WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

Pages:     | 1 || 3 |

«назди Президенти умурии Тоикистон ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан ТАДЖИКИСТАН И СОВРЕМЕННЫЙ МИР Center for Strategic ...»

-- [ Страница 2 ] --

2. Сайдуллаева Г. Трансформация традиционной политической элиты Таджикистана в условиях перехода к демократии // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане / Г. Сайдуллаева // Душанбе.: 2010. – 189 с .

3. Тагаев Дж., Аитов Н. А. Пути развития Таджикистана/Дж. Тагаев, Н .

А. Аитов // Душанбе.: 1994 – 164 с .

4. Агаев Р. ЦАР: Проблемы эволюции политических систем Центральная Азия. Геополитика и экономика региона/Р. Агаев //М.: 2010 – 286 с .

5. Махмадов А. Н., Асадуллаев И. К. Национальный интерес Таджикистана/А. Н. Махмадов А. Н., И. К. Асадуллаев Душанбе.: 2009 – 183 с .

6. Асадуллаев И. К. Новые категории философии и философия политики/ И. К. Асадуллаев// Душанбе. : 2006 – 215 с .

7. Рахимов М. Х. Демократические процессы сквозь призму традиционной таджикской ментальности. Традиции и процессы демократизации в Таджикистане / М. Х. Рахимов// Душанбе.: 2010 – 194 с .

8. Мадамиджанова З. М. Традиционное общество таджиков: особенности процесса модернизации. Традиции и процессы демократизации в Таджикистане / З. М. Мадамиджанова // Душанбе.: 2010 – 225 с .

9. Додхудоева Л. Эволюция религиозности в Таджикистане в контексте взаимодействия традиции и современности. Традиции и процессы демократизации в Таджикистане / Л. Додхудоева // Душанбе.: 2010 – 155 с .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

10. Малашенко А., Ниязи А. Президентские выборы в Таджикистане 2013 г.: итоги и перспективы / А. Малашенко, А. М. Ниязи // Душанбе.:

2014– 139 с .

ОМИЛОИ АСОСИИ РАВАНДОИ МУОСИРИ СИЁС ДАР

ТОИКИСТОН ВА ХУСУСИЯТОИ ОНО

ЮСУФОНОВ ФАРИДУН МУАММАДИЕВИЧ,

ходими калони Шуъбаи масоили сиёсии муносибатои байналмилалии Институти фалсафа, сиёсатшинос ва ууи ба номи А. Баоваддинови Академияи илмои умурии Тоикистон, 734000, умурии Тоикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рдак, 33 .

тел.: +99237 22 71134 Маола ба омилои асосии равандои муосири сиёсии Тоикистон бахшида шудааст. Муаллиф хусусиятои тааввулоти шуури хали тоикро инъикос намудааст. Тавауи махсус ба давраи Шрав, замоне, ки умур аз ри мафуми муосир, соиби давлатдор шуд, замонасозии тамоми анбаои омеа амал шуд, марзои давлат ани муайян гардид, низоми сохтории идоракунии сиёс ва хоагидор – давлат таъсис ёфт, дар рушди итисод ва соаи фарангу маориф муваффаиятои назаррас ба даст омад, зоир карда шудааст .

Калидвожао: раванди сиёс, тааввулот, шуури милл, Тоикистон, Осиёи Марказ, тааввулоти шуур .

MAIN FACTORS OF THE MODERN POLITICALF PROCESS

IN TAJIKISTAN AND THEIR SPECIFICITIES

YUSUFJONOV FARIDUN MUHAMMADIEVICH,

Senior Researcher, International Relations’ Political Issues Department, Bahovaddinov Institute of Philosophy, Political Science and Law, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 33 Rudaki Ave, Dushanbe, Tajikistan,

734000. Tel.: +99237 2271134 .

The article analyses main factors of the modern political process in Tajikistan. Specificities and features of the Tajik national consciousness were lightened. Soviet period has especially been paid attention to, when our country obtained statehood in its modern understanding; modernization has been carried out; state borders of Tajikistan have clearly been defined; structured political and economic and state management system created; significant economic growth reached and; cultural and educational breakthrough was made .

Keywords: political process, transformation, national consciousness, Tajikistan, Central Asia, consciousness transformation .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 323(575.3)

РО ВА УСУЛОИ НАВИ ФАЪОЛИЯТИ ШРОИ АМЪИЯТИИ

УМУРИИ ТОИКИСТОН ДАР МАРИЛАИ ИМРЗА

–  –  –

Маолаи мазкур ба фаъолияти Шрои амъиятии умурии Тоикистон бахшида шудааст. Дар маола муаалиф машварати кории Асосгузори Сулу Вадати Милл, Пешвои Миллат, Президенти умурии Тоикистон мутарам Эмомал Рамон бо аъзои Шрои амъият, ки рузи 27-уми январи соли 2017 баргузор гардида буд, баррас намудааст .

амзамон муаллиф лоиаи такмилёфтаи Низомномаи Шрои амъиятиро, ки Президенти кишвар санаи 7-уми апрели соли 2018 ба имзо расонида буданд, баррас намудааст .

Калидвожао: Шрои амъиятии умурии Тоикистон, пешниодо, низомнома, фаъолияти Шрои амъият .

Дар Мамааи давлатии «Кохи Наврз»-и шари Душанбе, 27-уми январи соли 2017 бахшида ба 20-солагии таъсиси Шрои амъиятии умурии Тоикистон, машварати кории Президенти умурии Тоикистон, Пешвои миллат, Раиси Шрои амъиятии умурии Тоикистон, мутарам Эмомал Рамон бо аъзои Шрои амъият баргузор гардид .

Дар машварати кор на тано аъзои Шрои амъият, раисони Малиси милл ва Малиси намояндагони Малиси Олии умурии Тоикистон, инчунин аъзои укумат, кормандони масъули Дастгои ироияи Президенти умурии Тоикистон, намояндагони вазорату кумитаои дахлдор, ректорони муассисаои тасилоти олии кишвар ва намояндагони воситаои ахбори омма иштирок карданд .

Бори нахуст аст, ки аласаи Шрои амъият дар чунин шакл ва сати баланд баргузор мегардад .

Раиси Шрои амъиятии Тоикистон, мутарам Эмомал Рамон дар машварати кор суханрон намуда, Шрои амъиятиро вазифадор карданд, ки минбаъд дар вилоято ва шару ноияои кишвар доираи фаъолиятро пурзр намоянд, созмонои нав ва ташкилоту иттиодияоеро, ки ташаббусу ибтикороти созанда доранд, ба Шро алб шаванд, бахусус аз исоби авонон ва бонувони болаёат бештар ба Шрои амъият аъзо гарданд. Дар баробари ин таъкид шуд, ки Низомномаи Шро тадиди назар гардида, вобаста ба ворид шудани Тоикистон ба марилаи нави итисодию итимо такмил дода шавад .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Пешвои миллат инчунин айд карданд, ки Шрои амъият дар таияи онунои милл сам гузорад, пешниодои худро барои такмили барномаои стратегии давлат ба вазорату идораои дахлдор манзур намояд, аз воситаои ахбори омма ва шабакаои итимо васеъ истифода карда, амчун воситаи муколамаи омеаи шарванд бо окимияти давлат дар оянда низ корои назаррасро ба аном расонад .

Котиботи Шрои амъият, иати ирои супориши Раиси Шрои амъиятии умурии Тоикистон, мутарам Эмомал Рамон оид ба масъалаи такмили Низомномаи Шрои амъият гури кориро дар айати мутахассисони варзида, ташкилотои аъзои Шрои амъият ва намояндаи Вазорати адлияи умурии Тоикистон созмон дод .

Гури кор дар муддати фаъолияти худ фикру андеша ва мулоизаву пешниодои аъзои Шрои амъиятиро амаониба омхта, тарибаи фаъолияти шроои амъиятии умуриои азоистон, иризистон, Арманистон ва Федератсияи Россияро низ мавриди омзиш арор дода, лоиаи нави Низомномаи Шрои амъиятиро омода намуд .

Бо супориши Робари Дастгои ироияи Президенти умурии Тоикистон лоиаи такмилшудаи Низомнома ба Малиси милл ва Малиси намояндагони Малиси Олии умурии Тоикистон, вазорату идораои дахлдори умур иати гирифтани фикру мулоиза, андешао ва пешниодои оно ирсол гардид .

Котиби амоангсози Шрои амъият яко бо Бахши Ёрдамчии Президенти умурии Тоикистон оид ба масъалаои рушди итимо ва робита бо омеа, бо назардошти пешниодои вазорату идораои дахлдор лоиаи Низомномаро такмил дод. Лоиаи такмилшуда бо сохторои дахлдори Дастгои ироияи Президенти умурии Тоикистон мувофиа ва ба забони рус тарума гардид .

Санади мазкур 27-уми декабри соли 2017 дар аласаи васеи Шрои амъият мавриди муокима арор гирифта, аъзои Шро лоиаи мазкурро маъул донистанд ва барои тасди намудан ба Раиси Шрои амъиятии умурии Тоикистон пешниод карданд .

Президенти умурии Тоикистон, Пешвои миллат мутарам Эмомал Рамон амчун Раиси Шрои амъиятии умурии Тоикистон 7уми апрели соли 2018 лоиаи такмилёфтаи Низомномаи Шрои амъиятиро ба имзо расониданд .

Дар Низомномаи такмилшуда бандои нави ваколатои Раиси Шрои амъият, уу ва вазифаои Котиботи Шро, маоми ууии котиботи Шро инчунин иловаои нав ба ваколатои Шро, кори кумитаои соав, комиссияо ва гурои кории Шро муаррар карда шудаанд, ки ин тарибаи аввал дар тли фаъолияти Шрои амъият аст .

Тиби Низомнома Шрои амъиятии умурии Тоикистон маоми намояндаг, талилию машварат ва амоангсозиро доро буда, масади _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ асосии он ташаккули омеаи шарвандии озод дар Тоикистон ва мусоидат ба рушди давлатдории демократ, уубунёд, дуняв ва итимо мебошад .

Мевари фаъолияти серпали Шроро намояндаг аз омеаи шарванд ташкил медиад. Шрои амъият амчун ниоди муими омеаи шарванд, ташкилотои амъиятиро, пеш аз ама избои сиёс, иттиодияои амъият, иттифоои эод, ташкилотои дин, амъиятои миллию фаранг ва созмонои айриукуматиро намояндаг мекунад .

Хусусияти хоси Шрои амъият аз он иборат аст, ки аъзои он на шахсони алоида, балки ташкилотои амъиятие мешаванд, ки амаи усуло ва муаррароти онро дастгир менамоянд, метавонанд ба узвияти Шро пазируфта шаванд ва ин узвиятро бо имзои худ тасди намоянд .

Шро амчун ниоди муими омеаи шарванд нисбат ба уувайронкунии шарвандони алоида, амчунин избои сиёс, амъиятои миллию фаранг ва дигар иттиодияои амъият, ки аъзои Шро мешаванд аамият дода, ин гуна зууротро таи мекунад ва ба маомоти дахлдор бо тавсияо муроиат менамояд .

Айни замон 77 (афтоду афт) ташкилоти амъият аъзои Шрои амъият мебошанд. Котиботи Шрои амъият дастури Раиси Шрои амъиятии умурии Тоикистон, мутарам Эмомал Рамонро, ки дар машварати кор бо аъзои Шрои амъият 27-уми январи соли 2017 дар самти ба сафи аъзои Шрои амъият алби созмонои нав, ки ташаббуси созанда доранд, амал намуда истодааст. Дар соли 2017 Ташкилоти амъиятии «Созандагони Ватан» ба узвияти Шро пазируфта шуд .

Шрои амъият моиятан ниоди машваратист. Бо ин масад, иати таъмини гуфтушуниди доимии увваои гуногуни амъиятию сиёс бо масади ба даст овардани тавозуни манфиат ва аидао, амчунин рушди гуногунандешии мафкурав ва сиёс фаъолиятро дар ин самт ба таври густурда ба ро мондааст. Аз ин р, дар шароити кунун Шрои амъият майдони фарох, минбари озод барои муколамаи доим миёни избои сиёс ва дигар намояндагони омеаи шарванд мебошад. Дар он масъалаои дои рз дар сати тахассусии баланди коршиносон талил ва баррас гардида, роои алли дурусти оно дарёфт мешаванд. Шрои амъият аъзои худро сарфи назар аз гуногунандешии сиёс, ангоми ба миён омадани масъалаои муиме, ки манфиатои милливу давлат аз оно вобастаг доранд, дар атрофи як андешаи созанда муттаид карда метавонад .

Фаъолияти бистсолаи Шрои амъият собит сохт, ки он ташкилоти амъиятии фаъол буда, амеша дар пайи амалишавии ташаббусои нав дар омеа мебошад. Дар дигар кишваро шроои амъият фаъолият мекунанд, аммо оно аз иати сохтор, вазифао ва самтои фаъолият аз Шрои амъиятии умурии Тоикистон ба кулл фар доранд. Хусусияти хоси Шрои амъиятии Тоикистон боз дар он зоир мегардад, ки Шро дар мудТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

дати бист соли фаъолияташ ба мактаби гуногунандеш, муошират ва минбари музокироту мубодилаи афкор табдил ёфт .

Фаъолияти Шрои амъиятиро бидуни наши амоангсоз тасаввур кардан айриимкон аст. Он амчун ниоди муими омеаи шарванд, амкориро миёни маомоти окимияти давлат ва омеаи шарванд ба ро мемонад. Инчунин, Шро сохтори амъиятии умурияв буда, дастуру супоришои Раиси Шроро иро менамояд, фаъолияти шроои амъиятии Вилояти Мухтори Кистони Бадахшон, вилоято, шари Душанбе ва шару ноияои кишварро низ амоанг месозад .

Пешбурди фаъолияти Шро бидуни талили амиу хулосабарории аматарафа имкон надорад. Талили вазъияти итимо, сиёс, итисод ва фарангии омеа, ангоми зарурат, муокимаи лоиаи онуно, гузаронидани ташхис ва талили оно, баррасии амъиятии масоили муимми итисодию итимоии омеа ва тайироте, ки дар он рух медианд, амчунин пешниодои мушаххас оид ба пешрафту такмили оно кори доимии Шрост .

Самти дигари доираи фаъолияти Шро ба таияи барномао ва консепсияо, ки ба таъмини волоияти онун, имояи уу ва озодии инсон ва шарванд, бетар намудани вазъи эколог ва ташаккули муити зисти мусоид, мониторинги араёни ирои дастуру супоришое, ки аз паёми Президенти умурии Тоикистон «Дар бораи самтои асосии сиёсати дохил ва хориии умур» бармеоянд, равона гардидааст .

Шрои амъият дорои ваколатои назорат буда, бо масади мувофиа кардани фаъолияти шроои амъиятии Вилояти Мухтори Кистони Бадахшон, вилоято, шари Душанбе ва шару ноияои тобеи умур бо Шро нашаи кории оноро меомзад, баррасии исоботи оноро тиби адвали алоида дар Шро таъмин мекунад, рафти ирои арор ва супоришоеро, ки барои ирои оно шроои амъиятии Вилояти Мухтори Кистони Бадахшон, вилоято, шари Душанбе ва шару ноияо масъуланд, назорат менамояд .

Доираи фаъолияти кумитаои соав, комиссияо ва гурои кории Шро васеъ гардида, оно оид ба фаъолияти худ дар шаш мо як маротиба ба котиботи Шро ахбор пешниод мекунанд .

Котиботи Шрои амъият чун амаи ниодои вое маоми уу дошта, дар доираи муаррароте, ки Низомнома муайян намудааст, амал мекунад .

Шрои амъият шакли амкории сиёсию итимоии миёни маомоти окимияти давлат ва омеаи шарванд мебошад .

Ба сифати шарики боэътимоди давлат муколамаи байни маомоти окимияти давлат ва омеаи шарванд - избои сиёс, иттиодияои амъият, иттифоои эод, ташкилотои дин, амъиятои миллию фаранг ва дигар иттиодияои амъиятиро таъмин менамояд .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Шрои амъият дар такими истилолияти давлат, сул, вадати милл ва ризоияти омеа мусоидат намуда, алайи зууроти номатлуби омеа, чун терроризм, экстремизм, терроризми байналмилал, одамрабо, гардиши айрионунии маводи мухаддир, коррупсия, пайрав ба арзишои бегона ва маалгаро муовимат менамояд .

Инчунин, Шрои амъият, дар амалисозии се адафи стратегии давлат - таъмини истилолияти энергетикии кишвар, рао аз бунбасти коммуникатсион, ифзи амнияти озуавор, баланд бардоштани сати шули аол ва инчунин, дар татбигардонии барномаву нашаои укумати умурии Тоикистон барои давраи миёнамулат – то соли 2021 ва ирои Стратегияи миллии рушд дар давраи то соли 2030 фаъолона ширкат менамояд .

Давлат ва укумати мамлакат барои фаъолияти Шрои амъият тамоми шароитои заруриро фароам овардааст. Пеш аз ама санадои меъёр-уу, ки ба демократикунонии аёти омеа, имояи ууу озодиои инсон ва шарванд равона шудаанд абул гардидааст. Сиёсати фаъолонаро, ки барои ба эътидол овардани итисодиёти кишвар, баланд бардоштани сати зиндагии аол нигаронида шудааст пеш бурда истодааст .

Инчунин, ба созмонои амъиятию сиёс, амъиятои миллию фаранг ва ташкилотои дин барои истифодаи воситаои ахбори омма имкониятои баробар фароам оварда шудааст .

адафи дигари Шрои амъият усту ва татбии шаклои нави шарик (амкорио), махсусан, байни маомоти давлат ва иттиодияои амъият, тарафои дигари манфиатдор бо масади ташаккули омеаи шарванд ва тааммулпазир дар омеа мебошад .

Тиби Низомномаи такмилшуда ба ваколатои Шро иловаои нав ворид гардиданд. Тиби оно Шро исоботи шроои амъиятии Вилояти Мухтори Кистони Бадахшон, вилоято, шари Душанбе ва шару ноияоро баррас мекунад, ирои даии тавсияо, изороту муроиатномао, лоиаи уато ва дигар санадое, ки дар аласаои Шро абул карда мешаванд, таъмин менамояд, бо пешниоди Раиси Шро масъалаи абули аъзои нави Шрои амъиятиро баррас менамояд, ангоми иро накардани удадориое, ки аз Низомнома ва Кодекси одоби аъзои Шрои амъият бармеояд, амал мекунад, бо пешниоди Комиссияи Шро оид ба одоби аъзои Шрои амъият баррасии масъалаи аз айати Шро хори намудани аъзои Шрои амъиятиро мавриди муокима арор медиад .

амчунин, ба Низомнома банди нав оид ба ваколатои Раиси Шрои амъият ворид гардид. Ин ваколато чунинанд: Раис робарии умумии ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

фаъолияти Шро ва шроои амъиятии Вилояти Мухтори Кистони Бадахшон, вилоято, шари Душанбе ва шару ноияоро амал менамояд, ангоми иштирок дар аласаои Шро онро раис мекунад, нашаи солонаи кори Шроро тасди менамояд, аласаои айринавбатии Шроро даъват мекунад, дар олати узур надоштанаш дар аласаои Шро намояндаи комилууи худро барои иштирок дар аласаои Шро таъмин мекунад, масъалаоро барои баррас ба Шро пешниод менамояд, санадои дахлдори аз ониби Шро абулгардидаро имзо мекунад, созишномаои басташударо оид ба амкорио, ки миёни Шро ва шроои амъият ва дигар маомоти дахлдори давлатои хори имзо мекунад, бо ризоияти Шро котиб-амоангсозро таъин мекунад, котиботи Шроро таъсис медиад ва дигар вазифаоро, ки барои татбии адафои Низомнома равона гардидаанд, иро менамояд .

Аслан, тамоми фаъолияти Шрои амъият аз ибтидои таъсисёб то имрз тати назорат ва ранамоии бевоситаи Раиси Шрои амъиятии умурии Тоикистон, мутарам Эмомал Рамон сурат мегирад. Пешвои миллат амеша аз фаъолияти Шро, араёни басу мунозирао, масъалагузорио ва дархостои аъзои Шрои амъият ба тарии гузориш хабардор карда мешаванд. Гузашта аз ин, пешниодои муим ва созандаи аъзои Шрои амъият, ки дар аласаои он иброз гардидаанд, аз ониби Раиси Шрои амъият мавриди омзиш арор мегиранд ва дар матни паёмои Президенти умурии Тоикистон ба Малиси Олии умурии Тоикистон «Дар бораи самтои асосии сиёсати дохил ва хориии умур», ангоми таияи барномаву консепсияои давлат, амру фармонои Президенти умурии Тоикистон ва нашаю чорабиниои умумиумурияв ба инобат гирифта мешаванд .

Тиби банди нав дар Низомнома бо масади таъмини фаъолияти самараноки Шро котиботи Шро дорои уу ва удадориои зерин гардид: фаъолияти мунтазами Шроро таъмин мекунад, дар мувофиа бо раиси Шро мавзъ ва рзи баргузории аласаи Шроро муаррар менамояд, омодаг ва баргузории аласаои Шроро таъмин мекунад, дар муддати на кам аз се рзи пеш аз аласаи Шро аъзои Шроро бо рзнома, барнома ва маводи аласа таъмин менамояд, баъди бо намояндаи комилууи Раиси Шро мувофиаи пешниоди Комиссияи Шро оид ба одоби аъзои Шро дар бораи аз узвияти Шро хори намудан, масъалаи мазкурро ба рзномаи аласа ворид менамояд, амчунин баъди абули арори дахлдори Шро оид ба ин масъала ба Раиси Шро ахбор манзур мекунад, лоиаи нашаи солонаи кори Шроро бо дар назар доштани муокимаи он дар аласаи Шро такмил дода, барои тасди ба Раиси Шро пешниод мекунад, рафти ирои аророи Шро ва дастуру супоришои Раиси Шро, инчунин кори комиссия, кумита ва ё гурои кории Шроро зери назорат арор медиад, протоколои аласаи Шроро имзо мекунад, иати таъмини ирои _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ тавсияо, изорот, муроиатномао, лоиаи уато ва дигар аророе, ки дар аласаои Шро абул шудаанд, ба маомоти дахлдори давлат, ташкилотои амъият муроиат менамояд .

Банди нави Низомнома фаъолияти таблиотии Шрои амъиятиро муассиртар месозад. Минбаъд, доираи фаъолияти таблиотии Шрои амъият васеъ гардида, Шро дар доираи салоияти худ ва бо масади амал намудани талаботи Низомнома назарсан, муколама, мизои мудаввар, конференсия ва семинаро баргузор менамояд .

амин тари, Низомномаи такмилшуда ба Шрои амъиятии умурии Тоикистон имкон медиад, ки амчун шарики боэътимоди давлат фаъолияташро вобаста ба тааввулоти замони муосир ба ро монад, тавауи худро ба алли масъалаои муими итисод-итимо, муттаидсозии омеаи шарванд, инкишофи раванди демократикунонии омеа ва инчунин идомаи муколамаи озод миёни маомотои ироияи окимияти давлат ва омеаи шарванд равона гардонад. Яко бо шроои амъиятии дар Вилояти Мухтори Кистони Бадахшон, вилоято, шари Душанбе ва шару ноияои кишвар амалкунанда, иати татбии сиёсати бунёдкоронаи Асосгузори сулу вадати милл - Пешвои миллат, Президенти умурии Тоикистон, Раиси Шрои амъиятии умурии Тоикистон, мутарам Эмомал Рамон самгузор менамояд .

–  –  –

Данная статья посвящена деятельности Общественного Совета Республики. В статье автор рассматривает рабочее совещание Основателя Мира и Национального Единства, Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона с членами Общественного Совета, который состялся 27-го января 2017 года .

Автором также был рассмотрен усовершенствованный проект Положения об Общественном Совете, который был подписан Президентом страны 7-го апреля 2018 года .

Ключевые слова: Общественный Совет Республики Таджикистан, предложения, положение, деятельность Общественного Совета .

–  –  –

This article is devoted to the activities of the Public Council of the Republic of Tajikistan. In the article, the author considers the workshop of the Founder of Peace and national Unity, Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon with members of the Public Council, which was held on January 27, 2017. The author also reviewed the improved draft Regulations on the Public Council, which was signed by the President on April 7, 2018 .

Keywords: Public Council of the Republic of Tajikistan, proposals, regulations, activities of the Public Council .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 338.43

ОЯНДАБИНИИ АМНИЯТИ ОЗУАВОРИИ УМУРИИ

ТОИКИСТОН

–  –  –

Дар маола бо истифода аз арому омор, масъалаи таъмини амнияти озуавор бо такя ба интизориою ояндабинии фаъолият дар муддати то соли 2020 баогузор карда шудааст .

Калидвожао: амнияти озуавор, кишоварз, масулоти озуавор, истеъмоли изо, содирот ва воридоти озуа .

Пеш аз ама, албатта, ислооти соаи кишоварз ба амнияти озуавории умур пойдевори боэътимод гузошт. Амнияти озуавор оло ва минбаъд ам дар сиёсати итимоию итисодии Тоикистон наши марказиро ишол хоад намуд .

Лекин, анз вобаста ба таъмини амнияти озуовор мушкилот вууд дорад, чунки таъмини аол бо масулоти изоии истесоли ватан пасттар аз удуди меъёр мебошад, ки дар барномаои стратегию соав дар гардидаст .

исобото, бо такя ба меъёрои мувозинатии истеъмол, нишон медианд, ки дар сати хонаводао, норасоии истеъмоли меваот, масулоти ширию гшт, равани растан, шакар ва масулоти аннод ой дорад .

–  –  –

Бояд айд намуд, ки дар раванди арзёбии амнияти озуавор тавау ба масъалаи саеии исоботи омор доир ба истесол ва савдои масулот, аз умла ами воеии истесолу савдои масулоти кишоварз, муим аст .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Аз ри исобо, пешниоди умумии алладона аз талаботи аол беш аз 2,5 маротиба зиёдтар аст. Бо назардошти коркарди саноатии алладона (оло на чандон зиёд аст, камтар аз 30 аз. тоннаро ташкил менамояд) ва этиёоти хроки чорво, тухм ва талафот барзиёдии пешниод нисбат ба талаботи аол на камтар аз 1,5 маротибаро ташкил менамояд. Дар чунин вазъ нархои алладона ва ами воридот бояд коиш ёбанд, лекин чунин тамоюл мушоида намегардад: дар се соли охир суръати миёнасолонаи афзоиши - нархи алладона дар кишвар дар удуди 2%, воридоти алла – 13,4%-ро ташкил намуд. Нарху ами воридоти картошкаю сабзавот низ тамоюли устувори оишро дар шароити аз талабот ба маротиб зиёд будани истесолотро нишон надода истодааст [2] .

Дар баробари ин, иссаи масулоти озуавор дар воридоти кишвар коиш наёфта истодааст (беш аз 20%), ки боз як далели айрисамаранок истифода намудани итидори дохилии истесоли масулот буда, осебпазирии аолиро дар мавриди коиш ёфтани обилияти харидор (аз умла, дар натиаи коиши интиоли маблаои муоирон) ниго медорад .

Дар амал намудани нахустин адафи таъмини амнияти озуавор – таъмини бештари бозори дохил бо озуавории ватан хеле муим буда аму сохтори истесол бо назардошти пешгии тамоюлои талабот ва пешниоди масулоти кишоварз, бояд такмил гардад .

Варианти якуми алли масъалаи мазкур ба самтгирии фаъолият барои афзун намудани ами истесоли дохилии масулоти кишоварз пайваст мебошад. Талило нишон медианд, ки дар мавриди бетайир мондани аму сохтори истесоли масулоти озуавор ва сати осилнокии зироато (яъне ба мидори сати солои 2015 - 2016), он го норасоии изо, махсусан доир ба меваоту масулоти чорводор, афзун мегардад .

–  –  –

446,9 600,0 329,1 400,0 138,2 200,0 0,0

-200,0

-400,0

-441,0 -427,1

-600,0

-800,0

-1000,0

-1200,0

–  –  –

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Бозде аз амалишавии барномаи боу токварвар норасоии меваотро метавонад руйпш намояд. Дар ин раванд осилнокии мева бояд на камтар аз 3 маротиба афзун гардад .

Лекин бо назардошти зарурати афзун намудани коркарди саноатии масулоти кишоварз этиёоти калон дар баланд намудани осилнокии амаи зироато, аз умла аллаю картошка ва сабзавоту мева, бо мемонад .

ой доштани изофанавис дар истесоли масулоти кишоварз ин этиёотро хеле ва хеле афзун мегардонад. Итидори кишвар дар ин самт бояд ба таври назаррас афзун гардад .

исобо нишон медианд, ки дар соли 2020 норасоии гшт то ба 427,1 азор тонна ва шир – 1512,1 азор тонна мерасад. Барои пшонидани ин норасо бояд ба таври назаррас теъдоди чорво ва истесоли зироатои хроки чорво афзун гардад. Дар ин раванд сар-шумори чорвои хушзот бояд на камтар аз 2 маротиба зиёд гардад. Ва агар майдону осилнокии зироатои хроки чорво тайир наёбад, он го норасоии хроки чорво на камтар аз 12,1 млн. тонна ташкил хоад кард .

Варианти дуюми алли масъала бо ташкили афзоиши назарраси истесоли он масулоти озуа, ки нисбати оно Тоикистон дар раобат афзалият дорад, пайваст мебошад. Дар ин маврид, бо каме коиш намудани майдони кишти алла (тано аз исоби заминои лалм) ва афзун намудани майдони кишт барои истесоли мева, бо коиши майдонои кишти пахта (тано аз исоби майдонои кишт, ки зараровар мебошанд) таъмини истесоли зиёдтари сабзавот бояд ташкил гардад. Ин вариант низ таъмини афзоиши осилнокии миёнаи мева (аз 33,2 сентнер то ба на пасттар аз 100 сентнер аз 1 га) ва сабзавот (аз 248 сентнер то ба 350 сентнер аз 1 га) бо истифода аз усулои интенсивии бопарварию сабзавоткориро дар назар дорад .

Албатта, ташаккули неруи содиротии кишвар ва рушди бозори содироти меваю сабзавот дар ин маврид хеле муим аст. оло содироти меваю сабзавот аз кишвар дар удуди 122- 155 азор тонна таъмин мегардад, ки дар иёс бо неру хеле кам буда ба гуногунранг (диверсификатсияи) намудани содирот на чандон сам мегузорад. Ва талаботи бозорои хори, махсусан талаботи кишварои Русия ва Чин, зиёдтар мебошад (барои мисол, тано Русия оло тахминан 4 млн. тонна меваю сабзавотро дар давоми сол ворид менамояд, уноиши ин бозор амасола ба исоби на камтар аз 5% афзун мегардад) .

Бояд айд намуд, ки воридоти масулоти кишоварзии ватан ба бозорои Русия ва Чин бо монеаои айритарифию инфрасохтор пайваст мебошад. Яъне решаи алли масъала на чандон дар баланд будани боои гумрук буда бо зарурати алли мушкилоти - ба талаботои кишварои абулкунанда мутоби намудани назорати фитосанитар, сертификатсияи сифати масулот ва дастрасии налиётии ин бозоро, пайваст аст. Содироти Тоикистон ба ин кишваро на тано бо меваю сабзавоти тару хушк, балки бо масулоти на чандон анъанав (мисол, писта) ва меваю сабзавоти коркардаТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

шуда (шарбату консерваои гуногун) бояд пайваст бошад. Тано ба воситаи афзун намудани содироти масулоти тайёр мадудияти хурд будани уноиши бозори ватаниро метавонем бартараф намоем .

алли ин мушкилио пайдарамии фаъолиятро дар самти такмили низоми ватании дастгирии содироти масулоти тайёрро талаб менамояд, аз умла бо истифода аз механизмои андозию арз, то ин ки манфиатои солим дар содироти масулоти тайёр устувор гарданд. Албатта, механизмои дастгирии содирот хеле зиёду гуногунранг буда ба вазъу адафои рушди кишвар бояд мутоби бошанд. Дар ин раванд имконияти пайвасташавии имтизо дар низоми андозбандии фаъолият бо иссаи содироти масулоти коркардашуда дар истесоли худии корхонаои ватан бояд мавриди талил арор гирад. Ин пешниод дар чорчбаи мами фаъолиятои таъмини гузариш аз содироти ашё ба содироти масулоти саноати хроквор метавонад мавриди баррас карор гирад .

Бо амалишавии фаъолиято дар самти такмили фазои соибкорию сармоягузор, аз умла дар доираи ирои Барномаи миёнамуддати рушди кишвар барои солои 2016-2020, итидорои истесолии корхонаои коркарди масулоти кишоварз тамоюл ба афзоишро бояд пайдо намоянд. Дар ин раванд алли масъалаои инфрасохтор – таъминоти устувор бо увваи бар ва рушди хатои дохилию байналхалии налиёт, ки бозороро пайваст менамоянд, низ хеле муим аст. Яъне фаъолият бояд комплекс шуда самаранокию натианокии якчанд амалои гуногунсамтро фаро гирад .

Дар мамъ, ниёз ба таъмини афзоиши итидорои истесолии дар раобат тобовар барои таъмини рушди умур хеле баланд аст.

Самаранокии амалигардонии фаъолиято дар низоми таъмини амниятии озуавор новобаста аз интихоби вариантои дар боло баёншуда зарурати алли мамуи масъалаои зеринро дар таъмини самаранокии рушди кишоварз талаб менамояд:

1) Такмил намудани низоми обёр, аз умла, барои истесоли масулоти озуавор, муим аст. исобото нишон медианд, ки аз ри нишондиандаи боздеу самаранокии истифодабарии об (ачми ММД истесолшуда ба 1 м .

куб. оби истифодашуда) сати умур аз сати кишварои дорои даромадои миёна 8 маротиба пасттар аст. Дар баробари ин, бо назардошти тайирёбии илим зарурати гузариш ба обёрии атраг дар низоми кишоварз торафт афзун мегардад .

2) Ташаккули манфиатои устувор дар ор намудани технологияои муосири кишту кор барои алли вазифаи таъмини афзоиши осилнокии зироато ва масулнок дар чорводор зарур аст. Инро аз умла ба воситаи устуворгардонии ууои моликият дар истифодаи замин ва рушди инфрасохтори деот метавон таъмин намуд. Муоисао нишон медианд, ки сати осилнокии зироато дар умур нисбат ба кишварои амсоя пасттар буда, дар натиа арТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ зиши аслии масулот баландтар шуда ба мушкилоти таъмини дастрасии масулот ва раобатнокии он таъсири манф мерасонад .

3) авасмандгардонии афзоиши андозаи хоагиои деон низ муим аст. оло ба 1 хоагии деон ба исоби миёна тано ариб 20 гектар масоати замин рост меояд, ки имкониятои технологиро дар ташкили истесолоти кишоварзии самаранок хеле мадуд менамояд. Баланд намудани андозаи миёнаи хоагио – то ба 1000 сар чорвои калони шохдор (дар хоагиои чорводор), парвариши сабзавот - то 85 гектар, бодор - то 40 гектар мувофии масад аст .

4) Такмили низоми нигадорию коркарди масулоти кишоварз бояд таъмин шавад. Дар ин раванд, барои алли масъалаи дастрасии устувори аол ба озуа дар давоми сол ташаккули низоми самараноки нигадорию коркарди масулоти кишоварз муим аст. Этиёот дар афзун намудани итидорои анборо, аз умла анбор - яхдоно зиёд гардида, то соли 2020 на камтар аз 15и ами истесоли меваю сабзавот бо итидорои нигахдор бояд таъмин бошад. Манфиато дар сармоягузории сохтмону таизонидани анборо бештар бо коиши назарраси талафоти масулот (тахминан дар удуди 30%) метавонад пайваст бошад .

Зарурати афзун намудани коркарди масулоти кишоварз (барои онеъ намудани талаботи афзудаистодаи дохилию хори) ва расонидани фоизи коркард то ба 30% -и масулоти истесолшуда [4]. (оло ариб 20%) этиёотро ба зиёд намудани итидорои истесол (дар удуди на камтар аз 2 маротиба) низ афзун мегардонад. Инро бидуни назаррас афзун намудани самаранокии дастгирии соибкории истесол иро намудан айриимкон аст, зеро манфиатои соибкор дар ин самт оло на чандон устувор мебошанд .

Ба назари мо, ташаккул ва устуворгардонии низоми кластерои истесол дар доираи занири технологии истесоли масулоти озуавор дар баробари рушди маозаои калони фуруши масулоти озуавор (гипермаркето), низоми бозору маозаои хурду миёна ба манфиати рушди итидори кишвар дар таъмини амнияти озуавор мебошад .

Дар ин раванд нерую итидори минтааои кишвар бояд мавриди талили мушаххас арор гирад. Ва фаъолияти дастаамъ бо зарурати такмили механизмои пешбурди ислооти итисод дар миёси шару ноияо, аз умла дар самти такмили фазои соибкорию сармоягузор, бояд афзун гардад .

5) Дар мамъ, такмили низоми идоракунии соа, бо тавау ба натианокию самаранокии абул ва ирои ароро низ зарур аст. Дар ин раванд ташаккули низоми устувори салоият, пешбуди сиёсати пешгирикунанда дар соа муим аст .

Дар мамъ, фаъолият дар самти таъмини амнияти озуавор ба такмили амало дар низоми инфрасохтор ва саноати коркардро низ бояд дар назар дошта бошад .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

АДАБИЁТ

1. Аз ри меъёрои мувозинатии истемоли кдакону наврасон, шахсони дар синну соли обили кор буда ва калонсолон

2. Этимол, се сабаби асосии чунин вазъият, ки бештар бо шаклгирии манфиату авасмандио дар сатои поёнии хоагидорию идора пайваст аст, ой дорад:

3. Яъне дар мавриди бетайир мондани осилнокию майдони кишт, сатои миёнасолонаи солои 2015-2016 ниго дошта шаванд

4. Мувофии барномаи миёнамуддати рушди умурии Тоикистон барои солои 2016-2020

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

МУМИНОВА ФАРИДА МАХМУДОВНА,

кандидат экономических наук, заместитель директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 734025, Республика Таджикистан, Душанбе, пр. Рудаки 40, тел. (+992 37) 227 81 97, FMuminova@mts.tj В статье осуществлена попытка постановки задачи обеспечения продовольственной безопасности с акцентами на перспективу .

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство, потребление продовольствия, экспорт и импорт продовольствия

–  –  –

The article attempts to set the task of ensuring food security with emphasis on the future .

Keywords: food security, agriculture, food consumption, food export and import _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 336.76+338(510)

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ

–  –  –

ВАН ЯЗЦЕ, аспирант Российско-Таджикского (Славянского) университета, 734000, г.Душанбе, ул. М.Турсунзаде, 30 В статье обобщены различные точки зрения научных методов перехода экономики к рыночной системе. В частности, использование революционного метода («шоковая терапия») и естественно – эволюционного метода («градуализм»). Также анализируются точки зрения монетаристов. В статье показаны порядок проведения аграрной реформы Китая, и главное внимание уделено земельной реформе. Намечены дальнейшие шаги аграрной реформы КНР .

Ключевые слова; рыночная экономика, методы, отличительная особенность, иностранный капитал, аграрная реформа, земельная реформа, ценовая, финансовая, кредитная политика .

В мировой экономической литературе и практике имеют место два метода перехода к рыночной экономике. Первый – это революционный метод («шоковая терапия»), а второй – естественно – эволюционный («градуализм», от английского слова «gradual»-постепенный) .

Революционный метод предполагает разрушение старого механизма функционирования экономики в течение незначительного времени и быстрое и насильственное внедрение нового механизма. Он основан на идеях монетаризма и преследует цель обеспечить более быстрый переход к рынку. При этом действительно, иногда получается ожидаемый результат, но в изменении отдельных сторон жизни, а не в реформировании всей экономики. Кроме того, как показала практика, имеется возможность возникновения и устойчивого существования факторов, сил и институтов, противодействующих развитию рыночных отношений. Для примера возьмем государственные учреждения. Они возглавляются конкретными людьми, которые заинтересованы в сохранении своего социального статуса и многие из них не хотят, чтобы экономика функционировала автономно и не нуждалась в их услугах .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Монетаризм исходит из того, что рынок способен к самоорганизации и саморазвитию. Практика показала, что саморазвитие рынка без вмешательства государства, только на основе либерализации требует довольно значительного времени. Поэтому для развития рыночных отношений одной либерализации экономики недостаточно; она должна дополнятся мерами поддержки и развития рыночных институтов со стороны государства .

В экономической литературе немало сторонников шоковой терапии .

К ним можно отнести М.Камдесю, Дж. Сакса, Р.Дорбуша из российских ученых И.Н. Буздалова, В.А.Узуна, Э.Н.Крылатых и многих других .

Второй - естественно-эволюционный метод также имеет немало сторонников. К ним можно отнести В.Леонтьева, Джона К. Гелбрейта, В.В.Милосердова, В.А. Добрынина и многих других. Суть естественноэволюционного метода («градулизма») состоит в том, чтобы экономика реформировалась медленно и последовательно. «Сторонники этой концепции считают, что для создания рынка государство должно постепенно заменять элементы командно-административной экономики рыночными отношениями. По мнению градулистов, это позволит смягчить процессы преобразований и избежать резкого снижения производства и жизненного уровня населения».[1] Реформа экономической системы в Китае началась в 1978 году с либерализацией цен, внешней торговли, реформы собственности и реформы аграрной экономики. В силу указанных причин, в Китае быстрый переход к рынку был обеспечен .

Отличительной особенностью стратегии экономических реформ Китая является последовательность продвижения к рыночной экономике, а не «обвальная либерализация экономики». Благодаря такой политики, Китаю удалось избежать спад производства, рост инфляции и другие негативные явления. Экономические преобразования сопровождались ростом экономических показателей, повышением благосостояния уровня жизни населения и увеличением международной роли страны. Китай превратился из аграрной в мощную промышленно-аграрную страну .

Аграрная реформа в Китае началась с эксперимента .

Правительство Дэн Сяопина из провинций, где земельные ресурсы из коллективных хозяйств были переданы в аренду крестьянам. Эксперимент удался, и сборы зерна выросли на 10% и в результате земельная реформа проводилась с использованием «политики ответственности крестьянских хозяйств». В результате, с 1981 года 98% земель сельскохозяйственного назначения используются крестьянскими семьями.[2] По мнению известного американского экономиста, лауреата нобелевской премии Василия Леонтьева, постсоветским странам потребуется по крайней мере 70 лет, чтобы построить полноценную, эффективно действующую рыночную экономику. Такую мысль он высказал на лекции, с котоТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ рой выступил в Токио в феврале 1992 г. «Легко поломать рыночную экономику – сказал он, соорудив на ее месте командно-административную систему, но построить полноценный рынок крайне сложно. Государствам запада потребовалось 7 столетий, чтобы достичь сегодняшнего уровня развития общества (газета «Мегаполис Экспресс» 1992 г, 18 ноября, №45) .

В своем интервью корреспонденту газеты «Вельтвохе» другой видный американский экономист Джон К. Гелбрейт также отметил, что «переход от командно-административных методов руководства экономики к рынку в этих странах одна из сложнейшихся проблем. Этот переход должен осуществляться осторожно, ступенчато. В противном случае, на смену одной скверно функционирующей системе придет другая – вообще не функционирующая, что мы сейчас наблюдаем. Многие экономисты верят в «шоковую терапию», не думая о том, что термин этот медицинский. И если она приносит облегчение больному, то пусть в медицине и применяется. В экономике шок недопустим. Посмотрите: именно приверженцы «шоковой терапии» в экономике повинны в том, что демократия и капитализм в глазах восточноевропейских народов оказались дискредитированными, ассоциируются со страданиями и бедностью .

Какой же метод выбрать, для перевода экономики Китая на рыночные рельсы? Этот вопрос уже снят историей. В Китае уже боле 40 лет идет экономическая реформа .

До образования КНР экономика страны не только оставалась бедной и отсталой сельскохозяйственной и ремесленной экономикой, но и крайне редкая промышленость в основном находилась под контролем бюрократического и иностранного капитала. В 1936 году, иностранный капитал контролировал 95% объема производства чугуна Китая, 83% объема производства стали, 66% машиной добычи угля и 55% производства электроэнергии, а на Тайване и на северо-востоке Китая, они полностью стали колониальной экономикой Японии .

Иностранный капитал в основном сосредоточен в области сырья, шахтах, которые связаны с экспортом, и другими секторами, такими как финансовый, железнодорожный и судоходный отрасли и недвижимость .

Общее экономическое развитие в Китае основано на модели «индустриализации западных стран и аграризация Китая» и, в основном, сосредоточено на развитии экспорта сельскохозяйственных продуктов и добычи полезных ископаемых и других сырьевых товаров. Импорта промышленных товаров, проводил к неравной торговле. С 1913 по 1930 гг разница в ценах на импорт увеличилась на 55%, это означает, что Китай должен экспортировать сельскохозяйственные продукты 1.5 раз более, чем раньше до Первой мировой войны, чтобы соответсвовать в обмен на такое же количество зарубежных промышленных товаров. Всё это определяет зависимый характер экономики Китая. После войны сопротивления Японии в экономике Китая ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

снова доминировал бюрократический капитал под контролем правящей клики Гоминьдана. Его бюрократический капитал занимал 20% среди общего объема промышленного капитала .

На самом деле, с опиумной войны 1840 года китайский народ начал размышлять о том, как избавиться от колониального господства и реализовать мечту индустриализации страны и добиться высокого уровня жизни народа, но к сожалению, не только власть, которая часто менялась, но и сама страна находилась в состоянии войны более ста лет. В результате, Китай вышел из бедности и безпорядков. Китай даже был на гране краха до образования КНР. В таких условиях установление национальной экономики и реализация процветания страны и благосостояния народа являлись важнейшим политическим требованием в Китае .

Почему же Китай выбрал именно социализм, а не западную парламентскую республиканскую систему, или три принципа народа Сунь Ятсена или другие направления? Исторически, начиная с конституционной монархии поздней династии Цин, в течение последнего полувека Китай много раз пробовал различные политические системы. Однако даже революция 1911 года свергнула династию Цин и не смогла изменить полуколониальную и полуфеодальную социальную систему, находящуюся под контролем капиталистических держав в Китае. На реалистическом фоне империализма, феодализма и бюрократического капитализма, реформистская или капиталистическая политическая система не могла помочь Китаю получить надежду на процветающую экономику. Однако в тот же период Советский Союз с его быстро растущей экономической мощью, социалистической теорией равенства и общего процветания, сильно привлек китайских революционеров .

В период социалистического строительства с 1929 по 1941 гг Советский Союз добился огромных экономических достижений. Особенно прогресс, достигнутый им в тяжелой и оборонной промышленности, больше всего привлекал Китай. В ходе Второй мировой войны в процессе борьбы с немецко-фашистским вторжением плановая экономическая система Советского Союза продемонстрировала превосходство над такими капиталистическими странами, как Франция, тем самым еще более укрепив решимость Коммунистической партии Китая (КПК) в продвижении социалистического пути после образования КНР. Для простых китайцев по строительства социализма не являлось высоким идеалам к которому стремились лидеры и коммунисты. Это духовной убежденностью лидеров высшего класса и коммунистов. Для них было наиболее привлекательным социализме яавлялось то что, они смогут выйти из бедности, улучшать уровень жизни, достигнуть общего процветания народа и процветающей экономики страны .

Социализм - один из самых привлекательных экономических планов .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Именно в этом особом контексте после того, как народ победил на освободительной войне, Коммунистическая партия Китая должна была в первую очередь выполнить свое революционное обещание и приложить все усилия для развития экономики страны. Она должна была не только реформировать сельское хозяйство в революционных районах, но и продолжать распространяться на всю страну и захватывать бюрократический капитал, чтобы он мог служить всему народу страны. В то же время, в начале образования КНР, необходимо было мобилизовать все положительные факторы, включая мелких производителей и национальный капитализм для развития экономики. Учитывая реальное положение экономики страны того времени, КПК в качестве правящая партия, не сразу создала социалистическую конституцию, а сформировала «Общую программу НПКСК» («Общая программа») исполняющую функции Конституции .

Переход к рыночной экономике можно будет считать завершенным только в том случае, если экономика Китая достигнет высокого уровня и решении социальных проблем как в развитых странах. А для этого требуется немало времени, в течение которого продолжится переходный период .

При этом, в Китае должны использовать в интересах дела приемлемые положения, как монетаризм, так и градулизм .

Прежде всего, необходимо продолжать земельную реформу, чтобы земля приобрела хозяина. Для этого необходимо умело использовать как рычаги аренды, так и наследуемое землепользование. В то же время нельзя забывать о традиционных мероприятиях по использованию земель: севообороты, мелиорация засоленных земель, землеустройство и т.д .

Далее необходимо улучшить макроэкономическую ситуацию в сельском хозяйстве, для чего необходимо изменить налоговый, кредитный и ценовой механизмы повышения эффективности сельскохозяйственного производства .

ЛИТЕРАТУРА

1.Аграрный сектор в странах с переходной экономикой /А.В .

Петриков, П.И. Саблук и др. //Экономика сельского хозяйства России,1995, №6 .

-с.9-12 .

2. Романова Г.Н. Экономические реформы в Китае: их отличие от реформирование в России//Россия и АТР. 2008. №4

THE CONSTITUTIONAL BASIS FOR THE FORMATION OF CHINA'S

ECONOMIC SYSTEM

IHTIYOR ASHUROV SAIDOVICH,

Doctor of economics, Professor of Finance and credit Department, Russian-Tajik Slavonic University, ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

734000, M. Tursunzade str. 30, Dushanbe, Tajikistan, ph.: +992 90 555 77 88, e-mail: ikhtiyor.ashurov@inbox.ru

VAN YAZTSE

Aspirant, Russian-Tajik Slavonic University, 734000, M. Tursunzade str. 30, Dushanbe, Tajikistan, The article summarizes the different points of view of scientists in the methods of transition of the economy to a market system. In particular, the use of the revolutionary method ("shock therapy") and naturally - the evolutionary method ("gradualism"). The points of view of monetarists are also analyzed. The article shows the order of the agrarian reform of China, and especially paid attention to land reform. Proposed further steps of the agrarian reform of the PRC .

Keywords; market economy, methods, distinctive feature, foreign capital, agrarian reform, land reform, price, financial, credit policy .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 335,332,346,330,336,338,439

БАЪЗЕ МАСЪАЛАОИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОИБКОР

ДАР БАХШИ АГРАР

–  –  –

Дар маола вазъи кунунии фаъолияти соибкор дар бахши аграрии кишвар мавриди талилу баррас арор гирифтааст. Муаллиф бо назардошти натиаои амалии корои илм-тадиот, сабабои асосии марои идд зоир накардан ба ташкил ва пешбурди фаъолияти соибкор дар бахши аграриро муайяну мушаххас намуда, доир ба алли масоили ойдошта тадбиро пешниод кардааст .

Калидвожао: стратегия, бахши хусус, фаъолияти соибкор, фонд, бахши аграр, амнияти озуавор .

Дар доираи стратегияи миллии рушди Тоикистон барои давраи то соли 2030 таъмин намудани амнияти озуавор ва дастрасии аол ба изои хушсифат амчун афзалият муайян гардидааст. Ноил гаштан ба ин адафи ол аз бисёр иат ба рушди бахши хусус ва фаъолияти соибкор дар кулли соаои итисодиёт, аз умла соаи кишоварз низ вобастагии зиёд дорад .

Зеро дар айни замон, сами бахши хусус дар ташаккули мами масулоти кишоварз, тарибан 94 дарсадро ташкил медиад .

Тиби омори расм оло 46,2 дарсади фаъолияти соибкор, 20,7% мами масулоти дохил ва 64,9% ашхоси машул дар итисодиёти мамлакат ба ин бахши муим итисодиёт рост меояд [1]. Чунин неруи бузург дар сурати созмондиии илм ва истифодаи оилонаи об, замин ва дастгирии давлат одир аст, ки на тано амнияти изоиро пурра таъмин намояд, балки метавонад соаи кишоварзии Тоикистонро ба сати аонии содирот барорад .

Бинобар ин, талилу арзёб ва муайян намудани нутаои ассоси рушди фаъолияти соибкор дар бахши аграр, аз умлаи масъалаои муим ба исоб меравад .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Солои охир бо масади таъмини рушди соаи кишоварз бо такя ба фаъолияти соибкор ва инкишофи бахши хусус як силсила ислооти муим ва идд амал шуданд, ки масади асосии оно пеш аз ама, афзоиши мунтазами истесоли масулоти кишоварз, муайё сохтани ойои нави кор, истифодаи самараноки захираои мавуда ва ба ин васила таъмин амнияти озуавории мамлакат мебошад .

Дар натиаи чораои амалигардида, ами истесоли масулоти кишоварз дар амаи шаклои хоагидор мунтазам афзуда, соли 2017 24576,0 миллион сомониро ташкил додааст, ки ин нишондианда нисбат ба соли 2010 беш аз 36 дарсад зиёд аст [2]. амзамон, дар ин давра шумораи хоагиои деон-фермер (ХДФ) амчун шакли пешбари фаъолияти соибкор, ки 70 дарсади заминои истифодаи кишоварз ва 82,4% заминои мазраъро дар ихтиёр доранд, тарибан, 2,6 маротиба зиёд гардидааст. Тано дар давоми 5 соли охир майдони заминои кишти дар ихтиёри ХДФ арордошта 2,4 маротиба ва ами истесоли масулот бошад, 1,8 маротиба зиёд гаштааст [3] .

Вале бо вууди мушоида гаштани тамоюлои мусбат дар нишондиандаои асосии рушди соаи кишоварз ва фаъолияти ХДФ, сифати рушди он анз ба талаботи замони муосир авобг набуда, дар ин самт масъалаои зиёди алталаби дигар низ ой доранд, ки ислои иддиро таозо мекунанд .

Барои муайян ва даи намудани масъалаои ассоси рушди фаъолияти соибкор ва ба ин васила афзоиш додани ами истесоли намудои мухталифи зироатои кишоварз, махсусан пахта амчун масулоти стратегии кишвар, дар 5 корхонаои кишоварзии шару ноияои тобеи марказ тадиот гузаронида шуд.

Аз умла дар:

1. Кооперативи истесолии ба номи «А.Кенаев»-и шари Вадат;

2. Кооперативи истесолии ба номи «Л Муродов»-и шари исор;

3. ДММ «А.Фирдавс -2000»-и ноияи Рдак;

4. ДММ «Агротаъминот»-и шари Турсунзода;

5. Кооперативи истесолии «Наврз»-и ноия Шаринав .

Дар натиаи тадиот ва мулооту вохрио бо робарони муассисаои ба тадиот фарогирифта маълум гардид, ки алол барои оно аз парвариши пахта дида дигар махсулоти кишоварз, аз умла юнуча, картошка, полез ва алладонагио бештар афзалият доранд. Чунки ами харооти истесолии зироатои мазкур назар ба парвариши пахта бамаротиб камтар аст. Аз ин бармеояд, ки оно барои истесоли пахта чандон авасаманд нестанд .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Тавре ки аз тадиот мушоида гардид, соли 2017 хоагиои зери талил ароргирифта, аз умла Кооперативи истесолии ба номи «А.Кенаев»

аз ар сентнер истесоли пахта дар ами тарибан 67 сомон зарар дидааст .

Ин нишондианда дар Кооперативи истесолии ба номи «Л. Муродов» 25 сомон, ДММ «А.Фирдавс -2000» - 36,3 сомон, ДММ «Агротаъминот»

128 сомон ва Кооперативи истесолии «Наврз» бошад, 150 сомониро дар бар мегирад .

Робарони корхонаои мазкур иброз доштанд, ки чунин вазъ амасола дар фаъолияти кории оно ба назар мерасад.

Робарони муассисаои ба тадиот фарогирифта, баъзе аз сабабои асосии ин олат ва марои идд зоир накардан ба ташкил ва пешбурди фаъолияти соибкор дар ин бахши муими иктисодиётро дар масъалаои зерин маънидод намуданд, аз умла:

Мадудият дар мустаилона ва ба хоиши худ ба фурш гузоштани пахтаи истесолгардида (дигар шару ноия, вилоят);

Набудани кафолати давлатию айридавлат дар бобати парвариш ва фурши пахта, инчунин пардохти уброни он ангоми ба вууд омадани зарар;

Итидори нокифояи захираои арз-молияв, мизони (ставкаи) баланди кредит, тарибан пурра вууд надоштани кредитои имтиёзнок ва «таътили кредит, инчунин мавуд набудани воситаои нави амонат (гарав), махсусан барои соибкорони бахши аграр, аз умла хоагиои хурди деон дар муассисаои арздианда;

Ба сифати гарав истифода нагардидани сертификати ууи истифодабарии замин дар муассисаои арздианда;

Мавуд набудани дастгириои молиявии давлат дар доираи маблаои имтиёзноки муассисаи давлатии Фонди дастгирии соибкории назди укумати умурии Тоикистон;

Дастрасии мустаим надоштан ба бозори фурш, зиёд будани ашхоси миёнарав;

Норасоии техника ва таизоти муосири кишоварз, инчунин кунаву фарсуда шудани исмати зиёди оно. Чуноне ки дар раванди тадиот маълум гардид, оло сати таъмини техникаи кишоварз беназардошти сати коршоям дар хоагиои номбаргардида, аз умла: КИ ба номи «А.Кенаев»- 26%, КИ ба номи «Л Муродов- 52%, ДММ «А.Фирдавс

-2000»- 42%, ДММ «Агротаъминот» - 81% ва КИ «Наврз» бошад, 37%-ро ташкил медиад;

Баланд будани нархи воситаои истесол, аз умла сзишвор, нуриои минерал, тухмии хушсифат;

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Мураккаб будани низоми андозситон. Ба андешаи соибкорон оло оно дар бобати пардохти андоз мушкил надоранд ва омода астанд меъёрои муайянгардидаи андозро сариват пардохт намоянд, вале масъалаои пешпардохти андоз ва дигар пардохтои марбут ба он, яъне низоми андозситон соибкоронро ба ташвиш овардааст;

Ба андешаи робарони корхонаои аблан зикргардида маз бо амин сабабо, оло ба ташкили фаъолияти соибкор ва истесоли масулоти кишоварз марои идд зоир карда намешавад. Дар чунин олат, ч гуна метавон фаъолияти соибкор ва истесоли масулоти кишоварзиро рушду равна дод. Бинобар ин, дар масири алли масоили ойдошта ва боз ам бетар намудани фазои соибкорию сармоягузор дар ин соа бояд тадбирои муассири давлат роандоз гарданд .

Аз нукта ва суханои робарони муассисаои ба тадиот фарогирифта ва натиаои корои илм-тадиот метавон чунин хулоса намуд:

оло аксарияти ХДФ амчун шакли пешбарандаи фаъолияти соибкор дар бахши аграр на ба сифати субъекти соибкор, балки як воиди рзгузаронии соиби замин амал намуда, дар таъмини бозори истеъмол бо масулоти кишоварз ва амнияти озуавории кишвар наши ночиз доранд;

Сарфи назар аз он, ки 70 дарсади заминои истифодаи кишоварз ва 82,4% заминои мазраъ дар ихтиёри ХДФ арор дошта бошанд ам, вале сами оно дар истесоли масулоти кишоварз ночиз буда, амаги 30 дарсадро ташкил медиад;

Механизми омода намудани соибкори вое дар бахши кишоварз дар сати зарур ба ро монда нашудааст. Аксарияти ХДФ атто ба мафуми соибкор ва масаду мароми он дар шароити итисоди бозор сарфам намераванд. Дар чунин олат ч гуна метавон фаъолияти соибкориро дар ин бахш рушду равна дод.!;

Гузариши хоагиои деон (фермерии) дорои маоми шахси ууидошта ба шакли соибкории инфирод. Ин амал, боиси мунтазам зиёд гардидани шумораи ХДФ дар мамлакат гардидааст;

Бо вууди мунтазам зиёд гардидани ами истесоли масулоти кишоварз, оло ам масъалаи дарёфти мустаилонаи бозори фурш ва зиёд будани ашхоси миёнарав дар ин самт барои ХДФ амоно мушкилоти алношуда бо мондааст, ки ин вазъ ба ташкил ва пешбурди фаъолияти соибкор дар ин соа, таъсири манф мерасонад;

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Дар баробари мунтазам афзоиш ёфтани ами маблагузорио ва алби сармоягузориои мустаими хори ба дастгир ва рушди бахши кишоварз, анз аксарияти корхонаои дар ин соа фаъолияткунанда зараровар мебошанд. Мувофии арзёбио, оло ами маблаи зарар 16055,2, азор сомониро ташкил дода, ба ар як корхонаи дар соа фаъолияткунанда 77,6 азор сомон рост меояд. Ин нишондианда дар муоиса бо 5 соли абл тарибан 2 маротиба зиёд мебошад;

Надоштани маълумоти коф дар робита ба тайирёбии вазъи бозор (нобаробарии нарх, раобатпазирии масулот, талабот ва пешниод), инчунин ор намудани усулои нави ташкили истесолот ва фурши масулот;

Надоштани обилияти зарурии марбут ба талилу арзёб ва омзиши бозоро дар сати маалл, милл ва минтаав (берун аз кишвар) бо дарназардошти имкониятои итидор, доир ба муайян намудани этиёот ва талаботи харидорон .

Ба инобат гирифтании хулоса ва нутаои дар боло зикр гардида, иати таъмини рушди устувори соаи кишоварз бо такя ба бахши хусус ва фаъолияти соибкор андешидани тадбирои зеринро метавон мувофии масад шуморид, аз умла татбии низоми муосири омзиш дар робита ба таияи бизнес-нашао, малакаи талилу арзёбии вазъи бозоро дар сати маалл, милл ва минтаав, усулои нави ташкили истесолот ва фурши масулот, маърифати кишоварз ва соибкор, баланд бардоштани савияи дониши робарони ХДФ тиби талаботи замон, гузаронидани чорабиниои иттилоот ва омзиш оид ба дастрас ба захираои арз-молияв ва истифодаи самараноки он, лизинги хурд, мубодилаи атмии тарибаомз миёни соибкорон ва мутахассисони муваффа дар соа. амзамон, таия ва абули «Барномаи махсуси давлатии баланд бардоштани раобатпазирии фаъолияти соибкор дар бахши аграр» ва барам додани фаъолияти ХДФ, ки адди аал олати одии таъмини такрористесолиро таъмин карда наметавонад, зарур шуморида мешавад. Ин амал имкон медиад, ки замин истифодабарандаи аслии худро бо майдони замини барояш мувофиро дарёфт намуда, самаранокии истесолот ва такрористесолиро дар сати нисбатан баланд таъмин намоянд .

АДАБИЁТ

1. Омори солонаи умурии Тоикистон, Мамуаи омор, Душанбес/- 83, 217,218 .

2. Вазъи итимоию итисодии умурии Тоикистон, январ-декабри соли 2017, Мамуаи омор, с/-19 .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

3. Нишондиандаои асосии кишоварзии умурии Тоикистон дар солои 1991-2015, Мамуаи омор, Душанбе - 2016 с/,14-15 .

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

ОДИНАЕВ АМИН ИБРАГИМОВИЧ,

заместитель начальника Управления исследования проблем предпринимательства и развития частного секторя ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан, 734025, Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. Рудаки 40, тел.(+992) 988552690, e-mail: o-amin@mail.ru В статье анализировано и рассмотрено нынешнее состояние предпринимательской деятельности в аграрном секторе страны. Автор, с учетом практических результатов научно-исследовательских работ, определил и раскрыл основные причины недостаточного внимания к организации и ведению предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Автор предлагает ряд конкретних мер по решению существующих проблем .

Ключевые слова: стратегия, частный сектор, предпринимательская деятельность, фонд, аграрный сектор, продовольственная безопасность .

SOME QUESTIONS DEVELOPMENT ENTREPRENEURIAL

ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

ODINAEV AMIN IBRAGIMOVICH,

Deputy Head of Department of entrepreneurship issue research and private sector development. Center for Strategic research under the President of Tajikistan, 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki ave.40, тел. (+992) 988552690, e-mail: amin-tj@rambler.ru The article analyzes and reviews the current state of entrepreneurial activity in the country's agrarian sector. Authors with considering practical results research papers, determined and revealed the main reasons not serious attention organization and conduct of entrepreneurial activities in agriculture. The author offers a number of concrete measures to solve existing problems .

Keywords: strategy, private sector, entrepreneurial activity, fund, agrarian sector, food security .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК:323+327(575.3)

БОРЬБА ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА С

БЕДНОСТЬЮ В МИРЕ

ХАЙДАРОВА МАХБУБА НАВРУЗМАМАДОВНА,

аспирант кафедры экономической теории и мировой экономики Российско-Таджикского (Славянского) университета, тел.: +992 888889080, e-mail: mahbuba_kh@mail.ru Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме бедности в мире и путям ее искоренения. Эта проблема на сегодняшний день остается актуальной и в Республике Таджикистан, где на сегодня, по данным Всемирного Банка, более 30% населения живет за чертой бедности .
Правительство РТ поставило задачу снизить этот показатель до 20% до 2020 года в рамках «Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы». Республика делает несомненные успехи в деле искоренения бедности. Немаловажно отметить, что Таджикистан начал реализовывать проекты ГЧП, что внесло свой вклад в искоренение бедности в стране. С 1999 года показатель бедности снизился с 80% до 30%, но при этом все еще он является очень высоким, благодаря чему Таджикистан считается одной из наиболее бедных стран пост советского пространства. В статье речь пойдет о взаимосвязи снижения уровня бедности в мире и развития ГЧП, сокращения бедности на фоне отсутствия значительной положительной динамики в мировой экономике; о борьбе и роли ГЧП с бедностью в мире; о необходимости развития ГЧП в том или ином секторе экономики конкретных регионов страны .

Ключевые слова: бедность, государство, ГЧП, Всемирный Банк, политика, эффективность, развитие, инвестор, трансформационные проекты, поддержка .

В настоящее время государственно-частное партнерство (ГЧП) является распространенной по всему миру практикой: 134 развивающиеся страны реализовали новые инфраструктурные проекты на базе ГЧП в период с 2002 по 2011 год. В течении периода 2007-2011гг инвестиции в ГЧП в мире составили 79 миллиардов долларов США в год. Параллельно с этим, группа международных финансовых институтов, таких как, Всемирный Банк (ВБ), Международная Финансовая Корпорация (МФК), Азиатский Банк Развития (АБР), Европейский Реконструкции и Развития (ЕБРР), Евразийский Банк Развития (ЕАБР) расширили свою поддержку ГЧП посредством широкого спектра финансовых инструментов и услуг. В течении ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

последних 10 лет, поддержка со стороны международных финансовых институтов проектов ГЧП выросла втрое. Кредитование, инвестиции и гарантии возросли как в абсолютном выражении, так и в относительном – с 0,9 миллиардов долларов до 2,9 миллиардов долларов США и с 4% в 2002 г. до 7% в 2012 г., что еще раз наглядно подтверждает важность и значение ГЧП для искоренения бедности и устойчивого экономического развития. ГЧП все чаще занимается предоставлением «социальной инфраструктуры», такие как школы, больницы и здравоохранение, что также объясняет возросший интерес со стороны институтов развития. В частности, МФК инвестировала в 176 ГЧП с общими обязательствами в размере 6,2 миллиардов долларов США, 81 проектов ГЧП поддержаны при помощи такого финансового инструмента, как «Страхование политических рисков» (PRI) и 5,1 миллиардов долларов США вложено в подтверждение рисков ГЧП и консультативные услуги. МФК успешно завершили 140 проектов. Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР) и Международная Ассоциация Развития (МАР) одобрили 353 проектов кредитования и проектов частичной гарантии риска (ЧГР) на общую сумму 7,6 миллиардов долларов США .

Экономические эксперты подчеркивают, что 86-88% проектов ГЧП являются успешными и надежными и повышают достаточность и надежность государственных услуг, в том числе и инфраструктурных, что в итоге приводит к экономическому росту и сокращению бедности .

Большая часть роста ГЧП была зафиксирована в странах со средними доходами и в двух регионах: Латинская Америка, Восточная Азия и Тихоокеанский регион. Для применения концепции ГЧП, страны должны быть зрелыми и достаточно развитыми. Рыночная структура экономики или сектора экономики, должна создать условия для функционирования частного сектора, регулирующие органы должны быть компетентными и обеспечить гарантии инвестору защиту от политического вмешательства и обеспечить адекватные тарифы, а также государству необходимо иметь навыки для подготовки линейных банковских проектов ГПЧ с учетом интереса частного сектора. В Латинской Америке, где правительства стран, которые прежде были категорически против участия частных компаний в инфраструктурном секторе, в настоящее время заняты разработкой и публикацией новых законов, направленных на стимулирование государственно-частного партнерства (ГЧП) и частных инвестиций. Новые законодательные акты приняты или находятся на рассмотрении в Колумбии, Мексике и Бразилии с 2013 г. Реальность такова, что международные инвесторы ищут ясный, прозрачный и хорошо управляемый проект, в который можно инвестировать. Проблема в том, что некоторые страны, в том числе и Латинской Америки, в настоящее время не имеют внятных законодательных актов, управляющих размером и объемом проектов. Это означает, что _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ проекты часто плохо спланированы и плохо структурированы или перегружены рисками. Те страны, которые начали работу в этом направлении имеют все шансы получить крупные инвестиции, в том числе международные, для развития ключевых секторов, являющихся локомотивом экономического процветания страны и повышения благосостояния ее населения .

В последние годы Россия и Китай увеличили количество проектов, реализуемых за рубежом. Восточная и Центральная Азия является основным регионом для прямых китайских инвестиций, которые в первую очередь направляются в развитие инфраструктуры заинтересованных государств. В качестве наиболее распространенной формы сотрудничества в данной сфере Китай предпочитает государственно-частное партнерство .

ГЧП, как показывает практика, наилучшим образом гарантируют эффективность масштабных китайских капиталовложений. Китай уже имеет значительный опыт использования их с иностранными инвесторами в собственной экономике, что дает ему возможность использовать данный опыт для успешной реализации своих международных проектов [1,4,6] .

Таким образом, страны, которые сместив стратегические приоритеты всторону, стимулирования ГЧП, получают хороший повод для обеспечения и поддержания роста экономики. Важно отметить, что страны с разным уровнем социально-экономического развития реализуют проекты ГЧП в разных отраслях экономики. Так, в странах «большой семерки»: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) проекты транспортной инфраструктуры стоят далеко после проектов в области здравоохранения (184 проекта, 29,9%), образования (138 проектов, 22,4%), автодороги стоят на 3-ем месте (91 проектов, 15%). Анализируя отраслевую специфику более детально, можно сделать вывод, что у каждой страны есть приоритетные сферы по реализации ГЧП: в США- автодороги, в Великобритании – образование и здравоохранение, в Германии- образование, в Италии, Канаде и Франции- здравоохранение. Отсюда можно сделать вывод, что страны, с развитой рыночной экономикой, высоким уровнем производительности труда и ВВП на душу населения, где государство гарантирует социальную защиту населения, где велика средняя продолжительность жизни и наблюдается высокое качество медицинского обслуживания и образования, ГЧП чаще применяется в отраслях здравоохранения и образования, что продиктовано социальной направленностью внутренней политики государства. В других развитых странах (Австрия, Бельгия, Дания, Австралия, Израиль, Ирландия, Финляндия, Испания, Португалия, Греция, Южная Корея, Сингапур) на 1-ом месте по числу проектов ГЧП находится отрасль дорожной инфраструктуры (строительство и реконструкция дорог) .

За ней, со значительным отрывом, следуют здравоохранение, образование и другие. В России на сегодняшний день реализуются 873 проектов ГЧП, по которым заключены соответствующие соглашения (в общей сложности реТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ализуются 1300 проектов). Суммарный объем частных инвестиций проектов ГЧП составляет 640,3 миллиардов рублей на стадии создания объектов инфраструктуры (строительства /реконструкции). Отметим, что отношение объема частных инвестиций в инфраструктуру в проектах ГЧП к номинальному объему ВВП России составляет менее 1%. Для сравнения, в ряде стран со схожей структурой и объемом инвестиций в инфраструктуру на принципах ГЧП, процент отношения объема частных инвестиций к номинальному ВВП значительно выше. Данный показатель по оценках экспертов, должен быть на уровне 4-5%, тогда можно утверждать сбалансированный процесс привлечения инфраструктурных инвестиций на принципах ГЧП в России. К примеру, отношение объема частных инвестиций в проектах ГЧП к номинальному ВВП Бразилии составляет 18,89%, Индии- 9,47%, Аргентине- 8,16%, Таиланда- 7,83%, Турции-7,43%, Мексики- 5,33%, Индонезии- 3,7%, Нигерии- 1,95%, Китая – 0,79% .

Рассматривая ГЧП через призму «искоренения бедности», можно утверждать, что основное обоснование вклада ГЧП заключается в том, что ГЧП помогают улучшить инфраструктуру, стимулирующую экономический рост, и в конечном итоге достигается результат уменьшения количества бедного населения в странах. Кроме того, путём привлечения инвестиций в инфраструктуру через фонды частного сектора, ГЧП позволяет высвободить финансовые и другие ресурсы, которые правительство может использовать для финансирования своих государственных инвестиционных программ или других приоритетных программ .

ГЧП может также стимулировать и развивать важные инвестиции, следовательно, способствовать экономическому росту. Но связь между экономическим ростом и сокращения бедности не является автоматической. Преднамеренные шаги часто требуются для обеспечения того, чтобы результаты проекта отразились на бедных. Такая инициативная позиция особенно важна для таких учреждений, как Группа Всемирного банка, цель которой - достижение сокращения масштабов бедности [2,3,6] .

Распределение выгод от проектов ГЧП среди бедного населения может происходить через несколько каналов. Помимо эффекта «просачивания», ГЧП может улучшить уровень жизни бедных людей либо (а) в явной форме фокусируясь на бедных слоях населения (например, создавая рабочие места для них) или (б) нацеливаться на бедных, основываясь на географических или местных критериях. Например, путем ГЧП можно увеличить базовые услуги в бедных районах. Это может быть, в частности, предоставление услуг в бедных районах, возможно, с использованием инновационных (альтернативных) подходов, разработанных частным провайдером. Это может происходить и путем предоставления услуг частным провайдером в бедном районе, в обмен на право обслуживать более богатые районы. ГЧП может повысить качество обслуживания в бедном районе _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ за счет повышения эффективности частного обслуживания (за те же деньги предоставлять более качественные услуги) и устанавливания стандартов обслуживания. Эти каналы, ориентированные на бедные слои населения, могут быть отражены в проекте, в качестве первоочередной или второстепенной цели .

Улучшение качества услуг для бедных слоев населения должно быть сбалансировано с их доступностью. Частный сектор, в целом, требует тарифы, покрывающие расходы и обеспечивающие прибыль, что сказывается на уровне тарифов. Привлечение частного сектора к разработке, строительству, эксплуатации или обслуживанию проектов предоставления услуг предоставляет схему, которая во многих случаях была ранее государственной. Так как тарифы в большинстве случаев являются основным источником денежных потоков по данным проектам, из которых частный оператор обслуживает свои долги и акционерный капитал, тарифы необходимы по крайней мере на уровне, покрывающие издержки. Это резко контрастирует с часто встречающимися «мягкими бюджетными ограничениями», политикой государственных и коммунальных предприятий, находящимся в государственной собственности, где схемы скрытых субсидий часто сжимают финансовые показатели прибыльности, и в конечном итоге весь сектор .

Возлагаются надежды на то, что схемы ГЧП приведут к коммерческой ориентации, прозрачности тарифов и возмещению затрат предприятий. Это, однако, может сделать недоступными услуги для бедных и уязвимых слоев населения. Поэтому, решение о применении ГЧП, тесно связано с политикой, направленной на защиту бедных слоев населения от внезапного повышения тарифов .

В наиболее плохо функционирующих коммунальных предприятиях в развивающихся странах тарифы на воду значительно ниже, чем уровень затрат предприятия, и их повышение часто является необходимым компонентом реформы для достижения финансовой устойчивости данного сектора. На практике потенциальное воздействие ГЧП на тарифы зависит от двух факторов: насколько исходный уровень тарифа зависит от уровня себестоимости, и степень эффективности, которую может привнести частный оператор [4] .

Эволюция уровней тарифов в ряде проектов ГЧП была проанализирована с помощью различных исследований. В большинстве случаев тарифы росли с течением времени, но основные причины этого роста не могли быть оценены. Анализ влияния ГЧП на тарифы может вводить в заблуждение, поскольку это влияние в значительной степени зависит от преобладающей тарифной политики. Повышение тарифов не обязательно плохо для клиентов, когда они переходят на более широкий доступ к лучшим услугам. Во многих развивающихся странах низкие тарифы на водоснабжение в основном приносят пользу среднему классу и работают против интересов тех, ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

кто нуждаются в доступе к воде из часто небезопасных или более дорогих источников. Вполне вероятно, что многие бедные слои населения, получившие доступ к водопроводной воде в рамках проектов ГЧП, платили за воду меньше, чем, когда они не были подключены к сети. В нескольких случаях частные операторы путём достижения достаточно высокой эффективности, позволили значительное снижение тарифов через несколько лет .

Данные из литературы о влиянии ГЧП на тарифы в значительной степени неубедительны. На затраты значительно влияют местные факторы, такие как доступность воды, и сравнение уровней тарифов между частными и коммунальными службами которые могут вводить в заблуждение из-за различий в правовых, административных и финансовых рамок. Исследование 2008 года (Smith 2008), использующее большую выборку для контроля многих экзогенных факторов, не нашло статистически значимой разницы в тарифах на воду между сопоставимыми государственными и частными коммунальными предприятиями [5] .

С позиции государственного регулирования экономики, ГЧП позволяет привлекать частные организации к реализации ресурсоемких инфраструктурных проектов и способствует развитию производственной деятельности в различных отраслях хозяйства и, как следствие, – повышению уровня жизни населения. Таким образом, основными требованиями, выдвигаемыми к ГЧП, должны быть: долгосрочность (более трех лет), принадлежность к классификатору объектов общественной инфраструктуры и принцип разделения рисков между частным и публичными партнерами .

Однако страны и рынки должны быть достаточно зрелыми, чтобы применять концепцию ГЧП. Успех ГЧП зависит от определенных механизмов: (а) четких и устойчивых рыночных правил; (б) надежной и предсказуемой нормативно-правовой среды; и (в) хорошо разработанных проектов, включая соответствующее распределение рисков. Из этого следует, что правительственные органы должны быть достаточно развитыми, чтобы развивать сектор реформ, оценки фискальных рисков, связанных с ГЧП, и основывать свое публичное решение закупок и ГЧП, по всеобъемлющей оценке, стоимости, а также иметь беспристрастное консультирование по проектам, чтобы сделать проекты ГЧП приемлемыми и устойчивыми. К тому же, рынки также должны быть достаточно ликвидными, то есть иметь достаточно потенциальных инвесторов, обладающих соответствующим региональным опытом проведения торгов по ГЧП в экономике, с имеющимся долгосрочным капиталом. Группа ВБ со своими частными и государственными секторами, потенциально могут сыграть решающую роль в «подготовке» стран к использованию ГЧП и оказания помощи в конкретных проектах ГЧП .

Потенциально уникальное ценное предложение Группы Всемирного Банка в странах-клиентах – это способность оказывать поддержку в рамках _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ всего цикла ГЧП, дополненную аналитической работой, которая часто финансируется донорами или грантами - может помочь странам в создании своей структуры ГЧП. Странам, которые собираются начать ГЧП и находятся в процессе разработки своих основ ГЧП, такая поддержка, несомненно, будет нужна. Ориентированная на частный сектор, группа ВБ может сыграть стимулирующую роль в создании рынка ГЧП, структурировании операций ГЧП или предоставления финансовых гарантий. Поддержка проектов, которые носят новаторский характер, то есть те, которые структурированы внутри еще не опробованных рамок ГЧП (в конкретном секторе, стране или регионе страны) будет более масштабной [1,5] .

Всемирный Банк также планирует увеличить свой акцент на обязательствах, которые потенциально имеют «трансформационный» эффект, то есть могут принципиально улучшить жизнь бедных и обездоленных людей .

Трансформационные проекты – это термин, используемый для обязательств, которые могут создавать демонстрационные эффекты; побочные эффекты секторов; привести к далеко идущим последствиям; или помочь странам-клиентам, или даже целым регионам перейти на более высокий уровень развития. Многие трансформационные проекты – это ГЧП. Это потребует от Группы ВБ рассмотрения более долгосрочных горизонтов, и принятия на себя риска, поскольку эти проекты требуют более длительной разработки и, ввиду их повышенной сложности и подверженности вопросам гарантий, будут по своей природе более рискованными. Отдельное исследование по трансформационным проектам в настоящее время консультирует руководство отдельной группы ВБ по проектированию, структурированию и реализации трансформационных проектов и выявляет факторы успеха и неудачи .

ЛИТЕРАТУРА

1. Балакин В.И., «Государственно-Частное Партнерство в зарубежных интеграционных проектах КНР. 2011 .

2. Статья «Страны Латинской Америки инвестируют в инфраструктуру» 2013 .

3. «Национальный интерес и стратегическое предвидение» Xiandai Guoji Guanxi. 2011 .

4. Wei Shenme Tuidong Diqu Hezuo: [Почему восточноазиатское партнерство должно развиваться] Zhan Yunling. Guoji Jingji Lunping. 2012 .

September-October. P. 49 .

5. Marin 2009: Гасснер, Попов и Пушак 2009 Smith 2008

6. Сазонов В. Е. «Государственно-Частное партнёрство» Москва, 2012 .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУС ДАР МУБОРИЗА БО

КАМБИЗОАТ ДАР АОН

АЙДАРОВА МАБУБА НАВРУЗМАМАДОВНА,

аспиранти кафедраи назарияи итисодиёт ва итисоди аон, Донишгои славянии Русия ва Тоикистон, тел.: +992 888889080, e-mail: mahbuba_kh@mail.ru Маолаи мазкур ба масъалаои камбизоат дар аон ва решакан намудани он бахшида шудааст. Ин масъала то имрз муим ва мубрам мебошад, чунки дар умурии Тоикистон, аз ри маълумоти Бонки аон, зиёда аз 30% аол дар сати камбизоат арор доранд. укумати умурии Тоикистон вазифа гузоштааст, ки то соли 2020, дар доираи “Барномаи миёнамулати рушди умурии Тоикистон барои солои 2016-2020” ин нишондиандаро то 20% кам кунад. Таъкид кардан муим аст, ки Тоикистон татбии лоиаои шарикии давлат бо бахши хусусие, ки сами худро дар аз байн бурдани камбизоат дар кишвар мегузоранд, ооз кардааст. Аз соли 1999 нишондоди камбизоат дар кишвар аз 80% то 30% кам карда шуда буд, аммо ба ин ниго накарда, ин нишондод оло ам баланд аст ва Тоикистон дар миёни давлатои пасошурав яке аз давлатои камбизат ба шумор меравад. Дар маола сухан дар бораи робитаи паст кардани сати камбизоат дар аон ва рушди шарикии давлат ва бахши хусус; паст кардани сати камбизоат дар пасманзари набудани динамикаи мусбат дар итисоди аон; дар бораи мубориза ва наши шарикии давлат ва бахши хусус бо камбизоат дар аон;

оид ба зарурати рушди шарикии давлат ва бахши хусус дар ин ё он бахши итисоди минтааои мушаххаси кишвар меравад .

Калидвожао: камбизат, давлат, шарикии давлат ва бахши хусус, Бонки аон, сиёсат, самаранок, рушд, сармоягузор, лоиаои трансформатсион, дастгир .

THE STRUGGLE OF PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIPS IN

GLOBAL POVERTY

HAYDAROVA MAHBUBA NAVRUZMAMADOVNA,

Post-graduate student, Department of Economic Theory and World Economy, Russian-Tajik (Slavonic) University, ph.: +992 888889080, e-mail: mahbuba_kh@mail.ru The article is devoted to the problem of poverty in the world and ways of its eradication. This problem remains relevant today in the Tajikistan, where nowadays, according to the world Bank, more than 30% of the population lives below the poverty line. The government of Tajikistan has set a goal to reduce this figure to 20% by 2020 in the framework of the "medium-term development Program of the Republic of Tajikistan 2016-2020". The Republic is making undeniable progress in eradicating poverty. It is important to note that Tajikistan has started to implement Public-Privet Partnership _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ (PPP) projects, which contributed to the eradication of poverty in the country. Since 1999, the poverty rate has fallen from 80 to 30 per cent, but it is still very high, making Tajikistan one of the poorest countries in the post - Soviet space. The article will focus on the relationship between poverty reduction in the world and the development of PPP, poverty reduction in the absence of significant positive dynamics in the world economy;

the fight and the role of PPP poverty in the world; on the need for the development of PPP in a particular sector of the economy of specific regions of the country .

Keywords: Poverty, state, PPP, world Bank, policy, efficiency, development, investor, transformation projects, support .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК: 331.001.25.340.(575.3)

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВОХИДЗОДА УМЕДА САФАРИ,

соискатель Института экономики и демографии АН РТ, 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе. ул. Айни 44, тел.: +992 939992211 В статье рассматриваются проблемы, связанные с различиями в уровне социально-экономического развития регионов страны и их влияние на уровень и качество жизни населения, которые несут за собой угрозу национальной безопасности всей страны .

Ключевые слова: регион, дифференциация социально-экономического развития регионов, валовой региональный продукт, национальная безопасность .

Состояние экономики Республики Таджикистан определяется уровнем социально-экономического развития ее регионов как самостоятельных субъектов экономических отношений в рамках единого национального комплекса страны. Исполнительные органы власти на местах должны ориентироваться на развитие экономики своего региона, но вместе, с тем, должны действовать в контексте разработанной Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года, так как основой стабильного функционирования национальной экономики является создание гармоничной системы реализации интересов страны и ее регионов .

Стабильность функционирования национальной экономики зависит от наличия гармоничной системы, сочетающей национальные государственные интересы страны и экономические интересы ее регионов. В настоящее время говорить о наличии сбалансированной системы реализации социальноэкономических интересов регионов и страны не приходится, в виду наличия существенного уровня дифференциации в их развитии, вызванного значительными территориальными, ресурсными, административными различиями .

Проблема снижения неравномерности в социально-экономическом развитии отдельных регионов страны является в настоящее время для Республики Таджикистан нерешенной, очень сложной и актуальной .

В результате высокого уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии регионов наблюдается разница в уровне и качестве жизни населения регионов страны, которая несет за собой угрозу национальной безопасности всей страны, усиливая при этом социальную ее нестабильность. Причины региональных различий по уровню социальноТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ экономического развития обусловлены как объективными, так и субъективными факторами .

Так, к числу объективных факторов можно отнести: разнообразие природно-климатических зон; неравномерность распределения и природных ресурсов; исторические, национальные, культурные и другие особенности развития региона; сформировавшаяся структура хозяйства; географическое расположение региона; неравномерность размещения коммуникационной, транспортной, инженерной инфраструктуры; демографические и институциональные и прочие тенденции .

К основным субъективным факторам, которые оказывают влияние на дифференциацию в уровне и качестве жизни населения страны можно отнести: темпы адаптации к новым рыночным условиям хозяйствования; межрегиональная конкуренция; степень привлечения инвестиций; уровень квалификации кадров; эффективность реализации проводимых в стране экономических реформ; разные стартовые условия, в которых оказались регионы в ходе реализации экономических реформ или преобразований; эффективность деятельности местных исполнительных органов власти и гражданского общества .

Степень влияния объективных и субъективных факторов различна, и это находит свое отражение в эффективности региональной экономики и проводимой на уровне регионов и государства, в целом, экономической политике .

Сложность проблемы неравенства территориального развития и многообразия социально-экономического состояния регионов приводит к разным подходам к типологии и причинам возникновения проблемных регионов .

При группировке проблемных регионов мы согласны с мнением Н.А .

Санковец, которая предлагает все регионы разделить на два типа благополучные и проблемные [1, с.12] .

К числу благополучных, по ее мнению, относятся регионы, у которых среднедушевой ВРП выше среднедушевого ВРП, в целом, по стране, что свидетельствует об ускоренном росте жизненного уровня населения этого региона по сравнению со средним уровнем по стране. Те регионы, у которых ВРП на душу населения ниже среднестранового его значения, Н.А. Санковец относит к проблемным и предлагает их группировать как: кризисные; дотационные и депрессивные [1, с.12] .

При этом критериями оценки предлагаются следующие показатели:

- ВРП на душу населения положительный и темпы изменения ВРП также положительные - регион благополучный;

- ВРП на душу населения положительный, а темпы изменения ВРП отрицательные - регион кризисный;

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

- ВРП на душу населения отрицательный, а темпы изменения ВРП положительные - регион дотационный;

- ВРП на душу населения и темпы изменения ВРП отрицательные - регион депрессивный .

К сожалению, пока ВРП по каждому региону страны Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан не рассчитывается, поэтому проанализировать на уровне каждого региона данную методику представляется проблемным. Нами была апробирована данная методика на уровне пяти крупных административно-территориальных образований страны .

Проведенный анализ ВРП по Республике Таджикистан показал, что в Хатлонской области, в которой проживает более трети населения страны (35,74% в 2016г., табл.1) на душу населения ВРП приходится на сумму 4679,66 сомони, тогда как, в целом, по стране ВРП на душу населения составляет 5710,1 сом. В городе Душанбе проживает 9,34% от общей численности населения всей страны, а на душу населения приходится 13343,79 сом. ВРП, при средней его величине в целом по республике за 2016 год в 6395,29 сом .

–  –  –

ГБАО 1,60 2,63 1,73 2,60 1,77 2,57 1,64 2,54 1,69 2,52 Расчеты ВРП на душу населения свидетельствуют, что к числу благополучных регионов в стране относится только город Душанбе, в котором ВРП на душу населения за 2016г. составил 13343,79 сом., что выше его среднего значения, в целом, по республике (6395,29 сом). Остальные региТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ оны страны являются проблемными (табл.2) несмотря на то, что темпы роста ВРП положительные. При этом, наиболее проблемным регионом выступает Горно-Бадахшанская Автономная область, у которой ВРП на душу населения в 1,67 раза меньше, чем в среднем по стране .

Для того чтобы выявить насколько сильны различия регионов по ВРП на душу населения можно подсчитать коэффициент вариации как отношение региона с максимальным значением ВРП на душу населения к региону, у которого это значение минимальное .

Таблица 2 Динамика ВРП на душу населения Республика Таджикистан 4104,51 4476,74 4889,39 5115,82 5710,10

–  –  –

ГБАО 2500,95 2985,38 3367,71 3297,15 3820,16 средняя величина по стране 4668,90 5233,60 5675,83 5859,19 6395,29 Рассчитано на основе [4,50] Так, если в 2012 году коэффициент вариации по ВРП на душу населения составлял 4,22, а уже в 2016 году его значение составило 3,49 единиц .

Коэффициент вариации по ВРП свидетельствует о сильных различиях регионов по рассматриваемому показателю. Если за 2012 г он составлял 18,21, то за 2016г. его величина составила 17,42. Эти цифры позволяют нам говорить о дифференциации как об одной из важных угроз национальной безопасности .

В качестве индикатора, характеризующего дифференциацию социально-экономического развития используют и такой как размах вариации, который определяется путем отношения абсолютного размаха асимметрии к среднему показателю: Wsr = ( max Pr - min Pr ) / Psr [2. C.18] .

Размах вариации в 2012 году по рассматриваемому показателю составил 1,54, а в 2016 году- 1,49 .

Аналогичную картину мы можем видеть и по величине средней номинальной заработной платы (табл.3). Коэффициент вариации по заработной плате в 2012 году составлял 2,9, а в 2016 году – 2,3. Соотношение реТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

гиональной номинальной заработной платы к республиканской составило в 2012г. по г. Душанбе ((1074,68/555,29) *100%) 193,5%; РРП-97,6%; Согдийской области – 77,4%; Хатлонской области -64,1% и ГБАО – 86,2%. За 2016 год картина немного изменилась, так по г.Душанбе эта величина составила уже 168,4%; РРП -93,5%; Согдийской области – 80,5%; Хатлонской области -74,3 % и ГБАО -82,8% .

Таблица 3 Среднемесячная номинальная заработная плата (сом.) Республика Таджикистан 555,29 694,89 816,27 878,91 961,72 Душанбе 1074,68 1246,06 1402,68 1526,64 1619,53 РРП 542,13 634,26 756,86 832,24 899,09 Согд 429,53 552,82 645,72 696,80 774,23

–  –  –

Рассчитано автором .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ В столице страны уровень средних доходов сравнительно высок, а уже в сельских регионах страны уровень доходов ниже .

Приведенные примеры свидетельствуют, что динамика региональной дифференциации различна по разным показателям, несмотря на это результаты расчетов и общая тенденция за рассмотренный период свидетельствуют об ассиметричном типе регионального развития .

Разнообразие в социально-экономическом развитии регионов страны требует применения особых методических и практических подходов к обеспечению устойчивого социально-экономического развития регионов страны, создания определенных условий для снижения дифференциации в уровне социально-экономического развития регионов, позволяющих сформулировать модель развития страны, способной обеспечить гармонизацию экономических интересов регионов, создания благоприятных предпосылок для обеспечения достаточного уровня экономической безопасности регионов и Республики Таджикистан в целом. Это приведет к согласованности социально-экономических интересов регионов страны, направленности на эффективное функционирование единого национального комплекса, что в совокупности будет направлено на обеспечение экономической безопасности РТ .

Важным направлением для решения данной проблемы является разработка и реализация эффективной государственной региональной политики, которая будет направлена на снижение различий в уровне социальноэкономического развития проблемных регионов страны .

Региональное развитие для страны и каждого ее региона в настоящее время выступает не только как важное, приоритетное направление государственного регулирования, государственной региональной политики, но и является императивом в обеспечении целостности и безопасности республики, императивом обеспечения ее национальных интересов .

ЛИТЕРАТУРА

1. Санковец Н.А. Экономическое развитие регионов России: дифференциация и регулирование // Автореф. дис... канд.эк. наук. - Улан-Удэ, 2011. С.12 .

2. Г.В.Былов. Возможность использования различных индикаторов для оценки региональной социально-экономической асимметрии. С.19 // Региональная политика, направленная на исправление социальноэкономической и правовой асимметрии. - М.: Отчет по Проекту ТАСIS EDRUS 9602 «Региональная политика, направленная на сокращение экономической и правовой асимметрии» 1997-2000гг .

http://lib.ieie.nsc.ru/library/pages/pages.php?ir=7 ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

3. Каримова М.Т. Региональная политика в Таджикистане: проблемы и перспективы. - Душанбе: Ирфон. -2014, С.40

4. Национальные счета Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. - С.50

5. Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе, Агентство по статистике при Правительстве Республики Таджикистан, 2017. - С. 74-76 .

ДИФФЕРЕНСИАТСИЯИ РУШДИ ИТИМОИЮ ИТИСОДИИ

МИНТААОИ ТОИКИСТОН АМЧУН ЯКЕ АЗ ТАДИДО БА

АМНИЯТИ МИЛЛ

–  –  –

Дар маолаи мазкур мушкилоти вобаста ба фарият дар сати рушди итимоиву итисодии минтааои кишвар ва таъсири оно ба сат ва сифати аёти аол, ки амнияти кишварро зери хатар мегузорад, мавриди талилу баррас арор гирифтааст .

Калидвожао: минтаав, фарогири рушди итимоию итисодии минтаао, масулнокии умуми миллии минтаа, амнияти милл .

–  –  –

The article deals with the problems associated with the regions differences in the level of social and economic development and their impact on the level and quality of life of the population that threaten the national security of the whole country .

Keywords: region, differentiation of social and economic development of regions, gross regional product, national security .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 631.115.11 .

МОДЕЛИ ИТИСОДИ ИСЛОМ ВА НАШИ ОН ДАР

АОНИ МУОСИР

–  –  –

Дар маолаи мазкур ташаккули модели итисоди ислом ва наши он дар аони муосир шар ва тавзе дода шудааст. Дар адабиёти итисодии муосир роо ва моделои бартараф кардани оибатои манфии брони аонии молиявию итисодии солои охир, инчунин роои бетарин барои ноил шудан ба суботи макроитисодии итисодиёти милл диати зиёд дода мешавад. Яке аз чунин роо ва моделои нав истифодаи модели итисоди ислом, яъне аз ри онунои шариат ба исоб меравад .

Бинобар ин мавзи маолаи мазкур, яке аз мавзои муим ва мубрами рз ба исоб меравад. Итисодиёти умурии Тоикистон итисоди аграр буда, бо рои муносибатои бозор аз соаи аграр ба саноатаграр пайваст мешавад. Дар омеае, ки аз 90 фоиз зиёд мусулмонон умр ба сар мебаранд, истифодаи низоми итисоди ислом яке аз масъалаои муим ва даи ба исоб меравад. Итисоди ислом ё модели итисодии ислом - як мафуми нисбатан нав, ки дар нимаи дуюми асри XX дар шакли нио пешниод ва таия карда шудааст .

Калидвожао: итисоди ислом, идораи ислом, бонкои ислом, молияи ислом, мударраба, мушаррака, сукук ва айрао .

Низоми муосири итисоди аон дар шароити тезу тунд шудани муносибатои бозор, раванди аонишавии итисодиёт ва бронои солои охир амчун осебпазир маънидод карда шуда ба суботи макроитисодии итисодиёти милл таъсир мерасонад. укуматои ариб амаи кишваро барои устуи роои самарабахши устувории макроитисодии итисодиёти милл кшиш мекарданд, ки ба воситаи каналои молиявии аон тавозуни босуръат таъмин карда шавад. Дар ин шароито, кишварое, ки дар низоми бонк ва молиявии худ консепсияи итисодии исломиро истифода менамуданд, аз исми зиёди зараро эмин буданд. Бинобар амин, шуръ аз амон давра тадиото дар низоми итисодии ислом, низоми муносибатои итисодии ислом, аз умла молия, бонк ва айра ба ро монда шуд .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Дар адабиётои итисодии муосир роои бартараф кардани оибатои манфии брони аонии молиявию итисодии солои охир, инчунин роои бетарин барои ноил шудан ба суботи макроитисодии итисодиёти милл диати зиёд дода мешавад .

Итисодиёти умурии Тоикистон итисоди аграр буда бо рои муносибатои бозор аз соаи аграр ба саноат-аграр пайваст мешавад .

Дар омеае, ки аз 90 фоиз зиёд мусулмонон умр ба сар мебаранд, истифодаи низоми итисоди ислом яке аз масъалаои муим ва даи ба исоб меравад .

Итисоди ислом ё модели итисодии ислом - як мафуми нисбатан нав, ки дар нимаи дуюми асри XX дар шакли нио пешниод ва таия карда шудааст .

Аввалин муаллифоне, ки дар бораи тартиботи низоми итисоди ислом навишта буданд, аксари оно мусалмон буданд. Дар байни оно корои Л. Полонский, Р. Беккин, Н.Лебедев, Н. Мамедова айраоро ба назар гирифтан мумкин аст .

Бо назардошти он, ки дини ислом дини асосии мардуми Тоикистон ба исоб меравад, ба андешаи мо, татбии амалии принсипои модели ислом дар аёти итисодии умурии Тоикистон итидори назаррас дорад. айр аз ин, дар умурии Тоикистон онун дар бораи бонкои ислом аллакай абул карда шудааст ва адамои аввалин низ барои бунёди бонки ислом ва умуман бонкдории ислом монда шудааст. Дар робита ба ин, авасмандии тарибаи аон дар соаи бонкдории ислом ва имконияти пайвастан ба раванди аонишав аамияти махсус дорад .

Консепсияи итисоди ислом ё модели рушди ислом аз ду нута иборат аст [1.28]:

1) ин модел тано дар доираи идораи ислом амал мекунад,

2) он бояд принсипои анъанавии итисодии исломро дарбар гирад .

Имрз бонкои ислом дар маркази диати ам олимони соаи итисод ва ам шунавандагони потенсиал арор дорад. Оно масулоти нав пешниод мекунанд ва узури оно дар бозорои нав - аз ИМА ба Чин расонида мешавад. Аолии мусалмон дар навбати худ ошкоркунандаи бозори хизматрасонии бонк мебошад, ки ба риояи онунгузории Шариат равона шудааст. Бонкои айриислом, ки дар бозорои Аврупо ва ИМА кор мекунанд, дар шароити раобат ва мубориза барои ар як муштар, дар навбати худ фамиданд, ки дар ин бозоро як сегменти нави истеъмолкунандагони фаъол пайдо шудааст .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

–  –  –

Сарчашма: Таияи муаллиф Вате сухан дар бораи итисоди ислом меравад бисёрио тано дар бораи муносибатои молиявии ислом изори аида мекунанд, ки тано дар бораи мавудияти узъои дигари модели итисод, аз абили муносибатои замин ва муносибатои менат, масъалаои моликият ва айраоро, дар таияи модели итисод на он адар муиманд ва дар якояг бо унсурои дигар системаи ягонаи итисодиёти исломиро ташкил медианд .

Бонкдории ислом дар кишварои айриислом низ дастрас пайдо мекунад. Масалан, дар бонкои Британияи Кабир HSBC Amanah ва UK'Islamic Bank of Britain офарида шудаанд. Чунин ташаббусо, аз умла бонко, аз умла BNP Paribas, Lloyds TSB, Хазинаи молиявии Амрико, Бонки Уайтер, Девон Бонк ва айрао мебошанд. омеаи мусалмонон ин навовариоро бо ихтилофи бузург гирифтанд, дар оле, ки меъёрои ахлоии бонкдории исломии якоя бо принсипои тасимбандии фоидао ва зараро давлатои айримусулмониро алб мекунанд[2.89] .

–  –  –

Дар муддати чаор дасола, соаи молиявии ислом бо низоми мустаил ва пурраи молиявии фаъолияти бонк, бозори сармоя ва бахши сууртаи исломиро иота намуда истодааст. То имрз, дороиои глобалии саноати молиявии ислом $ 2 триллион доллари ИМА буда, имконияти афзоиш додани он то 3 триллион то солои минбаъдаро ташкил медиад .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

–  –  –

Сарчашма: маводои интернет Аз ама бештар дар ин соа кишварои шўрои амкории давлатои арабии халии Форс ва кишварои алоидаи анубу Шарии Осиё мебошанд. Дар ин о ба молияи ислом бахши бонк бо муштариёни калони корпоратив ва аолинишин рост меояд ва ин хизмато идома меёбад .

Дар ин замина, бозорои айрирасм барои молияи ислом ба вууд меояд ва инкишоф меёбад: масалан, кишварои Африо масъалаи барориши сукукои давлатиро ташкил медианд ва кишварои Шари Наздик барои таъмини дастрасии бозори дохилии худ барои молияи ислом кор мекунанд .

Илова бар ин, маблагузор ба молияи ислом ба воситаи сукуки боваринок ва «равзанаи ислом» аз тарафи бонкои Аврупо дар минтааи Русия ва Олмон шуръ шудааст .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Расми 3 Маблаои умумии соаи молиявии ислом (солои 2009-2018) Сарчашма: маводои интернет Итисоди ислом амчун маълумоти ислом дар бораи мушкилоти итисод дар асоси уръон ва онунои шариат буда дар муоиса ба ууи ислом ба амаи мардум равона карда шудааст ва на тано ба намояндагони дино мебошад[3.3.]. Масади асосии итисодиёти ислом ин пайдо кардани роои алли алтернатив ба мушкилоти мубрам, хусусан дар соаи молия мебошад. Муимияти модели итисодии ислом дар давраи бўрони аонии итисодии солои охир бениоят баланд арзёб карда шуд .

Умуман, мафуми муносибатои молияв мувофии модели ислом, рад кардани фоиз аз амалиётои арз ва "итисоди аво" мебошад[4.78] .

Консепсияи итисодии ислом дар аони муосир, бо сабаби муваффа шудан ба муассисаои молиявии ислом пан шудааст. Яке аз омилои муим дар муваффаияти намунаи итисодии ислом ин зударакатии он мебошад. Агар дигар назарияо (араб, сотсиализми ислом) амчун асосои идеолог барои рушд дар мамлакатои алоида амал мекарданд, пас модели итисоди ислом метавонад дар ама гуна низом истифода шавад. Бо вууди ин, ор намудани унсурои модели итисодии ислом дар итисодиёти миллии кишваре, ки бояд ба назар гирифта шавад, тамоми системаи итисодиёти аон ва муносибатои байналмилалии итисод дар дигар принсипо фаъолият мекунанд .

Бисёре аз бонкои анъанав дар Тоикистон дар олати муташанни ва шубаовар арор доранд. Ин мушкилоти оно шароити пайдоиш ва ташаккули бонкои нави исломиро фароам меорад .

Дар соли 2014, вате ки укумати умурии Тоикистон онун дар бораи бонкдории исломиро абул намуд, бонки “Алиф Сармоя” вориди бозор гардид, ва аввалин шуда дар кишвар хизматрасонии бонкиро аз ри принсипои ислом пешкаш намуд. Дар тамоми умур бо овезаои _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ арзои истеъмолии бефоиз бо млати то 6 мо табли карда шуд, ки ин як падидаи нав ба шумор мерафт .

Ба маънои васеъ, бонкдории ислом аз ри принсипе сохта шудааст, ки истифодаи пул агар ба хотири ба даст овардани маблаи бештар бошад, иозат дода намешавад. Бинобар ин, аллоб ва ситонидани фоизи арз манъ карда шудааст. Ин метавонад бисёр принсипои алтернативиро ба миён орад, ба монанди “Musharaka”, вате ки арздианда дар амкор бо муштар дар соаи бизнес фаъолият мекунад ва ба ин васила фоида ба даст меорад ва на ин ки тано ситонидани фоизро новобаста аз мавеи корхона ба ро мемонад. Инчунин дигар принсип бо номи «Mudaraba» мебошад, яъне вате ки ташкилоти арз амчун шарики пассив баромад намуда маблагузор мекунад вале дар фаъолияти идоракун ва муоширати кор ва дигар коро иштирок карда наметавонад. Даромад дар чунин олатои кор одатан ба тарафо тасими баробар карда мешавад. Корхонаое, ки чунин арзоро дастрас менамоянд, наметавонанд ба соаои барои омеа зараровар маблагузор ё ин ки сару кор гиранд[5.7] .

Дар шароити амгиро ба низоми итисодии аон умурии Тоикистон мабур аст, барои мутоби шудан ба тактика ва стратегияи сиёсати савдо, инчунин пайваст кардани воситаои итисод кшиш намояд. Аз ин р, як анбаи муими методолог барои сохтани исобои пешбинишуда, ки бояд ба ташаккули чунин як сиёсати содирот, умурии Тоикистонро мусоидат ба пешбурди бомувозинат ва табдили итисоди устуворро ба ро монад. Бо назардошти ин, мо ба асосноккунии сохтани мами моделои, ки ба таъмин намудани арзёбии дурандешонаи тамоюлои тайирёбии сиёсати содирот, ки дар амали умурии Тоикистон оид ба кишварое, ки аз он ба гурўои дахлдор собит кардаанд, ибрози андеша намуда, оид ба он дар ин ё он соа пешрафти табаао ва муносибатои молию пулиро дар шакли низоми итисоди ислом умедвор астем .

АДАБИЁТ

1. Алишоев Х.Х. Исламская экономическая мысль и практические аспекты её использования в постсоветском пространстве. Душанбе: «Ирфон», 2013. 276 стр .

2. Беккина Р. И. "Некоторые элементы исламской экономики"// Проблемы современной экономики. - 2002. - N1. Стр. 92 .

3. Исламская экономическая модель: перспективы реализации в мусульманском и немусульманском сообществах. – М.: Изд. дом «Шанс»,

2004. 15 стр .

4. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность .

М.: Марджани, 2009. 344 стр .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

5. Чапра М. У. Ислам — экономический вызов / Ислам - Экономик, 1992, № 17. С. 9

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЕЕ РОЛЬ В

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

АЛИШОЕВ ХУРШЕДШОХ ХАСРАТШОЕВИЧ,

кандидат экономических наук., дотсент Института предпринимательства и сервиса, 734055, Республика Таджикистан, г .

Душанбе, проспект Борбада 48/5, e-mail: akhurikshoh@mail.ru, тел.:

(+992)918637840 В данной статье разъясняется формирование исламской экономической модели и ее роль в сомременном мире. В современной экономической литературе особое внимание уделяется путям и моделям устранения отрицательных последствий мирового финансового экономического кризиса последных лет, а также лучшим путям для достижения макроэкономической стабильности национальной экономики .

Исходя из этого тема данной статьи считается важной и актуальной проблемой .

Экономика Республики Таджикистан является аграрной и путем рыночных отношений от аграрной сферы переходит к промышленно аграрному типу. В обществе, где более 90 процентов являются мусульманы, использование исламской экономической системы является одной из важных и правильных проблем .

Исламская экономика или исламская экономическая модель является новой, которая в окончательном виде была предложена во второй половине XX века .

Ключевые слова: исламская экономика, исламское управление, исламские банки, исламские финансы, мударраба, мушаррака, сукук и т.д .

–  –  –

ALISHOEV HURSHEDSHOKH HASRATSHOEVICH,

Candidate of economic sciences, Dotsent of the Institute of Entrepreneurship and Service, 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Borbad Avenue 48/5, e-mail: akhurikshoh@mail.ru, ph.: (+992)918637840 This article explains the formation of the Islamic economic model and its role in the modern world. In modern economic literature, special attention is paid to ways and models to eliminate the negative consequences of the global _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ financial crisis - the economic crisis of recent years, as well as the best ways to achieve macroeconomic stability of the national economy. Proceeding from this, the topic of this article is considered an important and urgent problem .

The economy of the Republic of Tajikistan is agrarian and through market relations from the agrarian sphere passes to the industrial agrarian sector. In a society where more than 90 percent are Muslims, using of the Islamic economic system is one of the important and correct problems .

The Islamic economy or the Islamic economic model is new, which in its final form was proposed and prepared in the second half of the 20th century .

Keywords: Islamic economy, Islamic management, Islamic banks, Islamic finance, mudaraba, musharraka, sukuk, etc .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК-331,8 0-15

ТАДИИ МОИЯТИ ИТИМОИВУ ИТИСОДИИ

«ХИЗМАТРАСОН ДАР СОАИ ИФЗИ САЛОМАТИИ АОЛ»

ОБЛОУЛОВ ВОИД МИРЗОУЛОВИЧ,

ассистенти кафедраи математикаи ол ва информатикаи Донишкадаи к- металлургии Тоикистон, 735730, ш. Бстон, к. Московская, e-mail: vohid.o@mail.ru +992(92)731-92-95 Дар маола шару тафсирои гуногуни мафуми «хизматрасон»

баррас карда шудааст. Мавеъои гуногуни олимон нисбати ба мафуми мазкур талил карда шуда, мафуми «хизматрасон» амчун категорияи итисод ба таври ани муайян карда шудааст. Хусусиятои мафумои «тандуруст», «ёрии тибб», «хизматрасонии тибб» нишон дода шудаанд. Шароите, ки дар он ёрии тибб чун хизматрасон исобида мешавад, муайян карда шудааст .

Калидвожао: хизматрасон, ифзи саломат, ёрии тибб, фаъолияти тибб, хизматрасониои тибб .

Дар шароити муосир соаи хизматрасон дар итисодиёти чи давлатои мутара ва чи давлатои р ба тара ои муимро ишол намуда, маз дар амин муассисаву ташкилотои нав босуръат ташкил гардида, дар ин замина мидори ойои кор афзоиш меёбад ва ба ин васила ба масулоти миллии дохила сами назарраси худро мегузорад. Бо вууди амаи ин, консепсияи илм-назариявии хизматрасон дар умурии Тоикистон дар сати лозима инкишоф наёфтааст. Дар назария ва амалияи имрза шари «хизматрасон» ба таври ани муайян карда баён нагаштааст ва мафуми умум ва ягонаро иброз наменамояд. Аксар ват чунин олат аз сабаби он аст, ки соаи хизматрасон аз ри намуди фаъолият хеле гуногун мебошад, дар давлатои гуногун дар сохтори хизматрасон фариято мавуд мебошанд. Дар марилаи озира барои бозори хизматрасонио муайян намудани шари мафум дар соаи ифзи саломатии аол, ки дар умур ташаккул ёфта истодааст, аамияти хоса пайдо менамояд .

Хусусиятои фаркунандаи хизматрасонио дар соаи ифзи саломатии аол дар худи шари он мула аст. Аз ин р, истилои мазкурро аз ду ониб баррас намудан лозим аст: «хизматрасон» гуфта чиро мефаманд ва хизматрасон дар соаи ифзи саломатии аол .

Мавриди назар арор гирифтани истилои мазкур ва таркиби маъноии он амон ват ба миён омадааст, ки Жан Батист Сэй аввалин бор калимаи мазкурро дар асари худ «Рисола оиди итисодиёти сиёс» амчун истилои илм ворид кардааст. чунин мешуморид, ки на тано одамон, балки ашё ва увваои таби хизматрасон менамояд [12]. Баъдан, Ф .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Бастиа ба «назарияи хизматрасонио»-и Сэй такя намуда, ба хизматрасониои шахс диати хоса медиад. амин тавр, зери мафуми хизматрасон на тано харооти менат дар раванди истесолот, балки тамоми кшишоеро, ки аз ониби касе амал карда мешаванд, мефамид [11, с.111] .

Ба амаи шарои додашудаи мафуми «хизматрасон» К. Маркс низ таъсири калон расонидааст. чунин мешуморид, ки моияти хизматрасон аввалан дар амали манфиатнок ифода меёбад ва дуюм ин аст, ки арзиши истеъмолии махсусро дорад ва сеюм амчун намуди фаъолият амал гардонида мешавад. К. Маркс айд менамояд, ки ангоми хизматрасон молу ашё истесол намешавад, балки натиаи менат амали манфиатнок, ки барои онеъ гардонидани талаботи истеъмолкунанда равона карда шудааст, ба исоб меравад.[8,143] Ожегов С.И. дар Луати тафсирии забони рус чунин айд менамояд «хизматрасон – ин амалиёте мебошад, ки ба дигарон фоида меоварад ва ё кмак мерасонад» [9]. Дар шари мазкур амалиёте, ки фоидаовар аст, удо карда шудааст. В. И. Даль низ дар Луати тафсири забони бузурги рус махсус таъкид мекунад. мегяд, ки «хизматрасон – ин хизмат кардан, мабул шудан, фоидаовар будан амали лозима, мабул, писандида кардан»

[1]. И. Фишер чунин мешуморад, ки «хизматрасон – ин амале, ки дар раванди татбии он ирокунандаи он даромад ба даст меорад» [14,864]. Дар шари мазкур на тано худи амал, балки даромади ирокунии хизматрасон низ муайян карда мешавад. Ф. Котлер чунин шар медиад, ки «хизматрасон – ар кадом чорабин ва ё даромад мебошад, ки як ониб ба ониби дигар пешниод менамояд ва он аксаран иснашаванда буда, асосан бараста мебошад ва чизеро ба даст оварда намешавад. Ирои хизматрасон на амеша бо мол алоаманд буда метавонад» [5,438] .

Дар корои илмии зикршуда, инчунин дар асарои Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубсев Е. Б. фамиши хизматрасон ба он асос мебад, ки хизматрасон – ин фаъолияте мебошад, ки дар раванди он масулот ва ё неъматои модд истесол намешаванд, балки хизматрасониро чун фаъолияти судманд муайян менамояд [10,495] .

Нисбати ба моияти хизматрасон, ки айримодд будани онро инъикос менамояд, чунин мавеъ рои аст, ки онро ино дастгир менамоянд: мураттибони Луати калони итисод («хизматрасон – коре мебошад, ки аз ри фармоиш иро мешавад ва барои истесоли масулот ва ё моли худ амал намешавад»); Л.И. Лопатников (хизматрасон чун «неъмате, ки на дар шакли ашё, балки дар шакли фаъолият пешкаш карда мешавад» [ 7,520]) ва монанди ино .

амин тавр, дар амалияи илм се самти тавсифи моияти мафуми «хизматрасон» муайян шудаанд:

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Самти якум – чунин мешуморанд, ки хизматрасон ин фаъолият, шакли махсуси менат мебошад;

Самти дуюм – хизматрасониро чун натиаи фаъолият баррас мекунад;

Самти сеюм – хизматрасониро чун раванди мутаобилаи байниамдигар эътироф менамояд .

Бояд айд намуд, ки новобаста аз интихоби яке аз шарои пешниодшуда, бартар ва камбудиои моияти мафуми «хизматрасониро»

муайян намудан мумкин аст. Ин якчанд сабаб дорад. Маълум аст, ки олимон ангоми шари мафуми «хизматрасон» ба он такя менамоянд амалитое, ки оноро хизматрасон номидан мумкин аст, инчунин объектое, ки амалиётои мазкур ба оно равона карда шудаанд, сершумор ва гуногунанд .

ангоми инъикос намудани мутавои «хизматрасон» дар аксар олато олимон иати алоидаи онро баррас менамоянд ва тавсифи алоида медианд. Харидор намудани моло аксар ват ба хизматрасонио робита пайдо менамояд ва истифодаи хизматрасонио боиси харидор намудани моло шуда метавонад. Сабаби дигар дар он зоир мегардад, ки омори расмии ин амало ба як гури хизматрасонио муттаид карда мешаванд. Тадиотчиёни ватан ва хори, ки умумиятро дар се чиз усту менамоянд, ки омори расм ба айд гирифтааст. Боз як мушкил дар он зоир мегардад, ки тадиотчиёни назарияи хизматрасон дар аксар олато бо объекти чандир сару кор доранд, ки удуди оно вобаста ба хоиши таъминотчиён ва ё истифодабарандагони хизматрасон тайир мебад. Моло ба таври осон ба хизматрасон табдил ёфтанашон мумкин аст, яъне объекти муайяне, ки дорои предметои физик ва амалиётои ирокунандагони хизматрасон аз ониби истеъмолкунанда чун мол ва ам чун хизматрасон абул шуданаш мумкин аст .

Барои муайян намудани мафуми хизматрасон бояд ба он чун категорияи итисод тавсиф дода шавад. Категорияои илми итисод инъикоскунандаи муносибатои амъият исобида мешаванд, яъне дар категорияи итисод бояд муносибати байни одамон инъикос карда шаванд.

Ба ин мазмун хизматрасонро амчун категорияи итисод аз се ониби махсуси амдигарро пуркунандаи назар баррас кардан мумкин аст:

- муносибатои вобаста ба истифодабарии арзиши менати аз ониби одамон, таъсири бевоситаи менати мазкур ба одам ва айраоро инъикос менамояд;

- сохтори муносибатои амъиятии зикршуда чунин мебошад: субъекти муносибато аз як тараф, шахсе, ки ба хизмат расонида мешавад ва аз тарафи дигар шахсе, ки хизматрасониро ба амал мебарорад, мебошанд .

Муносибатои итимоиро фаъолияти одамон, ва раванди амалигардонии _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ хизмато, ки бо истилои «хизматрасон» ифода мешавад, ташкил медианд .

- объекти муносибатое, ки дар натиаи он муносибатои амъият осил мешаванд, хизматрасон чун шакли итисодии менат исобида мешавад ва дар намуди фаъолият истеъмол карда мешавад .

Хусусиятои умум ва хоси муносибатои итисодии хизматрасон дар мафуми хизматрасон чун ягонагии раванд ва масулоти менат боз ам пурратар инъикос карда мешавад. Бинобар ин дар зери мафуми категорияи итисод мо хизматрасониро чун ягонагии байни раванд ва масулоти менат мефамем (яъне тамоми одисаои хизматрасон) яъне дар назар дошта мешавад, ки хизматрасон тано дар муносибатои байни одамон мавуд мебошад ва одамон чун субъекти муносибато унсури муносибатои итисодии хизматрасон баромад менамоянд .

Шарои хизматрасониро талил намуда, чунин хусусиятои он ба мисли истисношавандаг, нигодоштанашаванда, бараста набудан, ва ноустувории сифат ва айра маълум мешавад .

Азбаски хизматрасониое, ки дар системаи тандуруст амал гардонида мешаванд, бо аёт ва саломатии одам бевосита алоаманд мебошанд, тандуруст аз аввал чунин намуди фаъолиятро дар бар мегирад, ки он аз ониби давлат ба таври идд ба танзим дароварда мешавад. амин тавр, онуни умурии Тоикистон аз 15.03.2016 с., №1293 «Дар бораи ифзи саломатии аол» дорои чунин масад мебошад – мутобии Конститутсияи умурии Тоикистон таъмин намудани ууои шарвандон оид ба ифзи саломат [3] .

Дар баробари ин бояд айд намуд, ки муносибатои нави итисод, ки дар раванди оно бемор на тано амчун бемор, балки чун истеъмолгари хизматрасонии тибб ва «фаъолияти тибб» меоварад .

Тандуруст –ин фаъолияти марбут ба ифзи саломат, фаъолияти вобаста ба тарбияи исмон ва варзиш, фаъолияти ташкилотои эколог, ки бар зидди ифлосшавии муити атроф мубориза мебаранд ва дигар фаъолиятои сершуморе, ки на аз нигои тандуруст, на аз нигои уу ва фамиши муаррар чун фаъолияти соф тибб баррас карда мешавад .

Дар адабиёти муосир таносуби байни мафумои «тандуруст» ва «тиб» басро ба вууд намеоварад ва мавриди абули умум арор дорад .

Тиб тано яке аз зерсистемаои соаи тандурустиро ташкил медиад. Дар луат чунин фамиши истилои «тиб»- айд мешавад – мами илмо оид ба саломат ва беморио, табобат ва пешгирии беморио, инчунин фаъолияти воеъ-амалие, ки барои мустакам намудан ва ниго доштани саломатии одамон, пешгир намудан ва табобат кардани беморио равона карда шудааст» [1]. Хусусияти хоси фаъолияти тибб дар доираи соаи тандуруст ин мутавои роу тарзои ифзи саломат мебошад, ки бо ёрии оно ифзи саломат амал гардонида мешавад. ууи машул шудан ба ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

фаъолияти тибб ва дорусоз дар умурии Тоикистон он шахсоне доранд, ки маълумоти ол ва миёнаи тибб ва фарматсевт дар умурии Тоикистон гирифтаанд, дорои диплом ва унвони махсус мебошанд, инчунин дорои сертификати мутахассис ва иозатнома барои ба ро мондани фаъолияти тибб ва ё дорусоз мебошанд [3] .

Гуфтаои боло ба он хулоса меоварад, агар ба фаъолияти тибб тано ба мутахссисони соаи тиб иозат дода шаванд, он го худи фаъолияти тибб фаъолияти хосаи тахассус ба исоб меравад .

Мутобии аидаои А. Дроздов ёрии тибб ба се намуд удо мешавад:

- касб (ба таркиби хизматрасонио ва корои фаъолияти тибб, ки дар олати муайян ба бемори муайян аз ониби мутахассисони соаи тиб расонида мешавад, дохил мешаванд);

- нимкасб (берун аз чаорчбаи фаъолияти тибб ба ро монда мешавад: фаъолияти шахсони оташхомшкунанда, полис ва дигарон, ки ёрии тиббии авваларо мерасонанд;

- айрикасб (фаъолияти модарон оид ба табобати мустаилонаи фарзандони худ аз беморио ва осебо; фаъолияти наврасон, ки бемориои давомнок, волидайни куансолро мустаилона амал менамояд. [2] .

амин тавр, ёрии тибб амали якбораро пешбин менамояд ва тано дар олатои махсус ва вазъияти истисно ба он этиё пайдо мешавад .

Хизматрасонии тибб он исми кумаки тиббиро дар бар мегирад, ки он мавудияти муносибатои итисод байни ирокунанда ва истифодабарандаи хизматро пешбин менамояд .

Пас, хизматрасонии тибб чорабиниои пулакиро (ва ё мами чорабиниои пулак) дар бар мегирад, ки бо ирои коро алоаманд мебошанд ва дар доираи фаъолияти тибб аз ониби мутахассисон-табибон ба ро монда мешавад, ва он ба пешгирии беморио, ташхис ва табобати оно барои онеъ гардонидани талаботи шарвандон бо масади нигодор ва барарор намудани саломатии шарвандон равона карда шудааст .

Ёрии тибб – категорияи муносибатои айрибозории духтур ва бемор мебошад. Дар олати дигар мами муайяни хизматрасонии тибб ва унсурои дигари системаи маркетингии хоси онро маман чун ёрии тибб тавсиф додан мумкин аст – чунин мешуморад И. Тогунов.[13] ама намуди фаъолияти тиббиро фаъолияти фоидаовар шуморидан мумкин аст, зеро ки ирокунандаи он (новобаста аз сарчашма: аз худи бемор, хешовандони, аз корфармо ва ё ширкатои сууртав ва.) пардохти хизматрасониро ба даст меорад. Чи тавре ки Е. Кузьминых таъкид менамояд «маз барои амин шарванд дар давоми тамоми аёташ ба тандурустии ройгон андозо месупорад».[6] Вате ки ар кадом ёрии тибб музднок амал гардонида шавад, дар он ват амалиёти мазкурро чун категорияи итисод исобидан мумкин аст ва бо хизматрасониои тибб шабоат доТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ дан мумкин аст. Вале айд менамоем, ки муаллиф тано ёрии тиббии касбиро дар назар дорад .

амин тавр, дар бораи се нутаи назари асосии нисбати мутаносибии ёрии тибб ва хизматрасонии тибб сухан рондан мумкин аст:

- ёрии тибб монанди хизматрасонии тибб мебошад;

- ёрии тибб ва хизматрасонии тибб намудои гуногуни фаъолият мебошанд;

- ёрии тибб ва хизматрасонии тибб исман ба амдигар мутоби мебошанд .

Мо дар назар дорем, ки аидаи сеюм нисбатан анитар мутаносибии мафумои мазкурро тавсиф менамояд. Агар мафуми фаъолияти тиббие, ки дар боло айд шуда буд, амчун исми ёрии тибб, ки дар сати касб амал карда мешавад, истифода намоем, дар он ват хизматрасонии тиббиро чун як исми фаъолияти тибб, ки раванди ба мувофиаовардашудаи таъсири байниамдигарии субъектои бозорро пешбин менамояд (объекти мубодила дар олати мазкур ёрии тибб дар намуди фаъолияти менатии махсус ба исоб меравад), шуморидан мумкин аст .

Маз шари мазкур ба фикри мо, имконият медиад, ки дар кадом олат ёрии тиббиро дар доираи фаъолияти тибб чун хизматрасонии тибб шуморидан мумкин аст.

Шартои асос сетоанд:

1. Хусусияти касбии хизматрасонии тибб. Тано амалиёти мутахассиси касб, ки ёрии тиббиро мерасонад, ба хизматрасонио дохил намудан мумкин аст .

2. Розигии дутарафаи фуршанда ва харидори хизматрасонио. Дар он олатое, ки духтур розигии расонидани ёриро интизор нашуда амал мекунад, ки ёрии худро расонад, ба хизматрасонии тибб дохил кардан айриимкон аст. айр аз ин, харидори (истифодабарандаи) хизматрасон, ки розигии зарур аст, чун истеъмолкунанда объекти он набуданаш мумкин аст (агар сухан дар бораи ёрии тибб ба кдакон ва ё шахсони касалиои асаб рафта истода бошад) .

3. Музднокии хизматрасонио. Бояд тазаккур дод,ки сухан дар бораи табобати «пулак» ва «ройгон» намеравад. Чи тавре, ки дар боло айд карда шуд, ама намуди ёрии тиббии касб ба таври музднок расонида мешавад. Вале, дар олатои муайян ёрии мазкур мумкин аст бемузд дар суравти масъулияти итимо доштани духтур расонида шавад .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

АДАБИЁТ

1.Даль В. Толковый словарь. Электронный ресурс//Режим доступа:

slovardalja.net [Дата обращения: 10.06.2017] 2.. Дроздова А.В. Понятие медицинской услуги как гражданскоправовой категории [Текст] / А.В. Дроздова. – Сибирский юридический вестник. – 2004. – №3. – С.25-36 .

3. Закон Республики Таджикистан от 15.03.2016 г., №1293 « Об охране здоровья населения»- Электронный ресурс//Режим доступа:

www.mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/ [Дата обращения: 19.05.2017] 4.. Ковалевский М.А. Правовые проблемы оказания платной медицинской помощи [Текст] / М.А. Ковалевский. – Кодекс info. – 2002, №9-10 .

– С.71-119 .

5. Котлер Ф. Маркетинг: Гостеприимство и туризм [Текст] / Ф. Котлер, Г. Амстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг, (пер. с англ.). М.: СПб издат. Дом «Вильямс», 1999г. 438 с .

6.Кузьминых Е. Бесплатные медицинские услуги как форма возмездных отношений // Российская юстиция. - 2002. - №12. - С.27-28 .

7. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь / Л. И. Лопатников. 5-е изд., перераб. и допол. М.: Дело, 2003г. 520 с .

8. Маркс К. Сочинение / К. Маркс, Ф.Энгельс. М.: 1965., Т. 23. -483 с .

9.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка- Электронный ресурс// Режим доступа: www.ozhegov.org/

10.Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь, 5-е издан., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007 г .

495 с .

11. Рябова Е.В. Генезис теоретических представлений об услугах и их классификация//Вестник Самарского государственного экономического университета. № 1 (99),2013.-С. 111

12.Сей Ж. Б. Трактат по политической экономике / Ж. Б. Сей [Текст] .

М.: Дело, 2000. 129 с .

13.Тогунов И. Маркетинговая сущность профилактической медицинской деятельности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:

http://www.rusmedserv.com/zdrav/market/article_33.html [дата обращения:

15.06.2017]

14.Фишер И. Экономика / И. Фишер, Р. Дорибуш, Р. Шмалензи. М.:

Дело, 2002 г. 864 с .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СУЩНОСТИ

«УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ОБЛОКУЛОВ ВОИД МИРЗОУЛОВИЧ,

старший преподаватель кафедры высшей математики и информатики Горно-металлургического института Таджикистана, 735730, г. Бустон, ул. Московская 6, e-mail: vohid.o@mail.ru, тел.: (+992)92731-92-95 В статье рассмотрены различные трактовки понятия «услуга» .

Выделены различные подходы к данному термину, уточнено понятие «услуга», как экономической категории. Раскрыты особенности терминов «здравоохранение», «медицинская помощь», «медицинская услуга». Определены условия, при которых медицинская помощь может считаться услугой .

Ключевые слова: услуга, охрана здоровья, медицинская помощь, медицинская деятельность, медицинская услуга

SOCIAL INVESTIGATION ECONOMIC ESSENCE OF «

POPULATION HEALTH GUARD SERVICES » IN THE SYSTEM OF

DIFFERENT TYPES SERVICES

OBLOKULOV VOHID MIRZOGULOVICH,

The head teacher of higher mathematic and informatics chair at Mining Metallurgical Institute of Tajikistan, 735730, Buston, Sogd district, Moskovskaya str, 6, e-mail: vohid.o@mail.ru, ph.:(+992)92731-92-95 This article deals with the various meanings of term «Service» the different approaches of the giver term «Service» is adjusted as economical category .

The peculiarities of terms «health Service», «medical help», «medical Service»

are opened in this article too. The term condition “medical help» curtained and can be considered as service .

Keywords: Service, health service, medical help, medical activity, medical service .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК: 336.64.743.(575.3)

–  –  –

TURAKHONZODA SHAHRIYORI NURULLO,

PhD student at Finance and Economics Institute of Tajikistan, 734067, the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimovst.64/14, ph.: 98-717-41-01, e-mail: shahrior_91@mail.ru

–  –  –

PARVIZ KHAKIMOV,

PhD, Candidate of Economic Science, macroeconomist at European Union Funded Project “Support to Selected Areas of Public Finance Management Reform in Tajikistan”, 734067, the Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimov 64/14, ph.: (+992) 93-505-06-26, E-mail: parviz_khakimov@yahoo.com In this paper justified the importance of tracking exchange rate development, and calculated nominal and real exchange rate with the aim to define the impact of exchange rate changes on real sector of economy. Analyses reveal that an appreciation of national currency against the currency of main trading partners will adversely affect the real sector, and other way around. The nominal and real exchange rates further will be calculated against the currency of main trading partners, as well for export and import of main traded commodities to define exchange rate meet by traders and their effects on producers, export and import. This analysis will serve as a basis for further analysis and modelling of Tajik economy .

Key words: nominal effective exchange rate (NEER), real effective exchange rate (REER), IPC, export, import, balance of trade, purchasing power parity (PPP), real exchange rate, nominal exchange rate The relative purchasing power parity (PPP) theory explain the relationship of inflation rates and shift of exchange rate between two countries, over the same period. High inflation rate in domestic market that lead depreciation of national currencyhike prices of imported commodities, other things being equal, and other way around. The competitiveness of domestic producers is closely related to purТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ chasing power of domestic currency. The real effective exchange rate (REER) over time indicates whether domestic currency appreciate or depreciate against the currency of trading partners. Thus, it is important to estimate relative purchasing power of national currency against the currencies of main trading partners of the country to define how will affect an exchange rate change the sector of economy. This paper is design to assess exchange rate development in Tajikistan .

In this analysis, the data of Agency Statistic under the President of Tajikistan (AS), IMF and World Bank were used to estimate the nominal and real effective exchange rates. In this paper, in order to define either appreciation or depreciation of national currency, the nominal effective exchange rate (NEER) and the real effective exchange rate (REER) are calculated against the currencies of main trading partners of Tajikistan, i.e. Russia, China, Kazakhstan, Switzerland, Iran, Turkey and Afghanistan. The forecasted values for CPI and exchange rate for abovementioned countries are those from the IMF and the World Bank. As a base year was taken 2010 to avoid the effects of waves of two financial and economic crises, i.e. 2008-2009 and 2014 that can be cause either appreciation or depreciation of national currency. For more details in approaches used in case of other countries see Edwards S. (1989)[3], Gylfason, T. (2002)[4], Juks, R .

(2003)[6], MacDonald, R. (1997)[7], MacDonald, R. (2000)[8], etc .

The comparisons of the NEER emerged in the 1970’s following the collapse of the Bretton Woods system of fixed nominal exchange rates. There is no unique and explicit measure to estimate competitiveness of national economy[9] .

The NEER is define as the measure of the value of a currency against a weighted average of several currencies and express, as an index of the change in the exchange rate relative to base year. Notice that, employing of the NEER is not suitable, as inflation is ignored, thus, using REER is more appropriate for assessment of trade competitiveness of any economy. The REER is obtained by deflating the NEER to relative price or cost index and it is defined, as ratio of foreign and domestic prices. The REER provides valuable information concerning a country’s ability to compete in the international market[10] .

The nominal bilateral exchange rate is the rate at which the currency of one country is exchanged with other, e.g., TJS to US$. An adjustment of the former using the Consumer Price Indices (CPI) in these countries yields another commonly used concept, real bilateral exchange rate .

In a multilateral context, NEER summarizedepreciation or appreciation of trading partner currencies in a way that reflects the relative importance of any partner country .

In some cases, it is preferable to use bilateral exchange rate instead of multilateral exchange rate. For instance, bilateral real exchange rates must be used, when the real value of domestic currency is denominated in any other foreign currency .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Calculation of the NEER. First, need to estimate the NEER of TJS that reflect value of TJS relative to the currencies of its main trading partners. Then, REER will be obtained by deflating the NEER using CPIs between countries under the study .

Assume that the home country has trading relations with “n” countries and

nominal exchange rates, Ej,for period “t” can be written as follow:

E1t, E2t,..., Ent

The corresponding trade weights is:

w1, w2,...,wn,, represent the change on exchange rate in current year compare to base year.

Thus, using the geometric mean, the nominal effective exchange rate can be calculated as follows:

( ) (1) where, = price of country j’s currency in terms of domestic currency;

= weight for country j .

Calculation of the NEER requires calculation of foreign trade weights, w j .

The most common way to do so is to employ foreign trade turnover, i.e. import

plus export:

(2) However, in some cases, the specific weights for exports (x j) or imports (mj) need to be used:

; (3) Calculation of the REER. The REER can be calculated by deflating the

NEER with the corresponding relative price indices. Geometric expression is follow:

( ) (4) where, = Real effective exchange rate in country i in a given period;

= CPI in country i; = CPI in partner country j .

If REER in current year is greater than REER in a base year, i.e. REER t REERI0, an appreciation of domestic currency against foreign currencies should be expected, that will make domestic producer less competitive in both domestic and global markets, in case of openeconomy .

If REER in current year is smaller than the same in a base year, i.e .

REERt REER0, reveal a depreciation of domestic currency against foreign currencies, that ensure competitiveness of domestic producer in local and global markets .

Tables A1-A5, in the below, represent the steps are taken for calculation of the NEER and REER for theperiod 2001–2020. Table A1 reveal foreign trade weights for 2012, applying weights .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Table A1. Tajikistan: Value of Imports, Exports, and Net Trade [1],[2] .

Millions of U.S. dollars Weight Total Country trade Imports Exports Total trade Imports Exports Russia 1067.5 960.6 106.9 0.297 0.408 0.087 China 669.2 488.1 181.1 0.186 0.207 0.147 Kazakhstan 706 604.3 101.7 0.197 0.256 0.083 Switzerland 95.7 5.1 90.6 0.027 0.002 0.074 Iran 217.5 151.5 66 0.061 0.064 0.054 Turkey 600.5 107.2 493.3 0.167 0.045 0.400 Afghanistan 232 39.8 192.2 0.065 0.017 0.156 Subtotal 3588.4 2356.6 1231.8 Other countries 7416 1421.8 127.9 Total 11004.4 3778.4 1359.7 1.000 1.000 1.000

–  –  –

Source: Calculated based on Tables A1, A2, and A3 .

The result of the calculation of REER illustrated in Figure 1.In 2002-2007, 2009-2012 and 2015 the TJS appreciated against foreign currencies, so domestic producer was uncompetitive in local and global markets (Figure 1) .

–  –  –

Source: own calculation, projection and compilation based on official data .

For 2008, 2013-2014 and 2016 TJS depreciated against the foreign currencies that serve as incentive for domestic producers. Our projection reveals that _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ for the period 2017-2020 TJS will appreciate that negatively affect domestic producers (Figure 1) .

As study reveals an exchange rate one of the key variables that affect all sectors of economy. In order to avoid the negative consequences of TJS appreciation on sectors of economy, the national regulator, i.e. National Bank of Tajikistan should periodically estimate the REER and take a measure to minimize its effects .

The results of this study will be used further for simulation scenarios in order to define the effects of exchange rate change on sectors of economy. In addition, in further studies the NEER and REER need to be calculated against the currencies of main trading partners of Tajikistan. As well, REER need to be calculate separately for imported and exported products. These steps will allow to assess competitiveness of sectors economy of Tajikistan under different exchange rate regimes. For instance, how will influence exchange rate changes domestic producers, export and import, thus, trade balance .

LITERATURE

1. Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan .

External sector [Electronic resource]. - Access mode:

http://www.stat.tj/ru/analytical-tables/external-sector

2. Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan .

Statistical Digest “25 years of state independence”. p. 520 .

3. Edwards, S. (1989), Exchange Rate Misalignment in developing Countries, National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper Series, No. 2950, April, Oxford University Press .

4. Gylfason, T. (2002). The Real Exchange Rate Always Floats, center for Economic Policy Research (CEPR) Discussion Paper Series No. 3376, London .

5. IMF (2016). Nominal exchange rate data. [Electronic resource]. - Access mode: http://data.imf.org/regular.aspx?key=60998108

6. Juks, R. (2003). The Relationship between REER and Trade Flows in the Context of Equilibrium Exchange Rate. Working Papers of Eesti Pank(9) .

7. MacDonald, R. (1997). What determines real exchange rates? The long and short of it. IMF Working Paper, 21, 53 pp .

8. MacDonald, R., (2000). Concepts to Calculate Equilibrium Exchange Rates: An Overview. Economic Research Group of the Deutche Bundesbank. Discussion paper, 3/00, 66 pp .

9. Marsh, I. W. and Tokarick S. (March 1994), Competitiveness Indicators:

A Theoretical and Empirical Assessment. IMF Working Paper No. 94/29;

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Cass Business School Research Paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=883467

10. Philip T. and Van't dack J. (November 1993). Measuring international price and cost competitiveness. BIS Economic Papers No 39 .

11. World Bank (2016), Consumer Price Indices. [Electronic resource]. - Access mode: http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL?page=2

ИЗМЕНЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО

ЭФФЕКТИВНОГО ВАЛЮТНОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ

ТАДЖИКИСТАН

ТУРАХОНЗОДА ШАХРИЁРИ НУРУЛЛО,

докторант (PhD) финансово-экономического института Таджикистана,

734067. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимов 64/14, тел.: 98-717-41-01, E-mail: shahrior_91@mail.ru

ГАФУРОВ ПАРВИЗ ДЖУРАХОНОВИЧ,

к.э.н., доцент, макроэкономист, Проект Европейского Союза «Поддержка отдельных направлений реформ в сфере управления государственными финансами в Республике Таджикистан. 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимов 64/14, тел.: (+992) 93-990-03-30, E-mail: pg.1981@mail.ru

ХАКИМОВ ПАРВИЗ,

PhD, к.э.н., макроэкономист, Проект Европейского Союза «Поддержка отдельных направлений реформ в сфере управления государственными финансами в Республике Таджикистан. 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимов 64/14, тел.: (+992) 93-505-06-26, E-mail: parviz_khakimov@yahoo.com В данной статье рассчитаны номинальный и реальный обменный курс, с целью определения влияния изменения обменного курса на реальный сектор экономики. Анализ показал, что укрепление национальной валюты негативно влияет на реальный сектор экономики, тогда как, ослабление национальной валюты имеет позитивный эффект. Дальнейшие анализы будут направлены для расчета изменения вышеупомянутых индексов по основным торговым партнерам страны, а также отдельно для основных импортируемых и экспортируемых продукций .

Ключевые слова: номинальный эффективный валютный курс (NEER), реальный эффективный валютный курс (REER), ИПЦ, экспорт, _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ импорт, торговый баланс, паритет покупательной способности (ППС), реальный валютный курс, номинальный валютный курс .

ТАЪЙИРОТИ САМАРАНОКИИ УРБИ АСЪОРИ

НОМИНАЛ ВА РЕАЛ ДАР ТОИКИСТОН

ТУРАХОНЗОДА ШАРИЁРИ НУРУЛЛО,

докторанти (PhD)-Донишкадаи молия ва итисоди Тоикистон, 734067, умурии Тоикистон, ш. Душанбе, к. Наимов 64/14, тел.: 98-717-41-01, E-mail: shahrior_91@mail.ru

АФУРОВ ПАРВИЗ УРАХОНОВИЧ,

н.и.и., дотсент, коршиноси масоили макроитисод. Лоиаи Иттиоди Аврупо “Дастгирии равандои алоидаи ислоот дар соаи идоракунии молияи давлат дар Тоикистон”. 734067, умурии Тоикистон, ш.Душанбе, к. Наимов 64/14, тел.: (+992) 93-990-03-30, E-mail: pg.1981@mail.ru

АКИМОВ ПАРВИЗ,

PhD, н.и.и., коршиноси масоили макроитисод. Лоиаи Иттиоди Аврупо “Дастгирии равандои алоидаи ислоот дар соаи идоракунии молияи давлат дар Тоикистон”. 734067, умурии Тоикистон, ш.Душанбе, к. Наимов 64/14, тел.: (+992) 93-990-03-30, E-mail: pg.1981@mail.ru Дар маолаи мазкур самаранокии номинал ва реалии урби асъор бо масади муайянкунии таъсири урби асъор ба бахши воеъии итисодиёт исоб карда шудааст. Талил нишон дод, ки такими (тавияти) асъори милл ба бахши воеъии итисодиёт таъсири манф дорад ва баръакс, беурбшавиаш таъсири мусбат мерасонад. Талилои оянда барои исоб намудани таъйирёбии индексои дар боло овардашуда аз рўи шарикони асосии савдо ва инчунин барои масулоти асосии содирот ва воридотиро дарбар мегирад .

Калидвожао: самаранокии урби асъори номинал (NEER), самаранокии урби асъори реал(REER), ИНИ, содирот, воридот, тавозуни савдо, паритети обилияти харидор, урби асъори реал, урби асъори номинал .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК: 336;63(575,3)

ТАДБИИ ЛОИАОИ САРМОЯГУЗОР ДАР САМТИ

ЗАМИНОИ КИШОВАРЗИИ МИНТААИ КЛОБ:

МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО

КОМИЛОВ НИЗОМИДДИН,

унвони донишгои давлатии Клоб ба номи Абабдуллои Рдак. Email: nizomiddin.komilov@mail.ru тел.: (+992) 918579290 Маола ба олати тадбии лоиаои сармоягузор дар самти истифодабарии заминои кишоварзии минтааи Клоб бахшида шудааст .

Муаллиф дар маолаи худ анбаои назарияв ва амалии сармоягузориро дар самти истифодабарии заминои кишоварзии минтааи Клоб, татбии лоиаои сармоягузор дар обёрикунонии заминои кишоварз ва кадастри заминро мавриди баррас арор дода аст .

амзамон, мушкилоти асосии соаи заминдор аз ониби муаллиф ошкор гардида ва барои алли ин мушкилот пешниодои мушаххас кардааст .

Калидвожао: сармоягузор, обёрикунонии заминои кишоварз, минтааи Клоб, кадастри замин, лоиаи сармоягузор, заминистифодабарандагон .

Соаи кишоварз звенои марказии КАС буда, ниоят соаи менатталаб ва маблаталаб мебошад. Бо ибораи дигар, ин соа ба сармоягузориои мунтазам ниёз дорад, лекин бо сабабои объективию субъектив субъектои хоагидори кишоварзии умур ин амалро ба таври бояду шояд аном дода наметавонанд. Масалан, таи ду дасолаи охир шумораи масулоти кишоварз тамоюл ба камшав дорад ва ин нишондианда зиёда аз 50,0% ташкил медиад. ами умумии сармоягузорио ба капитали асосии кишоварз дар ами умумии сармоягузорио ба капитали асос дар итисодиёти умур 1,13% (2011), 1,05% (2012) и 0,08% (2013) ташкил медианд. Маблагузорио аз буети давлат ба самти хоагии ишло низ тамоюли камшав доранд. Дар давраи солои 2012 -2014 аз буети давлат 1,0%; 0,7% и 0,6% МУД-и Т соаи кишоварз маблагузор шудааст ва ин барои соае, ки масулоти умумиаш ба 23,5% МУД баробар аст, кам аст [1, С. 53] .

Мавриди зикр аст, ки аз исоби маблагузории давлат барои амалисозии барномаои бахши аграрии кишвар, хусусан дар самти обёрикунонии замино 18,7 млн. сом. ва иати харидории техникаи кишоварз тарии лизинг - 15 млн. сомон пешбин шудааст, ки имрз дар _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ умур бо дастгирии ниодои молиявии байналмилал ва сармоягузорони мустаим ба маблаи умумии 209,9 млн. доллари ИМА 9 лоиа дар бахши аграр дар олати татбишав мебошанд. [2] .

Минтааи Клоб калонтарин минтаа дар миёси кишвар ба шумор рафта, барои обёр кардани замино аз сармоягузорон як атор лоиаои сармоягузор амал шуда истидааст, ки ин аз натиаи хуби маблагузории соа шаодат медиад .

Мавриди зикр аст, ки дар минтааи Клоб бештар сармоягузор дар самти обёрикунонии ноияи Данара дида мешавад, чунки аксарияти заминои ин ноияи заминои беоб буда, солои зиёд аз гардиши кишоварз бозмонданд. Шарикони рушд барои сармоягузор «Обёрии заминои водии Данара» (марилаи 2) дар амкор мебошанд .

Масади асосии лоиаи мазкур баланд бардоштани сати некуаволии мардум, обёрикунонии заминои минтаа ва ба ин васила гирифтани осили баланди масулоти кишоварз, инчунин ба шул фаро гирифтани аол мебошад .

Диаграмаи №1 Маблагузории Шарикони рушд барои сармоягузор «Обёрии заминои водии Данара» (марилаи 2) (бо млн.долар)

–  –  –

Сарчашма:Кумитаи давлатии сармоягузор ва идораи амволи давлатии умурии Тоикистон ангоми амалишавии лоиа 1750 гек. заминои нав тадид мегарданд ва дар ин замино кишти пахта ба мидори 720 гектар, алладона – 438 гектар, сабзавот – 105 гектар ва бопарвар – 487 гектар дар назар дошта шудааст. Мулати тадбии лоиа аз санаи 26-июли соли ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

2008- ооз ёфта, аноми лоиа 31-июли соли 2013 ба охир расидааст ва тиби арордоди шарикон ин лоиа тамдид карда шуда, мулати он то 4октябри соли 2015-вогузошта шуд [3, С 36] .

Дар доираи “Барномаи давлатии азхудкунии заминои бекорхобида барои солои 2012-2020”-дар марилаи якум 1748 гектар, дар марилаи дуюм 1790 –гектар обёр гардида, дар марилаи сеюм, ки айни ол идома дорад 2500-гектар заминои партово ва чарогоу талу теппаои амоати деоти Лолазор обёр кунонида мешавад.[4, С. 25] .

Дигар лоиае, ки дар ноияои ин минтаа амали мешавад ин лоиаи сармоягузор “Идоракунии экологии замин ва бедошти воситаои зиндаг дар деот” мебошад. Ин лоиа бо маблагузории Бонки аон, ки маблаи умумии лоиаи мазкур 16,87 млн. дол. ИМА-ро ташкил медиад .

Масад ва вазифаи асосии лоиа бевосита дастгир ва таъмини 126 азор нафар аолии ноияои Балувон, Ховалинг, Фархор ва Клоб оид ба рушди истесолот ва идоракунии замин ва инфрасохтори деот, инчунин фароам овардани имкониятои молиявии оно мебошад. Бояд гуфт, ки амалишавии лоиаи зикргардида аз 3-октябри соли 2013-ооз гардида то 31-майи соли 2018 аном меёбад .

амзамон, дигар лоиаи сармоягузор, ки дар самти истифодаи дурусти замин сармоягузор карда шудааст ин татбии лоиаи «Баайдгир ва системаи кадастри замин бари тараиёти устувори соаи кишоварз»-мебошад. Масади лоиаи маскур азнавташкилдиии ташкилотои кишоварз ва дар заминаи оно таъсис додани хоагиои деонии оилав ва инфирод, ор намудани системаи мовораи координато (GPS), барарорсозии шабакаои обёрии дохилихоаг ва мусоидат ба ташкили Ассотсиатсияои истифодабарандагони об, ба тарии озмоиш шуръ намудани корои баайдгирии итъаои замини наздиавлиг, хоагиои ёрирасон ва дигар молу мулки айриманул дар шару ноияои пилот мебошад .

Лоиаи зикршуда аз 11-октябри соди 2005 ооз гардида, 31-марти соли 2016 аном ёфтааст. Маблаое, ки дар ин лоиа удо шудааст дар бахшои азнавташкилдиии ташкилотои кишоварз ва баайдгирии замин; бахши иттилоот дар ташкилотои кишоварз ва барарорсозии шабакаои обёрии дохилихоаг; бахши идораи лоиа; бахши дастгирии сиёсат хар карда мешавад .

Мавриди зикр аст, ки дар айни замон дар кишвар ба сари ар як сокини мамлакат 0,06 гектар замини корами об рост меояд, ки ин дар иёс бо давлатои дигари Осиёи Марказ нишондиандаи аз ама камтарин мебошад. Аз амин лиоз барои мидори заминои обиро дари кишвар зиёд кардан ва ба ин васила истесолоти соаи кишоварзиро тадриан баланд кардан алби лоиаои сармоягзор ба манфиати кор мебошад .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Табии лоиаи сармоягузор аз тарафи инвесторои хори дар самти кадастри замин низ барои рушди соаи кишварзии минтааи Клоб наши созгор дорад. Инвесторои хори ба монанди Бонки умумиаон фондои арзии хори ва амзамон сами укумати умурии Тоикистон барои истифодаи самараноки замини минтааи Клоб сам гузоштаанд .

Графикаи №1 Маблагузор аз ониби шарикони рушд ба лоиа«Баайдгир ва системаи кадастри замин бари тараиёти устувори соаи кишоварз»

20,53

–  –  –

Сарчашма:Кумитаи давлатии сармоягузор ва идораи амволи давлатии умурии Тоикистон Талило нишон медиад, ки дар тадбии лоиаи «Баайдгир ва системаи кадастри замин бари тараиёти устувори соаи кишоварз»наши Бонки аон хеле калон аст. Тавре аз графика маьлум аст, зиёда аз 50%-фисади сарчашмаи маблаузории лоиаро маблаои Бонки аон ташкил медиад. Дар минтааи Клоб, тавре дар боло зикр намудем, бештар татбии лоиаои сармоягузор дар обёрикунонии заминои кишоварзии ноияи Данара дида мешавад. укумати умурии Тоикистон низ сами худро дар обёрикунонии заминои минтааи Клоб, системаи кадастри замин, обёрикунонии атрагии заминои минтаа мерасонад .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

амасола дар фасли баор садо гектар заминои кишт бо сабаби обхези аз гардиши кишоварз бозмемонад, ки ин ба рушди кишварзии минтаа таьсири манф мерасонад .

Аз амин лиоз барои мустакам намудани соило, ки ба заминои кишоварз зарар нарасонад аз тарафи Агентии бедошти замин ва обёрикунон як атор барномаои дарозмуддат абул шудааст. Тиби ин барномао ва лоиаои инвеститсион, Ташкилотои байналхалии молияв барои обёрикунии замино, соилмустакамкун, бетар намудани вазьи мелиоративии заминои обёришаванда маблаои зиёде удо кардаанд .

Агентии бедошти замин ва обёрикунон аз исоби маблаои мутамаркази давлат барои тадид ва сохтмонои садамавии обёрикунон дар соли 2013 –ум 67936,4 сомон удо кардааст [5] .

Тиби маьлумотои Раёсати сармоягузор ва идораи амволи давлатии вилояти Хатлон, дар минтаа таи солои 2014-2015 алби инвеститсияи хори дар лоиаои зерин амал шуда истодааст:

-«Идоракунии хавфи обхез дар вилояти Хатлон»;

- «Лоиаи дуюми таъмини шули аол барои устувории хоагии ишло ва идоракунии захираои об»;

- «Обёрии заминои водии Данара» .

Тиби натиаои талили маблаои удогардида иати татбии Лоиаи «Идоракунии хавфи обхез дар минтааи Клоби вилояти Хатлон»

нишон дод, ки бо масади ба ро мондани корои соилмустакамкун дар шару ноияои вилояти Хатлон, сохтмон ва барароркунии стансияои обченкун ва обуавосан, тиби Созишномаи байни укумати умурии Тоикистон ва Бонки Осиёии Рушд, маблаи умумии 27748,1 азор доллари амрико удо гардидааст, ки аз ин мабла сами укумати умурии Тоикистон 5,75 млн.доллари амрико (20,8 фоиз) ва арзи Бонки Осиёии Рушд 22,0 млн.доллари амрико (79,2 фоиз)-ро ташкил медиад [6] .

Дар натааи талил маьлум шуд, ки аз исоби маблаои удонамудаи лоиаи мазкур корои зерин амали шуд: харидор кардани налиёт, лавозимот ва асбобои обченекун ва заминченкун, дар умум маблаи лоиа 2938,9 азор доллари амрико ё ин ки 14025,70 азор сомониро ташкил медиад. Он маблаое, ки дар лоиаи зерин аз исоби Бонки Осиёгии Рушд ва укумати умурии Тоикистон удо карда шудааст, барои соилмустакамкунии ноияои амадон, Восеь, Клоб инчунин ба олати аввала гардонидани насосои обёрикунони барои заминои кишоварзии ноияои Фархор, Данара, Муьминобод равона карда шудааст .

амин тари, аз талилои вазьи татбии лоиаои сармоягузор дар самти истифодабарии замино дар минтааи Клоб маълум мегардад, ки мушкилиое ой доранд, ки ба тамоюли рушди соаи кишоварз, хусусан заминистифодабарадагони интаа таъсири манф мерасонанд .

самаранок истифода нашудани заминои кишт дар минтаа;

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ фаранги пасти заминистифодабардагон;

алб карада натавонистани сармоягузорон дар самти истифодабарии замин;

коиш ёфтани сати маблаузор аз исоби амаи манбаъои сармояди дар минтаа;

кам шудани робитаои итисодии минтааи Клоб ба бародаршарои давлатои амсоя;

нарасидани мутахассисони касбии соаи кишоварз, хусусан дар ор намудании обёрикунонии атрагии заминои минтааи Клоб;

Бо масади ташкили дурнамои итисод, алб намудани инвесторон барои обёрикунонии заминои кишоварзии минтааи Клоб ва бартараф кардани мушкилиои ойдошта дар минтаа ирои корои зеринро муим арзёб менамоем:

оилона ва самаранок истифодабарии захираои нери инсон дар минтаа;

алби лоиаои инвеститсион ва наворисозии технологияи муосир дар соаи комплекси агросаноат ва дар ин замина таъмини амнияти озаворию тавлиди масулоти раобатпазир ва ба содирот нигаронидани он;

самаранок истифодабарии заминои кишт, ивазкунии убурои корношоямгардидаи обёришудаи заминои замони Шрав, обёрии заминои лалм ва дар ин замина зиёд кардани заминои кишту истесоли масулоти кишоварз бо алби маблаои сармоягузорон ;

ташкил ва муосиргардонии гармхонао ва корхонаои коркарду нигодории меваю сабзавот аз ониби сармоягузорони ватанию хори;

таияи бизнес-нашао дар бораи обёрикунонии заминои бекорхобида, барномаои нави стратег бо дарназардошти талаботи муосир дар минтаа, шару ноияо, амоато ва дар оно ба инобат гирифтани мушкилиои дохил ва алли масъалаои дурнамои итисодию итимо дар муддати муайян;

амин тари, дар сурати амалишавии ин пешниодо, татбии лоиаои сармоягузор дар самти истифодаи самараноки замин ва обёрикунониии замино, обёрикунонии атраг, заминое, ки аз гардиши кишоварз бозмонда дар минтааи Клоб ва руёнидани осилхезии он аз сариват маблагузор кардани он вобастагии калон дорад. Барои ин бояд ама сола аз исоби буети давлат ва буетои маал, инчунин аз ониби шарикони рушд барои обёр кардани заминои аз гардиши кишоварз ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

бозмонда маблаои зиёде удо шавад, то ин ки ин мушкилот рои али худро ёбад .

Албатта, яку якбора амалигардонии кулли ин чорао кори мушкил аст, аммо бо нашаи дурнамои вое ба оно наздик шуда, пайгирона ва самаранок амалигардонии оно метавонад ба рушди босуботи корхонаои комплекси агросаноатии умур ва таъмини бехатарии озуавории аолии он мусоидат намояд .

АДАБИЁТ

1. Таоев., Сектори аграр: муимият, мушкилот, сармоягузорио ва бехатарии озуавор // Маводи конференсияи умуриявии илмию назарияв дар мавзи «Наш ва аамияти сармоягузор дар рушди итисоди милл» ( 27-28-май соли 2016). – Клоб, 2016. – С.53

2. Паёми Асосгузори сулу вадати милли, Пешвои миллат, Президенти умурии Тоикистон мутарам Эмомали Рамон ба Малиси Олии кишвар. Душанбе- 22.12.2016

3. Консепсияи пешрафти инноватсионии комплекси агросаноатии умурии Тоикистон, бо арори укумати умурии Тоикистон аз 3 марти соли 2014, №144 тасди шудааст .

4. Налоговый кодекс Республики Таджикистан. - Душанбе, 2003. – С. 150Кизяев Б. М., Погодаев А. Е., и др. Водопользование и водоучет на водохозяйственных и мелиоративных системах агропромышленного комплекса страны. – М.: МСХА, 2000 .

6. Г. Сатор “ Заминои ташналаб сероб гаштааст”- Маалаи “Сарзамин”Ноябр-2017. С.25 .

7. Маблао масаднок ва замин бояд самарабахш истифода гарданд, Рзномаи «Садои мардум», №161 (3146) 28.12.2013 .

8. Таоев.. Пути активизиции инвестиционной деятельности предприятий-Душанбе: «Ирфон»,2009г.-с.145 .

9. Шералиев Э. Н., Набиев Б. А. Механизмы привлечения инвестиционных ресурсов в комплекс мелиоративных мероприятий таджикистана // Маводи конференсияи умуриявии илмию назарияв дар мавзи «Наш ва аамияти сармоягузор дар рушди итисоди милл» ( 27-28-май соли 2016). – Клоб, 2016. С. 153 .

10. Сомонаи Кумитаи давлатии сармоягузор ва идораи амволи давлатии умурии Тоикистон. (Маълумотои электрон) (санаи дастрас http://gki.tj/tj/nvestitsii_v_t/nfomatsiya_i_statistika/ 13.01.2016) _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

11. Агентии омори назди Президенти умурии Тоикистон // Мамаи омории минтааои умурии Тоикистон. Душанбе, 2015. - С. 219.;

12. Агентии омори назди Президенти умурии Тоикистон // Арзёбии камбизоат дар Тоикистон: шари методолог. Душанбе, 2015. - С. 34;

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИЫХ ЗЕМЛЬ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

КОМИЛОВ НИЗОМИДДИН,

соискатель Кулябского государственного университета им. А. Рудаки, e-mail: nizoviddin.komilov@mail.ru, тел.: (+992) 918579290 Статья посвящена анализу состояния реализации инвестиционных проектов в сфере использования сельскохозяйственных земель Кулябского региона .

Автором в данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты инвестирования в сфере использования сельскохозяйственных земель Кулябского региона, реализация инвестиционных проектов в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель и кадастра земель .

В тоже время, автором выявлены основные проблемы данной сферы и предложены конкретные пути их решения .

Ключевые слова: инвестиция, мелиорация сельскохозяйственные земли, Кулябский регион, кадастр земли, инвестиционный проект, землепользователь .

REALIZATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE

SPHERE OF AGRICULTURAL EARTHS OF THE KULYAB REGION:

THE PROBLEM AND PROSPECTS

–  –  –

The article is devoted to the analysis of the state of implementation of investment projects in the sphere of agricultural land use in the Kulyab region .

The author in this article examines theoretical and practical aspects of investing in the use of agricultural land in the Kulyab region, the implementation of investment projects in the field of land reclamation and land cadastre .

At the same time, the author identified the main problems of this field and proposed specific solutions to them .

Keywords: investment, land reclamation, Kulyab region, land cadastre, investment project, land user .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК – 331.2(575.3)

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ

ТАДЖИКИСТАН

НАСРИДДИНОВ ФИРДАВС ИНОЯТОВИЧ,

заведующий отделом нормирования и оплаты труда Государственного учреждения «Научно – исследовательский институт труда, миграции и занятости населения» 734026, Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Н.Хувайдуллоева, 270 а тел.: 992 (372) 250-16-73, e-mail:firdavsi.tj@mail.ru В статье анализируется существующая система назначения и выплаты заработной платы, и на основе результатов научных исследований рекомендуется провести реформы и разработать “Новый должностной оклад на основе “Единой тарифной сетки в сфере науки”, “Национальный классификатор профессий в Республике Таджикистан” и создаать Республиканский научно – исследовательский центр нормативов по труду .

Создание центра и разработка Национального классификатора вытекает из потребности предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности .

Ключевые слова: профессиональный стандарт; центр по нормированию труда, классификатор профессий, справочник, тарифный разряд, квалификация, специальность, занятость, заработная плата, должностной оклад, тарифная сетка .

Одновременно с либерализацией экономики и формированием многоукладной системы собственности на средства производства в Таджикистане была проведена либерализация сферы трудовых отношений и формирования оплаты труда. В условиях превышения на внутреннем рынке труда предложения рабочей силы над спросом на неё в Таджикистане получила широкое распространение трудовая миграция и неформальная (серая/теневая) занятость. Основу неформального сектора рынка труда составляют трудовые отношения, не подкрепленные договором и не обеспеченные какими - либо социальными гарантиями .

В последние годы резко возросло число безработных, малообеспеченных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и семей с отрицательным психологическим климатом. В 2015 году [1] более 22,5 тыс. индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность в Таджикистане. В частности, свыше 18,2 тыс. человек сдали свой патент, а ещё более _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ 4,2 тыс. – вернули соответствующим органам свидетельства на предпринимательскую деятельность .

Научные анализы показывают, что в год кризиса интенсивность создания рабочих мест уменьшилась, а ликвидация возросла (табл.1). Однако и во все последующие посткризисные годы масштабы ликвидации рабочих мест превышали масштабы их создания .

Исходя из представленных статистических данных Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан можно отметить, что темп сокращения новых рабочих мест заметно увеличивается по сравнению с темпом создания новых рабочих мест .

–  –  –

Мировой финансово-экономический кризис оказался основательным испытанием для таджикской экономики. Вследствие уменьшения экономической активности, например, за такой временной промежуток, как 2016 год, государство утратило 753 вновь созданных рабочих мест .

В целях выявления количества вновь созданных рабочих мест и определения уровня средней заработной платы в феврале 2017 году институтом был проведён опрос в организациях и на предприятиях Республики Таджикистан. Было выявлено, что все вновь созданные рабочие места были ликвидированы до конца 2016 года из-за кризисных явлений в экономике Таджикистана (отсутствие финансирования, нерентабельность предприятий, отсутствие необходимых специалистов и т.п.) .

С 1993 года оплата труда всех работников бюджетной сферы осуществлялась по Единой тарифной сетке. С января 1998 года организация оплаты труда на основе Единой тарифной сетки (из-за дефицита бюджета в тот период) была временно приостановлена. Министерством труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан в 2003 году были разработаны «Рекомендации по организации системы оплаты труда на основе ЕТС» для предприятий и организаций хозрасчетного сектора. Вместо 28 разрядов, содержащихся в ранее действовавшей Единой тарифной сетки, предусматривались 18-ти разрядная тарифная сетки .

Оплата труда работников бюджетных сфер устанавливалась Указами ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Президента Республики Таджикистан путём повышения их не в целом по экономике и не на одном уровне, а в отдельных отраслях, даже по отдельным категориям работников .

Сегодня даже средняя заработная плата в стране не обеспечивает нормальные условия жизни работникам и членам их семей. Семьи многодетные (достигают 4 - 7 человек), кроме того во многих, как правило, имеются престарелые члены семей, а также инвалиды и другие иждивенцы. И это заставляет трудоспособное население, главу семьи, искать источники дополнительных к заработной плате доходов .

В Таджикистане минимальную оплату труда в 2010 году получали 60024 работающих (49000 человек в сельском хозяйстве - 82 %), а в 2016 году численность работающих увеличилось до 67288 человек (34000 человек в сельском хозяйстве - 51 %) .

–  –  –

Среднемесячная заработная плата в 2017 году составляла 1147,79 сомони, по сравнению с 2016 годом заработная плата выросла на 19 %, по сравнению с 2015 годом - на 31 %. В 2016 году среднемесячная заработная плата составляла 962,16 сомони, по сравнению с 2015 годом выросла - на 9 % .

–  –  –

Значительная дифференциация заработной платы сохраняется и по регионам республики, что связано в основном с их отраслевой специализацией. В регионах, где в отраслевой структуре выше доля занятости населения в отраслях промышленности, строительства, на транспорте, то есть в отраслях с самыми высокими заработками работников, выше и среднемесячная заработная плата. Так, за 2017 год в среднем по городу Душанбе заработная плата составила 1802,40 сомони, по Согдийской области 1012,87 ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

сомони, по районам республиканского подчинения – 965,20 сомони,, Хатлонской области – 849,73 сомони и по ГБАО – 941,20 сомони .

Вопрос повышения заработной платы и благосостояния работников является не только социальным вопросом, но и фактором экономического развития и укрепления государства. Уровень заработной платы в Таджикистане является самым низким по сравнению с другими странами региона и СНГ (Киргизии, Украины и т.д). Для наглядности ниже в табличном виде приводятся показатели средней заработной платы в странах СНГ .

–  –  –

Из-за низкой заработной платы, несвоевременной её выплаты, многие вакансии в народном хозяйстве остаются незаполненными, а наши соотечественники в поиске более достойной, высокой заработной платы, чем в республике, мигрируют в страны ближнего зарубежья. Самая высокая и самая низкая средние зарплаты на постсоветском пространстве отличаются больше, чем в 3,9 раз .

Принципиально важным вопросом, который требует своего решения с позиции социальной политики и бюджетного регулирования, является увеличение фонда оплаты труда. Главным фактором, определяющим низкие показатели уровня и качества жизни населения Таджикистана, является низкий уровень заработной платы .

Проведённый анализ Институтом труда, миграции и занятости населения в научных учреждениях выявил, что существует определённое неравенство в оплате труда между работниками отраслевых институтов и институтов Академии наук. Заработная плата в научной сфере по сравнению с другими сферами экономики остаётся на низком уровне, сохраняются проблемы в трудоустройстве учёных и молодых специалистов .

Заработная плата должна быть предсказуемой и в справедливой мере отражать требования к степени ответственности и значимости работы (функциональных обязанностей) .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Низкий уровень заработной платы и существующие диспропорции между должностными окладами научных сотрудников и обслуживающего персонала отрицательно влияют на качество и количество научных методических работ .

К примеру, средная заработная плата сотрудников Научноисследовательского института труда, миграции и занятости населения составляет 623 сомони в месяц. Должностной оклад младшего научного сотрудника института с учётом повышения заработной платы составляет 431 сомони в месяц .

Должностоной оклад младшего научного сотрудника, сотрудника кадров, библиотекаря, водителя, уборщицы, охраника в Научноисследовательском институте медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов установлен на уровне минимальной заработной платы (400 сомони) .

Независимо от образования, специальности, профессий, объёма выполняющихся работ разница между должностными окладами обслуживающего персонала (уборщицы, водителя, охранника) и младшего научного сотрудника не просматривается .

Согласно «Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих» и «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» между профессиями и специальностью сотрудников и обслуживающего персонала (уборщица, охранник, садовод и водитель) должна быть разница в оплате труда .

Во исполнение целей и задач «Концепции реформирования заработной платы в Республике Таджикистан» в рамках проектной деятельности Институтом был разработан проект новой схемы должностных окладов государственных служащих на основе Единой тарифной сетки, которая способствовала прозрачности и предсказуемости при разработке расчётов (прогнозов) расходов фонда оплаты труда .

С 1 июля 2010 года Единую тарифную сетку по оплате труда государственных служащих вначале внедрили в ряде пилотных исполнительных органов государственной власти. С 1 января 2011 года данная система организации оплаты труда начала применяться во всех органах государственной власти Республики Таджикистан .

Реформа в сфере государственной службы решала три фундаментальных вопроса: создание новой государственной службы на основе новой квалификации должностей; улучшение системы оплаты труда, на основе принципов прозрачности, предсказуемости, что добавило элементы равенства и повысило стимулы для карьерного роста по результатам работы молодых специалистов .

На основе имеющегося опыта и с целью создания необходимых социально-экономических условий для развития фундаментальных и прикладТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ных исследований, повышения престижа науки и усиления социальной защиты работников отрасли науки необходимо разработать «Единую тарифную сетку для сферы науки» (отраслевых институтов, институтов Академии наук, управления Академии наук Республики Таджикистан и Академии наук сельского хозяйства Таджикистана) с целью совершенствования системы .

Одним из основных направлений экономического и социального развития в Республике Таджикистан должно стать внедрение системы нормирования труда и её широкое использование на разных уровнях управления всех без исключения, отраслях .

Исходя из задачи, министерствам и ведомствам непроизводственных отраслей необходимо провести большую работу по введению и совершенствованию нормирования труда, повышению его качества на основе внедрения прогрессивных норм и нормативов .

Объективное решение такой сложной экономической задачи диктуется тем, что в 2016 году численность работников, занятых в экономике составила 2 385 тысяч человек [6] (сельское хозяйство, охота и лесоводства тыс. чел. (64 %), образование – 220,5 тыс. чел. (9,2 %), строительство – 59,5 тыс. чел (2,5 %), государственное управление обороны, обязательное страхование – 36,5 тыс. чел. (1,5 %). Анализ занятости в отраслях экономики в 2016 г. по сравнению с 2010 г. показывает, что занятость в экономике увеличилась на 151 тыс. чел .

Как и в целом по экономике, в этих отраслях труд работников должен использоваться рационально, с максимальной отдачей, а этому, прежде всего, должна служить четко налаженная система нормирования труда рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях .

Начиная с 1992 года служба, занимающаяся вопросами нормирования труда на предприятиях и в организациях, ликвидировалась, сегодня отсутствует система обеспечения министерств, ведомств, предприятий и организаций методическими пособиями по нормированию труда. В Таджикистане в данное время пользуются «Единым тарифнымквалификационным справочником работ и профессий рабочих», разработанным ещё в советский период, которым до сих пор руководствуются при ведении трудовой деятельности на любом предприятии или в организации .

Однако указанный справочник не учитывает новые профессии, новые навыки и требования, предъявляемые к специалистам, также стоит задача устранения препятствий с целью ускоренной адаптации граждан Таджикистана к требованиям, предъявляемым к работникам на региональном рынке труда или в иностранных корпорациях .

В соответствии со статьями 141 и 147 - Трудового кодекса Республики Таджикистан, предусмотрена разработка и утверждение Единого тарифТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ но-квалификационного справочника работ и профессий (ЕТКС) и Квалификационного справочника должностей (руководителей, специалистов и других служащих) (КС) .

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 июня 2011 года, №277 была утверждена «Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года», которая предусматривает разработку и утверждение «Классификатора профессий и занятий» в соответствии с международными стандартами, а также разработку «Нормативно-правового акта с целью определения систематизированного списка профессий и порядка его актуализации» .

Однако с целью приведения в систему процесса разработки, утверждения, внедрения профессиональных стандартов и подготовки рабочих кадров, с учетом профессиональных стандартов, необходимо на начальном этапе разработать “Национальный классификатор профессий в Республике Таджикистан”. Развитие национального рынка труда и выход на международные трудовые отношения диктует необходимость разработки и утверждения “Национального классификатора профессий в Республике Таджикистан”, основанного на международных стандартах .

Вопросы разработки профессиональных стандартов актуализируются по следующим причинам:

- Таджикистан всё активнее вовлекается в отношения перетоков и перераспределения рабочей силы на региональных и международном рынках труда;

- демографическое развитие и уровень экономического развития создают предпосылки для экономической миграции активной части трудоспособного населения;

- курс на привлечение внешних и внутренних инвестиций, индустриализацию и создание современных производств и предприятий, использующих инновационные технологии, формирует спрос на квалифицированные и конкурентоспособные рабочие кадры .

С целью изучения ситуации с оплатой труда в Республике Таджикистан считаем целесообразным проводить следующие мероприятия:

- разработать «Единую тарифную сетку для сферы науки», в которую будут входить отраслевые институты, институты Академии наук и сельского хозяйства, управления Академии наук Республики Таджикистан и Академии наук сельского хозяйства Таджикистана с целью совершенствования системы;

- разработать “Национальный классификатор профессий в Республике Таджикистан”;

- международное сотрудничество в пределах СНГ, особенно между Таджикистаном и Россией по подготовке нормативных документов по профессиональным стандартам, нормированию и оплате труда;

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

- создание Центра по нормированию труда при Институте труда, миграции и занятости населения;

- восстановление отделов и секторов по нормировании труда на предприятиях и в организациях независимо от форм собственности, особенно на больших предприятиях отдельных отраслей (промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и др.) и координировать их деятельность при создании нормативных документов по нормированию труда;

- проведение учебных курсов по повышению квалификации специалистов по нормированию и оплаты труда в зарубежье с помощью международных организаций и государств - участников СНГ для содействия по данному вопросу .

ЛИТЕРАТУРА:

1) Новости ASIA-PLUS «В Таджикистане свыше 22 тыс. предпринимателей закрыли свой бизнес», //https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20151215/vtadzhikistane-svyshe-22-tys-predprinimatelei-zakryli-svoi-biznes 2) «Таджикистан: 20 лет независимости. Статистический ежегодник Республики Таджикистан», Душанбе, 2011, с. 25, 238, «Статистический ежегодник Республики Таджикистан», Душанбе, 2017, с. 122 .

3) «Таджикистан: 20 лет независимости. Статистический ежегодник Республики Таджикистан», Душанбе, 2011, с. 238, «Статистический ежегодник Республики Таджикистан» Душанбе, 2017, с. 122 .

4) «Таджикистан: 20 лет независимости. Статистический ежегодник Республики Таджикистан», Душанбе, 2011, с. 235, «Статистический ежегодник Республики Таджикистан» Душанбе, 2017, с. 127 .

5) «Деловая жизнь» Средняя зарплата в 2016 году по регионам России и другим странам мира //http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyayazarplata2016.html

6) Статистический ежегодник Республики Таджикистан», Душанбе, 2017, с. 84 .

РОЕЪ БА ТАКМИЛИ НИЗОМИ МУЗДИ МЕНАТ ДАР УМУРИИ ТОИКИСТОН

НАСРИДДИНОВ ФИРДАВС ИНОЯТОВИЧ,

сардори Шуъбаи меъёрбанд ва музди менати Муассисаи давлатии “Пажишгои менат, муоират ва шули аол”, 734026, умурии Тоикистон, шари Душанбе, кчаи Н.увайдуллоев 270а, Тел. 992 (372) 250-16-73, e-mail: firdavsi.tj@mail.ru Дар маола низоми мавудаи таъин ва пардохти музди менат мавриди талили ами арор гирифта, дар асоси натиаои пажишои илм пешниод мегардад, ки низоми мавуда ба ислоот ниёз дорад ва дар _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ ин радиф таияи “Нашаи нави маоши вазифав дар асоси адвали ягонаи тариф барои соаи илм”, “Таснифгари миллии касбо дар умурии Тоикистон” ва таъсиси “Маркази меъёрбанд ва музди менат” ба манфиати кор мебошад .

Калидвожао: стандартои касб; марказ оид ба меъёрбандии менат, таснифгари касбо, маълумотномао, дарааои тариф, тахассус, ихтисос, шулнок, музди менат, маоши вазифав, адвали тариф .

–  –  –

The article analyzes the existing system of appointments and salaries, and on the basis of research results it is recommended to carry out reforms and develop the “New salary on the basis of the Unified tariff scale in the field of science”, “national classification of professions in the Republic of Tajikistan” and sozdati Republican research center of standards on labor .

The establishment of the centre and the development of a National classifier is derived from the needs of enterprises, organizations and establishments regardless of forms of ownership .

Keywords: professional standard; the center for labor regulation, the classification of occupations, Handbook, tariff category, qualification, profession, employment, wages, salary, scale .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК: 301:338.242(575.3)

МОТИВАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

–  –  –

Мотивация занятости молодёжи для трудоустройства в условиях рыночной экономики больше всего зависит от уровня образования и соответствующего дохода. Но проблема трудоустройства молодежи по приобретенным профессиям заключается не в самой молодежи, а в системе институционального обучения и подготовки соответствующих квалифицированных кадров, которая не может в полной мере реализовать себя в новых условиях. Такая форма неравенства вытекает из-за несовершенства институционального характера обучения, что не может содействовать шансам самореализации молодежи в процессе рыночных отношений .

Ключевые слова: мотивация, занятость, образование, молодежь, институциональное обучение, профессия, неравенства, самореализация, шанс .

–  –  –

Анализ показывает, что деятельность основной части молодежи (39%) связана с тяжелым физическим трудом. Это группа молодежи, не имеющая профессионального образования, согласна на любой вид работы, чтобы заработать на жизнь. Всего, 17% молодежи работает по своей проТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

фессии, 14% заняты технической работой. В системе управления работают лишь 5% молодежи, имеющей профессиональную подготовку. По своему роду деятельности часть молодежи более мобильно включается по найму в различные структуры трудовой деятельности .

В частности, это заметно в экономических отраслях. Почти четверть молодежи по найму работают в сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве. Деятельность остальной части молодежи распределена в сферах, связанных с оптовой и розничной торговлей - 10,4%, строительством в государственном управлении и обороне - 9,4%. Меньшая доля молодежи, от 1,7% до 5,9% занята в сфере бизнеса, финансов и страхования. В системе образования, здравоохранения и социальной сфере занято всего 7,0%, а в обрабатывающей и горной промышленности, соответственно, 4,5% и 3,2%. Распределение трудовой деятельности молодежи по экономическим отраслям имеет не высокое процентное соотношение .

В условиях отсутствия гарантированного распределения выпускников средних профессиональных училищ и вузов на работу многие из них сталкиваются с возрастающими трудностями на рынке труда. Следует подчеркнуть, что отсутствие планирования в системе образования, формальных организационных государственных структур обусловливает стихийность дорогостоящих для общества процессов подготовки кадров, не соответствующих потребностям рыночной экономики. Вследствие чего, в структуре занятости молодежи наблюдается рост количества безработных .

–  –  –

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Сравнительный анализ занятости и уровень образования в зависимости от пола показал, что среди имеющих «начальное образование»

больше безработных, как среди мужчин, так и среди женщин (примерно на 7%). Среди имеющих «среднее образование» также выше процент безработных, (в среднем на 5%). Среди имеющих «среднее специальное образование», как у мужчин, так и у женщин на 8% больше безработных. Анализ имеющих «высшее образование» показал, что среди этой категории больше занятой молодежи (в среднем на 7%). Тем самым, процесс социальной интеграции молодежи в основном происходит посредством получения высшего образования. Поэтому высшее образование среди определенной части молодежи считается престижным. Однако его получение ограничивается следующими причинами: во-первых, происходит процесс социальной селекции во время поступления в высшие учебные заведения, которые не доступны большей части молодежи; во-вторых, отсутствие конкурентной борьбы и коррупция при поступлении в высшие учебные заведения ограничивают возможности талантливой молодежи из бедных семей .

В условиях нашей страны доминируют неравные возможности получения высшего образования не только по полу, но, и по доходу. Такая установка ведёт к кризису системы образования и усиливает процесс социального неравенства по гендерному признаку, что способствует росту уровню безработицы не только в городах, но и в сельской местности с большим перевесом .

Данные указывают на то, что сельская молодежь вычленяется как одна из наиболее социально ущемленных слоёв в доступе к образованию, при этом доля незанятой молодежи в сельской местности составляет а в городе -38,4%. В процентном соотношении в городе безработных среди женщин- 20,8%, мужчин - 17,6%, в сельской местности, соответственно, 23,0%, и 22,5%. Количество безработных в зависимости от пола и места жительства высокая - 42,1%. В целом, по признаку жизненных целей молодежи можно выделить две подгруппы: получить «хорошее образование» и, соответственно, «добиться хорошей работы». Для первой подгруппы более характерны относительные возможности совершенствовать свое образование и в дальнейшем: «хорошо» оценивали свои возможности получения образования 8,2% группы, и 35,6% оценивали их как плохие .

Представители второй подгруппы, более пессимистичны в оценке своих возможностей относительно получения необходимого уровня образования и получения хорошей работы. Среди этой группы всего 3,2% молодежи до 25 лет оценивают свои возможности как «неплохие» .

Почти по всему массиву в получении хорошей работы у молодежи на первом месте стоит профессиональное образование и доход на рабочем месте. Наряду с другими причинами эти факторы являются доминирующими к нахождению хорошей работы в разрезе по местности .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Таблица 6 .

Основные препятствия к нахождению хорошей работы по местности

–  –  –

Общий анализ ответов показал, что главным препятствием нахождению хорошей работы является отсутствие образования (25,7%). На втором месте стоит ответ «низкая зарплата на имеющихся рабочих местах» (22,8%), далее следуют ответы «недостаточно рабочих мест»

19,6%, не соответствие профессионально -технического образования 4,5% и «отсутствие опыта» (12,8%), не подходящий возраст - 2,4%, «нет подходящих возможностей для подготовки», «плохие условия работы на имеющихся рабочих местах» по 2,1% и «дискриминационные предрассудки» (0,3%).Главными причинами, препятствующие нахождению хорошей работы городской молодежи выступают также «отсутствие образования» (32,2%), а также «низкая зарплата на имеющихся рабочих местах»

(22,8%), а у сельской молодежи «отсутствие опыта работы» - 26,5%, «неТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ достаточно рабочих мест» -20,0% и «несоответствие между требованиями к образованию и тем, что предлагается на рынке труда» - 5,3% .

Таким образом, представители этой группы по местности (городской и сельской) почти одинаково оценивают нахождения хорошей работы, в соответствии с их профессиональной подготовкой и потребности конъюнктуры рынка. Но проблема трудоустройства молодежи по приобретенным профессиям заключается не в самой молодежи, а в системе институционального обучения и подготовки соответствующих квалифицированных кадров, которая не способствует в полной мере реализовать себя в новых условиях. Такая форма неравенства вытекает из-за не совершенствования институционального характера обучения, что не может содействовать шансам самореализации молодежи в процессе рыночных отношений .

Результаты исследования показывают, что материальное положение современной таджикистанской молодежи определяется не столько уровнем профессионального образования, сколько и незначительно превышающей минимальной зарплатой или дополнительным денежным доходом. Источниками пополнения бюджета студенческой молодежи выступают, прежде всего, родители и самостоятельная подработка, а также друзья, знакомые и спонсоры. Но с сокращением возможностей родителей в оказании материальной помощи своим детям при получении профессионального образования, привело к тому, что с одной стороны, диспропорция количества обучающейся молодежи по региональному разрезу существенно уменьшилось, с другой стороны, усилилось социальное неравенство внутри социальных групп. Анализ уровня образования по регионам показывает, что относительно большой процент среднего специального образования имеется у молодежи районов республиканского подчинения-24,8%. В Согдской области преобладает молодежь с незаконченным высшим и высшим образованием в ГБАО она составляет 18,9%. В городе Душанбе возможности подработки несколько больше, чем у их коллег из других районов, поэтому в столице, молодежь больше всего ориентируется на занятие наукой-36,4% .

Однако, в Хатлонской области большая часть этой группы имеет начальное и среднее образование-38,9%, что свидетельствует о недостаточном уровне обеспечения условий для роста профессионального образования .

Как показывает результаты исследования, наиболее хорошие условия для получения образования имеются в домохозяйствах Согдской области Душанбе - 25,3%, РРП - 22,7%. В Хатлонской области - 14,4% и ГБАО условия для получения образования среди молодежи отстают от других регионов страны. Такая диспропорция связана с низким уровнем материальной обеспеченности семьи и стипендий обучающейся молодежи. Чтобы удовлетворить жизненные потребности студенческой молодежи, необходимо повысить уровень стипендии в 3-4 раза, что нереально при нынешнем состояТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

нии государственного бюджета. Поэтому для продолжения учебы основная масса молодежи почти по всем регионам зависима от родителей .

По гендерному признаку и местности высокие проценты ответов по данному вопросу составляют в Курган-Тюбинской зоне: мужчины/город– 82,4%; женщины/город 75,0%; в ГБАО мужчины/село–85,7%; женщины/село– 90,0% .

Средние доли ответов по всем областям показывают, что часть молодежи учебу сочетает с работой, поэтому они во время учебы себя материально обеспечивают, получая зарплату из основного (постоянного) места работы. По результатам исследования по гендерному признаку и местности они в РРП составляют мужчины/город-45,3%; женщины/город–33,3%, в Кулябской зоне мужчины/село–33,3%, в городе Душанбе женщины–31,6% .

Заметим, что незначительная часть неработающей молодежи (2,2%) в Хатлонской области получает «пособия по безработице и социальному страхованию». В городе Душанбе молодежь получает «пособие на подготовку или субсидии на образование» до 3,5%, а в Хатлонской области-8,0% мужчины и женщины .

По данным исследования, препятствий в получении образования достаточны по всем областям. Особую тревогу вызывают данные по Согдской области 95,1% - «раннее замужество» и 67,4% «соблюдение обычаев и традиций», «бытовые условия» - 47,6%. Велика доля ответов «недостаточно материальных средств» в городе Душанбе–26,6%. Следовательно, причины, препятствующие получению образования среди молодежи Согдской области почти в 1,5 и 2 раза выше, чем в других регионах. Такая тенденция выглядит угрожающей для перспектив решения социальноэкономических проблем в условиях рыночной экономики. Более благоприятные условия для получение образования молодежи имеются в ГБАО и Курган-Тюбинской области, где ранее замужество пропорционально одинаковы - 2,4%. Следовательно, четыре указанных причин в условиях трансформации таджикистанского общества являются главным препятствием в получении профессионального образования, что характеризует не только существующие регионально-традиционные различия, но и выступает как основополагающий фактор неравенства возможностей для включения молодежи в социальную структуру общества .

Таким образом, в современном таджикистанском обществе, образование при формальном равенстве, стратифицировалось, разделившись на элитное, среднее и низкий уровень. Поэтому современная система образования скорее камуфлирует реальное неравенство, чем служит средством для выравнивания позиций .

В связи вышеизложенным, можно сделать следующие выводы:

- В республике в условиях переходной экономики отсутствует реальное планирование образования, что приводит к массовой структурной _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ безработице. Формальное распределение специалистов после окончания высших и средних профессиональных учебных заведений отнюдь не решает сложившие проблемы .

- В силу обострения экономического кризиса, роста безработицы, бедности и социально-психологических потрясений, большая часть экономически активного населения вынужденна интегрироваться в новые социально-экономические отношения без должной поддержки государства. Переход к рыночным отношениям требует принципиально иного типа личности, способной адаптироваться к новым социально-экономическим условиям .

- Сегодня система образования и наука для определенной части молодежи потеряла свою престижность по причине низкой оплаты труда и не соответствии приобретенной профессии новым принципам разделения труда, среди тех категорий работников, которые имеют высшее и среднее специальное образование и тех, чья деятельность связана с наукой и культурой .

- Получение качественного образования в силу расслоения общества на бедных, зажиточных и богатых материально стало недоступно для большей части молодежи, что углубляет социальное неравенство и приводит к деградации личности .

Продолжительный экономический кризис привел к дифференциации доходов социальных групп, и, тем самым, способствовал делению школ на престижных и не престижных. Этот процесс привел к выделению школ для бедных и богатых. Естественно, что в «бедных школах» качество образования низкое и не соответствует потребностям рынка труда. Такая тенденция не только негативно влияет на направление социальной мобильности молодежи в условиях трансформации общества, но и на решение социальных проблем, развитие отраслей структуры экономики и стабильного состояния общества, в целом .

ЛИТЕРАТУРА:

1. Черников А. Трудовая мотивация. Основные теории .

//http://www.proz.ru/2011/10/27/901

2. Примечание: Статья написано по результатам исследование о переходе молодежи в возрасте 15-30 лет от обучения к работе, мнение молодежи (общественности) проведенное в 2008г. Выборка национальная .

N=1450 .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

АНГЕЗАИ АВОНОН ОИД БА ШУЛИ МЕНАТ ДАР

ШАРОИТИ БОЗОРИ ИТИСОД

–  –  –

Дар маола масъалаи омилои шул дар шароити бозори итисод баррасс гардидааст, ки он ба маълумот ва даромад вобаста аст. Лекин мушкилоти ба шул машул шудан ба худи авонон вобаста набуда, ба системаи омзиши институтсионал ва тайёр намудани кадрои баландихтисос марбут буда, дар шароити нав ба он авобг нест .

Бинобар ин, авонон аксаран фаъолияти худро амал карда наметавонанд .

Чунин шакли нобаробар аз номуташаккил будани хусусияти омзиш бармеояд, ки дар шароити бозори итисод шанси амал кардани фаъолияти авононро мадуд менамояд .

Калидвожао: шул, маълумот, авонон, омзиши институтсионал, касб, нобаробар, фаъолият, шанс (имконият) .

–  –  –

The motivation for young's employment in a market economy depends most of all on the level of education and the appropriated income. But the problem of youth employment in acquired professions is not in the youth itself, but mainly in the system of institutional professional education and the training for getting of the relevant qualified personnel, which in reality does not help fully realize themselves in the new social-economical conditions of particular country .

This form of inequality is due to the lack of institutional improvement’s training/education system, which can not actually contribute to the opportunities of self-realization of youth in contemporary process of market economy .

Keywords: motivation, employment, education, youth, institutional learning, profession, inequality, self-realization, opportunity, chance .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 159.9+371

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ

АГРЕССИИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

АЛЕКУЛОВА ГУЗАЛЬ ОМОНОВНА,

магистр 1 курса, факультета педагогики и психологии, кафедры психологии, Курского государственного университета, педагог-психолог ОКУ, «Железногорский Центр социальной помощи семье и детям», Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, тел.: +79081251659, e-mail: malish_9191@mail.ru В данной статье рассматриваются факторы, приводящие к проявлению вспышек ярости (неконтролируемой агрессии) у современных подростков. Рассматриваются психологические, биологические и экономические аспекты проявления агрессии, а также пики проявления агрессии у мальчиков и девочек подросткового возраста. Автором также предлагаются идеи проведения в школах специальных уроков по моделированию агрессивного поведения и способов его предупреждения .

Ключевые слова: агрессия, вспышки ярости, подростковый возраст, воспитание, школьное образование .

В последние годы проблема проявления агрессии у подростков становится все более актуальной темой, доказательством чему служат освещение детской жестокости в СМИ и видеоролики в просторах всемирной паутины. Дети и подростки все больше проявляют неоправданную жестокость по отношению к своим сверстникам, которая не заканчивается ничем хорошим, а в последнее время участились итоги с летальным исходом .

Например, только за первые 2 месяца 2018 года, было зафиксировано 4 нападений в школах, совершенные школьниками в Соединенных Штатах Америки, где было применено огнестрельное оружие.[1] В Российской Федерации только за январь месяц было зарегистрировано 4 нападения, совершенные школьниками с применением холодного (нож, топор) и пневматического оружия.[2] Больше половины школьников, совершивших преступление, как в России, так и в США, в итоге пытались покончить жизнь самоубийством, и некоторым из них это удалось .

Конечно, приведенные выше примеры, являются крайним (жестоким) проявлением агрессии, что, практически, не свойственно подростковому возрасту. Так, что же является причиной проявления неконтролируемой агрессии у подростков? Для того, чтобы это понять, следует определиться с тем, что из себя представляет сама агрессия, и что служит причиной ее проявления. Вопросы агрессии охватывают такие дисциплины как:

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

юриспруденция, антропология, социология, биология, психиатрия и психология. Хотя подходы к агрессии у этих дисциплин индивидуальные, но тем не менее, они сходятся в одном: агрессия – это намеренное воздействие на живые или неживые объекты с целью причинения им вреда.[3] «Американские психологи Арнольд Басс и Энн Дарки определяют следующие виды человеческой агрессии:

физическая – нанесение физического вреда человеку, вплоть до убийства;

раздражение – косвенная агрессия, направленная на другое лицо;

негативизм – сознательное сопротивление общепринятым нормам и законам;

вербальная агрессия – словесные угрозы, крики, проклятия;

зависть, ненависть и обида к окружающим;

подозрительность – убежденность в том, что люди всегда наносят вред и предают;

чувство вины – убежденность в том, что он плохой, в следствие чего испытывает угрызение совести».[4]

В свою очередь Эрих Фромм определяет следующие формы агрессии:

игровая – демонстрирование своих навыков и умений;

реактивная – защита естественных прав человека: право на жизнь, свободу, достоинство, любовь, фрустрацию желаний и потребностей, вероисповедание, зависть, ревность, вплоть до права на разочарование в жизни;

архаическая жажда крови – неуправляемая агрессия, направленная на самоутверждение путем кровопролития и убийства;

компенсаторная (злокачественная) – насилие, или деструктивная, жестокая агрессия, которыми импотентный человек заменяет свою продуктивную жизнь .

В жизни человека агрессия выражается в зависимости от жизненных ситуаций, и может иметь как доброкачественный (храбрость, мужество, амбиции и т.д.), так и злокачественный (насилие, хамство и т.д.) характер .

В подростковом возрасте жизнь больше всего является противоречивой .

Подросток, с одной стороны, уже не является ребенком, он чувствует, что повзрослел, многое знает и понимает, но, с другой стороны, как физиологически, так и психологически он не равен взрослому. В связи с психологическими и физиологическими изменениями у подростков формируется новый образ «Я», они начинают больше обращать внимание к своей внешности, становятся более чувствительными, а эмоциональный фон нестаТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ бильным. На передний план выходит общение со сверстниками, что является источником развития, а их оценки становятся важнее родительских .

Хотя подросток и не является взрослым, он хочет им, по крайней мере, казаться, однако в семье подросток продолжает восприниматься как ребенок .

Отсюда и возникают конфликтные отношения подростков с родителями. В зависимости от воспитания, среды обитания и людей, которые окружают подростка с ранних лет, он ведет себя определенным образом .

Подростковый возраст имеет в себе периоды, в которых у подростков проявляются пики агрессии: у мальчиков 12 и 14-15 лет, у девочек 11 и 13 лет.[5] Выяснилось, что кроме того, что парциальные самооценки, такие, как самооценка способности к лидерству и самооценка своего «физического Я», коррелирует с такой формой агрессии, как негативизм. Таким образом, оппозиционная манера поведения, направленная против авторитетов и установившихся правил, в большей степени характерна именно для подростков с высокой самооценкой своих лидерских потенций, а также для подростков, высоко оценивающих свою физическую привлекательность и физиологическое совершенство .

Для того, чтобы понять подростковую агрессию, необходимо не только рассмотреть самооценку личности подростка, но и анализировать оценки референтных лиц (ровесников и учителей), т.к. в случае, если самооценка подростка не находит опоры в семье, то эту потребность (в признании и уважении) удовлетворяют друзья или учителя (или тренер, если подросток занимается спортом). Опасность заключается в том, что в поиске признания со стороны друзей и сверстников, подросток легко поддается манипулированию или насмешкам с их стороны. Первое время, подросток этого может и не понять, однако, когда приходит осознанность того, что он был объектом насмешек, то форма агрессии может поменяться на неконтролируемую. Обида и желание мести может взять вверх, что в дальнейшем может деструктивным образом сказаться как для него, так и для его окружения. Существует и другой вариант развития событий: в итоге манипулирования, определенные силы из подростка могут сделать профессионального, целенаправленного агрессора, т.е. из него могут сделать бандита, привлечь в ряды националистических, экстремистских или террористических организаций .

Существует стереотип, что только парням присуща неконтролируемая агрессия, нежели девочкам, хотя по степени жестокости, прекрасный пол давно превзошел сильный.

Тем не менее, этот стереотип имеет место быть, так как неконтролируемую агрессию и вспышки ярости у парней подросткового возраста можно объяснить следующими факторами:

1. Избыток тестостерона – гормон сексуальной активности. Чаще всего, гормональный взрыв происходит в 14-15 лет, и если не направить внимание парня (и девочки в том числе) в нужное направление, то у него ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

начинает формироваться новое «Я». Проявляется повышенное сексуальное влечение к противоположному полу. Избыток тестостерона в свою очередь ослабляет самоконтроль и может трансформировать незначительное раздражение во внезапную вспышку ярости .

2. По своей природе, на генном уровне, в мужском поле закреплена функция захватчика, добытчика и защитника. Любая угроза может привести к проявлению неконтролируемой агрессии .

3. Человек является социальным существом, а значит ему необходимо константно доказывать свое превосходство над остальными, и при необходимости это выражается в неконтролируемых приступах агрессии. Подростковый возраст именно тот период, когда парни доказывают свое превосходство буквально всем подряд, как родителям и друзьям, так и незнакомым .

Сама по себе неконтролируемая агрессия независимо от возраста – это результат приобретенного опыта, который формирует систему ценностей, убеждений и норм поведения, и ее проявление в большинстве случаев зависит от обстоятельств. Подросток целенаправленно может вести себя агрессивно (гетероагрессия), устраивать драки, обижать и не уважать свое окружение, а может направить свою агрессию на самого себя (аутоагрессия), что может закончиться психическим расстройством или суицидом.

В случае с гетероагрессией, неконтролируемая агрессия проявляется у мальчиков подростков, которых:

воспитывают матери-одиночки. Причиной является гиперопека и излишняя любовь. Отсутствие отцовской руки приводит к тому, что подросток будет чувствовать себя королем, которому никто не перечит;

воспитываются отцами тиранами, в результате чего, подросток становится копией отца .

С девочками подростками все по-другому. Гетероагрессия у них может сформироваться, если в семье, в отличии от отца, авторитетом является мать. В таком случае, девочка копирует маму, и в подростковом возрасте становится властной и агрессивной по отношению к своим сверстникам .

Большинство психологов подчеркивают, что именно родители виноваты в агрессивном поведении подростков. К сожалению, подростки не понимают, что взрослые тоже ошибаются, а взрослые не понимают, что от их поведения сильно зависит формирование у подростков мировоззрения. Излишняя гиперопека неизменно приводит к подростковому бунту, так подросток не хочет, чтобы родители делали за него всю работу. Он сам хочет решать, что и как будет лучше для него самого. Агрессия становится инструментом привлечения внимания к его личности и индивидуальности .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Однако отсутствие должного внимания к подростку со стороны родителей, тоже становится причиной агрессивности. Он не чувствует родительскую любовь и ведет себя агрессивно, чтобы получить должное внимание. Риск в том, что чем больше он будет проявлять агрессию, для того, чтобы получить родительское внимание, тем больше это станет для него нормой поведения для получения внимания окружающих .

Существуют и экономические факторы проявления агрессии у подростков. Подросток все время находится в окружении как состоятельных, так и бедных сверстников. Сравнивая состоятельных и не состоятельных, подросток приходит к выводу, что быть состоятельным это выгодно, при желании можно будет приобрести (по его меркам) все, что угодно. Затем он сравнивает положение своей семьи с семьей состоятельного сверстника .

При неправильном воспитании, подросток из малообеспеченной семьи будет тянуться исключительно к состоятельным сверстникам, и, в случае если он будет отвергнут ими, у него начинает формироваться зависть и ненависть, что в последующем трансформируется в неконтролируемую агрессию, направленную против родителей, которые не могут удовлетворить его желания. Обеспеченные подростки также проявляют неконтролируемую агрессию. Им никогда не отказывали, всегда считали главными, поэтому они ведут себя агрессивно по отношению к прислуге, родителям, и малообеспеченным сверстникам, высмеивают их недостатки. Чаще всего подростки играют в жестокие компьютерные игры, которые негативным образом влияют на их психику. Поэтому подростковая агрессия является деструктивным поведением, причиняющим вред его окружению .

К сожалению, в школе не обучают правилам коммуникации со сверстниками, правильно создавать семью и воспитывать детей. В итоге получается, что, переходя во взрослую жизнь, уже бывший подросток начинает действовать вслепую, совершая ошибки в воспитании детей, которые невозможно будет исправить .

Единственное место, где подросток может подвергаться беспристрастной оценке на предмет агрессивности – это школа. Именно системе образования дается эта роль, так как в отличие от родителей, которые предпочитают не видеть недостатки своих детей, учителя и одноклассники являются той «стороной, с которой виднее». Воспитательная функция школы заключается в формировании у школьников гражданской ответственности, культуры, толерантности и самостоятельности.

В связи с этим, мы предлагаем:

– в процессе воспитания в школах, путем взаимодействия учителей с учениками, начиная с 5 класса, раз в месяц организовать специальные уроки, где происходит моделирование (психологические ролевые игры) подросткового поведения в семье, со сверстниками, со взрослыми. Особое внимание уделить моделированию поведения агрессивных подростков, с ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

последующим осуждением именно агрессивного поведения. Например, в ходе моделирования, учитель просит одного из учеников играть роль агрессора, и показать остальным агрессивное поведение в отношении с другим учеником, играющим роль жертвы. Затем ученики меняют между собой роли, где жертва становится агрессором, а агрессор жертвой. Это позволит агрессору почувствовать на себе агрессивное поведение. Когда ученики заканчивают моделирование, учитель, обращаясь к остальным ученикам будет осуждать агрессивное поведение следующим образом:

«Агрессивное поведение выглядит некрасиво, и никогда не одобряется обществом. Как вы видите, агрессивное поведение причинило боль жертве, ранило его чувства. Оно стало причиной того, что агрессор будет осужден обществом, и даже может быть арестован полицией. Этим поведением он погубил свою жизнь и свое будущее. Хотя он мог бы быть дружелюбным с ним (имеется ввиду с жертвой) и приобрести очень хорошего друга». В приведенном примере, говорится о легком, игровом проявлении агрессии, не травмирующем детскую психику. Тем не менее, с переходом в последующие классы, моделирование должно носить более серьезный характер для того, чтобы школьники осознавали всю ответственность в результате проявления неконтролируемой агрессии .

– в осуждении агрессивного поведения необходимо быть очень осторожным, и ни в коем не осуждать подростка, проявляющего агрессивное поведение. Например, говорить такие слова как «плохой мальчик» и т.п., т.к. у подростков с агрессивным поведением это может вызвать негативную реакцию вместо того, чтобы осознать, насколько отрицательно влияет такое поведение, как для него самого, так и для его окружения;

– классным руководителям (в случае, если нет школьного психолога), настоятельно рекомендовать родителям школьников, проявляющих агрессивное поведение, еще с ранних классов, обращаться в центры социальной помощи семье и детям, за помощью к психологам для предотвращения окончательного формирования агрессивного поведения .

Подростковый возраст период самоформирования человека, когда он как никогда склонен к приобретению и закреплению агрессивных форм поведения; следовательно, коррекционная работа с подобными тенденциями является особенно актуальной и требует серьёзного отношения со стороны психологов.[5]

ЛИТЕРАТУРА

1. Случаи стрельбы в школах в США с 1999 года // РИА Новости URL:

https://ria.ru/spravka/20180215/1514654520.html (дата обращения:

26.05.2018) .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

2. Случаи нападений в российских школах в 2017-2018 годах. Досье // ТАСС URL: http://tass.ru/info/4885783 (дата обращения: 26.05.2018) .

3. Волконская Е.К. Агрессия: криминологические аспекты // Вестник Воронежского института МВД России. 2012. URL:

https://cyberleninka.ru/article/v/agressiya-kriminologicheskie-aspekty

4. Агрессия // Психология и Психиатрия URL:

http://psihomed.com/agressiya/ (дата обращения: 26.05.2018) .

5. Кузнецова С. О. Психологические особенности агрессивности в подростковом возрасте // Вестник славянских культур. 2010. №4. с. 84 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennostiagressivnosti-v-podrostkovom-vozraste (дата обращения: 27.05.2018) .

ЗАМИНАОИ ЗУУРИ ХУШУНАТИ НАЗОРАТНАШАВАНДА ДАР НАВРАСОНИ МУОСИР

АЛЕКУЛОВА ГУЗАЛ ОМОНОВНА,

магистри соли якуми факултаи педагогика ва психологияи кафедраи психология, Донишгои давлатии Курск, педагог- психологи ПДВ “Маркази имдод ба оила ва кдаки шари Железногорский”, Федератсияи

Русия, вилояти Курск, ш. Железногорск тел.: + 79081251659, e – mail:

malish_9191@mail.ru Дар ин маола омилое мавриди барррас арор гирифтаанд, ки боиси зуури хашм (хушунати назоратнашаванда) дар наврасони муосир мегардад. анбаои равон (психолог), биолог ва итисодии зуури хушунат, амчунин ави зуури хушунат дар писаро ва духтарони синни наврас талил шудааст. айр аз ин, муаллиф идеяи ор намудани фанни махсус оид ба намунасозии рафтори хушунатомез ва воситаои пешгирии он дар мактаборо пешниод кардааст .

Калидвожао: хушунат, зуури хашм, синни наврас, тарбия, маълумоти мактаб .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

UNCONTROLLED AGGRESSION IN MODERN TEENAGERS AND ITS

PREREQUISITES

ALEKULOVA GUZAL OMONOVNA,

First year master, faculty of pedagogy and psychology, Department of psychology, Kursk State University, Teacher-Psychologist of the Regional State Institution «Zheleznogorsk Center for social assistance to family and children», Russian Federation, Kursk Region, Zheleznogorsk, ph.: +79081251659, E-mail:

malish_9191@mail.ru The article discusses about the factors leading to outbreaks of rage (uncontrolled aggression) in modern adolescents. The psychological, biological and economic aspects of aggression, as well as the peaks of aggression in boys and girls were consider in the article. The authors also propose the idea of special lessons in schools on modeling aggressive behavior and ways to prevent it .

Keywords: aggression, outbursts of rage, adolescence, education, school education .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 321.728:94(575.3)

НУСРАТУЛЛО МАХСУМ – У ИСТОКОВ ФОРМИРОВАНИЯ

ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАХМАТОВА ЗАРРИНА ЮНУСОВНА,

кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Российско–Таджикского (Славянского) университета, 734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Шотемур 73А кв. 29, тел.: 907800865, e-mail: rakhmatova31@mail.ru В данной статье освещается жизнь и деятельность таджикского государственного и общественного деятеля, национального Героя Республики Таджикистан Нусратулло Махсума в становлении таджикской советской государственности. Результаты национальнотерриториального размежевания в Средней Азии, проделанного (по мнению И. А. Зеленского) топором, не устраивали Нусратулло Махсума .

Множество территорий, где проживали таджики, включая Ходжентский округ (ныне Согдийскя область) были включены в состав Узбекской ССР .

Таджикистан в статусе Автономной Республики тоже был включен в состав Узбекской ССР. Вклад Нусратулло Махсума в преобразовании Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики в составе Узбекской ССР в полноправную седьмую Союзную Республику является неоценимым. Автор рассматривает влияние Нусратулло Махсума на изменение решения комиссии по национально-территориальному размежеванию относительно Таджикистана, его трезвые подходы по борьбе с баями, решительные действия по возвращению беженцев, а также сфабрикованные по отношении к нему обвинения .

Ключевые слова: Нусратулло Махсум, Герои Таджикистана, национально-территориальное размежевание, СССР, история Таджикистана .

Нусратулло Махсум принадлежал к числу тех выдающихся политиков и государственных деятелей, которые, осознав в начале XX века свою историческую миссию перед нацией и ее будущей судьбой, направили свои силы, знания и духовный потенциал на создание и упрочение государства таджиков. Он извлек уроки из окружавшей его противоречивой жизни и, будучи человеком с твердой волей, вырос в видного политика и опытного организатора .

Изучение имеющихся документов и источников показывают, что на том судьбоносном историческом этапе таджикские правители и горстка ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

корыстолюбивых личностей, попирая историческую справедливость, желали нанести ущерб национальным и социально-экономическим интересам таджиков, особенно в том, что касалось признания нации и ее численности .

Цель этой шовинистической политики заключалась в искоренении национальной самобытности, отрицании существования таджикской нации и государственности таджиков .

Однако сознательные сыны нации, в том числе Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Абдурахим Ходжибоев, Абдукодир Мухиддинов, Нисор Мухаммад и другие встали в этот сложный период на защиту нации и отстаивании ее интересов .

Патриотически настроенные и дальновидные люди, которые взяли на себя руководство в то время, мужественно боролись против проявлений националистических, сепаратистских тенденций и осуществили социальноэкономические и культурные преобразования с целью, упрочения национальных ценностей и традиций таджиков .

Вместе с этими борцами Нусратулло Махсум, в тот очень сложный период, также приложил усилия, с целью организации новой жизни таджикского народа, и он стал одним из активных преобразователей политической, экономической и культурной жизни созданной республики .

В настоящее время, имя Нусратулло Махсума, как героя таджикского народа известно, многим, как в Таджикистане, так и за пределами республики. 1 июля 2014 года исполнилось 133 года со дня рождения этого выдающегося государственного деятеля Таджикистана. Именно с деятельностью Нусратулло Махсума связанно начало новейшей истории таджикского народа. Он стоял у истоков установления Советской власти, зарождения первых революционных, а затем советских и партийных органов, первым из таджиков возглавил высокие правительственные посты – от председателя Революционного комитета Гармского района до председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) ТССР. Также он был одним из сопредседателей ВЦИК СССР .

В своем выступлении на церемонии открытия бюста Н. Махсума, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «С именем этого преданного сына нации тесно связан целый период в истории таджикского народа – очень сложный и судьбоносный этап, - а также великие свершения нашей страны. Нусратулло Махсум, в полном смысле этого слова, был самоотверженным представителем таджикской нации».[1] Нусратулло Махсум родился 1 июля 1881 года в кишлаке Чашмаи Кизи в бедной крестьянской семье. Учился три года в местном медресе. В возрасте 14 лет, в связи с тяжелым материальным положением, отправился на заработки в г. Коканд, где устроился грузчиком на фабрику. В своей автобиографии он писал: «Таким образом, я покинул дом и ушел в Коканд, работал у фабриканта Рабинэк. Мой труд, как и других рабочих, плохо _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ оплачивался. Несмотря на тяжелый труд, мы едва могли прокормить себя».[2] В 1906 году участвовал в беспорядках, за что был уволен. Поэтому он вынужден был вернуться в родной кишлак и до 1920 года работал в собственном хозяйстве .

Вскоре после свержения бухарского эмира, в декабре 1920 г .

Нусратулло Махсум становится членом Коммунистической партии.

Позже, 25 января 1926 года, на вопрос о партийной принадлежности, он отметил:

«Заметив, что ВКП(б) является защитником интересов всех трудящихся мира, в частности, ущемленных людей Востока, в 1920 году вступил в ее ряды, где и по сей день числюсь».[3] Первая его руководящая должность – руководитель Гармского областного продовольственного комитета по снабжению Красной Армии. В 1922 – 1923 гг. он уполномоченный ЦИК БНСР по делам Восточной Бухары. С 1923-1924 гг. Нусратулло Махсум – заместитель председателя Гармского ревкома, а затем возглавил Восточно-Бухарский областной исполком .

После образования ТАССР – председатель Революционного комитета республики .

В сентябре 1924 г. высшими органами государственной власти среднеазиатских республик было принято решение о проведении национально-территориального размежевания Средней Азии. 27 октября 1924 г .

Вторая сессия ЦИКа СССР, «исходя из ясно выраженной воли народов Средней Азии», удовлетворило ходатайство ЦИКа Туркестанской АССР, V Всебухарского и V Всехорезмского курултаев Советов и утвердила решение второй сессии ЦИКа РСФСР о национальном размежевании и образовании новых советских социалистических республик и автономных областей.[4] Для проведения национально-территориального размежевания Средней Азии была утверждена Специальная комиссия Средазбюро под председательством Исаака Абрамовича Зеленского. Данной комиссией было принято решение об образовании Таджикской Автономной области в составе Узбекской ССР .

Председатель ЦИКа Восточной Бухары Нусратулло Махсум после приезда из Душанбе в Ташкент, ознакомившись с протоколами комиссии по национально-территориальному размежеванию, обратился с письмом в

ЦК РКП(б) на имя И.В.Сталина. В своем письме Н. Махсум требовал, чтобы ЦК пересмотрел решение комиссии и решил следующие вопросы:

1. О включении в состав Таджикистана Ура-Тюбе, Ходжента, Канибадама, Исфары, Соха, Риштана, Учкургана и других местностей, с преобладающим таджикским населением;

2. О предоставлении Таджикистану возможности организоваться совершенно свободно на тех же принципах, как Туркменистан и Узбекистан, без всякой зависимости от последней. Географическое положение и ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

количество населения Таджикистана вполне соответствует условиям для его организации в самостоятельную республику .

Можно с уверенностью утверждать, что именно письмо Нусратулло Махсума оказало влияние на изменение комиссией своего решения, и вместо Таджикской Автономной области была образована ТАССР .

26 ноября 1924 г. в Ташкенте был образован Революционный комитет ТАССР – председателем стал Н. Махсум. В состав ревкома вошли Буттабой Дадабаев, Рахматулло Бабаджанов, Шириншо Шотемур, Абдулло Ярмухаммадов. Под руководством Нусратулло Махсума, ревком провел большую работу по организации и налаживанию деятельности советов, созданию и укреплению советского аппарата, по административнотерриториальному устройству и многим другим вопросам становления молодой республики.[4] В 1926 г. в Таджикистане решено было создать выборные органы власти. Намечался переход от ревкомов к системе советов, и вовлечение в них дехкан. 1 декабря 1926 г. первый Всетаджикский Учредительный Съезд Советов рабочих, дехканских и красноармейских депутатов избрал высший государственный орган – Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) ТАССР, председателем которого стал Нусратулло Махсум. Он пользовался огромным авторитетом и уважением среди всех слоев трудящихся молодой республики, хорошо знал политическую обстановку, всегда стремился не к конфронтации событий, а к национальному примирению, мирному решению военных и других вопросов .

В книге А. Брискина «Страна таджиков» о Н. Махсуме имеются следующие слова: «В лице своего председателя ЦИКа, таджикское трудовое дехканство имеет яркого представителя подлинно народной власти, власти Советов».[5] Нусратулло Махсум на первом заседании сессии ЦИК ТАССР публично заявил о том, что все мигранты, вынужденно покинувшие свою родину, без каких – либо сомнений могут вернуться. Это публичное политическое заявление сыграло важную роль в возвращении таджикских беженцев. Если в 1923 г. в Восточную Бухару возвратилось 8 семей, то в 1926 г .

6857 семей, т.е. 35 тысяч человек. Существовали и политические мигранты, которые опасаясь преследований, не могли вернуться. Поэтому Нусратулло Махсум стал инициатором принятия закона о всеобщей амнистии, что создавало условия для возвращения на родину и политических мигрантов .

Также он уделял особое внимание справедливому отношению к баям, указывая, что «следует отличать, бая от зажиточного крестьянина». Как выходец из бедной крестьянской семьи, он хорошо знал истинное положение таджикского кишлака. Политика ликвидации байства и имущих слоев привела к тому, что процесс эмиграции сельского населения резко увелиТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ чился, а это стало причиной уничтожения скота, разрушения дехканских хозяйств и других негативных явлений .

Попытка трезвого подхода в решении вопроса расценивалась как буржуазно-националистический уклон. Ему и его соратникам предъявляли ложные обвинения в укрывательстве баев и имущих классов. Эта сфабрикованная аргументация строилась на доносах. Он не был сторонником репрессивных мер против тех баев, которые не совершали вооруженных выступлений и не вели агитацию против Советской власти. Также Нусратулло Махсум уделял большое внимание вопросу раскрепощения женщин, критиковал судейские органы, которые действовали по старинке, на основе шариата. Требовал, чтобы к этому вопросу подходили внимательно, защищали гражданские права женщины, ее интересы, сохраняли семейные отношения .

Нусратулло Махсум выступал инициатором программы переселения людей с густонаселенных горных районов в Вахшскую долину. Им было отмечено, что «в нашей стране много неиспользованной свободной земли. Это освободит горные участки и увеличится площадь для пастбищ» .

Что же касается работы самого ЦИКа ТАССР, указывал: «У нас, к сожалению, есть такие местные работники, дело которых заключается в том, чтобы получать жалование, приобрести хорошую лошадь, у них нет цели помогать населению – против них должна вестись борьба – и это задача может быть разрешена дехканством».[3] Нусратулло Махсум возглавлял таджикскую элиту, борцов за присоединение к Таджикистану таджикских областей, которые остались за пределами республики. Это, прежде всего, Ходжентский округ, Бухара и Самарканд. С 1927 г. Ходжентский округ был признан таджикским округом в составе Узбекской ССР, и его включение в состав Таджикистана было неизбежным .

В 1929 г., благодаря правительству ТАССР под руководством Нусратулло Махсума республика была выделена из состава Узбекской ССР. Ходжентский округ был передан ТАССР, что привело к увеличению численности населения – более 1 млн. человек .

Выделившись из состава Узбекистана, Таджикистан стал седьмой союзной республикой. Это привело к образованию самостоятельной республиканской Коммунистической партии и созданию 16 октября 1929 г .

ЦИК Таджикской ССР. Председателем ЦИК ТССР был избран Нусратулло Махсум. За четыре года пребывания на данном посту (до декабря 1933 г.) были проведены мероприятия по поднятию экономики и культуры таджикской республики .

5 декабря 1933 г. состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б). На заседании присутствовали члены политбюро – А. Андреев, К. Ворошилов, Л. М. Каганович, В. В. Куйбышев, В. М. Молотов, Г. К. Орджоникидзе, И .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

В. Сталин и другие. На заседании была рассмотрена позиция таджикского руководства по отношению к зажиточному крестьянству в период коллективизации, она была признана ошибочной. Вся вина была возложена на Нусратулло Махсума и председателя СНК республики Абдурахима Ходжибаева, а 27 декабря 1933 г. четвертая чрезвычайная сессия ЦИК ТССР освободила их от занимаемых должностей. Оба они проходили по одному и тому же стандартному обвинению: «в буржуазном национализме» и других сфабрикованных, выдуманных тяжких преступлениях, в подготовке заговора против руководителей партии и Советского государства, выхода Таджикистана из состава СССР и создания самостоятельного буржуазного государства под эгидой одного из капиталистических государств. Председатель Совета Национальностей ЦИК СССР А. Таджибаев потребовал снятия Нусратулло Махсума с поста председателя ЦИК СССР на сессии – 4 января 1934 года .

ЦИК одобрил данное решение, заменив его другим представителем Таджикистана – А. Рахимбаевым. Затем Нусратулло Махсум был командирован в Москву для учебы во Всесоюзной Плановой Академии .

В Москве Нусратулло Махсум 8 июля 1937 г. был несправедливо арестован и 31 октября того же года приговорен к высшей мере наказания за подготовку контрреволюционных преступлений .

28 декабря 1957 г. военная коллегия Верховного суда отменила приговор в отношении Нусратулло Махсума, по вновь открывшимся обстоятельствам и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Данный документ был подписан председателем судебного состава военной коллегии Верховного суда СССР полковником юстиции Костроминым .

Тщательная проверка обвинительного приговора показала, что все его пункты были сфабрикованы и выдуманы. Из оправдательного заключения: «обвинения Махсума в том, что он в Таджикистане проводил вредительско-диверсионную работу в области сельского хозяйства, в промышленности и на строительстве «Вахшстроя», конкретными фактами не обоснованы и никакими доказательствами не подтверждены. Наоборот, с момента вступления в партию Нусратулло Махсум постоянно находился на руководящей партийно-хозяйственной работе, в оппозиции и антипартийных группировках не участвовал. Убедительным фактом его честности и преданности Советской власти является то, что следователь НКВД СССР, участвовавший в расследовании по делу Нусратулло Махсума в 1939 г., был осужден за фальсификацию уголовных дел .

26 июня 1964 г. Нусратулло Махсум был посмертно реабилитирован решением президиума ЦК Компартии Таджикистана. Таким образом, судьба таджикского деятеля трагична, но родина не забыла своего сына .

27 июня 2006 г. Нусратулло Махсуму присвоено звание – Героя Таджикистана, что является признанием его заслуг перед таджикским _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ народом. Сегодня сбылись и сбываются надежды Нусратулло Махсума и десятков других, преданных нации и Отчизне сынов, связанные с целями национальной государственности, суверенитетом, территориальной целостности, почитанием родного языка, государственной символики, уважением к национальной культуре и ценностям мировой цивилизации .

ЛИТЕРАТУРА

1. Выступление Президента на церемонии открытия бюста Н. Махсума // Президент Республики Таджикистан URL: www.president.tj

2. ЦГА РТ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 2. Л.14 .

3. Масов Р., Султанов Ш. Нусратулло Махсум // Агитатори Точикистон. № 3. Душанбе, 1989. С.22 .

4. История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917-1941 гг.) / под общ. ред. Р. Масова. Душанбе: Дониш, 2004. С.373 .

5. Брискин А. Страна таджиков. М.-Л.: Госиздат, 1930. С.50 .

САМИ НУСРАТУЛЛО МАХСУМ (ЛУТФУЛЛОЕВ) ДАР

ТАШАККУЛИ УМУРИИ ТОИКИСТОНИ ШРАВ

РАМАТОВА ЗАРИНА ЮНУСОВНА,

номзади илмои таърихи, дотсенти кафедраи таърихи ватании Донишгои славянии Руссияву Тоикистон, 734025, умурии Тоикистон, ш. Душанбе, кчаи Ш. Шотемур 73А х. 29, тел.: 907800865, e-mail: rakhmatova31@mail.ru Дар маолаи мазкур аёт ва фаъолияти хизматчии давлатии тоик, арамони миллии умурии Тоикистон, Нусратулло Махсум дар ташаккули умурии Тоикистони Шрав ршан мегардад. Нусратулло Махсум бо натиаои тасимоти милл–марз дар Осиёи Миёна, ки ба фикри И.А. Зеленский бо табар тасим шуда буданд, роз нашуданд .

аламравои зиёде, ки дар он ойо бештар тоикон зиндаг мекарданд, аз умла уезди Хуанд (Вилояти Суд) ба удуди Узбекистони Шрав дохил шуда буданд. Тоикистон бошад амчун Республикаи Худмухтор дар айати збекистони Шрав дохил шуда буд. Сами Нусратулло Махсум дар ташаккули Тоикистони Худмухтори Шрав дар айати збекистони Шрав чун умурии баробарууи Шрав дар аиат бебао мебошад. Дар маола муаллиф, таъсири амалои Нусратулло Махсумро ба ивазкунии арори комиссияи тасими милл-марз нисбат ба ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Тоикистон, равишои муборизаи бо бойо, амалои оид ба баргардонидани муоирон ва гурезао, инчунин тумати бофта нисбат ба Нусратулло Махсумро баррас намудааст .

Калидвожао: Нусратулло Махсум, арамонои умурии Тоикистон, тасимоти милл-марз, ИШС, таърихи Тоикистон .

–  –  –

The article highlights the life and activities of the Tajik state and public figure, national Hero of Tajikistan Nusratullo Mahsum in the formation of the Tajik Soviet statehood. Nusratullo Mahsum was disagree with the results of the national-territorial demarcation in Central Asia, which carried out (according to I. A. Zelensky) with an ax. Many territories inhabited by Tajiks, including Khujand District (now Sogd District) were included to the Uzbek SSR territory .

Tajikistan were also included to the Uzbek SSR territory on the Autonomous Republic status. The contribution of Nusratullo Mahsum to the transformation of the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic as part of the Uzbek SSR into a full-fledged seventh Union Republic is invaluable. The author considers the Nusratullo Mahsum’s influence on the changing decision of the Commission on national-territorial separation about Tajikistan, his sober approaches to the fight against Bais, his decisive action on the return of refugees, and fabricated charges against him .Pages:     | 1 || 3 |Похожие работы:

«ИСТОРИЯ А. В. Малов ПЕРВАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРЕВА ВЫБОРНОГО ПОЛКА АГГЕЯ ШЕПЕЛЕВА: ЛИТОВСКИЙ ПОХОД 1658-1660 гг. Участие в походах и карательных экспедициях, стойкость и надежность в сражениях и стычках, осадах и ш...»

«МОСКВА Издательство АСТ УДК 821.161.1-3 ББК 84(2Рос=Рус)6 Ф82 Книга публикуется в авторской редакции Фрай, Макс Ф82 Вторая линия . Рассказы и истории разных лет / Макс Фрай. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 352 с. — (Миры Макса Фрая). ISBN 978-5-17-101294-6 Автор сам толком не знает, чт...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В России активно возрождаются культурные традиции. Исторически сложилось, что национальные виды спорта, формировались в России и развиваются со времен Древней Руси, перед...»

«"Центральная Азия и Кавказ".-2011.-Т.14-№3.-С.159-170. ПОЛИТИКА ТУРЦИИ НА КАВКАЗЕ И В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД Е. Габер — аспирантка кафедры международных отношений Одесского национального университет...»

«Статья впервые опубликована в журнале Дельфис № 77 (1/2014) Социализм и капитализм Социализм – достаточно многозначное понятие. В западных странах к власти или в представительные органы нередко приходят социал-демократические партии, а в литер...»

«удк­327.8(091) Японские беженцы в забайкалье в 1932 г. (из истории советско-японских отношений) Владимир Григорьевич Дацышен, док­ ор­ис­ о­ и­ ес­ их­на­ к,­за­ е­ ую­ ий­ т трч к у вд щ ка­ ед­ ой­все­ б­ ей­ис­ о­ ии­си­ ир­ ко­ о­ фр ощ тр бсг фе­ е­ аль­ о­ о­уни­ е...»

«© Э О, 2 0 0 3 г., № 6 B.B. Т р е п а в л о в. История Ногайской Орды. М., 2001. 752 с. Задача создания фундаментального труда по истории одного из крупнейших государств, возникших на месте Золотой Орды Орды Ногайской, назрела в науке уже давно. Даже беглый взгляд на ногайск...»

«Шифр 21 ноября 2017 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по Истории 2017 / 2018 учебного года Комплект заданий для учеников 8 класса Номер задания Максимальное Полученные количество баллы баллов Общий балл 100 Председатель жюри: _() Члены жюри: () () () Уважаемый участник Олимпиады! Перед тобой задания по...»

«24 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 18. Dwyer T. Media Convergence. UK, McGraw-Hill, 2012.19. Gregory R. J. Leveraging the Corporate Brand. USA, McGraw-Hill, 1997.20. Jenkins H. Convergence? I diverge // Technological review. 2001. Vol. 104, № 5. P. 93.21. Jenkins H....»

«МБОУ "СШ №7" Сценарий митинга, посвященного открытию памятной мемориальной доски Герою Советского Союза А.К. Габрусеву (дата проведения: 4 мая 2017 года) Подготовила: зам. директора, курирующий воспитательную работу Холомьева М.Ю., заведующая школьным музеем Марченкова Л.В....»

«Муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Санаторная школа-интернат р.п. Межевой Урок географии "Дальний Восток: край контрастов" 8 класс Подготовила учитель географии Мызгина Тамара Егоровна 2014 год Цели и задачи урока: Сформировать представлени...»

«ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 44.03.01 Педагогическое образование Направленность (профиль): Образование в области иностранного языка Б. 1.14 История литературы стран первого иностранного языка Приложение 1 Типовые задания для проведения процедур оценивания результатов освоения дисциплины в...»

«МАГИЯ ЮЖНОЙ ИСПАНИИ (АНДАЛУСИЯ Р-Н МАЛАГИ) (авиа + автобус – без ночных переездов) Лейпциг – Наумбург* – Баден – Женева – Авиньон – Перпиньян* – Мадрид – Толедо* – Кордова – Гибралтар* – Гранада и Альгамбра* – Малага – замок Коломарес – Ронда и Торкаль* – Севилья – Италика* – Памплона – Роко...»

«XXVIII ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА МЕЖДУНАРОДНЫЙ XVI СМОТР-КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО" 2018 ГОДА ОРГАНИЗАТОРЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА ОТЧЕТ о проведении XXVIII ежегодного Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в г. Сочи Каждый год, уже по традиции в конце сентября, черноморское побережье становитс...»

«1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ Цель дисциплины – познакомить обучающихся с основными проблемами и особенностями формирования и развития письменно-книжного русского литературного языка со времени его зарождения до современности.Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с основными этапами...»

«1. Цели и задачи дисциплины Курс " История и теория литературной критики" занимает одно из центральных мест в системе филологической подготовки студентов классического университета. Это итоговая дисциплина в литературоведческом образовании, этим определяются ее цели и задачи. ЦЕЛИ -выработать навыки аналитического подхода к тексту кри...»

«Китай – снова "новый и незнакомый"? Китай всегда с большим запасом перепрыгивает планку, которую ему ставят западные и российские политики и аналитики. Ну, а если не перепрыгивает, то "подлезает" под нее и двигается...»

«DOI 10.22394/1726-1139-2018-8-31-38 Е В РАЗ И Й С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Государственность как проблема евразийской идеологии Саблина Ю. В. Российская академия народного хозяйства и государс...»

«ДРУЗЬЯ БХАКТИ МАРГИ ВЕСТНИК МАЙ 2018 Весь мир это одна семья, потому что мы все произошли от единого, от Нараяны. И каждый из нас это Нараяна. Служение человечеству служение Господу. Вот почему...»

«НОВОСТИ ИИ. – 2001. – №2-3. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В РОССИИ В феврале 1991 г. специально к 70-летию профессора Л.Заде почти в самом центре Москве на Пятницкой улице был организован Круглый стол по основаниям нечеткой математики. Он был про...» 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.