Za vie informacija posjetite Audison internetsku stranicu .

UPOZORENJE

OSLANJAJTE SE NA VLASTITI SLUH I TESTIRAJTE ZVUK. MOLIMO IMAJTE NA UMU DA STALNO

IZLAGANJE VISOKIM TONOVIMA MOE UZROKOVATI OTEENJE SLUHA. ZA VRIJEME

VONJE, SIGURNOST MORA BITI NA PRVOM MJESTU .

Podaci o elektrinom i elektronikom otpadu (za one lanice europske unije koje organiziraju odvojeno skupljanje otpada) Proizvodi koji su oznaeni prekrienom kantom za smee na kotaima ne smiju se odlagati zajedno s kunim otpadom .

Ovi elektrini i elektroniki proizvodi moraju se reciklirati u odgovarajuim postrojenjima koja mogu zbrinjavati otpad ovih proizvoda i komponenata. Kako biste znali gdje se nalaze vama najblia takva mjesta za recikliranje/zbrinjavanje obratite se lokalnim gradskim vlastima. Recikliranjem i zbrinjavanjem otpada na prikladan nain doprinosite zatiti okolia i sprjeavanju tetnih utjecaja za zdravlje .

esky / Czech

Gratulujeme k zakoupen tohoto vrobku. Tento n vrobek by ml pedevm splnit vae oekvn:

stejn oekvn, jako maj ti, jen tou prot efekty autordia. Tento nvod byl vypracovn k poskytnut zkladnch postup, nutnch pro instalaci a sprvn pouit systmu. Nicmn, rozsah monho pouit je rozshl; pro vce informac prosm nevhejte kontaktovat svho dvryhodnho prodejce i nai technickou podporu na emailu support@elettromedia.it Ped instalac komponenty si prosm peliv pette vechny pokyny, obsaen v tomto nvodu .

Nedodren tchto pokyn me zpsobit nemysln zrann i pokozen tohoto vrobku .

1. Veker komponenty mus bt bezpen upevnny ke konstrukci vozidla. Postupujte stejnm zpsobem, kdy instalujete jakkoli zkaznick systm, kter jste postavili. Pesvdte se, e je instalace pevn a bezpen. Komponenta, kter by se uvolnila za jzdy, me zpsobit vn zrann pasarm stejn jako pokozen vozidla .

2. Vdy si nasate ochrann brle, kdy pouvte nstroje, protoe lomky a pozstatky vrobku mohou prolett vzduchem .

3. Abyste pedeli nechtnmu pokozen, uchovvejte vrobek, je-li to mon, v originlnm balen, dokud nejste pipraveni na konenou mont .

4. Neprovdjte dnou instalaci uvnit kabiny vozu .

5. Ped zapoetm instalace vypnte hlavn jednotku a veker zazen audio, abyste pedeli monmu pokozen .

6. Ujistte se, e umstn, kter vyberete k instalaci komponent, nenaru normln provoz jakchkoli mechanickch nebo elektrickch zazen vozidla .

7. Neinstalujte reproduktory na msta, kde by mohly bt vystaveny vod, nadmrn vlhkosti, prachu nebo pn .

8. Neinstalujte vkov reproduktor bez ochrann mky knusu .

9. Neinstalujte komponenty nebo nevete kabely v blzkosti elektronickch skn vozidla .

10. Bute velmi opatrn, kdy vrtte nebo sthte v asi vozidla a ujistte se, e pod nm nebo v jeho blzkosti nejsou dn kabely nebo konstrukn prvky nezbytn pro provoz vozidla .

11. Kdy instalujete kabely, ujistte se, e kabel nepichz do kontaktu s ostrmi okraji nebo pohybujcmi se mechanickmi zazenmi. Ujistte se, e jsou kabely pevn pipevnn a chrnn po cel jejich dlce a e jejich izolace je neholav .

12. Pouvejte pouze kabely se sprvnou sekc (AWG) dle pouitho napjen .

13. Kdy vedete kabel skrze otvor v asi vozidla, chrate kabel gumovm kroukem (prchodkou) .

Ujistte se, e jsou kabely opateny sprvnou ochranou, jestlie vedou v blzkosti oblast, produkujcch teplo .

14. Nevete kabely mimo vozidlo .

15. Pouvejte kabely, konektory a psluenstv nejvy kvality, kter naleznete v katalogu Connection .

16. Zrun certifikt: Pro vce informac navtivte webovou strnku Audison .

BEZPENOSTN ZVUK

POUIJTE PRAKTICK SMYSL A VYZKOUEJTE BEZPENOSTN ZVUK. PROSM PAMATUJTE,

E DLOUH EXPOZICE TLAKU Z DVODU NADMRN VYSOK FREKVENCE ZVUKU ME

POKODIT V SLUCH. PIZEN MUS BT ZACHOVNA PEDEVM BEZPENOST .

Informace o likvidaci elektrickho a elektronickho odpadu (pro zem EU, kter pouvaj systm tdn odpadu) Produkty obsahujc symbol (pekrtnut odpadkov kontejner) nesm bt likvidovny jako domc odpad. Elektrick a elektronick odpad m bt recyklovn v zazen urenm pro manipulaci s tmito pedmty a jejich komponenty .

Kontaktujte svj mstn sprvn ad ohledn umstn nejbliho takovho zazen. Sprvn recyklace a tdn odpadu napome zachovn prodnch zdroj, stejn jako ochran naeho zdrav a ivotnho prosted ped kodlivmi vlivy .

Nederlands / Dutch Gefeliciteerd met uw aankoop van ons product. Uw tevredenheid is de eerste eis waar onze producten aan moeten voldoen: evenals de tevredenheid van diegene die naar de ervaring van de geluidsemotie in de auto verlangen .

Deze handleiding is opgesteld om de belangrijkste instructies te volgen die nodig zijn voor het installeren van het systeem zodat deze optimaal gebruikt kan worden. Echter, het bereik van mogelijke toepassingen is breed; voor verdere informatie, wees zo vrij om contact op te nemen met uw vertrouwde leverancier of onze technische ondersteuning op de e-support@elettromedia .

it. Lees voor de installatie van de componenten de instructies in deze handleiding zorgvuldig door .

Niet-naleving van deze instructies kan tot onbedoelde letsel of schade aan het product veroorzaken .

1. Alle onderdelen moeten stevig aan de constructie van het voertuig worden bevestigd. Doe hetzelfde bij het installeren van aangepaste structuren die u hebt gebouwd. Controleer of uw installatie stevig en veilig is. Componenten die tijdens het rijden losraken, kunnen ernstige letsel aan de passagiers veroorzaken, maar kunnen ook ernstige schade aan andere voertuigen veroorzaken .

2. Draag altijd beschermende brillen wanneer u gebruik maakt van gereedschappen zodat splinters en andere productresten niet in uw ogen kunnen komen .

3. Om incidentele schade te voorkomen, laat het product in de originele verpakking totdat u klaar bent voor de uiteindelijke installatie .

4. Voer geen installatie in de motorruimte uit .

5. Voordat u met de installatie begint, zet de hoofdeenheid en andere audio-systeemapparaten uit, om mogelijke schade te voorkomen .

6. Zorg ervoor dat de locatie die u voor het installeren van de componenten wilt gebruiken niet de normale werking van mechanische of elektrische apparaten van het voertuig stoort .

7. Installeer geen luidsprekers waar zij aan water, buitensporige vochtigheid, stof of vuil blootgesteld kunnen worden .

8. Installeer de tweeter niet zonder het beschermende rooster .

9. Installeer geen kabels of componenten in de buurt van elektronische of mechanische voorzieningen van het voertuig .

10. Wees zeer voorzichtig bij het boren of snijden in het chassis en controleer of er onder of in het geselecteerde gebied geen kabels of structurele elementen voorkomen, die essentieel zijn voor de werking van het voertuig .

11. Zorg bij het leggen van de kabels ervoor dat de kabels niet met scherpe randen in contact komen of in de buurt van bewegende mechanische apparaten komen te liggen. Zorg ervoor dat ze goed vastzitten en met zelfdovende isolatie over de gehele lengte beschermd zijn .

12. Gebruik alleen kabels met de juiste doorsnede (AWG) zoals hierin aangegeven .

13. Wanneer de kabel door een gat in het chassis van het voertuig worden doorgevoerd, bescherm deze kabel dan met een rubberring (pakkingring). Zorg voor passende bescherming voor kabels die dicht bij warmte genererende apparaten lopen .

14. Laat geen draden aan de buitenkant van het voertuig lopen .

15. Gebruik hoogwaardige kwaliteitskabels, connectoren en accessoires, die u in de verbindingcatalogus kunt vinden .

16. Garantiecertificaat: Voor meer informatie bezoek de website van Audison .

VEILIG GELUID

GEBRUIK GEZOND VERSTAND EN PAS VEILIG GELUID TOE. VERGEET NIET DAT LANGE

BLOOTSTELLING AAN EXTREEM HOGE GELUIDSDRUKNIVEAUS UW GEHOOR KAN

BESCHADIGEN. VEILIGHEID MOET TIJDENS HET RIJDEN VOOROP STAAN .

Informatie met betrekking tot de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (voor de Europese landen die het afval gescheiden inzamelen) Producten die zijn gemarkeerd met een doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Deze elektrische en elektronische producten dienen te worden gerecycled door geschikte faciliteiten, die in staat zijn om deze producten en componenten te verwerken. Om te weten te komen hoe en waar deze producten ingeleverd kunnen worden bij het dichtstbijzijnde recycling/inzamelingspunt, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw lokale gemeente. Het op correcte wijze recyclen en inzamelen van afval draagt bij aan de bescherming van het milieu en het voorkomen van schadelijke effecten op de gezondheid .

Owner’s Manual English / English Congratulations on purchasing our product. Your satisfaction is the first requirement that our products must meet: the same satisfaction as the one gained by those who long for experiencing the car audio emotion. This manual has been drawn to provide the main instructions required to install and use the system properly. However, the range of possible applications is wide; for further information, please feel free to contact your trusted dealer or our technical support at the email support@elettromedia.it Before installing the components, please carefully read all of the instructions contained in this manual. Failure to respect these instructions may cause unintentional harm or damage to the product .

1. All components must be firmly secured to the vehicle structure. Do the same when installing any custom structures you may have built. Confirm your installation is solid and safe. A component coming loose while driving may cause serious damage to the passengers, as well as to other vehicles .

2. Always wear protective eyewear when using tools, as splints or product residue may become airborne .

3. In order to avoid incidental damage, keep the product in the original packaging until you are ready for the final installation .

4. Do not carry out any installation inside the engine compartment .

5. Before starting with the installation turn the head unit and all other audio system devices off, avoiding any possible damage .

6. Make sure that the location you choose to install the components does not interfere with the normal operation of any mechanical or electrical devices of the vehicle .

7. Do not install loudspeakers where they may be exposed to water, excessive humidity, dust or dirt .

8. Do not install the tweeter without the protective grille .

9. Do not install the components or make cable run close to electronic or mechanical devices of the vehicle .

10. Be very cautious when drilling or cutting into the vehicle chassis, making sure there are no cables or structural elements essential to the vehicle underneath or in the selected area .

11. When routing cables, make sure that the cable does not come in contact with sharp edges or near moving mechanical devices. Make sure that it is firmly attached and protected along its entire length and its insulation is self-extinguishing .

12. Only use cables with the proper section (AWG) indicated herein .

13. When running the cable through a hole in the vehicles chassis, protect the cable with a rubber ring (grommet). Be sure to provide proper protection for cables running close to heat-generating devices .

14. Do not run the wires outside of the vehicle .

15. Use top quality cables, connectors and accessories such as found in the Connection catalogue .

16. Warranty certificate: For more information visit the Audison website .

SAFE SOUND

USE COMMON SENSE AND PRACTICE SAFE SOUND. PLEASE REMEMBER THAT LONG

EXPOSURE TO EXCESSIVELY HIGH SOUND PRESSURE LEVELS MAY DAMAGE YOUR

HEARING. SAFETY MUST BE AT THE FOREFRONT WHILE DRIVING .

Information on electrical and electronic equipment waste (for those European countries which organize the separate collection of waste) Products which are marked with a wheeled bin with an X through it can not be disposed of together with ordinary domestic waste. These electrical and electronic products must be recycled in proper facilities, capable of managing the disposal of these products and components. In order to know where and how to deliver these products to the nearest recycling/disposal site please contact your local municipal office. Recycling and disposing of waste in a proper way contributes to the protection of the environment and to prevent harmful effects on health .

Eesti / Estonian nnitleme teid meie toote ostmise puhul. Teie rahulolu on esimene tingimus, millele meie tooted peavad vastama; rahulolu, mille saavad need, kes loodavad kogeda auto helissteemist saadavaid elamusi. See kasutusjuhend on meldud pakkuma peamisi juhiseid, mis on vajalikud ssteemi igeks paigaldamiseks ja kasutamiseks. Siiski on kasutusrakenduste valik lai; tpsema info saamiseks vtke hendust oma usaldusvrse edasimjaga vi meie tehnilise toega e-posti aadressil support@elettromedia.it Lugege enne komponentide paigaldamist phjalikult kiki selles kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid. Nende juhiste eiramine vib phjustada tootele soovimatuid kahjusid ja vigastusi .

1. Kik komponendid tuleb korralikult assii klge kinnitada. Sama kehtib mistahes spetsiaalpaigalduste kohta. Veenduge, et paigaldus on korralikult kinnitatud ja turvaline. Sidu ajal lahti tulev detail vib rngalt vigastada nii autosolijaid kui teisi sidukeid .

2. Triistade kasutamisel kasutage alati silmakaitseid, kuna killud vi tootejgid vivad laiali paiskuda .

3. Hoidke soovimatute kahjustuste vltimiseks toodet vimalusel originaalpakendis seni, kuni te olete valmis seda lplikult paigaldama .

4. rge paigaldage midagi mootoriruumi .

5. Enne paigalduse alustamist llitage vlja phiseade ja kik muud audiossteemi osad, kuna vastasel juhul vivad need viga saada .

6. Veenduge, et osade paigaldamiseks valitud koht ei hiri siduki mehaaniliste ja elektriseadmete normaalset td .

7. rge paigaldage klareid kohta, kus nad vivad kokku puutuda vee, lemrase niiskuse vi mustusega .

8. rge paigaldage krgsagedusklarit ilma kupli eesmise kaitsevreta .

9. rge paigaldage komponente ega vedage kaableid siduki elektrikarbi lhedale .

10. assii puurimisel ja likamisel tuleb olla rmiselt ettevaatlik ning kontrollida, et paigalduseks valitud piirkonnas ega selle all pole ei elektrijuhtmeid ega siduki struktuurielemente .

11. Kaablite juhtimisel jlgige, et kaabel ei puutuks kokku teravate servadega ega satuks liikuvate mehaaniliste seadmete lhedale. Veenduge, et see on kogu pikkuses kindlalt kinnitatud ja kaitstud ning et selle isolatsioon on isekustuv .

12. Kasutage vastavalt kasutatavale toitele ainult sobiva ristlikega (AWG) kaableid .

13. Kaabli tmbamisel lbi siduki assiis oleva ava kaitske kaablit kummist kaitserngaga. Jlgige, et te tagaksite kuumust kiirgavate alade lheduses olevate kaablitele sobiva kaitse .

14. rge vedage kaableid vljaspool sidukit .

15. Kasutage parima kvaliteediga kaableid, hendusi ja muid lisaseadmeid, niteks kataloogist Connection .

16. Garantiikaart: Lisainfot leiate Audisoni veebilehelt .

OHUTU HELI

KASUTAGE MISTLIKULT OHUTUT HELI. PIDAGE MEELES, ET PIKAAJALINE VGA TUGEVA

HELIRHUGA HELI KUULAMINE VIB KUULMIST KAHJUSTADA. SIDUKI JUHTIMISEL ON

ESMATHTIS OHUTUS .

Teave elektriliste ja elektroonikajtmete kohta (nendele Euroopa riikidele, mis korraldavad sorteeritud jtmete kogumist) Tooted, mis on mrgistatud lbikriipsutatud (X) ratastel prgikonteineri mrgiga, ei vi utiliseerida koos teise tavapraste olmejtmetega. Neid elektrilisi ja elektroonilisi tooteid tuleb mber tdelda sobivates tehastes, mis on suutelised neid tooteid ja komponente utiliseerima. Vtke hendust oma kohaliku omavalitsusega, et teada saada kuhu ja kuidas tuleks neid tooteid lhimasse mberttlemis/utiliseerimisjaama toimetada. Jtmete sobiv mberttlemine ja utiliseerimine aitab kaasa keskkonna kaitsmisele ja ennetab ohtlikke mjusid tervisele .

Suomi / Finnish Onnittelut tuotteemme hankinnasta. Tyytyvisyytesi on tuotteidemme trkein tavoite: tyytyvisyys siit, ett saat viimein kokea autonentoiston huipputason. Tmn ohjekirjan tarkoitus on tarjota trkeimmt ohjeet, joita tarvitaan jrjestelmn oikeaan asennukseen ja kyttn. Mahdollisia kytttarkoituksia on kuitenkin monia. Saat listietoja ottamalla yhteytt jlleenmyyjsi tai tekniseen tukipalveluumme osoitteessa support@elettromedia.it. Ennen komponenttien asennusta lue huolellisesti kaikki tss ohjekirjassa olevat ohjeet. Niden ohjeiden noudattamatta jttminen voi aiheuttaa tuotteelle vahinkoa .

1. Kaikki komponentit tulee kiinnitt ajoneuvon rakenteisiin. Tee samoin asentaessasi mahdollisesti itse tekemisi rakenteita. Varmista, ett asennuksesi on tukeva ja turvallinen. Ajon aikana irtoava komponentti voi aiheuttaa vakavia vaurioita matkustajille sek muille ajoneuvoille .

2. Kyt aina suojalaseja tykaluja kyttesssi, sill kappaleesta voi irrota ilmaan tikkuja tai tuoteply .

3. Jotta vltetn vaurioituminen vahingossa, pid tuote alkuperisess pakkauksessaan kunnes olet valmis lopulliseen asennukseen .

4. l suorita asennusta moottoritilassa .

5. Ennen asennuksen aloittamista sammuta plaite ja muut nijrjestelmn laitteet, jotta vltetn mahdolliset vauriot .

6. Varmista, ett komponenttien asennukseen valitsemasi paikka ei est ajoneuvon mekaanisten tai shkisten laitteiden toimintaa .

7. l asenna kaiuttimia siten, ett ne voivat altistua vedelle, suurelle mrlle kosteutta, plylle tai lialle .

8. l asenna diskanttikaiutinta ilman suojasleikk .

9. l asenna komponentteja ajoneuvon shkisten tai mekaanisten laitteiden lhelle tai ved kaapeleita niiden lhelt .

10. Ole erittin varovainen, kun poraat tai leikkaat ajoneuvon koria. Varmista, ettei valitulla alueella tai sen alla ole ajoneuvon kannalta olennaisia rakenne-elementtej .

11. Vetesssi kaapeleita varmista, ettei kaapeli kosketa tervi reunoja tai lhell liikkuvia mekaanisia laitteita. Varmista, ett kaapeli on kiinnitetty ja suojattu koko matkaltaan, ja ett sen eriste on itsestn sammuvaa .

12. Kyt vain kaapeleita, joiden halkileikkaus (AWG) on tss ilmoitettu .

13. Kun vedt kaapelia ajoneuvon korissa olevan rein lpi, suojaa kaapelia kyttmll kumirengasta (tiivistett). Suojaa kaapelit, jotka kulkevat lhell lmp tuottavia laitteita .

14. l ved johtoja ajoneuvon ulkopuolelle .

15. Kyt laadukkaita kaapeleita, liittimi ja lisvarusteita, kuten Connection-luettelon tuotteet .

16. Takuutodistus: Listietoja on Audison-sivustossa .

SAFE SOUND -FILOSOFIA

KYT TERVETT JRKE JA SAFE SOUND -FILOSOFIAA. MUISTA, ETT PITKAIKAINEN

ALTISTUS ERITTIN KORKEALLE NENPAINEEN TASOLLE VOI VAHINGOITTAA KUULOASI .

TURVALLISUUDEN TULEE OLLA ETUSIJALLA AJAESSA .

Tietoa shk- ja elektroniikkaromusta (koskee Euroopan maita, joissa ko. romu kertn erikseen) Tuotteita, joissa on roskakorin kuva ja sen pll X-merkki, ei saa hvitt muun kotitalousjtteen seassa .

Nm shk- ja elektroniikkalaitteet tulee kierrtt niille tarkoitetuissa palveluissa, jotka pystyvt huolehtimaan niiden hvittmisest. Saat paikallisilta viranomaisilta tietoa siit, minne ja miten nm laitteet tulee toimittaa kierrtyst varten. Jtteen oikea kierrttminen ja hvittminen auttaa suojelemaan ymprist sek ehkisemn haittavaikutuksia terveydelle .

Franais / French Flicitations pour avoir achet notre produit. Votre satisfaction est notre priorit pour nos produits: la mme satisfaction que celle gagne par ceux qui ont une grande exprience de l’motion de l’audio automobile. Ce manuel a t crit pour fournir les instructions principales ncessaires l’installation et l’utilisation correctes de ce systme. Cependant, l’tendue des applications possibles est vaste ; pour en savoir plus, n’hsitez pas contacter votre distributeur de confiance ou notre assistance technique en envoyant un E-mail support@elettromedia.it Avant d’installer les composants, lisez attentivement toutes les instructions contenues dans ce manuel. Si vous ne suivez pas ces instructions, vous risquez d’endommager accidentellement le produit .

1. Tous les lments doivent tre solidement fixs la structure du vhicule. Faites de mme lorsque vous installez toute structure personnalise que vous auriez construite vous-mme. Assurez-vous que votre installation est solide and scurise. Avoir un lment desserr pendant que vous conduisez peut constituer un grave danger pour les passagers, ainsi que pour les autres vhicules .

2. Mettez toujours une protection pour les yeux lorsque vous utilisez ces outils, car des morceaux de bois ou rsidus du produit peuvent se dcoller .

3. Afin d’viter les dommages accidentels, conservez le produit dans son emballage d’origine si possible, jusqu’ ce que vous soyez prt pour l’installation finale .

4. Ne faites pas l’installation dans le compartiment du moteur .

5. Avant de commencer l’installation, teignez l’unit principale ainsi que tous les autres appareils de systme audio, vitant ainsi tout risque de dommage .

6. Vrifiez que l’emplacement que vous avez choisi pour installer les composants n’interfre pas avec le fonctionnement normal de tout appareil mcanique lectrique du vhicule .

7. N’installez pas les haut-parleurs l o ils pourraient tre exposs l’eau, une humidit excessive, de la poussire ou de la salet .

8. N’installez pas le haut-parleur d’aigus sans la grille de protection frontale sur le cne .

9. N’installez pas les composants et ne faites pas courir les cbles prs du coffret lectrique du vhicule .

10.Faites preuve d’une grande prudence lorsque vous percez ou coupez le chssis du vhicule, en vous assurant qu’aucun cble ou lment de structure essentiel au vhicule ne se trouve sous ou dans la zone slectionne .

11. Lorsque vous installez les cbles, assurez vous que les cbles n’entrent pas en contact avec des coins saillants ou des appareils lectriques en mouvement. Assurez-vous que les cbles soient fermement attachs et protgs dans toute leur longueur et que leur isolation soit une auto extinction

12.N’utilisez que des cbles ayant la bonne section (AWG) en fonction de la puissance applique .

13.En installant un cble par un passage dans le chssis du vhicule, protgez-le avec une rondelle de caoutchouc (passe-fil). Assurez-vous d’utiliser la bonne protection pour les cbles passant prs des sources de chaleur .

14.Ne laissez pas courir les cbles en dehors du vhicule .

15.Utilisez des cbles, des connecteurs et des accessoires de haute qualit tels que ceux figurant dans le catalogue Connection .

16.Certificat de garantie: Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Internet Audison .

SURETE DE SON

UTILISER VOTRE PROPRE SENS ET VOTRE PRATIQUEZ UNE SURETE DE SON. VEUILLEZ VOUS

RAPPELER QU’UNE LONGUE EXPOSITION UN NIVEAU DE PRESSION SONORE TROP ELEVEE

PEUT ENDOMMAGER VOTRE SCURIT D’ECOUTE. LA SECURITE DOIT ETRE MIS EN AVANT

LORS DE LA CONDUITE .

Informations relatives aux dchets lectriques et lectroniques (pour les pays europens assurant le tri slectif des dchets) Les produits comportant un logo compos d’une poubelle barre d’une croix doivent tre limins sparment des ordures mnagres. Ces produits utilisent des composants lectriques ou lectroniques qui doivent tre recycls par les dchetterie communale ou un centre de recyclage capables de traiter ces produits et composants. Nous vous invitons contacter votre mairie afin de savoir comment amener ces produits dans le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. Le recyclage et une mise au rebut adapte contribuent la prservation de l’environnement et la prvention contre tout effet nocif pour la sant .

Owner’s Manual Deutsch / German Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Produkts. Ihre Zufriedenheit ist die erste Anforderung, die unsere Produkte erfllen mssen: die gleiche Zufriedenheit, die andere durch das Erleben der Fahrzeugaudioanlage erlangt haben. Diese Anleitung wurde erstellt, um die wichtigsten erforderlichen Anweisungen fr korrekete Installation und Einsatz zur Verfgung zu stellen .

Es gibt jedoch viele Anwendungsmglichkeiten; fr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren bewhrten Hndler oder unsere technische Betreuung unter der e-mail Adresse support@elettromedia.it Vor dem Installieren der Komponenten bitte sorgfltig alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen. Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, kann das Produkt unabsichtlich beschdigt oder beeintrchtigt werden .

1. Alle Teile mssen fest mit dem Rahmen im Auto verbunden werden. Gehen Sie so auch bei allen selbstgebauten Rahmen vor. Achten sie darauf, dass Ihre Installation fest und sicher ist. Teile, die sich whrend der Fahrt lsen knnten schwerwiegende Personen- und Sachschden verursachen .

2. Tragen Sie bei der Benutzung von Werkzeugen stets Augenschutz .

3. Um ungewollte Schden zu vermeiden, das Produkt, falls mglich, in der Originalverpackung aufbewahren, bis die endgltige Installation durchgefhrt wird .

4. Nehmen Sie keine Installationen im Motorraum vor .

5. Zur Vermeidung von eventuellen Schden, schalten Sie vor der Installation die Zentraleinheit und andere Ausiosysteme aus .

6. Achten Sie darauf, dass der Einbauort den Betrieb anderer mechanischer oder elektrischer Gerte des Fahrzeugs nicht beeintrchtigt .

7. Installieren Sie Lautsprecher nicht in Bereichen, in denen Sie Wasser, Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz ausgesetzt sind .

8. Den Hochtner nicht ohne die vordere Schutzblende fr den Hochtonkegel installieren .

9. Die Installierung der Komponenten oder die Kabelfhrung darf nicht in unmittelbarer Nhe der Fahrzeugelektrik durchgefhrt werden .

10. Seien besonders vorsichtig, wenn Sie in das Autochassis bohren oder es einschneiden und achten sie darauf, dass sich keine Kabel oder andere wichtige Autoteile in dem betreffenden Bereich oder darunter befinden .

11. Bei der Kabelverlegung achten Sie bitte darauf, dass diese nicht um scharfe Kanten gefhrt werden oder mit beweglichen Teilen in Berhrung kommen. Achten Sie auf eine gute Befestigung ber die Gesamtlnge des Kabels, entsprechenden Kabelschutz und dass die Isolierung selbstlschend ist .

12. Nur Kabel mit dem korrekten Querschnitt (AWG) verwenden, die der zugefhrten Leistung entsprechen .

13. Bei der Kabelverlegung im Chassis benutzen Sie bitte Kabeldurchfhrungen. Kabel, die an Wrmeerzeugungsflchen entlang laufen, mssen sorgfltig abgeschirmt werden .

14. Verlegen Sie keine Kabel auerhalb des Fahrzeugs .

15. Benutzen Sie nur hochwertige Kabel, Steckverbinder und sonstiges Zubehr, wie beispielsweise im Connection Katalog angeboten .

16. Garantieschein: Besuchen Sie fr weitere Informationen die Audison-Website .

SICHERER SOUND

BENUTZEN SIE GESUNDEN MENSCHENVERSTAND FR SICHEREN SOUND. DENKEN

SIE DARAN, DASS HOHER SCHALLDRUCK BER EINEN LNGEREN ZEITRAUM ZU

GEHRSCHDEN FHREN KANN. BEIM FAHREN KOMMT DIE SICHERHEIT ZUERST .

Information zu Elektro- und Elektronikaltgerten (gltig fr die europischen Lnder, die eine Abfalltrennung durchfhren) .

Produkte, die mit einem durchgestrichenen Mlltonnensymbol gekennzeichnet sind, drfen nicht mit dem normalen Hausmll entsorgt werden. Diese elektrischen und elektronischen Produkte mssen in geeigneten Einrichtungen, die fr die fachgerechte Entsorgung dieser Produkte und Komponenten qualifiziert sind, wieder verwertet werden .

Wenden Sie sich bitte an Ihr rtliches Gemeindeamt, um zu erfahren, wo die nchstgelegene Einrichtung fr Recycling oder Entsorgung ist und wie diese Produkte dort abgegeben werden knnen.Die korrekte Wiederverwertung und Entsorgung von Abfall leistet einen Beitrag zum Umweltschutz und beugt Gesundheitsschden vor .

/ Greek .

:

.

.,., support@elettromedia.it, .

.

1. A .

. .

.

2 .

.

3., .

4. .

5 .

, .

6 .

.

7.,, 8. (tweeter) .

9. .

10., .

11., .

.

12. (AWG) .

13. .

(«») .

.

14. .

15. Connection .

16. : Audison .

.

.

.

( ) .

, .

/ .

.

tmutat / Hungarian Gratullunk termknk megvsrlshoz! Az n elgedettsge a legfontosabb kritrium, aminek termkeinknek meg kell felelnie: az elgedettsg, amit az auts hangrendszer hosszabb idej hasznlata utn is rez. Ez a kziknyv a rendszer megfelel teleptsre s hasznlatra vonatkoz fontosabb utastsokat tartalmazza. Ugyanakkor a kszlknek szmos lehetsges alkalmazsi terlete van, ezrt szksg esetn keresse meg a forgalmazt vagy a mszaki termktmogatst a support@elettromedia.it e-mail cmen. A rszegysgek beszerelse eltt figyelmesen olvassa t a kziknyvben szerepl utastsokat. Az utastsok be nem tartsa a termk vletlen krosodst vagy srlst okozhatja .

1. Minden komponenst szilrdan rgzteni kell a jrmhz. Ugyangy kell eljrni, ha brmilyen sajt pts szerkezeteket ptett. Ellenrizze, hogy a felszerels szilrd s biztonsgos. Egy vezets kzben meglazul komponens komoly srlseket okozhat az utasoknak, valamint ms jrmveknek .

2. A szerszmok hasznlata kzben mindig viseljen vdszemveget, mivel szilnkok, anyagdarabkk replhetnek el .

3. A vletlen krosods elkerlse rdekben tartsa a termket eredeti csomagolsban mindaddig, amg nem kezd neki a vgz beszerelsnek .

4. Ne vgezzen semmilyen beszerelst a motortr belsejben .

5. A beszerels megkezdse eltt kapcsolja ki a fejegysget s a hangrendszer tbbi komponenst, nehogy esetleg krosodjanak .

6. gyeljen arra, hogy az alkatrszek beszerelsre kivlasztott helyek ne zavarjk a jrm mechanikus vagy elektronikus eszkzeinek mkdst .

7. Ne szerelje be a hangszrkat olyan helyre, ahol vz, tlzott nedvessg, port vagy piszok rheti ket .

8. Ne szerelje be a magas hangszrt a dm ells vdrcsa nlkl .

9. Ne szereljen semmilyen rszegysget s ne vezesse el a kbeleket a jrm elektromos kapcsoldobozai kzelben .

10. Legyen nagyon vatos amikor a karosszriba fr vagy vg, ellenrizze, hogy nincsenek a jrm szmra fontos kbelek vagy szerkezeti elemek a kivlasztott terlet alatt .

11. A kbelek vezetsekor gyeljen arra, hogy ne rintkezzenek les szlekkel vagy mozg mechanikus eszkzkkel. gyeljen arra, hogy szilrdan csatlakozzanak s vdve legyenek egsz hosszukban s hogy a szigetelsk nkiolt legyen .

12. Csak a hasznlt teljestmnyhez elrt keresztmetszet kbeleket hasznljon .

13. Ha a kbelt tvezeti a jrm karosszrijban kialaktott nylsokon, vdje az egy gumigyrvel .

gyeljen arra, hogy a hforrsok kzelben fut kbelek rendelkezzenek megfelel vdelemmel .

14. Ne vezesse a huzalokat a jrmvn kvl .

15. Alkalmazzon cscsminsg kbeleket, csatlakozkat s kellkeket, amilyenek pl. a Connection katalgusban tallhatk .

16. Garanciajegy: Tovbbi informcikrt ltogasson el a Audison weboldalra .

BIZTONSGOS HANG

ALKALMAZZA A JZAN SZT S ALKALMAZZA A BIZTONSGOS HANGOT. KRJK, NE

FELETSE, HOGY HA NT IGEN NAGY EREJ HANGNYOMS RI HOSSZ IDN T, A

HALLSA KROSODHAT. A BIZTONSG LEGYEN AZ ELS VEZETS KZBEN .

Hasznlt elektromos kszlkek elhelyezse hulladkknt (a szelektv hulladkgyjtst alkalmaz EU-tagorszgok szmra) Az ezzel a szimblummal (kereszttel thzott szemetes) megjellt termkeket nem szabad hztartsi hulladkknt kezelni. Rgi elektromos s elektronikus berendezseit vigye az e clra kijellt jrahasznost telepre, ahol az ilyen termkeket s azok alkatrszeit is kpesek szakszeren kezelni. A legkzelebbi ilyen jelleg hulladkhasznost telep helyrl a helyi nkormnyzattl kaphat felvilgostst. E kszlk szakszer megsemmistsvel segthet abban, hogy megelzzk azt a krnyezetre s az emberi egszsgre gyakorolt negatv hatst, ami a helytelen hulladkkezelsbl addik .

Bahasa Indonesia / Indonesian Selamat atas pembelian produk kami. Kepuasan Anda menjadi syarat utama yang harus dipenuhi produk kami: kepuasan yang sama seperti yang diperoleh oleh mereka yang telah lama mendambakan kenyamanan telinga saat mendengarkan musik dari audio mobil. Panduan ini telah dibuat untuk memberikan petunjuk utama yang diperlukan untuk menginstal dan menggunakan sistem dengan benar. Namun, kisaran kemungkinan aplikasinya luas; untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi dealer yang Anda percayakan atau dukungan teknis kami pada e-mail support@elettromedia.it Sebelum menginstal komponen, mohon membaca dengan seksama instruksi yang tertera dalam panduan ini. Apabila Anda tidak mengikuti instruksi yang ada bisa mengakibatkan bahaya yang tidak diinginkan atau kerusakan pada produk .

1. Semua komponen mesti terpasang dengan kokoh ke struktur kendaraan. Lakukan hal yang sama saat memasang struktur biasa lainnya yang barangkali Anda telah pasang sebelumnya. Pastikan instalasi Anda kuat dan aman. Komponen yang lepas saat berkendara bisa mengakibatkan penumpang lain mengalami cedera yang serius, sebagaimana juga bahaya bagi kendaraan yang lain .

2. Selalu gunakan pelindung mata ketika bekerja dengan peralatan, karena serpihan atau residu produk bisa beterbangan .

3. Untuk menghindari kerusakan yang tidak disengaja, biarkan produk pada kemasan aslinya, apabila memungkinan, sampai Anda siap melakukan instalasi akhir .

4. Jangan melakukan instalasi apapun di dalam kompartemen mesin .

5. Sebelum memulai instalasi, matikan head unit dan semua sistem audio lainnya, untuk menghindari kerusakan apapun yang mungkin terjadi .

6. Pastikan lokasi yang Anda pilih untuk instalasi komponen tidak mengganggu operasi normal dari alat-alat mekanik atau listrik dari kendaraan .

7. Jangan menginstal loundpeaker di tempat-tempat dimana loudspeaker bisa terkena air, kelembaban yang berlebihan, debu atau kotoran .

8. Jangan menginstal tweeter tanpa kisi pengaman depan permukaan atas .

9. Jangan menginstal komponen atau melintaskan kabel ke dekat kotak listrik kendaraan .

10. Anda harus sangat hati-hati saat mengebor atau melubangi chassis kendaraan, pastikan tidak ada kabel atau elemen struktural kendaraan yang penting sekali di bagian bawah atau di wilayah-wilayah yang dipilih .

11. Ketika melintaskan kabel, pastikan kabel tidak berhubungan langsung dengan pinggiran yang tajam atau dekat dengan alat-alat mekanik yang bergerak. Pastikan kabel terpasang dengan kuat dan semuanya terlindung serta insulasinya bisa memadamkan api dengan sendirinya .

12. Hanya gunakan kabel dengan ukuran (AWG) yang benar yang sesuai dengan daya yang tertera .

13. Apabila Anda melintaskan kabel melalui lubang kasis kendaraan, lindungi kabel dengan cincin karet (grommet). Pastikan Anda melakukan pengamanan yang tepat untuk kabel yang melintas dekat dengan wilayah penghasil panas .

14. Jangan memasang kawat ke luar kendaraan .

15. Gunakan kabel, konektor dan aksesori yang berkualitas seperti yang bisa dilihat pada katalog Connection .

16. Kartu Garansi: Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs web Audison .

SUARA YANG AMAN

PIKIRKAN DAN BUATLAH SUARA YANG AMAN. MOHON DIINGAT BAHWA JIKA ANDA BERADA

PADA TINGKAT TEKANAN SUARA YANG LUAR BIASA TINGGI DALAM WAKTU YANG CUKUP

LAMA, HAL INI DAPAT MERUSAK PENDENGARAN ANDA. KEAMANAN HARUS DIUTAMAKAN SAAT

BERKENDARA .

Informasi tentang limbah peralatan listrik dan elektronik (bagi negara-negara Eropa yang mengumpulkan limbah secara terpisah) Produk-produk bertanda tong sampah beroda yang disilang tidak bisa dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa. Produkproduk listrik dan elektronik ini harus didaur ulang menggunakan fasilitas yang sesuai, yang mampu menangani pembuangan produk dan komponen ini. Untuk mengetahui dimana dan bagaimana mengirim produk-produk tersebut ke tempat pembuangan/daur ulang terdekat, silahkan hubungi kantor walikota setempat Anda. Dengan mendaur ulang dan membuang limbah dengan cara yang tepat akan membantu pelestarian lingkungan dan mencegah efek-efek yang berbahaya bagi kesehatan .

Owner’s Manual Italiano / Italian Complimenti per aver acquistato un nostro prodotto. La vostra soddisfazione il primo requisito cui devono rispondere i nostri prodotti: la stessa soddisfazione di chiunque voglia vivere l’emozione del car audio. Questo manuale stato redatto per fornire le indicazioni principali e necessarie all’installazione e all’uso del sistema. La variet delle applicazioni possibili tuttavia molto ampia; per ulteriori informazioni non esitate a contattare il Vostro rivenditore o l’assistenza ufficiale via mail: supporto.tecnico@elettromedia.it Prima di procedere all’installazione leggete con attenzione tutte le indicazioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe causare lesioni involontarie o danni all’apparecchio .

1. Fissate i vari componenti, e le eventuali strutture supplementari realizzate, al veicolo in modo solido e affidabile. Il distaccamento dal fissaggio durante la marcia dell’autovettura pu causare grave danno per le persone trasportate e per gli altri veicoli .

2. Indossate sempre occhiali protettivi durante l’utilizzo di attrezzi che possono generare schegge o residui di lavorazione .

3. Al fine di evitare danni accidentali durante l’installazione riponete, quando possibile, il prodotto nell’imballo .

4. Non realizzate alcun tipo di installazione all’interno del vano motore .

5. Prima dell’installazione spegnete la sorgente e tutti gli apparati elettronici del sistema audio per evitare qualsiasi possibile danno .

6. Assicuratevi che il posizionamento prescelto per i componenti non interferisca con il corretto funzionamento di ogni dispositivo meccanico o elettrico della vettura .

7. Non installate gli altoparlanti in posizioni esposte ad acqua, umidit eccessiva, polvere e sporco .

8. Non installate il tweeter senza la griglia anteriore di protezione della cupola .

9. Evitate di passare i cavi o installare gli altoparlanti in prossimit di centraline elettroniche .

10. Prestate attenzione nel praticare fori o tagli sulla lamiera, verificando che nella zona interessata non vi sia alcun cavo elettrico o elemento strutturale dell’autovettura .

11. Nel posizionamento, evitate di schiacciare il cavo contro parti taglienti o nella vicinanza di organi meccanici in movimento. Assicuratevi che sia adeguatamente fissato per tutta la sua lunghezza, e che la schermatura sia autoestinguente .

12. La sezione del cablaggio deve essere dimensionata in modo adeguato alla potenza .

13. Proteggete il cavo conduttore con un anello in gomma se passa in un foro della lamiera o con appositi materiali se scorre vicino a parti che generano calore .

14. Non fate passare mai i cavi all’esterno del veicolo .

15. Utilizzate cavi, connettori e accessori di alta qualit, come quelli disponibili nel catalogo Connection .

16. Certificato di garanzia: Per maggiori informazioni visitate il sito Audison .

SAFE SOUND

UTILIZZATE EQUILIBRIO E BUON SENSO NELL’ASCOLTO, RICORDATE CHE PROLUNGATE

ESPOSIZIONI AD UN LIVELLO ECCESSIVO DI PRESSIONE ACUSTICA POSSONO PRODURRE

DANNI AL VOSTRO UDITO. LA SICUREZZA DURANTE LA MARCIA DEVE RESTARE SEMPRE AL

PRIMO POSTO .

Informazioni per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche ed elettriche (per i paesi che dispongono di sistemi di raccolta separata) I prodotti contrassegnati con il simbolo del contenitore per rifiuti su ruote barrato da una X non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Questi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una struttura adeguata, in grado di trattare i prodotti stessi e i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel centro pi vicino, contattare l’apposito ufficio comunale. Il riciclaggio e lo smaltimento corretto contribuisce a tutelare l’ambiente e ad evitare effetti dannosi alla salute .

/ Japanese support@elettromedia.it 1 .

1 2 .

3 .

4 .

5. OFF 6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12. (AWG) 13 .

14 .

15. Connection 16. : Audison () X / / Korean .

. .

(support@elettromedia.it) .

. .

1. .

. .

2 .

.

3. .

4. .

5 .

.

6 .

7.,, .

8. .

9. .

10 .

.

11 .

.,, .

12. (AWG) .

13. () .

.

14. .

15.,, .

16. : Audison .

SAFE SOUND SAFE SOUND .

.

( ) (X ). /. / .

.

Angl k. / Lithuanian Sveikiname sigijus ms gaminam produkt. Pagrindinis ms gaminamos produkcijos tikslas yra tenkinti Js poreikius ir teikti malonum: ji turi atitikti visus reikalavimus, kokius tik gali kelti patyrs automobilins garso aparatros naudotojas ir vertintojas. ioje naudojimosi instrukcijoje yra pateikta visa informacija apie tai, kaip tinkamai sumontuoti bei prijungti sistem ir ja naudotis .

ios sistemos panaudojimo galimybs yra gana plaios: daugiau informacijos teiraukits pas galiot gamintojo atstov arba kreipkits ms technins prieiros skyri elektroninio pato adresu support@elettromedia.it. Prie montuodami ir sujungdami sistemos dalis, pirmiausiai atidiai perskaitykite visus ioje instrukcijoje pateiktus nurodymus. Nesilaikydami instrukcijose pateikt nurodym galite padaryti netyins alos bei sugadinti prietais .

1. Visos detals turi bti stipriai pritvirtintos prie automobilio. Laikykits toki pat taisykli montuodami kitas dalis. Patikrinkite, ar visas dalis pritvirtinote tvirtai. Atsilaisvinusi dalis vairuojant gali sukelti rimt pavoj keleiviams, taip pat kitoms transporto priemonms .

2. Naudodamiesi instaliacine ranga, visada naudokite apsauginius akinius, kad atplaios ir kitos mediagos nepatekt akis .

3. Iki produkto sumontavimo ir prijungimo rekomenduojame visas sudedamsias dalis laikyti originaliose pakuotse, taip ivengsite galimo j paeidimo ir sugadinimo .

4. Nelaikykite instaliacini dali variklio skyriuje .

5. Nordami ivengti bet kokios alos, prie praddami montuoti sistem, ijunkite magnetofon ir visas kitas garso sistemas .

6. sitikinkite, kad vieta, kurioje norite instaliuoti rang nesikerta su kitomis automobilio funkcinmis ar elektros sistemomis .

7. Neinstaliuokite garsiakalbi ten, kur jie bus atviri vandeniui, drgmei, dulkms ar purvui .

8. Aukt dani garsiakalb montuokite tik su kupol apsauganiomis grotelmis .

9. Joki garso sistemos dali nemontuokite greta automobilio elektros sistemos, neveskite pro j joki laid .

10. Bkite labai atsargs grdami ar pjaudami transporto priemons vaiuokl, sitikinkite, kad nra btin transporto priemonei laid ar konstrukcini element, po ar pasirinktoje vietoje .

11. Sujungdami laidus sitikinkite, kad jie neina alia atri kamp ar alia judani dali. Patikrinkite, ar laidas gerai pritvritintas ir apsaugotas .

12. Naudokite tik tiekiamos srovs techninius duomenis atitinkanius reikiamo skersmens (AWG) laidus .

13. Kidami laidus per automobilio kbule padarytas skyles, apsaugokite juos guminmis vormis. Itin kruopiai izoliuokite laidus, einanius greta ilum skleidiani rengini .

14. Neinstaliuokite laid automobilio iorje .

15. Naudokite geriausios kokybs laidus, jungiklius ir priedus, kokius galite rasti Connection kataloge .

16. Garantijos sertifikatas: Daugiau informacijos rasite „Audison“ internetiniame tinklapyje .

SAUGUS GARSAS

VADOVAUKITES SVEIKA NUOVOKA IR KLAUSYKITS LEISTINO GARSO. PRAOME NEPAMIRTI,

KAD ILGAS YPATINGAI DIDELIO GARSO KLAUSYMASIS GALI PAKENKTI JS KLAUSAI .

VAIRUOJANT SAUGUMAS TURI BTI PIRMOJE VIETOJE .

Informacija apie elektros ir elektronini prietais atliekas (skirta toms Europos alims, kurios organizuoja riuot atliek surinkim) Produktai, ant kuri paymtas iksu (X) perbrauktas konteineris su ratukais, negali bti imesti kartu su kitomis prastomis buitinmis atliekomis. ie elektros ir elektronini prietais produktai turi bti riuojami atitinkamuose staigose, galiniose organizuoti i produkt ir j komponent imetim. Nordami suinoti, kur ir kaip pristatyti iuos produktus artimiausi riavimo/imetimo viet, praome kreiptis vietos savivaldybes. Tinkamas atliek riavimas ir perdirbimas, padeda aplinkos apsaugai ir maina aling poveik js sveikatai .

Owner’s Manual Polski / Polish Gratulujemy zakupu naszego produktu. Wasza satysfakcja jest pierwszym wymaganiem, ktre nasz produkt musi spenia: to ta sama satysfakcja jak zdobywaj osoby dugo oczekujce na dowiadczenie emocji samochodowego audio. Ten podrcznik zosta opracowany w celu zapewnienia podstawowych instrukcji niezbdnych do instalacji i korzystania z systemu prawidowo. Jakkolwiek spektrum moliwych zastosowa jest szerokie, aby uzyska dodatkowe informacje, prosimy skontaktowa si z waszym zaufanym sprzedawc lub naszym dziaem wsparcia technicznego pod adresem internetowym support@elettromedia.it .

Przed zainstalowaniem komponentw, prosimy dokadnie przeczyta wszystkie instrukcje zawarte w niniejszym podrczniku. Nieprzestrzeganie tych instrukcji moe spowodowa niezamierzone uszkodzenie lub zniszczenie produktu .

1. Wszystkie skadniki musz by mocno zamontowane w konstrukcji pojazdu. Naley postpowa w taki sam sposb przy instalowaniu kadego niestandardowego urzdzenia. Naley upewni si, e instalacja jest trwaa i bezpieczna. Obluzowana cz, podczas jazdy, moe wyrzdzi szkod pasaerom, a take innym pojazdom .

2. Uywajc narzdzi, zawsze naley mie na sobie okulary ochronne, poniewa drzazgi lub odamki produktu mog znale si w powietrzu .

3. W celu uniknicia przypadkowego uszkodzenia, przechowywa produkt w oryginalnym opakowaniu, jeli to moliwe, a do momentu ostatecznej instalacji .

4. Nie naley wykonywa adnych instalacji w komorze silnika .

5. Przed rozpoczciem instalacji naley wyczy gwn jednostk audio i wszystkie pozostae urzdzenia systemowe, aby unikn uszkodze .

6. Naley upewni si, e lokalizacja wybrana do montau czci nie zakca normalnego dziaania adnych mechanicznych lub elektrycznych urzdze pojazdu .

7. Nie naley montowa gonikw w miejscu, w ktrym mog by naraone na dziaanie wody, nadmiernej wilgoci, kurzy lub brudu .

8. Nie instalowa gonika wysokich tonw bez przedniej kratki chronicej kopuk .

9. Nie instalowa komponentw ani nie prowadzi kabli w pobliu puszki elektrycznej pojazdu .

10. Naley by bardzo ostronym podczas wiercenia lub cicia podwozia pojazdu, upewniajc si, e w danym miejscu nie znajduj si adne przewody lub elementy konstrukcyjne, niezbdne do prawidowego dziaania pojazdu .

11. Prowadzc kable, naley upewni si, e nie stykaj si one z ostrymi krawdziami i nie znajduj si w pobliu ruchomych urzdze mechanicznych. Naley upewni si, e s one dobrze przymocowane i zabezpieczone na caej dugoci oraz e ich izolacja jest samogasnca .

12. Stosowa kable jedynie o waciwym przekroju (AWG) odpowiednio do zastosowanej mocy .

13. Prowadzc kabel przez otwr w podwoziu pojazdu, zabezpieczy kabel gumowym piercieniem (oson). Zapewni prawidow ochron kabli biegncych w pobliu stref wytwarzajcych ciepo .

14. Przewodw nie naley prowadzi na zewntrz pojazdu .

15. Naley uywa najwyszej jakoci kabli, zczy i akcesoriw, ktre mona znale w katalogu Connection .

16. Potwierdzenie gwarancji: Wicej informacji na stronie internetowej firmy Audison .

BEZPIECZNY DWIK

NALEY KIEROWA SI ROZSDKIEM I STOSOWA BEZPIECZNY POZIOM DWIKU .

NALEY PAMITA, E DUGOTRWAE NARAENIE NA BARDZO WYSOKIE POZIOMY

CINIENIA AKUSTYCZNEGO MOE USZKODZI SUCH. PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM

BEZPIECZESTWO MUSI ZAJMOWA PIERWSZE MIEJSCE .

Informacja o usuwaniu zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (dotyczca krajw Unii Europejskiej, ktre przyjy system sortowania mieci) Produkty z symbolem przekrelonego mietnika na kkach, nie mog by wyrzucane ze zwykymi domowymi mieciami. Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny powinien by przetwarzany w firmie majcej moliwo sortowania tych urzdze i ich czci. Skontaktuj si z lokalnymi wadzami, w sprawie szczegw lokalizacji najbliszego miejsca przerbki. Przetwarzanie i waciwe skadowanie mieci, przyczynia si do ochrony rodowiska i zapobiegania skutkom szkodliwym dla zdrowia .

Portugus / Portuguese Parabns por ter adquirido o nosso produto. A sua satisfao o primeiro requisito a que os nossos produtos devem obedecer: a mesma satisfao que aquela sentida por aqueles que anseiam pela emoo do sistema de udio no carro. Este manual foi concebido para fornecer as principais instrues necessrias para instalar e utilizar correctamente o sistema. No entanto, grande a variedade de possveis aplicaes; para mais informao, no hesite em contactar o seu representante oficial ou a nossa equipa de apoio tcnico atravs do correio electrnico support@elettromedia.it. Antes de instalar os componentes, leia atentamente todas as instrues includas neste manual. O incumprimento destas instrues poder provocar ferimentos nas pessoas ou danos no produto .

1. Todos os componentes devem estar firmemente seguros estrutura do veculo. Faa o mesmo quando instalar estruturas personalizadas que possa ter de construir. Confirme se a sua instalao slida e segura. Um componente que se solte durante a conduo pode causar danos graves aos passageiros, assim como a outros veculos .

2. Utilize sempre equipamento de proteco ocular quando usar ferramentas, uma vez que podem existir fragmentos ou resduos do produto no ar .

3. Para evitar danos acidentais, conserve o produto na embalagem original, se possvel, est estar preparado para a instalao final .

4. No efectue qualquer instalao dentro do compartimento do motor .

5. Antes de comear a instalao desligue a unidade principal e todos os outros dispositivos do sistema de udio, evitando quaisquer danos possveis .

6. Certifique-se de que a localizao que escolher para instalar os componentes no interfere com o funcionamento normal de quaisquer dispositivos mecnicos ou elctricos do veculo .

7. No instale os altifalantes em pontos em que possam ficar expostos a gua, humidade ou poeira excessiva .

8. No instale o tweeter se a grelha de proteco frontal da cpula .

9. No instale os componentes nem deixe o cabo solto junto caixa elctrica do veculo .

10. Tenha extremo cuidado quando perfurar ou cortar o interior no chassis do veculo, certificando-se de que no h nenhum cabo ou elemento estrutural essencial debaixo do veculo ou na rea seleccionada .

11. Ao orientar os cabos, certifique-se de que estes no entram em contacto com extremidades afiadas ou com dispositivos mecnicos mveis. Certifique-se de que o cabo est fixo de forma adequada e protegido em todo o comprimento, bem como de que o isolamento auto-extinguvel .

12. Utilize apenas cabos com a seco adequada (AWG), de acordo com a potncia aplicada .

13. Ao passar o cabo por um orifcio no chassis do veculo, proteja o cabo com uma anilha de borracha (passa-fios). Certifique-se que os cabos que passem por reas geradoras de calor possuem uma proteco adequada .

14. No faa passar os fios pelo exterior no veculo .

15. Utilize cabos, conectores e acessrios de qualidade, tais como os disponveis no catlogo Connection .

16.Certificado de garantia: Para obter mais informaes, visite o website da Audison .

SOM SEGURO

UTILIZE SENSO COMUM E PRATIQUE UM SOM EM SEGURANA. TENHA EM ATENO QUE

A EXPOSIO PROLONGADA A NVEIS DE PRESSO DE SOM EXCESSIVAMENTE ELEVADO

PODE PREJUDICAR A SUA AUDIO. DURANTE A CONDUO, A SEGURANA TEM DE ESTAR

EM PRIMEIRO LUGAR .

Informao sobre a eliminao de equipamento elctrico e electrnico (para os pases europeus que constituram sistemas de recolha de lixo separados) Os produtos com o smbolo do caixote do lixo com um X no podem ser eliminados juntamente com o lixo domstico normal. Estes produtos elctricos e electrnicos devero ser eliminados em pontos adequados capazes de tratar este tipo de produtos e componentes. A fim de saber onde e como depositar estes produtos no ponto de recolha/reciclagem mais prximo de si, entre em contacto com as autoridades locais competentes. A reciclagem e a eliminao correctas contribuem para proteger o ambiente e evitar efeitos prejudiciais para a sade .

Pycckий / Russian Поздравляем с покупкой нашей продукции! Доставить радость покупателям - вот главная задача наших продуктов: это радость, испытываемая теми, кто желает получить истинное удовольствие от прослушивания автомагнитолы. Данное руководство содержит основные инструкции, требуемые для правильной установки и применения системы. Однако возможная область применения широка; для получения дополнительной информации просим обращаться к надежному дилеру или в нашу службу технической поддержки по электронному адресу: support@elettromedia.it. Перед установкой компонентов, пожалуйста, прочитайте внимательно все инструкции в данном руководстве. Несоблюдение инструкций может привести к непреднамеренному ущербу или повреждению продукции .

1. Все элементы необходимо надежно закрепить на корпусе автомобиля. То же относится к установке любого дополнительного оборудования. Убедитесь в том, что установка выполнена надежно и безопасно. Элемент, открепившийся во время движения, может причинить серьезные травмы пассажирам, а также нанести повреждения другим автомобилям .

2. При работе с инструментами всегда носите защитные очки, так как в воздухе могут присутствовать осколки или частицы продукта .

3. Во избежание непреднамеренного повреждения по возможности храните продукцию в упаковке производителя до тех пор, как Вы будете окончательно готовы его установить .

4. Нельзя производить установочные работы в моторном отсеке

5. Перед началом установки во избежание повреждений выключите головное устройство и все прочие устройства аудиосистемы .

6. Убедитесь в том, монтаж компонентов на выбранном Вами месте не нарушает нормальную работу механических и электрических устройств автомобиля .

7. Не устанавливайте громкоговорители там, где они могут подвергаться воздействию воды, излишней влажности, пыли или грязи .

8. Не устанавливайте твитер без передней защитной решетки для купола .

9. Не устанавливайте компоненты и не прокладывайте кабель вблизи распределительного ящика автомобиля .

10. Будьте очень внимательны при сверлении или вырезании отверстий в шасси автомобиля, убедитесь, что под выбранной областью или внутри нее нет кабелей или важных конструктивных элементов .

11. Пролагая электрические провода, убедитесь в том, что они не находятся в контакте с острыми краями или движущимися механическими устройствами. Убедитесь в том, что они прочно закреплены и защищены по всей длине, и что их изоляция является самозатухающейся .

12. Используйте только провода с надлежащим сечением (AWG) в соответствии с подаваемой мощностью .

13. При прокладке провода через отверстие в шасси автомобиля защищайте провод резиновым кольцом (втулкой). Убедитесь в том, что провода, пролегающие вблизи тепловыделяющих зон, достаточно защищены .

14. Не прокладывайте провода снаружи автомобиля .

15. Используйте провода, соединители и аксессуары высокого качества, такие как представлены в каталоге Connection .

16. Гарантийный сертификат: Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт корпорации Audison .

БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК

РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И ПРАКТИКУЙТЕ БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК .

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДВЕРГАЯСЬ ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЛИШКОМ ВЫСОКОГО

УРОВНЯ ЗВУКА, ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ВАШ СЛУХ. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ

ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО .

Информация об утилизации электрического и электронного оборудования (для европейских стран, в которых организован раздельный сбор отходов) Продукты с маркировкой “перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на колесах” не допускается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов и компонентов. Для получения информации о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилах доставки отходов в этот пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье .

Гарантия Audison Продукция Audison обладает гарантией в течение уставленного текущими законами срока, при нормальных условиях использования, если она вызвана дефектами материалов или их производства. Гарантия действительна с даты покупки, подтвержденной чеком.

Гарантия недействительна в следующих случаях:

• продукт поврежден в результате инцидентов, не касающимся материалов или производственных дефектов;

• продукт изменен или фальсифицирован неуполномоченными лицами;

• его серийный номер изменен или стерт .

Если на продукт распространяется гарантия, его производитель принимает решение о ремонте или замене его неисправных деталей. Неисправный продукт необходимо передать распространителю, где он был куплен, предъявив полностью заполненный гарантийный сертификат. В случае если гарантия больше не распространяется на продукт, он будет отремонтирован по текущей стоимости. Мы не принимаем на себя обязательства, связанные с повреждениями вследствие транспортировки. Мы не несем ответственности за: расходы или потеря прибылей вследствие невозможности пользования данным продуктом, прочие случайные или возможные издержки, расходы или повреждения, покрытые клиентом. Гарантия в соответствии с действующим законодательством .

Owner’s Manual Slovensky / Slovak Blahoelme k zakpeniu nho vrobku .

Vae spokojnos je prvou poiadavkou, ktor musia spa nae vrobky: rovnak uspokojenie pre tch, ktor maj dlhodob sksenosti s auto audio emciami. Tento nvod bol navrhnut pre poskytnutie zkladnch pokynov potrebnch pre sprvnu intalciu a pouitie systmu. Avak, rozsah monch aplikci je irok; pre podrobnejie informcie kontaktujte vho predajcu alebo technick podporu na support@elettromedia.it. Pred intalciou komponentov si dkladne pretajte vetky pokyny v nvode. Nedodranm tchto pokynov mete spsobi zranenie alebo pokodenie vrobku .

1. Vetky komponenty musia by pevne namontovan ku kontrukcii vozidla. Plat to aj pri intalcii akchkovek komponentov. Overte, i je intalcia pevn a bezpen. Von komponenty mu poas jazdy spsobi vne poranenie osb alebo inch vozidiel .

2. Pri pouit nradia vdy pouvajte ochrann prostriedky .

3. Aby ste zabrnili monmu pokodeniu, nechajte vrobok v originlnom obale a do chvle jeho intalcie na miesto .

4. Nevykonvajte iadne pravy vo vntri motorovho priestoru .

5. Pred intalciou vypnite hlavn jednotku a vetky komponenty audio systmu, aby ste zabrnili monmu pokodeniu .

6. Uistite sa, i miesto intalcie komponentov nebrni tandardnej prevdzke akchkovek mechanickch alebo elektronickch zariaden vozidla .

7. Neintalujte reproduktory na miesta vystaven vode, nadmernej vlhkosti, prachu alebo pine .

8. Neintalujte tweeter bez ochrannej mrieky kupoly .

9. Neintalujte komponenty ani nevete kble v blzkosti elektrickej skrinky vozidla .

10. Pri vtan alebo vyrezvan otvorov vo vozidle dbajte na to, aby ste nepokodili kble alebo dleit trukturlne prvky vozidla .

11. Pri veden kblov sa uistite, aby kble neprili do kontaktu s ostrmi hranami alebo pohyblivmi asami. Uistite sa, i s pevne namontovan a chrnen po celej dke .

12. Pouvajte len kble so sprvnym rozmerom (AWG) poda aplikovanho vkonu .

13. Pri veden kblov cez otvory v karosrii vozidla pouite gumov priechodky. Kble chrte pred zdrojom nadmernho tepla .

14. Nevete kble vonkajou stranou vozidla .

15. Pouvajte kble, konektory a prsluenstvo najvyej kvality, ktor njdete v katalgu prsluenstva Connection .

16. Zrun list: Viac informci njdete na webovej strnke spolonosti Audison .

BEZPEN ZVUK

POVAJTE VDY PRI PRIMERANEJ HLASITOSTI. PAMTAJTE, E DLHODOB VYSTAVENIE

SA NADMERNMU HLUKU ME TRVALO POKODI V SLUCH. POAS OFROVANIA MUS

BY BEZPENOS NA PRVOM MIESTE .

Informcie o likvidcii starho elektrickho a elektronickho vybavenia (pre krajiny EU, ktor prevzali systm triedenia odpadu) Produkty obsahujce symbol (prekrknut odpadkov kontajner) nesm by likvidovan ado domci odpad. Star elektrick a elektronick vybavenie m by recyklovan v zariaden urenom pre manipulciu s tmito predmetmi a ich zvykovmi produktami. Kontaktujte svoj miestny sprvny orgn ohladom umiestnenia takhoto zariadenia .

Sprvna recyklcia a triedenie odpadu napomha zachovaniu prrodnch zdrojov, rovnako ado ochrane nho zdravia a ivotnho prostredia pred kodlivmi vplyvmi .

Slovenina / Slovenian estitamo vam za nakup naega izdelka. Nai izdelki morajo najprej zadovoljiti vas: omogoiti morajo tisto zadovoljstvo, ki si ga elijo ljubitelji odlinega zvoka v avtomobilih. V tem prironiku so glavna navodila za pravilno namestitev in uporabo sistema. Monih nainov uporabe pa je vseeno veliko. Za dodatne informacije se obrnite na vaega prodajalca ali na nao tehnino podporo na e-potni naslov support@elettromedia.it .

Pred namestitvijo komponent pazljivo preberite vsa navodila v tem prironiku. Neupotevanje teh navodil lahko povzroi nenamerno kodo ali pokodbe izdelka .

1. Vse komponente je treba vrsto pritrditi na vozilo. Enako velja tudi za dele, ki ste jih sami vgradili v vozilo. Preverite ali je vaa namestitev varna in vrsto pritrjena. e komponenta odpade med vonjo, lahko povzroi resne pokodbe potnikov ali na drugih vozilih .

2. Med uporabo orodij nosite zaitna oala, ker lahko deli odletijo in vas pokodujejo .

3. Da prepreite nenamerno kodo, hranite izdelek v originalni embalai, dokler ne boste pripravljeni na namestitev .

4. Komponent ne nameajte v motornem prostoru .

5. Pred namestitvijo izklopite glavno enoto in vse ostale avdio sisteme, saj boste tako prepreili morebitne okvare .

6. Poskrbite, da lokacija, ki jo boste izbrali za namestitev komponent, ne bo ovirala normalnega delovanja mehanskih ali elektronskih naprav vozila .

7. Zvonikov ne nameajte na mesta, kjer so lahko izpostavljeni vodi, veliki vlagi, prahu ali umazaniji .

8. Visokotonskih zvonikov ne namestite brez prednje zaitne mreice .

9. Ne nameajte komponent ali kablov blizu elektronskih naprav v vozilu .

10. Med vrtanjem ali rezanjem asije bodite zelo pazljivi in se prepriajte, da se pod ali na elenem mestu ne nahajajo kabli ali elementi pomembni za delovanje vozila .

11. Med speljevanjem kablov, poskrbite, da ne pridejo v stik z ostrimi robovi ali gibljivimi mehanskimi deli. Poskrbite, da so dobro pritrjeni in zaiteni po celotni dolini in da je izolacija negorljiva .

12. Uporabljajte samo primerne kable (AWG), glede na uporabljeno napajanje .

13. Med speljevanjem kabla skozi luknje v karoseriji vozila, zaitite kable z gumijastim prstanom (obroek). Poskrbite za primerno zaito kablov, ki so speljani blizu mest, kjer se proizvaja toplota .

14. Nikoli ne nameajte ic na zunanji strani vozila .

15. Uporabite kakovostne kable, prikljuke in dodatke; take kot so opisani v katalogu Connection .

16. Garancijski list: Za ve informacij obiite spletno mesto podjetja Audison .

VAREN ZVOK

UPORABITE ZDRAVO PRESOJO IN ZAGOTOVITE VARNO RAVEN ZVOKA. ZAPOMNITE SI, DA

LAHKO DOLGOTRAJNO IZPOSTAVLJANJE GLASNIM ZVOKOM POKODUJE VA SLUH. MED

VONJO DAJTE PREDNOST VARNOSTI .

Informacije o odlaganju stare elektrine In elektronske opreme (za drave lanice EU, ki uporabljajo sistem loevanja odpadkov) Izdelki s simbolom (prekrian ko za odpadke) se ne smejo zavrei skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki .

Stara elektrina in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja .

Espaol / Spanish Le felicitamos por la compra de este producto. El primer requisito de nuestros productos es conseguir su satisfaccin: la misma satisfaccin que la obtenida por los que desean sentir la emocin del audio del vehculo. Este manual ha sido elaborado para proporcionar las principales instrucciones necesarias para instalar y utilizar el sistema correctamente .

Sin embargo, el rango de aplicaciones posibles es muy amplio; para ms informacin, no dude en contactar con su distribuidor de confianza o con nuestro soporte tcnico en el correo electrnico support@elettromedia.it Antes de instalar los componentes, lea atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual. No respetar estas instrucciones puede provocar daos no deseados o daar el producto .

1. Todos los componentes deben fijarse con firmeza a la estructura del vehculo. Realice la misma actuacin cuando instale estructuras personalizadas propias. Confirme que su instalacin sea slida y segura. Un componente que se suelte durante la conduccin puede provocar graves daos a los pasajeros, as como a otros vehculos .

2. Lleve siempre gafas protectoras cuando use herramientas, ya que los fragmentos de metal o residuos del producto pueden saltar al aire .

3. Para evitar daos accidentales, mantenga el producto en su embalaje original a ser posible, hasta que est preparado para la instalacin definitiva .

4. No realice instalaciones dentro del compartimiento del motor .

5. Antes de comenzar la instalacin, apague la unidad principal y los dems sistemas de audio, evitando cualquier posible dao .

6. Asegrese de que la posicin que elija para instalar los componentes no interfiera con el funcionamiento normal de cualquier dispositivo mecnico o elctrico del vehculo .

7. No instale los altavoces donde puedan quedar expuestos al agua, humedad excesiva, polvo o suciedad .

8. No instale el tweeter sin la rejilla protectora frontal para la cpula .

9. No instale los componentes ni haga pasar el cable cerca de la caja elctrica del vehculo .

10. Vaya con mucho cuidado cuando taladre o traspase al chasis del vehculo, asegurndose de que no haya cables ni elementos estructurales esenciales para el vehculo bajo o en la zona seleccionada .

11. Cuando pase cables, asegrese de que el cable no entre en contacto con ngulos afilados ni pase cerca de dispositivos mecnicos mviles. Asegrese de que est firmemente fijado y protegido por toda su longitud y su aislamiento no sea inflamable .

12. Utilice solamente cables con la seccin adecuada (AWG), de acuerdo con la potencia adecuada .

13. Cuando pase el cable por un agujero en el chasis del vehculo, proteja el cable con una anilla de goma (arandela). Asegrese de proporcionar la proteccin adecuada para los cables que pasen cerca de reas que generen calor .

14. No pase los cables por fuera del vehculo .

15. Use cables, conectores y accesorios de alta calidad, como los que podr encontrar en el catlogo Connection .

16. Certificado de garantia: Para ms informacin, visite la pgina web de Audison .

SONIDO SEGURO

UTILICE EL SENTIDO COMN Y PRACTIQUE EL SONIDO SEGURO. RECUERDE QUE

UNA EXPOSICIN PROLONGADA A NIVELES DE PRESIN SONORA EXCESIVAMENTE

ELEVADOS PUEDE DAAR SU ODO. LA SEGURIDAD DEBE ESTAR ANTE TODO DURANTE LA

CONDUCCIN .

Informacin sobre la eliminacin de aparatos electrnicos y elctricos (para los pases europeos que han constituido sistemas de gestin separada de residuos) Los productos que lleven impreso el smbolo del cubo de basura tachado no pueden ser eliminados junto con los residuos domsticos normales. Estos productos electrnicos y elctricos deben ser eliminados en instalaciones adecuadas, capaces de gestionar la eliminacin de estos productos y componentes. Para saber dnde y cmo entregar estos productos al centro de reciclaje/eliminacin ms cercano, contacte con su oficina municipal .

El reciclaje y la eliminacin de residuos de la forma adecuada contribuyen a la proteccin del medio ambiente y a evitar efectos dainos en la salud .

Svenska / Swedish Grattis till ditt kp av vr produkt. Din njdhet med vr produkt r det frsta kravet vi frsker mta. Samma njdhet som fs av dem med lngtan att uppleva billjudknslor. Denna manual har ritats fr att tillhandahlla huvudinstruktionerna som krvs fr att installera och anvnda systemet korrekt. Dremot r omfnget av mjliga appliceringar stort, fr vidare information, vnligen kontakta din terfrsljare eller vr tekniska support p e-post support@elettromedia.it Innan installation av komponenter, vnligen ls noggrant igenom alla instruktionerna i denna manual. Att inte flja dessa instruktioner kan orsaka oavsiktlig skada eller skada p produkten .

1. Alla komponenter mste fstas ordentligt vid bilens fasta struktur. Samma sak gller d du installerar tillgg och tillval som du sjlv har bestllt eller tillverkat sjlv. Skerstll s att installationen sitter ordentligt och r sker. En komponent som lossnar samtidigt som du kr kan orsaka stor trafikfara och ven fara fr alla inne i bilen .

2. Anvnd alltid skyddsglasgon du d anvnder verktyg d sm flisor och andra kvarlmningar av bearbetat material kan bli luftburna .

3. Fr att undvika oavsiktlig skada, frvara produkten i originalfrpackningen om mjligt, tills du r reda fr den slutliga installationen .

4. Utfr inga installationer inne i motorhuven .

5. Innan du pbrjar installationen ska du sl av huvudenheten och alla andra delar i ljudsystemet fr att undvika risk fr skador .

6. Se till s att platsen du vljer fr installation av komponenterna inte str eller pverkar vid normal framfring eller anvndning av fordonet .

7. Installera inte hgtalarna p ngon plats dr de kan utsttas fr vatten, mycket hg luftfuktighet, smuts eller damm .

8. Installera inte tvittern utan frontens skyddsgaller fr kupolen .

9. Installera inte komponenter eller gr kabeldragningar nra den elektriska ldan i fordonet .

10. Var vldigt frsiktig d du borrar och skr i fordonets chassi. Se till s att du inte kommer t ngra kablar eller strukturella element som r viktiga fr fordonets undersida eller annat .

11. D du drar kablarna ska du se till att de inte kommer i kontakt med skarpa kanter eller rrliga delar .

Se till s att de sitter fast ordentligt, inte sitter lsa, och att de skyddas lngs hela sin lngd. Se ocks till att isoleringen r korrekt .

12. Anvnd endast kablar med korrekt sektion (AWG) enligt strmmen som anvnds .

13. Nr kabel dras genom ett hl i fordonets chassi, skydda kabeln med en gummiring (ttning). Se till att tillhandahll tillrckligt skydd fr kablar nra vrmegenererande omrden .

14. Dra aldrig kablarna p utsidan av fordonet .

15. Anvnd kablar av hgsta kvalitet, och de anslutare och tillbehr som finns i Connection katalogen .

16. Garanticertifikat: Fr mer information, besk Audison webbplats .

SKER LJUDTERGIVNING

ANVND SUNT FRNUFT OCH HLL LJUDET P EN SKER NIV. KOM IHG ATT OM DU

UTSTTER DIG SJLV FR HGA LJUDNIVER UNDER LNG TID KAN DETTA SKADA DIN

HRSEL. SKERHETEN MSTE KOMMA I FRSTA HAND VID KRNING .

Information gllande elektriskt och elektroniskt avfall (Fr de lnder inom EU som tskild insamling av avfall) Produkter mrkta med symbolen av en verkorsad soptunna ska inte kasseras tillsammans med vanligt hushllsavfall .

Dessa elektriska och elektroniska produkter mste tervinnas vid en anlggning som r kapabel att hantera kasseringen av dessa produkter och komponenter. Kontakta din lokala myndighet fr information om nrliggande tervinningsstationer. tervinning och korrekt kassering av avfall bidrar till att skydda miljn och frhindrar skadliga effekter p vr hlsa .

Owner’s Manual / Thai :

; support@elettromedia.it 1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12. (AWG) 13. () 14 .

15. Connection .

16. : Audison .

() X / Trke / Turkish rnmz satnaldnz iin kutlarz. rnlerimizin karlamas gereken ilk koul sizin mutluluunuzdur: arabada ses duygusunu yaamay zleyenlerin ulat mutluluun ayns .

Bu klavuz, sistemin doru olarak kurulumu ve kullanm iin gereken temel talimatlar salamak zere hazrlanmtr. Ancak mmkn olan uygulama ekilleri ok eitlidir. Daha fazla bilgi iin ltfen yetkili bayinizle veya support@elettromedia.it e-posta adresinden teknik destek servisimizle temas kurmaktan ekinmeyiniz. Bileenleri kurmadan nce ltfen bu klavuzdaki tm talimatlar dikkatle okuyunuz. Bu talimatlarn gzard edilmesi rne istemeden zarar veya hasar verilmesine neden olabilir .

1. Tm bileenler ara yapsna skca tutturulmaldrlar. Kendi yaptnz dier zel yaplar da ayn ekilde tutturunuz. Kurulumlarnzn salam ve gvenli olmasn salaynz. Sr srasnda bir bileenin zlmesi yolculara veya dier aralara ciddi hasar verebilir .

2. Aletleri kullanrken koruyucu gzlk kullannz, zira lehim esnasnda zararl gazlar ortaya kacaktr .

3. Olas bir hasardan kanmak iin mmknse son kurulum iin hazr olana kadar, rn orijinal ambalaj iinde muhafaza ediniz .

4. Kurulum ilemini motorda kesinlikle yapmaynz .

5. Herhangi bir hasara neden olmamak iin kuruluma balamadan nce kafa birimini ve tm dier ses cihazlarn kapatnz .

6. Yapacanz ilemlerin yerinin aracnzn halihazrdaki sitemlerinin almasn engellemeyecek ekilde olmasn ya da aracnnzn elektronik ve elektrik aksamna zarar vermeyecek ekilde taklmasn salaynz .

7. Hoparlrleri slanacaklar yksek nem veya kire maruz kalacaklar ortamlara kurmaynz .

8. Tiz hoparlrn n koruyucu zgara olmadan takmaynz .

9. Bileenleri veya kabloyu aracn elektrik kutusundan uzak tutunuz .

10. Ara asisini delerken veya keserken ok dikkatli olunuz ve altta veya allan blgede kablo veya aracn asli yapsal elemanlar olmadndan emin olunuz .

11. Kablolar geirirken, kablolarn keskin kesici mekanik ksmlarn yaknndan gemediinden emin olunuz. Kablolarn uzatldklar gzergahta skca tuuturulduundan ve uygun yaltm yaptnzdan emin olunuz .

12. Sadece uygulanan gce uygun kesitte (AWG) kablo kullannz .

13. Kabloyu aracnzn asisindeki delikten geirirken, kabloyu lastik bir halka (conta) ile sabitleyiniz .

Is reten blgelere yakn geen kablolar iin uygun koruma saladnzdan emin olunuz .

14. Kablolar aracnzn dndan geirmeyiniz .

15. Kaliteli kablo, fi ve aksesuvar kullannz. Balant (Connection) katalouna bakabilirsiniz .

16. Garanti Belgesi: Daha fazla bilgi iin Audison web sitesini ziyaret edin .

EMNYETL SES

HSLERNZ KULANARAKA UYGUN SES SEVYESN AYARLAYINIZ. LTFEN UNUTMAYINIZ

UZUN SREL YKSEK SES SEVYESNE MARUZ KALMAK KULAINIZA ZARAR VEREBLR .

SR ESNASINDA EMNYETNZ BRNC DERECE NEMLDR .

Elektrik ve eIektronik aletlerin atlmasna ilikin bilgi (atklar ayreten toplayan Avrupa lkeleri iin) Tekerlekli p kutusu resmi zerinde bir X ile gsterilen rnler norml atklar gibi atlmamaldr anlamna gelir .

Bu elektrik ve elektronik aletlerin bu rnlerin ve aksamnn belirli kurallar dahilinde alan uygun tesislerde geri dntrlmesi gerekmektedir. En yakn geri dntrme/ atk merkezine bu rnleri nasl brakacanz renmek iin ltfen belediyenizle balantya geiniz. rnlerin uygun atk yollaryla geri dntrlmelerini salamakla evreye byk bir katkda bulunmu ve sala zaarl olmalarnn nne gemi olursunuz .

–  –  –

/ Скрит монтаж / / Razinska ugradnja / Mont pod omtku / Inbouwmontage / Flush mounting / Svispaigaldus / Asennus pinnan tasoon / Montage encastr / Einbau / / Szintbe szerels / Pemasangan di dinding langit-langit / Montaggio incassato / / / Rmelio montavimas / Monta paski / Montagem embutida / Скрытый монтаж / Zapusten mont / Prilegajoa namestitev / Montaje empotrado / Spolmontering / / Gmme montaj

–  –  –

/ Монтаж / / Montaa / Mont / Montage / Mounting / Paigaldamine / Kiinnitys / Montage / Montage / / Beszerels / Pemasangan / Montaggio / / / Montavimas / Monta / Montagem / Монтаж / Mont / Namestitev / Montaje / Montering / / Montaj

–  –  –

/ Свързване на системата / / Prikljuivanje sustava / Pipojen systmu / Aansluiten van de systemen / Connecting the systems / Ssteemi hendamine / Jrjestelmn kytkeminen / Branchement du systme / System anschlieen / / A rendszer csatlakoztatsa / Menghubungkan sistem / Collegamenti dei filtri / / / Sistemos sujungimas / Podczajc system / Ligar o sistema / Подключение системы / Pripojenie systmu / Prikljuevanje sistema / Conexin del sistema / Anslut systemet / / Sistemin balanmas

–  –  –

/ Технически спецификации / / Tehniki podaci / Technick daje / Technische specificaties / Technical specifications / Tehnilised andmed / Tekniset tiedot / Caractristiques techniques / Technische daten / / Mszaki adatok / Spesifikasi teknis / Specifiche tecniche / / / Techniniai duomenys / Szczegy techniczne / Especificaes tcnicas / Технические условия / Technick informcie / Tehnine specifikacije / Especificaciones tcnicas / Tekniska specifikationer / / Teknik veriler

–  –  –

70 x 32 x 10 (2.75 x 1.26 x 0.39) 25 (1) High density flux ferrite Water repellent pressed paper 0,4 (0.88) 85 x 40 x 13 (3.35 x 1.57 x 0.51) 32 (1.26) High density flux ferrite Water repellent pressed paper 0,65 (1.43) 85 x 40 x 15 (3.35 x 1.57 x 0.59) 32 (1.26) High density flux ferrite Water repellent pressed paper 0,78 (1.72) 85 x 32 x 15 (3.35 x 1.26 x 0.59) 25 (1) High density flux ferrite Water repellent pressed paper 0,78 (1.72) 90 x 40 x 17 (3.54 x 1.57 x 0.67) 25 (1) High density flux ferrite Water repellent pressed paper 1,2 (2.64)

–  –  –

/ Електро-акустични параметри / / Elektroakustiki parametri / Elektroakustick parametry / Elektro-akoestische parameters / Electro-Acoustic parameters / Elektroakustilised parameetrid / Shkakustiset parametrit / Paramtres lectro-acoustiques / Elektro-akustische Parameter /

- / Elektro-akusztikus paramterek / Parameter elektro-akustik / Parametri elettroacustici / / / Elektriniai - akustiniai parametrai / Parametry elektro - akustyczne / Parmetros electro-acsticos / Электроакустические параметры / Elektroakustick parametre / Elektro-akustini parametri / Parmetros electroacsticos / Elektroakustiska parametrar / - / Elektro-akstik parametreler

–  –  –

Audison Warranty The Audison products are warranted, under normal functioning conditions, for the period of time as set by the laws in force, against defects concerning materials or their manufacturing. The warranty is valid from the date of purchase, certified by receipt .

The warranty is not valid if:

• the product is damaged by incidents, installations and/or improper use, or by any other causes not depending on materials or manufacturing defects;

• the product is modified or tampered with by unauthorised people;

• its serial number has been altered or cancelled .

While the product is under warranty, defective parts will be repaired or replaced at the manufacturer’s discretion .

The defective product, along with notification about it, must be returned to the dealer from which it was purchased together with the warranty certificate duly filled in. If the product is no longer under warranty, it will be repaired at the current costs .

Elettromedia s.r.l. does not undertake any liability for damages due to transportation .

Elettromedia s.r.l. does not take any responsibility for: costs or loss of profit due to the impossibility to use the product, other accidental or consequential costs, expenses or damages suffered by the customer .

Warranty according to laws in force .

For more information visit the Audison website .

PART OF ELETTROMEDIA - 62018 Potenza Picena (MC) Italy - T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880 - www.elettromedia.it


Похожие работы:

«КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 II мл. гр КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 Комплекс ОРУ "Дружная семья" Комплекс ОРУ "Веселые погремушки" Инвентарь: погремушки из расчета по 2 штуки на каждого ребенка.1. И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопнуть...»

«Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга" Проект "Ладушки" (развитие мелкой моторики рук у детей в средней группе) План по самообразованию Тема: "Развитие мелкой моторики у детей средней группы "Улыбка" На 2016-2017 учебный год Воспитатель: Алыева И.Ф. "Источники способностей и дарован...»

«654079, Россия, Кемеровская обл., ИНН4217023667 г.Новокузнецк, проезд Коммунаров,5 КПП 421701001 ОКАТО 32431000000 e-mail:licey-11@mail.ru ОГРН www.lizey11.ucoz.ru Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение "Лицей №11" РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА "ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ" для учащихся 9 класса...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" КРАСКИ МИРА Сборник студенчески...»

«ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физкультурное образование Б. 1.28 Спортивная метрология Приложение 1 Типовые...»

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Соковыжималка Moulinex JU-599 АЗЕ (скачано с www.Magazinpnz.ru) Описание A. Толкатель B. Горловина для подачи продуктов C. Крышка D. Фильтр E. Емкость для сока F. Носик для выливания сока...»

«Корнеева Светлана Анатольевна Корнеева С в е т л а н а А н а то л ь е вн а, Белгородский государственны й у н и в е р с и т е т, с т а р ш и й п реподаватель кафедры психология педагогического ф а к у л ь т е т а Глава 7. Разноуровневая природа индивидуальных различий в процессах саморегуляци...»

«С. Ю. Корниенко Новосибирский государственный педагогический университет Метапоэтический потенциал образа Беттины фон Арним в "Живое о живом" Марины Цветаевой Аннотация: Статья посвящена образу Беттины фон Арним в метапоэтике М. Цветаевой. Обусловленность встречи Ге...»

«Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района Детский сад Улыбка д. Ярки УТВЕРЖДЕНО приказом от 21.08.2017 № 58-О Заведующий МКДОУ ХМР Детский сад Улыбка д. Ярки И.М...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЛЕСОГОРСКОЕ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Составитель: Мордвинова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы Более ста лет назад в небольшом провинциальном городке Дании – Оденсе, на острове Фюн, происходили необычайные...» 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.