WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

Pages:   || 2 | 3 |

«назди Президенти умурии Тоикистон ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан ТАДЖИКИСТАН И СОВРЕМЕННЫЙ МИР Center for Strategic ...»

-- [ Страница 1 ] --

ISSN 2075 – 9584

Маркази тадиоти стратегии

назди Президенти умурии Тоикистон

ТОИКИСТОН

ВА АОНИ ИМРЗ

Центр стратегических исследований

при Президенте Республики Таджикистан

ТАДЖИКИСТАН

И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Center for Strategic Research under the

President of the Republic of Tajikistan

TAJIKISTAN

AND СONTEMPORARY WORLD

№ 2 (61) Душанбе – 2018 Муассис: Маркази тадиоти стратегии назди Президенти умурии Тоикистон Учредитель: Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Founder: Center for Strategic Research under the President of the Republic of Tajikistan Главный редактор: Х. ХОЛИКНАЗАР Редколлегия: С. Сафаров, кандидат философских наук, профессор (заместитель главного редактора по политическим вопросам), М. Сафолов, кандидат исторических наук, Ф. Муминова, кандидат экономических наук (заместитель главного редактора по экономическим вопросам),М. Диноршоев, доктор философских наук, академик АН Республики Таджикистан, К.Олимов, доктор философских наук, академик АН Республики Таджикиста, Ш.Рахимзода, доктор экономических наук, А.Курбонов, доктор философских наук, Махмад Абдурахмон Навруз, доктор политических наук, вице-президент АН Республики Таджикистан, Р.Нуриддинов, политических наук, доктор доктор Х.Одинаев, экономических наук, Л.Саидмурадов, доктор экономических наук, Э. Сангинзода, кандидат экономических наук, А. Бобоев, кандидат экономических наук, А. Хаким, кандидат политических наук, К. Камолов (ответственный секретарь) .

Технический редактор: Х. Мирзоев Журнал «Таджикистан и современный мир» включен в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации. Зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации (№ 0080/жр от 8 июня 2015 года.) Подписной индекс журнала: 77968 Адрес редакции: 734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр .

Рудаки, 40. Тел: (992 37) 221-11-00, 221-16-36; E-mail: info@mts.tj _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

МУНДАРИА

СИЁСАТШИНОС

ХОЛИНАЗАР ХУДОБЕРД

АФОНИСТОН-2018: ТАДИДУ ХАТАРОИ НАВ БАРОИ КИШВАРОИ ОСИЁИ МАРКАЗ

САНГИНОВ НАРЗУЛЛО НАИМОВИЧ

ОИД БА АНБАОИ НАВИ МАСОИЛИ АМНИЯТИ МИНТААВ ДАР

ОСИЁИ МАРКАЗ, ДАР ПАРТАВИ РОБИТАОИ ХАЛОИ ТОИКУ

ЗБЕК ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

ТАТЯНА ЕВГЕНЕВНА БЕЙДИНА, ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДЕНИСОВ, АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ КУХАРСКИЙ, ЮРИЙ

АРКАДЕВИЧ ПОПОВ

РУШДИ ТИОРАТИ АРБИИ ХУСУС ДАР САНАИ СИЁСИИ

АОН ВА ДУРНАМОИ ОН

ШАРИФ АБДУЛЛО АМРОХОН

НАШИ ДИПЛОМАТИЯИ ТОИК ДАР АЛЛИ МУСОЛИМАТОМЕЗИ

МУШКИЛОТИ МАРЗ БАЙНИ ТОИКИСТОН ВА ЧИН

САФАРОВ ЛОЊУТ ШАРИФОВИЧ

ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИНТИХОБОТ ДАР ТОИКИСТОН:

ТАФСИРИ НАВИ МАСЪАЛА

ЖУНУШОВА САЙКАЛ ОРОЗОВНА

ОЙГО ВА НАШИ ЭЛИТАИ МИЛЛИИ ИРИЗИСТОН ДАР

ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ДИН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

АФФОРЗОДА АБДУАББОР САТТОР

МАСЪАЛАИ САРВАР ДАР АФКОРИ МУТАФАККИРОНИ

ШАР ВА АРБ

МАЪРУФЗОДА СУДМЕР

МАТБУОТИ ИЗБИИ ТОИК ВА МАРИЛАОИ

ТАШАККУЛИ ОН

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ТОЕВ ФАРРУХРЗ НАМУДДИНОВИЧ

ИНЪИКОСИ ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АСОСГУЗОРИ СУЛУ

ВАДАТИ МИЛЛ, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ УМУРИИ

ТОИКИСТОН ЭМОМАЛ РАМОН ДАР ОСОРИ МУАИОНИ

ВАТАН

ЮСУФОНОВ ФАРИДУН МУАММАДИЕВИЧ

ОМИЛОИ АСОСИИ РАВАНДОИ МУОСИРИ СИЁС ДАР

ТОИКИСТОН ВА ХУСУСИЯТОИ ОН

САИДОВ НУРАЛ

РО ВА УСУЛОИ НАВИ ФАЪОЛИЯТИ ШРОИ АМЪИЯТИИ

УМУРИИ ТОИКИСТОН ДАР МАРИЛАИ ИМРЗА

ИТИСОДИЁТ

МУМИНОВА ФАРИДА МАМУДОВНА

ОЯНДАБИНИИ АМНИЯТИ ОЗУАВОРИИ

УМУРИИ ТОИКИСТОН

АШУРОВ ИХТИЁР САИДОВИЧ, ВАН ЯЗТСЕ

МОИЯТИ КОНСТИТУТСИОНИИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ

ИТИСОДИ ЧИН

ОДИНАЕВ АМИН ИБРОИМОВИЧ

БАЪЗЕ МАСЪАЛАОИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОИБКОР

ДАР БАХШИ АГРАР

АЙДАРОВА МАБУБА НАВРУЗМАМАДОВНА

ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУС ДАР МУБОРИЗА БО

КАМБИЗОАТ ДАР АОН

ВОИДЗОДА УМЕДА САФАР

ДИФФЕРЕНСИАТСИЯИ РУШДИ ИТИМОИЮ ИТИСОДИИ

МИНТААОИ ТОИКИСТОН АМЧУН ЯКЕ АЗ ТАДИДО

БА АМНИЯТИ МИЛЛ

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

АЛИШОЕВ ХУРШЕДШО АСРАТШОЕВИЧ

МОДЕЛИ ИТИСОДИ ИСЛОМ ВА НАШИ ОН ДАР

АОНИ МУОСИР

ОБЛОУЛОВ ВОИД МИРЗОУЛОВИЧ

ТАДИИ МОИЯТИ ИТИМО - ИТИСОДИИ

«ХИЗМАТРАСОН ДАР СОАИ ИФЗИ САЛОМАТИИ АОЛ».....164

ТУРАХОНЗОДА ШАРИЁРИ НУРУЛЛО, АФУРОВ ПАРВИЗ

УРАХОНОВИЧ, АКИМОВ ПАРВИЗ

ТАИРОТИ САМАРАНОКИИ УРБИ АСЪОРИ НОМИНАЛ ВА

РЕАЛ ДАР ТОИКИСТОН

КОМИЛОВ НИЗОМИДДИН

ТАТБИИ ЛОИАОИ САРМОЯГУЗОР ДАР САМТИ

ЗАМИНОИ КИШОВАРЗИИ МИНТААИ КЛОБ:

МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО

НАСРИДДИНОВ ФИРДАВС ИНОЯТОВИЧ

РОЕЪ БА ТАКМИЛИ НИЗОМИ МУЗДИ МЕНАТ ДАР

УМУРИИ ТОИКИСТОН

ОМЕАШИНОС

АОРОВ АЮР АФУРОВИЧ

АНГЕЗАИ АВОНОН ОИД БА ШУЛИ МЕНАТ ДАР ШАРОИТИ

БОЗОРИ ИТИСОД

АЛЕКУЛОВА ГУЗАЛ ОМОНОВНА

ЗАМИНАОИ ЗУУРИ ХУШУНАТИ НАЗОРАТНАШАВАНДА

ДАР НАВРАСОНИ МУОСИР

РАМАТОВА ЗАРИНА ЮНУСОВНА

САМИ НУСРАТУЛЛО МАХСУМ (ЛУТФУЛЛОЕВ) ДАР

ТАШАККУЛИ УМУРИИ ТОИКИСТОНИ ШРАВ

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИТОЛОГИЯ

ХОЛИКНАЗАР ХУДОБЕРДИ

АФГАНИСТАН-2018: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ДЛЯ СТРАН

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

САНГИНОВ НАРЗУЛЛО НАИМОВИЧ

О НОВЫХ АСПЕКТАХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, В СВЕТЕ

ТАДЖИКСКО-УЗБЕКСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ

ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА БЕЙДИНА, ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДЕНИСОВ, АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ КУХАРСКИЙ, ЮРИЙ

АРКАДЬЕВИЧ ПОПОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ВОЕННОГО БИЗНЕСА НА

МИРОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ

ШАРИФИ АБДУЛЛО АМРОХОН

РОЛЬ ТАДЖИКСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В МИРНОМ РАЗРЕШЕНИИ

ПОГРАНИЧНЫХ СПОРОВ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И

КИТАЕМ

САФАРОВ ЛОХУТИ ШАРИФОВИЧ

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В

ТАДЖИКИСТАНЕ: НОВОЕ ТОЛКОВАНИЕ ВОПРОСА

ЖУНУШОВА САЙКАЛ ОРОЗОВНА

МЕСТО И РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ КЫРГЫЗСТАНА В

ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГАФФОРЗОДА АБДУДЖАББОР САТТОР

ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА В УЧЕНИЯХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

ВОСТОКА И ЗАПАДА

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

МАЪРУФЗОДА СУГДМЕР

ТАДЖИКСКАЯ ПАРТИЙНАЯ ПЕЧАТЬ И ЭТАПЫ ЕЁ

ФОРМИРОВАНИЯ

ТОДЖЕВ ФАРРУХРУЗ НАДЖМУДДИНОВИЧ

ОТРАЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВОПОЛОЖНИКА МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ,

ЛИДЕРА НАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ЭМОМАЛИ РАХМОНА В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ЮСУФДЖАНОВ ФАРИДУН МУХАММАДИЕВИЧ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

САИДОВ НУРАЛИ

НОВЫЕ ПУТИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ…………………………………………………………………….…..111

ЭКОНОМИКА

МУМИНОВА ФАРИДА МАХМУДОВНА

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

АШУРОВ ИХТИЁР САИДОВИЧ, ВАН ЯЗЦЕ

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ

ОДИНАЕВ АМИН ИБРАГИМОВИЧ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

ХАЙДАРОВА МАХБУБА НАВРУЗМАМАДОВНА

БОРЬБА ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА С

БЕДНОСТЬЮ В МИРЕ

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ВОХИДЗОДА УМЕДА САФАРИ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АЛИШОЕВ ХУРШЕДШОХ ХАСРАТШОЕВИЧ

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЕЕ РОЛЬ В

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ОБЛОКУЛОВ ВОХИД МИРЗОКУЛОВИЧ

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ

«УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ТУРАХОНЗОДА ШАХРИЁРИ НУРУЛЛО, ГАФУРОВ ПАРВИЗ

ДЖУРАХОНОВИЧ, ХАКИМОВ ПАРВИЗ

ИЗМЕНЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО ЭФФЕКТИВНОГО

ВАЛЮТНОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

КОМИЛОВ НИЗОМИДДИН

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НАСРИДДИНОВ ФИРДАВС ИНОЯТОВИЧ

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ

ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

СОЦИОЛОГИЯ

КАХАРОВ ГАЮР ГАФУРОВИЧ

МОТИВАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКИ

АЛЕКУЛОВА ГУЗАЛЬ ОМОНОВНА

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ АГРЕССИИ

У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

РАМАТОВА ЗАРИНА ЮНУСОВНА

НУСРАТУЛЛО МАХСУМ - У ИСТОКОВ ФОРМИРОВАНИЯ

ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

CONTENT

–  –  –

KHOLIKNAZAR KHUDOBERDI

AFGANISTAN-2018: NEW THREATS AND CHALLENGES FOR

CENTRAL ASIAN COUNTRIES………………………………………..…... 12

SANGINOV NARZULLO

NEW ASPECTS OF REGIONAL SECURITY PROBLEMS IN CENTRAL

ASIA IN THE LIGHT OF TAJIK UZBEK RELATIONS AT THE PRESENT

TIME…………….……………………………………………………….……..22

TATAYANA EVGENEVNA BEYDINA, YURIU VLADIMIROVICH

DENISOV, ARTYOM NIKOLAEVICH KUKHARSKIY, YURIY

ARKADYEVICH POPOV

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE

MILITARY BUSINESS WORLD AND POLITICAL ARENA……….….…..29

ABDULLOH SHARIFI

THE ROLE OF TAJIK DIPLOMACY IN THE PEACEFUL SETTLEMENT

OF BORDER DISPUTES BETWEEN TAJIKISTAN AND CHINA…………39

SAFAROV LOHUTY SHARIPOVICH

FORMATION OF ELECTORAL SYSTEM IN TAJIKISTAN: NEW

EXPLANATION OF THE PROBLEM…………………………………...……50

ZHUNUSHOVA SAIKAL OROZOVNA

THE PLACE AND ROLE OF THE NATIONAL ELITES OF

KYRGYZSTAN IN ENSURING RELIGIOUS SECURITY IN MODERN

CONDITIONS………………………………………………………………...58

GAFFORZODA ABDUJABBOR SATTOR

THE PROBLEM OF LEADERSHIP IN THE THOUGHTS OF THE

EASTERN AND WESTERN PHILOSOPHERS……………………………...69

MARUFZODA SUGHDMEHR

TAJIK PARTY PRESS AND THE STAGES OF ITS

FORMATION…………………………………………………….……………81 ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

TODZHEV FARRUKHRUZ NAJIMUDDINOVICH

REFLECT THE INTERNATIONAL ACTIVITY OF THE PRESIDENT OF

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN EMOMALI RAHMON IN HE WORKS

OF TAJIK RESEARCHERS

YUSUFJONOV FARIDUN MUHAMMADIEVICH

MAIN FACTORS OF THE MODERN POLITICALF PROCESS IN

TAJIKISTAN AND THEIR SPECIFICITIES……………..…………………101

SAIDOV NURALI

NEW WAYS AND METHODS OF ACTIVITY OF THE PUBLIC

COUNCIL OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN TODAY AT THE

PRESENT TIME

–  –  –

MUMINOVA FARIDA MAKHMUDOVNA

FORECASTING FOOD SECURITY OF THE REPUBLIC OF

TAJIKISTAN………………………………………………………………….119

IHTIYOR ASHUROV SAIDOVICH, VAN YAZTSE

THE CONSTITUTIONAL BASIS FOR THE FORMATION OF CHINA'S

ECONOMIC SYSTEM……………………………………………………..…127

ODINAEV AMIN IBRAGIMOVICH

SOME QUESTIONS DEVELOPMENT ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

IN THE AGRICULTURAL SECTOR…………………………………..……133

HAYDAROVA MAHBUBA NAVRUZMAMADOVNA

THE STRUGGLE OF PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIPS IN GLOBAL

POVERTY…………………………………………………………………….139

VOKHIDZODA UMEDA SAFARI

DIFFERENTIATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF

TAJIKISTAN REGIONS AS ONE OF THE NATIONAL SECURITY

THREATS……………………………………………………………………148 _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

ALISHOEV HURSHEDSHOKH HASRATSHOEVICH

ISLAMIC ECONOMIC MODEL AND ITS ROLE IN THE MODERN

WORLD

OBLOKULOV VOHID MIRZOGULOVICH

SOCIAL INVESTIGATION ECONOMIC ESSENCE OF « POPULATION

HEALTH GUARD SERVICES » IN THE SYSTEM OF DIFFERENT TYPES

SERVICES…………………………………………………………………….104

TURAKHONZODA SHAHRIYORI NURULLO, GAFUROV PARVIZ

DJURAKHON-OVICH, PARVIZ KHAKIMOV,

THE NOMINAL AND REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE

DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN…………………………………………172

KOMILOV NIZOMIDDIN

REALIZATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE SPHERE OF

GRICULTURAL EARTHS OF THE KULYAB REGION: THE PROBLEM

AND PROSPECTS……………………………………………………………182

NASRIDDINOV FIRDAVS INOYTOVICH

TO THE QUESTION ABOUT IMPROVEMENT THE WAGE SYSTEM

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN……………………………………...190

–  –  –

KAKHOROV GAYUR GAFUROVICH

MOTIVATION OF YOUTH EMPLOYMENT IN CONDITIONS OF

MARKET ECONOMY…………………………………………………….…200

ALEKULOVA GUZAL OMONOVNA

UNCONTROLLED AGGRESSION IN MODERN TEENAGERS AND ITS

PREREQUISITES………..……………………………………………………209

RAKHMATOVA ZARINA YUNUSOVNA

NUSRATULLO MAHSUMS CONTRIBUTION IN THE FORMATION OF

THE TAJIK SOVIET STATE……………………………………………...…217 ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК: 323.28+341.2(581+574/575)

–  –  –

ХОЛИКНАЗАР ХУДОБЕРДИ,

Директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, доктор исторических наук, г. Душанбе, улица Хусейнзода дом 4, кв. 12, тел.: (+992) 918 17 78 13, e-mail: khalik@ mail.ru В статье проанализирован вопрос о новых вызовых и угрозах для государств Центральной Азии, исходящих из соседнего Афганистана. Особую тревогу вызывает скопление большого количества членов террористических и экстремистских группировок, включая террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ), в северных провинциях Афганистана, непосредственно соседствующих с Таджикистаном .

Афганистан, как одна из составных частей Центральной Азии с сохраняющейся нестабильностью обстановки, существенно влияет на положение во всем Центрально-Азиатском регионе, в целом угрожая безопасности и стабильности государств членов ШОС .

Для успешного противоборства против указанных вызовов и угроз, автор предлагает серьезное углубление сотрудничества заинтересованных стран, в том числе, государств - член СНГ, ОДКБ, ШОС, выработать совместные программы – как в рамках международных структур, так и на основе двусторонних договоров. Важно выработать механизмы сотрудничества. Сферы сотрудничества можно расширить и выбрать приоритеты. Это и обмен информацией, и подготовка кадров, и техническая и консультативная помощь, и проведение совместных операций .

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, Афганистан, Талибан, политический диалог, пограничные проблемы, пограничная территория, афгано-таджикская граница, боевики ИГИЛ, провинция Кундуз, нарушение границ, ликвидация боевиков .

Военно-политическая обстановка в Исламской Республике Афганистан характеризуется наращиванием потенциала международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана, граничащих с центрально азиатскими государствами, активизацией вооруженных формирований Движения талибан и утратой перспективы их политического диаТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ лога с правительственными силами. Имеющиеся данные дают основание прогнозировать дальнейшее осложнение ситуации в ИРА и возникновения угрозы распространения террористической активности на центрально азиатском направлении и Российской Федератции .

Основоположник мира и национального согласия - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 года, в очередной раз особо акцентировал внимание на проблему экстремизма и терроризма, являющаяся основным вызовом и угрозой национальной безопасности страны на современном этапе. В частности, в Послании указано: «В уходящем году мы стали свидетелями совершения ужасающих террористических актов в ряде стран Азии, Африки, Европы и Америки, почти не проходит дня, чтобы в той или иной точке планеты люди не становились жертвами террористов .

Мы всегда должны имеет ввиду, что терроризм и террористов нельзя разделять на своих и чужих, злейших или мстящих, хороших или плохих .

Наоборот, как я не раз подчеркивал, террорист не имеет ни родины, ни религии, ни веры и нации. Терроризм имеет громадную опасность для стабильности и безопасности всей планеты» [1] .

В течение прошлого года наблюдалась целенаправленная концентрация вооруженных группировок «Талибан», «Исламского движения Туркестана», «Джамоати Ансоруллах», «Исламского Государства» и других международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана, таких как Балх, Кундуз, Тахор, Бадахшан, Джузджан, Фаряб и Сарипул с целью создания ими здесь собственных баз и плацдарма для ведения террористической деятельности в центрально азиатском направлении. Особую тревогу вызывает наличие в составе названных формирований граждан государств Центральной Азии и РФ (по национальности казахи, кыргызы, узбеки, таджики, чеченцы и дагестанцы), процесс вербовки которых имеет тенденцию к расширению .

Принимая во внимание высокогорный рельеф и большую протяженность афганско-таджикской границы (граница ИРА с РТ составляет 1344 км), обосновано, можно предполложить, что именно на таджикском направлении стоит ожидать наращивания активности международных террористических организаций .

Особую озабоченность вызывает ситуация в провинции Кундуз, где действуют централизовано, управляемые группы талибов и международТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ных террористических организаций, которые с августа 2015 года по настоящее время контролируют часть территории провинции. В частности, группировки талибов активно действуют в приграничных с Республикой Таджикистан уездах Калаи Золь, Имам Сахиб и Дашти Арчи провинции Кундуз. В уезде Калаи Золь группировка талибов контролирует приграничные с РТ крупные населенные пункты, которые расположены от линии афганско-таджикской границы на расстояние 25-30 км. Также талибы контролируют значительную часть территории уездов Имам Сахиб и Дашти Арчи .

В этом направлении одним из важнейших объектов является стратегический мост через реку Пяндж в населённом пункте Шерханбандар, соединяющий ИРА с РТ .

Одним из факторов активизации талибов и международных террористических групп является ими захват город Кундуз в начале октября 2017г .

Масштабное наступление позволило талибам выполнить несколько целей, в частности, нанести удар по государственной системе, получить доступ к запасам оружия сил безопасности и продемонстрировать свою силу на севере страны. Движение стремилось продемонстрировать, что правительство не в силах обеспечивать оборону городов, и тем самым подорвать доверие к властям. Заместитель начальника штаба армии в Кундузе генерала Мурод Али Мурад заявил, что для большего пропагандистского эффекта талибы готовили прибытие в город своего лидера муллу Ахтара Мансура, однако этого сделать им не удалось. [2] В долговременной перспективе талибы рассчитывают использовать город Кундуз, как ключевой фактор укрепления своей мощи, а также нанесения ущерба национальному единству в провинции и на севере страны в целом .

С учётом того, что Кундуз явлается городом высокого уровня стратегической значимости, следует сохранять бдительность в отношении угроз, сопряжённых с риском попадания города под контроль боевиков на продолжительный период времени. Господство талибов в Кундузе может не только бросить вызов государственному суверенитету на севере страны, но и стать источником большого беспокойства для стран центральной Азии, в связи с чем, для защиты города необходимо принятие долгосрочных превентивных мер .

Падение Кундуза под натиском «Талибана» и по-прежнему сохраняющееся присутствие данной группировки в этом городе продемонстрировало, что его территория представляет стратегический интерес для терроТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ ристической организации. Афганские аналитики и ранее характеризовали Кундуз в качестве «ключа к северу Афганистана» для талибов, и недавний случай захвата города стал очередным свидетельством того, что в этом отношении позиция талибов остается прежней .

Население провинции Кундуз составляет 990 тысяч человек, из которых, по данным переписи, 740 тысяч проживают в сельской местности и 250 тысяч – в городах. 70% населения занимается сельским хозяйством и скотоводством, остальные жители в большинстве своем – торговлей и ремеслами. Уровень грамотности населения Кундуза составляет 22%, и только 18% жителей пользуются электроэнергией.[3] Сельское население, состоящее из земледельцев и скотоводов, в большинстве своем неграмотно и представляет собой подходящую базу для вербовочной деятельности боевиков. Депутат от Кундуза, в парламенте страны Абдулвадуд Пейман отмечает, что талибы, будучи в основном пуштунами по национальности, использовали национальные связи с пуштунами, проживающими в провинции Кундуз, и в последние годы успешно вербовали в свои ряды пуштунов, узбеков и даже таджиков, проживающих в Кундузе посредством религиозной пропаганды. Развитию влияния «Талибана» также содействовал рост числа религиозных школ, в которых шло распространение и пропаганда радикальных исламских экстремистских воззрений.[4] По данным Министерства по делам хаджа, из 1542 медресе, находящихся в подчинении ведомства, в Кундузе действуют 300. Не так давно один исследовательский центр в Кабуле, проводивший неофициальное исследование работы медресе в десяти провинциях Афганистана, в своем отчете отметил, что 30% слушателей и учащихся медресе в Кундузе считают допустимыми атаки смертников при особых обстоятельствах. По подсчетам афганского эксперта Аюба Арвина, незадолго до масштабной атаки в рядах «Талибана» в Кундузе состояло примерно 1000 человек: около 900 ополченцев и примерно 100 руководителей и командиров.[5] Относительный характер различий в социальном положении жителей Кундуза создает не только подходящую почву для их вербовки в ряды талибов, но и обеспечивает благоприятные условия для социальной поддержки данной группировки, и думается, что одна из причин тяготения движения к Кундузу связана именно с этим обстоятельством .

Руководитель службы безопасности Кундуза Мухаммад Касим Джангалбог в своем интервью в начале октября 2017г. отметил, что в проТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

винции Кундуз открыто действуют боевики группировки ИГИЛ, которые вывесили свои черные флаги в районе Чахордара. Численность группировки превышает 200 человек.[6] По словам члена Совета провинции Кундуз Амриддина Вали, боевики ИГИЛ открыто действуют в двух районах – Чахордара и Дашти Арчи, а также недалеко от областного центра. Он также отметил, что боевики скрывают свое лицо, они вывесили черные флаги «Исламского государства» в некоторых домах.[7] Амриддин Вали убежден, что власти должны срочно отреагировать и противостоять боевикам ИГ, чтобы не допустить усиления их влияния в провинции. В противном случае уже нынешним летом город Кундуз может столкнуться с серьезной проблемой, связанными с безопасностью.[8] По словам экспертов, беспрепятственная деятельность ИГ на приграничной с Таджикистаном афганской территории – это открытый вызов безопасности региона. Сейчас небольшие вооруженные группы расположились по всему периметру афгано-таджикской границы. По данным пограничных служб Таджикистана в уезде Имам-Сахиб провинции Кундуз идет скопление иностранных террористов на границе с Таджикистаном, численность которых превышает 500 человек .

Сложная и напряженная обстановка сохраняется в приграничных с РТ уездах Даркад и Янги Кала провинции Тахор, часть территории указанных уездов контролируется талибамы, а другая часть боевиками ИГИЛ .

Если раньше на территории указанной провинции действовали исключительно вооруженные группировки афганских контрабандистов, то в последнее время провинция Тахар стал объектом пристального внимания боевиков радикально-экстремистских группировок. Согласно имеющимся данным в настоящее время в различных районах провинции Тахар действуют более 90 вооруженных группировок, численность боевиков которых составляют более 1 500 человек. Отмечается сращивание группировок контрабандистов с отдельными вооруженными группировками боевиков .

Взрывоопасная ситуация также сохраняется в афганской провинции Бадахшан. Централизовано управляемые группировки талибов и международных террористических групп, в том числе и ИГИЛ, действуют на территории ряда уездов провинции Бадахшан. По предварительным данным численность боевиков радикально-экстремистских группировок в провинции Бадахшан составляет около 3 000 боевиков. В боевых действиях в провинции Бадахшан активное участие принимают и граждане государствТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ участников СНГ, в том числе Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая и выходцы из Северного Кавказа Российской Федерации .

В частности, в ущелье Хустак уезда Джурм проживают около 500 семей иностранных боевиков, там также сосредоточены группировки талибов, которые в течение август-сентябрь 2016 г, а затем в начале 2017г. неоднократно предпринимали попытку по захвату уездов Арганджкох, Бахорак и Шухадо, перекресток автомобильной дороги Файзабад-ЗебокИшкашим. Так, 28 апреля 2017г. группировка талибов напала на административный центр уезда Зебок, и заняла населенный пункт Зебок несколько дней. В этом боестолкновении у талибов было 6 танков и около 8 бронетранспортёров. Из интервью представителя “Талибан” стало известно, что эту военную технику они в боях отнимали у правительственных войск.

[9] На этом фоне примерами активизации подрывной деятельности боевиков «Талибан» и других международных террористических организаций на внешних границах Содружества Независимых Государств являтются следующие факты:

-5-го марта 2016 года во время проведения спецоперации по зачистке островков реки Пяндж, принадлежащих Республики Таджикистан на участке пограничного отряда «Пяндж» завязался бой с вооруженной группировкой .

-25 марта 2016 года на участке пограничного отряда “Шураабад” группа в количестве 25-30 боевиков со стороны ИРА заняв тактически выгодную высоту напротив участка автодороги Шохон-Зигар Республики Таджикистан, открыли огонь из разлиичного стрелкового оружия по проезжающим автомабилям граждан РТ. В результате чего ранили одного и взяли в заложники двух граждан РТ которые были освобождены 28 марта 2016 года силами пограничных войск .

-19 октября 2016 года, на участке пограничного отряда “Хамадони” с территории Афганистана вооруженная группа напала на пограничный наряд, в ходе перестрелки отражая нападение нарушителей государственной границы, погиб военнослужащий пограничных войск .

- 2 декабря 2017г. в горной местности Навобод района Шамсиддин Шохин (бывшего Шуроабадского) 12 вооруженных контрабандистов, граждан Афганистана, незаконно перешли линию госграницы Таджикистан, где они были встречены таджикскими пограничниками, между ними ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

произошла перестрелка. Нарушители границы не отреагировали на требования пограничников сдаться и открыли огонь из оружия. В результате перестрелки командир погранотряда "Шурабад" полковник Хайриддин Ахтамов, возглавлявший операцию по задержанию нарушителей, героически погиб. Четверо пограничников получили ранения.[10] Таким образом, расширение зоны боевых действий и укрепление позиций экстремистских группировок в северном Афганистане указывает на то, что в дестабилизации обстановки в данном направлений, заинтересованы и боевики радикально-экстремистских группировок из числа граждан Центральной Азии. Последние не отказываются от намерений по переносу очага нестабильности на территории своих государств .

Афганистан, как один из составных частей центральной азии с сохраняющейся нестабильностью обстановки существенно влияет на положение во всем центрально-азиатском регионе, в целом, угрожая безопасности и стабильности государств - членов ШОС .

Необходимо серьезное углубление сотрудничества заинтересованных стран, возможно, за счет выработки совместных программ – как в рамках международных структур, так и на основе двусторонних договоров .

Важно выработать механизм сотрудничества. Сферы сотрудничества можно расширить и выбрать приоритеты. Это и обмен информацией, и подготовка кадров, и техническая и консультативная помощь, и проведение совместных операций .

Интенсивность современных угроз в различных формах и проявлениях обязывают нас консолидировать усилия, а также предпринимать более своевременные меры в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом .

Принимая во внимание складывающуюся обстановку в северных провинциях Афганистана, а также факт возможного обострения ситуации на южных рубежах государств-членов ШОС, считаем целесообразным уделить особое внимание на:

- оказание государствами – членами ШОС взаимной помощи в развитии вооруженных сил Таджикистана, их оснащении современными образцами вооружения и военной техники;

- совершенствование и развитие Коллективных сил ОДКБ и ШОС;

- развитие объединенных военных систем;

- развитие Миротворческих сил ОДКБ и ШОС .

- организации межведомственного информационного обмена, с использованием современной телекоммуникационной автоматизированной _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ информационной системы защищенной связи между правоохранительными органами государств-участников ШОС;

- повышение институционального уровня путем реализации программ по подготовке, переподготовке и обучению сотрудников правоохранительных органов в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и другими вызовами, и угрозами .

Дальнейшее развитие и процветание наших стран во многом зависит от нашей совместной деятельности, от того, как мы будем обеспечивать мир и стабильность в регионе. Только общими скоординированными усилиями мы можем успешно противостоять вызовам и угрозам международной и региональной безопасности .

ЛИТЕРАТУРА

1. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации

Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан // Официальный сайт Президента Республики Таджикистан URL:

http://www.president.tj/ru/node/16772

2. http://www.asianews.af/ru/9055/

3. Генерал Мурад Али Мурад: я выясню причины захвата Кундуза // Asia News URL: Афганские сенаторы требуют от США объяснений в связи с неопознанными вертолётами // Afghanistan.ru. Всё об Афганистане. URL: http://afghanistan.ru/doc/90445.html .

См.также: Центр Евраийзстово и скифство URL: http://www.gumilevcenter.ru/etnicheskie-turkmenyi-v-provintsii-kunduz - protivostoyat-igil/

4. Там же .

5. Там же .

6. Afghanistan.ru Все об Афганистане URL:

http://afghanistan.ru/doc/95713.htm

7. Учения ОДКБ и угрозы талибов в Афганистане // Stan Radar URL:

http://www.stanradar.com/news/full/20552-uchenija-odkb-i-ugrozy-talibovv- afganistane.html

8. Там же .

9. Рядом с Таджикской границей идут тяжолые бой// Центр Лев Гумилев (Афганистан) URL: http://www..gumilev-center.//atchiveg/583/

10.Hamsing. Таджикистан не будет отправлять дополнительные силы на границы с Афганистанам// URL: //https://hamsing.Com singee.php? id=//232 .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

АФОНИСТОН-2018: ТАДИДУ ХАТАРОИ НАВ БАРОИ

КИШВАРОИ ОСИЁИ МАРКАЗ

ХОЛИНАЗАР ХУДОБЕРД,

Директори Маркази тадиоти стратегии назди Президенти умурии Тоикистон, доктори илмои таърих, ш. Душанбе, кчаи усейнзода х. 4,. 12, тел.: +992 918 17 78 13, e-mail: khalik@ mail.ru Дар маола масъалаи тадиду хатарои нав ба кишварои Осиёи Марказ, ки аз Афонистони амсоя буруз менамоянд, мавриди баррас арор гирифтааст. Изтироби асосиро тааммуи теъдоди зиёди аъзои гурои террорист ва экстремист, бахусус ташкилоти террористии ба ном «Давлати ислом», дар вилоятои шимолии Афонистон, ки бо Тоикистон амсарад астанд, ба вууд меоваранд .

Кишвари Афонистон, амчун як исми Осиёи Марказ, бо мушкилоти зиёди ноамни ва бесубот, ба вазъияти кулли кишварои Осиёи Марказ таъсиргузор буда, суботи сиёсии давлатои узви Созмони амкории Шанхайро низ тадид менамояд .

Барои муовимати идд бар зидди хатару тадидои зикршуда, муаллиф пешниод менамояд, ки бояд кишварои минтаа ва алоаманд дар ин самт амкориои амиро рйи даст гиранд. Давлатои узви созмонои минтаав, ба монанди ИДМ, СПАД, СШ бояд барномаои муштаракро, ам дар чорчби сохторои минтаав, ва ам дар муносиботи дуониба, коркард намоянд. Аз ама муим ин коркарди механизми амкорї мебошад. Соаои амкориро метавон васеъ намуда, аз байни оно соаои авлавиятнокро интихоб кард. Ино соаои табодули иттилоот, тайёр намудани кадро, кумакои техник ва машварат ва амчунин гузаронидани амалиёти муштарак мебошанд .

Калидвожао: терроризм, экстремизм, Афонистон, Толибон, машварати сиёс, мушкилоти сарад, аламрави сарад, саради байни Тоикистон ва Афонистон, ангёни «Давлати ислом», вилояти ундуз, сарадвайронкун, аз байн бурдани ангён .

–  –  –

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ New threats and challenges for Central Asian countries, which is arising from Afghanistan, has analyzed in this article. Gathering of the large group of members of terrorist and extremist organizations, including ISIL, in north part of Afghanistan which is close neighbor of Tajikistan, has challenged special threatens .

Afghanistan as a part of Central Asia, with its unstable situation, is impacting all Central Asian region and SCO member countries .

For successful fighting against these threats and challenges the other is suggesting to strength deep cooperation between interested countries, including member countries of SCO, CIS and OCSA, preparing joint program both in framework of international structure and also throw bilateral agreements. It is very important to draw up the mechanism of cooperation’s. And then it will be possible to extend the sphere of cooperation’s, like exchanging information, preparing personal, technical and consulting support and also leading joint operations .

Keywords: terrorism, extremism, Afghanistan, Taliban, political dialog, boundary problem, boundary territory, afghan-tajik border, ISIL`s fighters, Kundus province, violation of border, to liquidate fighters .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК: 323+327(575.1+575.3)

О НОВЫХ АСПЕКТАХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, В СВЕТЕ

ТАДЖИКСКО - УЗБЕКСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ

САНГИНОВ НАРЗУЛЛО НАИМОВИЧ,

зам. начальника Управления по изучению вопросов региональной безопасности Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 40, тел.: (+992) 935 14 33 14; e–mail: sanginov1953@mail.ru В данной статье, автором раскрыты появившиеся новые аспекты, касающиеся проблем региональной безопасности в Центральной Азии, в свете наметившихся позитивных моментов в двусторонних отношениях между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан на современном этапе .

Указанные аспекты выявлены и обоснованы из результатов встреч президентов Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, состоявшихся в марте 2018 года в городе Душанбе, подписанных двусторонних докуменов торгово - экономического характера, направленных на дальнейшее укрепление дружбы и добрососедских отношений между нашими государствами .

Ключевые слова: приверженность, сотрудничество, новые аспекты, политическая площадка, интеграция .

Анализ материалов по результатам двусторонних встреч на высшем уровне между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан показывает, что обе страны показали приверженность по вопросам обеспечения региональной безопасности на пространстве Центральной Азии. Данная проблема нашла свое отражение в совместном заявлении президентов двух стран об укреплении дружбы и добрососедства. В нем, в частности, указано, что конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан отвечает долгосрочным интересам народов двух стран, а также является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ ности, безопасности и устойчивого развития в обширном регионе Центральной Азии.[1] Прошедшая встреча на высшем уровне, свидетельствует о том, что наши страны решительно настроены к плодотворному сотрудничеству по всем направлениям, в частности по вопросам обеспечения региональной безопасности в двустороннем формате, что является одним из новых аспектов. Об этом свидетельствуют подписанные между профильными министерствами и ведомствами, ответственные за обеспечение безопасности своих государств, двусторонние нормативно – правовые документы о сотрудничестве по всем вопросам безопасности наших стран и региона в целом. В последствие, данный аспект отразился и на ход Астанинской консультативной встречи глав государств региона, которые заявили о сближении своих позиций по региональной интеграции .

Вместе с тем, как и прежде, одним из сдерживающих факторов полноценного обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии, признается продолжающийся конфликт в Афганистане, который исторически является неотъемлемой частью региона. В этой связи, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан всегда были и остаются принципиальными сторонниками политического урегулирования ситуации в Афганистане. Этот тезис был подтвержден высказываниями наших президентов, которые и ранее с самых высоких трибун неоднократно заостряли внимание мирового сообщества на необходимости решения афганского конфликта мирным путем. Руководители наших стран еще раз выразили единодушие в том, что мир в Афганистане – это залог стабильности и процветания Центральной Азии, т. к. мирный Афганистан способен обеспечить наикратчайший выход государствам Центральной Азии к портам Индийского океана и Персидского залива.[2] Исходя из этого, новым аспектом можно признать стремление государств Центральной Азии на двусторонней и многосторонней основах решать все проблемы региональной безопасности с непосредственным участием Афганистана. Свидетельством тому является прошлогодний официальный визит президента Афганистана в Республику Узбекистан, в ходе которого наряду с торгово – экономическими вопросами, также были обсуждены и механизмы обеспечения региональной безопасности. В указанном направлении тесные взаимоотношения налажены и между Республикой Таджикистан и Афганистаном .

На этом фоне, в ходе таджикско - узбекских двусторонних встреч, стороны поддержали инициативу друг друга, касающиеся вопросов региональной безопасности с привлечением Афганистана в этот процесс. Так, таджикская и ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

узбекская стороны приветствовали проведение Международных конференций высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс: сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» (г. Ташкент, 26-27 марта 2018 года) и по вопросам борьбы с терроризмом и радикализмом (г .

Душанбе, 3-4 мая 2018 года). Указанная Международная конференция в Душанбе, также непосредственно связана с Афганистаном, откуда на протяжении десятилетий исходят эти вызовы и угрозы.[3] Следует подчеркнуть, что на прошедшей в период 26 – 27 марта 2018 года в городе Ташкенте вышеуказанной Международной конференции, приняли участие все ключевые «внешние игроки», со своими видениями урегулирования афганского вопроса. Поэтому, она не сделала какой - то сенсации в сиюминутном урегулировании афганского кризиса. Все высокопоставленные участники конференции поддержали инициативу Президента Афганистана начать мирные переговоры с талибами, без каких-либо предварительных условий. Итоговым документом конференции стала Ташкентская декларация по Афганистану, в которой наряду с другими аспектами, есть прямой призыв к талибам вступить в диалог с правительством Афганистана, в качестве самостоятельной легитимной политической силы .

Таким образом, значение Ташкентской конференции пока можно определить, как международным широким консенсусом, подтвердивтей готовность Ташкента быть доверительной и надежной площадкой для мирных внутриафганских переговоров. [4] Это обстоятельство свидетельствует о том, что наши страны готовы предоставить свои территории в качестве политических площадок по мирному урегулированию афганского вопроса, что является ещё одним новым аспектом обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии. Здесь стоит подчеркнуть, что за Республикой Таджикистан давно закреплена политическая площадка по водно – энергетической проблематике, которая признается одним из внутренних факторов региональной безопасности .

Другим новым аспектом проблем региональной безопасности, по нашему мнению, можно считать намерения государств Центральной Азии к интеграционным процессам в масштабе региона. По этому вопросу в совместном заявлении глав государств отмечено, что решение всего комплекса внутрирегиональных проблем в Центральной Азии может и должно осуществляться только самими государствами региона путем открытого и конструктивного диалога на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга. [5] _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Придерживаясь этих позиций, руководство Республики Таджикистан выразило поддержку инициативам Республики Узбекистан по активизации регионального сотрудничества, в частности, по организации консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе. На наш взгляд, такой постоянно действующий формат встреч позволит решать вопросы обеспечения региональной безопасности сообща, не разделяя их на свои или чужие .

Ибо, проблема безопасности неделима, она для всех одна и противостоят им нужно вместе. Так, в ходе состоявшейся первой консультативной встречи глав государств 15 марта 2018 года в городе Астана, наряду с другими региональными проблемами, президенты заострили внимание и на вопросы региональной безопасности .

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день, кроме Туркменистана, остальные страны Центральной Азии по вопросам обеспечения региональной безопасности интегрированы в такие региональные организации, как ОДКБ и ШОС. Однако, как мы видим, военно - политическая обстановка в мире сегодня претерпела серьезных изменений. На её развитие, в первую очередь, негативное влияние оказывает противостояние мировых и региональных держав, особенно между США, их европейским союзниками, с одной стороны, Россией, с другой .

Очередной виток «холодной войны» между ними, сопровождающиеся взаимными военными угрозами, жесткими обоюдными санкциями, небывалым по масштабу гонкой вооружения, бряцанием оружия, в т.ч. ядерным, поставили мировое сообщество в очень трудное положение. Все эти факторы дают основания предположить, что мир опять стал на пороге очередной глобальной войны .

Кроме того, как известно, мировые и региональные державы реализовывают свои геополитические и геоэкономические «игры» в Центральной Азии. Нельзя исключить того, что нынешнее противостояние между ними может негативно повлиять на безопасность Центральной Азии. Возможная международная изоляция России, также может изолировать и страны Центральной Азии, как партнера России по СНГ от мирового сообщества. По этой причине, России сейчас не до стран Центральной Азии. Она по утверждению А.Дубнова «не вполне до центростремительных трендов в Центральной Азии: Украина, Сирия, Америка, «англичанка», которая гадит, отнимают все время и силы. И можно ли упрекать российских партнеров в Центральной Азии, что они готовы пойти своим путём, выстраивая некие байпасы, чтобы не стать заложниками отношений Кремля с остальным миром... ». [6] ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Поэтому страны региона, должны проработать вопрос об обеспечении коллективной безопасности на случай, если помощь мировых и региональных держав в решающий момент может и не последовать, в виду их «разборок» .

Другим, немаловажным аспектом, является готовность Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по организацию совместной борьбы по недопущению осуществления противоправной деятельности, направленной против интересов национальной безопасности сторон на своих территориях, которая закреплена в совместном заявлении. Это обстоятельство, по нашему мнению, очень важный аспект, т. к. позволит полностью снять страх населения двух стран о вероятности быть необоснованно задержанным и осужденным и развеять тем самым годами устоявшийся дух «шпиономании». В этом плане узбекская сторона уже начала пересматривать уголовные дела. Так, по имеющейся официальной информации СМИ на днях был амнистирован осужденный в 2013 году за шпионаж на 17 лет пастух из Пенджикентского района Сулаймон Буриев, за незаконный переход госграницы .

Еще одним новым аспектом проблемы региональной безопасности, на наш взгляд, можно считать постепенное снятие напряженности в отношениях между государствами Центральной Азии по некоторым внутренним проблемам, такими как пограничные вопросы, рациональное использование водно энергетических ресурсов. На сегодняшний день практически решены вопросы делимитации и демаркации линии границ между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой, Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан. На стадии разрешения находится вопрос на таджикско - кыргызской линии границы и т. д. Основоположник мира и национального согласия, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон еще раз заверил, что Республика Таджикистан никогда не будет действовать во вред соседним государствам и не оставит их без воды. [7] Именно эти и другие аспекты создали благоприятную основу интеграционным процессам в Центральной Азии, которые наблюдаются сегодня и отвечают, прежде всего, интересам наших народов .

В этой связи, возобновление и укрепление таджикско - узбекского сотрудничества будет одним из стимулов обеспечения региональной безопасности Центральной Азии .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

ЛИТЕРАТУРА

1.Интернет: Совместное заявление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиева об укреплении дружбы и добрососедства. НИАТ Ховар. 09.03.2018 .

2.Интернет: Ташкентская международная конференция высокого уровня по Афганистану. Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. Международное информационное агентство «Фергана»

27.03.2018

3.Интернет: Совместное заявление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиева об укреплении дружбы и добрососедства. НИАТ Ховар. 09.03.2018 .

4.А.Рыбин. «Нам вместе жить». Зачем Узбекистану конференция по афганскому конфликту // Международное информационное агентство «Фергана». 27.03.2018

5.Интернет: Совместное заявление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиева об укреплении дружбы и добрососедства. НИАТ Ховар. 09.03.2018 .

6.Прочь от Москвы? Аркадий Дубнов - о том, почему постсоветская Азия начинает свою игру. // Международное информационное агентство «Фергана» 16.03.2018

7.Интернет: Заявление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона для прессы по итогам встречи с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. НИАТ Ховар. 09.03.2018 .

ОИД БА АНБАОИ НАВИ МАСОИЛИ АМНИЯТИ

МИНТААВ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗ, ДАР ПАРТАВИ

РОБИТАОИ ХАЛОИ ТОИКУ ЗБЕК ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

САНГИНОВ НАРЗУЛЛО НАИМОВИЧ,

муовини сардори Раёсати омзиши масъалаои амнияти минтаавии Маркази тадиоти стратегии назди Президенти умурии Тоикистон, 734025, умурии Тоикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рдак 40, тел.: (+992) 935 14 33 14; E –mail: sanginov1953@mail.ru Дар маолаи мазкур, муаллиф анбаои нави вобаста ба амнияти минтаав дар Осиёи Марказ, ки дар натиаи зуурёбии иатои мусбат дар робитаои дутарафа байни умурии Тоикистон ва умурии ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

збекистон дар замони муосир ба амал омадаанд, талилу баррас кардааст .

анбаои мазкур аз натиаи вохриои мои марти соли 2018 дар шари Душанбе доиргардидаи президентони умурии Тоикистон ва умурии збекистон, санадои дутарафаи тиоратию итисодии якоя имзокардашуда, ки ба такими минбаъдаи дст ва муносибатои неки амсояг равон гардидаанд, сарчашма мегиранд .

Калидвожао: тарафдор, амкор, анбаои нав, майдони сиёс, амгиро .

–  –  –

In this article, the author reveals the emerging new aspects related to the problems of regional security in Central Asia, in the light of the emerging positive moments in the bilateral relations between the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan at the present stage .

These aspects were identified and substantiated from the results of the meetings of the presidents of the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan held in March 2018 in Dushanbe, signed by bilateral trade and economic documents aimed at further strengthening friendship and good neighborly relations between our states .

Keywords: commitment, cooperation, new aspects, political platform, integration .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК 11.25.33

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ВОЕННОГО

БИЗНЕСА НА МИРОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ

ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА БЕЙДИНА,

доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой Забайкальский государственный университет

672039. Забайкальский край, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30 тел: +7 (914) 435-19-52; E-mail: beydina@inbox.ru

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕНИСОВ,

аспирант, Забайкальский государственный университет

672039. Забайкальский край, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30 тел: +7 (914) 435-19-52; E-mail: beydina@inbox.ru

АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ КУХАРСКИЙ,

стажер исследователь, Забайкальский государственный университет

672039. Забайкальский край, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30 тел: +7 (914) 368-00-38; E-mail: kukharskijjartjom@yandex.ru

–  –  –

В статье дается анализ формирования, развития и деятельности частных военных компаний (далее ЧВК) в условиях современного ведения военных действий на территориях разных стран. В ходе исследования нами был изучен феномен возникновения наемничества как явления, а также опыт использования наемнических групп в историческом прошлом .

Проведен анализ становления и развития современных ЧВК. Вызывает интерес, представленная авторами, характеристика типичных проявлений взаимосвязей спроса и предложения на предоставление услуг ЧВК в современных условиях. Сделан вывод: частные военные компании превратились в целую индустрию предоставления разнообразных услуг военного характера и стали весьма прибыльным бизнесом .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Ключевые слова: мировая и политическая арена, частные военные компании, военные цели, регионы мира, становление частного бизнеса, наемные войска, ведение военных действий, перспективы .

Актуальность исследования связана с непрерывным распространением индустрии частных военных услуг, что поднимает ряд немаловажных вопросов, в том числе и теоретических, без которых невозможно прийти к созданию единого действенного механизма для определения статуса частных военных компаний (далее ЧВК), и ответственности их сотрудников. В современный период важно оценить, какова же роль частных военных фирм на мировой политической арене, и выяснить перспективы их развития .

Скорость распространения и развития структур индустрии частного военного бизнеса напрямую зависит от наличия вербовщиков в странах, а также общего доступа на официальные сайты ЧВК, если таковые имеются, с целью подачи заявления и резюме о приеме на работу. При этом гражданство играет последнюю роль, а значит, предоставляет возможности заработка гражданам одной страны за ее пределами для оказания военных и охранных услуг другой стране. Очевидно, что военные навыки наемников могут быть использованы против собственного государства, что противоречит духу патриотизма в целом .

Проблема частного военного бизнеса достаточно разработана. Несмотря на то, что использование наемников с целью ведения боевых действий и охраны частной собственности не представляет собой новый современный метод ведения войны, существование частных военных компаний, оставляющих за собой официальный статус, явление сравнительно новое и исследованное. Таким образом, свой вклад в изучение ЧВК, анализ их функционирования и попытки прогнозировать дальнейшее развитие внесли следующие авторы: Рольф Усселлер посвятил свою книгу «Война как услуга» [12] деятельности частных военных компаний, выделив четыре основные функции ЧВК; Кристоп Кинси [8] рассмотрел проблему типологии ЧВК и предпринял попытки их классифицировать; Джордж С. Лавуайн [9] изучил стратегию США и использование частных военных и охранных компаний в Ираке и Афганистане, а также же возникшие проблемы в связи с их действиями на дипломатическом уровне. Джереми Скахилл [10] подробно рассмотрел становление известной во всем мире ЧВК под названием Blackwater и ее участие в вооруженных конфликтах; Валецкий О.В и _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Коновалов И.П, российские авторы книги «Эволюция частных военных компаний» [4], исследовали в своей книге причины успеха частного военного бизнеса, специфику работы ЧВК и дальнейшие перспективы .

Теоретическую основу исследования составляют основные положения и выводы по конфликтологии, сформулированные в монографиях, статьях и книгах следующих авторов: Козера Льюиса [3], Зиммеля Георга [2], Фельдмана Д. М.[6], Глуховой А. В [1], Цыганкова П. А [7], Рапопорта А.[5] Очевидно, что международный конфликт - это понятие, обозначающее столкновение интересов двух или нескольких участников, которыми могут быть государства, народы, политические организации и движения, группы государств, имеющих острые противоречия между собой и носящих объективный или субъективный характер. Противоречия в свою очередь могут возникнуть на основе религиозных, национальных, территориальных и других претензий, что порождает возникновение межгосударственных проблем. Конфликт всегда имеет политическую окраску и форму, в связи с тем, что осознание возникшей проблемы решается государствами путем проводимой внутренней, внешней и военной политикой посредством выбранных механизмов формирования и осуществления этой политики .

Внешняя политика государства является субъективным фактором, влияющим на возникновение и развитие конфликта .

Конфликт не носит спонтанный характер, его вызывают, «подготавливают» и решают, целенаправленно проводя внешнюю политику государства таким образом, что бы он развивался согласно утвержденному сценарию, хотя нельзя не учитывать и другие субъективные факторы, такие как личностные качества и характер ведущих политических деятелей, участвующих в проведении государственной политики. Случается, что взаимоотношения между лидерами, носящие личный характер, могут оказывать влияние, и весьма существенное, на международные отношения, в целом, и на возникновение противоречий и развитие конфликта, в частности. Подобная конфликтологическая характеристика необходима для оценки истории наемничества .

Наемничество имеет историческую подоплеку. Египет, Греция и Рим полагались на иностранных экспертов военного дела для увеличения своей мощи во время войны. В зависимости от развития военной обстановки, спрос на наемнические подразделения мог расти или снижаться. Другими словами, когда качество солдат преобладало над их количеством, спрос на наемников был выше. История Средневековья подкрепляет сделанный нами вывод, поскольку феодалы не могли полагаться на плохо обуТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ченных слуг и были вынуждены нанимать профессиональных воинов. В конце этого периода ввиду нестабильности феодальной системы, свободная компания кондотьеров процветала; крах феодальной системы превратил локальные конфликты в межрегиональные, пролонгируя военные действия и тем самым превращая наемничество в прибыльную работу .

Хотя практика найма солдат существует на протяжении столетий, окончание Холодной войны в целом признается временем, когда частные военные компании стали всерьез выступать в области международной безопасности. За этим явлением не стояла ни одна причина, а рост частной военной промышленности был характерен для изменений в сфере безопасности и бизнеса XXI века. Например, по окончании Холодной войны произошло изменение уровня военного снабжения и расходов, что сильно повлияло на рост этой отрасли. Более того, сокращения вооружения произошли в то время, когда число региональных конфликтов во всем мире росло. Кейси Оно, сотрудник японского национального института оборонных исследований, кратко описал это: «С одной стороны, военные силы развитых стран сокращены, а с другой стороны, частота отправки вооруженных сил развитыми странами в зоны конфликтов, включая миротворческие операции, неожиданно возросло» [11] .

Необходимо признать, что ЧВК не является временным явлением, согласно проведенному ретроспективному анализу, нам удалось установить, что на протяжении всей истории формирования общества, правительства часто использовали услуги наемников, для достижения поставленных целей и задач, однако на современном этапе использование таких услуг приобретает новую форму – бизнес. Исходя из этого, можно сделать вывод, что продавая свои услуги по контракту, сотрудники частных военных компаний руководствуются не чувством патриотического долга, а жаждой наживы. И в связи с этим, надо отметить что причина, по которой они участвуют в военных кампаниях, влияет на поведенческий характер действий наемных сил, как по отношению к противнику, так и по отношению к мирному населению страны, на чьей территории применяются услуги частной военной компании .

Несмотря на то, что, на протяжении всей истории международных конфликтов частные лица активно участвовали в военных и конфликтных зонах, современные частные военные компании, в том виде и форме в каких они существуют на данный момент, начали выходить на рынок в конце Холодной войны. Эта тенденция была характерна для изменений в сфере _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ безопасности и бизнеса XXI века. В частности, переход Запада к модели нового государственного управления способствовал большей приватизации государственных услуг и, как таковой, открыл перспективный рынок для приватизированных военных компаний. Такие события, как окончание Холодной войны, рост региональных конфликтов и глобализация, способствовали созданию спроса на услуги ЧВК – спроса, который по-прежнему очень высок в сегодняшних условиях обеспечения безопасности .

Разнообразные индивидуальные проекты корпораций и еще более многочисленные области их деятельности делают точное определение практически невозможным. Большинство частных предприятий отказываются быть связанными с определением ЧВК, даже если при этом они предоставляют военные услуги. Для того чтобы дать более четкое понятие данным структурам в академических исследованиях были предложены несколько отличающихся друг от друга типологий частных военных и охранных компаний. Карлос Ортис в своей книге определяет ЧВК как «международные фирмы, учрежденные на законных основаниях, предлагающие услуги, которые предполагают возможность применения силы систематическим образом и военными или полувоенными средствами, а также совершенствование, перемещение, упрощение, сдерживание или ослабление боевого потенциала или необходимых для его реализации знаний клиентам». Данное определение является весьма поверхностным и не дает полного представления о функционировании ЧВК и сфер влияния этих фирм .

Несмотря на тот факт, что ЧВК сложно поддаются классификации, можно выделить категории, основываясь на функциях, которые выполняют различные частные военные формирования. Частные военные компании действуют на разных рынках и значительно отличаются друг от друга. Они отличаются сферой влияния, персоналом, географическому местоположению штаб-квартир, операционных зон, но как справедливо отмечает Дэвид Сингер, доктор политических наук, объединяющим фактором для ЧВК является деятельность на военном поприще .

В последние годы ЧВК выросли в геометрической прогрессии, Иракские контракты увеличили годовой доход британских ЧВК только с 320 млн. фунтов стерлингов в 2003 г. до более 1,8 млрд. фунтов стерлингов в 2004 году. По некоторым подсчетам только в Ираке находится до 48 000 наемников. Доход для отрасли составил в 2004 г. 100 миллиардов долларов .

За ростом ЧВК стоят изменения в политической, экономической и социальных структурах за последние 30 лет и публичное освещение войн, котоТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

рые сопровождали эти изменения. Дирекции ЧВК должны отслеживать свою деятельность и избегать учета, частные военные компании, как правило, не подотчетны государственным органам и могут позволить себе допускать правонарушения. ЧВК стали настолько неотъемлемой частью военных сил, что считается, что некоторые крупные западные страны, такие как США теперь будут участвовать в военных конфликтах, опираясь на контракты, заключенные с частными подрядчиками. В таком конфликтном регионе, как Ирак, границы между ведением военных действий и оказанием военной поддержки стираются. Потенциально в этих условиях развивается благоприятная среда для нарушений прав человека, и почти невозможно привлечь ЧВК к ответственности за свои действия .

Сегодня, как и на протяжении всей истории, основными клиентами частной военной промышленности являются сильные государства. В своей книге «Война как услуга» Рольф Усселер определяет сильные государства как «народы, которые обладают полностью развитыми и функциональными правовыми системами, системами аудита и безопасности как внутри страны, так и за рубежом. Такие страны не только способны защищать себя в военном отношении от внешних врагов, но и разрешать конфликты мирными средствами» [12, 45]. Опираясь на это определение сильного государства, представляется парадоксальным, что эти государства обращаются за военной помощью к ЧВК .

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что формирование частных военных компаний было неизбежным в связи с возрастающим спросом на предоставляемые услуги. Для частных и государственных заказчиков в целях экономии времени и средств логично было заключать не с отдельными гражданами, а с организациями, поэтому неудивительно, что таковые возникли, сначала как охранные предприятия, а затем как подрядчики с широкой сферой предоставляемых услуг. Изначальные функции ЧВК охранного характера быстро перерастали и трансформировались в функции военного назначения. Круг предлагаемых работ ЧВК значительно расширился от выполнения снабженческих операций логистики и до непосредственного участия в военных действиях. Положительной стороной использования частных военных компаний для государства является экономия денежных средств, расходуемых на содержание регулярных войск и сохранение людских ресурсов во время участия в военном конфликте, а также возможность дистанцироваться от обвинений во вмешательстве в дела других государств. Отрицательным моментом является отТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ сутствие полного контроля за деятельностью и поведением сотрудников ЧВК, невозможность оказывать влияние на компанию за пределами заключенного контракта, даже в случае совершения противоправных действий членами ЧВК .

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что актуальность исследования такого явления как частные военные компании возрастает с каждым годом .

И прежде всего это связано с возрастающим спросом, на предоставляемые этими компаниями, услуги. В условиях современного миропорядка и его устройства, ведущими государствами обнаруживается стремление доминировать на мировых рынках любым путем, не гнушаясь развязыванием региональных и локальных конфликтов с использованием ЧВК, как орудия ведения военных действий. Частные военные компании, в конечном итоге, превратились в целую индустрию предоставления разнообразных услуг военного характера и стали весьма прибыльным бизнесом .

С этой точки зрения злободневность проблемы только возрастает и требует тщательного изучения .

Возникновение таких негосударственных формирований как запрещенные в Российской Федерации ДАИШ, ИГИЛ, Джебхат Ан-нусра и другие, приводит к нестабильности в регионах и создает опасность возникновения военных конфликтов мирового масштаба. Несогласованность действий мировых держав только усугубляет эту проблему, ЧВК призванные для решения конфликта не всегда справляются с поставленной задачей, а зачастую, вызывают своими действиями разрушение мирового сообщества .

ЛИТЕРАТУРА

Глухова А. В. Политические конфликты. Основания, типология, динамика. Теоретико-методологический анализ, М.: Либроком, 2010 .

Зиммель Георг, Избранные работы, Серия Сдвиг Парадигмы, 2 .

Киев, Ника-центр, 2007 .

Козер Льюис, Функции социального конфликта. Перевод с 3 .

английского языка О. Назаровой. Под общей редакцией Л. Г. Ионина. М.:

Идея-Пресс, 2000 .

Коновалов И. П., Валецкий О. В. Эволюция частных военных 4 .

компаний. — Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2013 .

Рапопорт А. Конфликт-консенсус как поле для рефлексивной 5 .

политики Полис. Политические исследования. 1999. [Электронный ресурс] URL: http://www.polisportal.ruТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/R/1999-4-14-Rapoport_Konfliktkonsensus.pdf (дата обращения 03.04.2018) .

Фельдман Д. М. Политология конфликта. М, 1998 .

6 .

Цыганков П. А, Теория международных отношений, М.: Издво Гардарики, 2003 – 590с .

8. Christop Kinsey, Corporate Soldiers and International Security:

The Rise of Private Military Companies, Abingdon Oxford, Routledge, 2007 .

9. George Lovewine, Outsourcing the Global War on Terrorism:

Private Military Companies and American Intervention in Iraq and Afghanistan, Basingstone, Palgrave Macmillan, 2014 .

10. Jeremy Scahill, Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, NY, Nation Books, 2007 .

11. Keishi Ono, Post Conflict Reconstruction and the Private Security

Company // The National Institute for Defense Studies News (2008), С. 1. URL:

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/briefing/pdf/2008/122.pdf (дата обращения: 18.03.2017) .

12. Rolf Uesseler, Servants of War: Private Military Corporations and the Profit of Conflict, CA, Soft Skull Press, 2008 .

ДУРНАМОИ РУШДИ БИЗНЕСИ ХУСУСИИ АРБ ДАР САНАИ

АОН ВА СИЁС

–  –  –

АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ КУХАРСКИЙ,

аспирант, Донишгои давлатии Забайкал, 672039, кишвари Забайкал, ш. Чита, кчаи Александро - Заводская 30, тел: + 7 (914) 368 00 38, Е – mail: kukharskijjartjom@yandex.ru _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

–  –  –

Дар маола ташаккул, рушд ва фаъолияти бизнеси хусусии арб дар шароити муосири амалиёти арб дар аламрави кишварои гуногуни аон мавриди баррас ва талил арор гирифтааст. Дар араёни таи падидаи зуури муздур – зархарид ва истифодаи гурои зархарид дар гузаштаи таърих омхта шудааст. Тавсифи пешниоднамудаи муаллифон дар бораи амалоамад байни талабот ва пешниоди хизматрасонии бизнеси хусусии арб дар шароити муосир олиб мебошад .

Натиагир шудааст, ки ширкатои хусусии арб ба саноати комили хизматрасонии гуногуни дорои анбаи арб табдил ёфта, бизнеси даромаднок шудааст .

Калидвожао: санаи аон ва сиёс, ширкатои арбии хусус, адафои арб, минтааои аон, шаклгирии бизнеси хусус, артиши зархарид, амалиёти арб, дурнамо .

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE

MILITARY BUSINESS WORLD AND POLITICAL ARENA

–  –  –

YURIU VLADIMIROVICH DENISOV,

Postgraduate student, Trans-Baikal State University

672039. Zabaikalsky Krai, Chita, St. Alexander-factory, 30 ph.: +7 (914) 435-19-52; E-mail: beydina@inbox.ru

ARTYOM NIKOLAEVICH KUKHARSKIY,

Postgraduate student, Trans-Baikal State University

672039. Zabaikalsky Krai, Chita, St. Alexander-factory, 30 ph.: +7 (914) 435-19-52; E-mail: kukharskijjartjom@yandex.ru ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

–  –  –

The article analyzes the formation, development and activities of private military companies (hereinafter PMCs) in the conditions of modern warfare in the territories of different countries. In the course of the study, we studied the phenomenon of the emergence of mercenaries as a phenomenon, as well as the experience of the use of mercenary groups in the historical past. The analysis of formation and development of modern PMCs. It is interesting, presented by the authors, to characterize the typical manifestations of the interrelations of supply and demand for the provision of PMCs services in modern conditions. It is concluded that private military companies have become an industry providing a variety of services of a military nature and have become a very profitable business .

Keywords: world and political arena, private military companies, military objectives, regions of the world, formation of private business, hired troops, conduct of hostilities, prospects .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 341.7+327(575.3)

НАШИ ДИПЛОМАТИЯИ ТОИК ДАР АЛЛИ

МУСОЛИМАТОМЕЗИ МУШКИЛОТИ МАРЗ БАЙНИ

ТОИКИСТОН ВА ЧИН

–  –  –

Дар ин маола бо истифода аз адабиёти навини илм раванди таърих ва заминаои ууии алли мушкилоти сарадии байни умурии Тоикистон ва умурии Мардумии Чин шару тавзе дода шудааст .

Муаллиф дар таии раванди ташаккули заминаои ууии алли мусолиматомези басои сарадии ду амсоякишвар, ки аз замони ба Россия амро карда шудани Осиёи Миёна ооз ёфта, дар замони шрав низ алли пурраи худро наёфта буданд, аз маводои бойгонии Вазорати корои хориии Чумурии Тоикистон, асарои олимон ва сиёсатшиносони маъруфи ватаниву хори, инчунин маводи ВАО истифода бурдааст .

Талили муоисавии фароми басои сарадии Тоикистон ва дигар умуриои бо Чин амсарад бо ин кишвари муосири абарудрат собит менамояд, ки дар байни амаи умуриои бо Чин амсарад, Тоикистон дар алли ин гуна мушкилот аз ама бештар муваффа буда, тавонистааст, бо вогузор кардани як исми хурди марзои басноки наздисарадии худ, исми бузурги марзоеро, ки Чин ба оно даъво дошт, дар ихтиёри худ бо гузорад.Чи тавре ки муаллиф натиа гирифтааст, алли мусолиматомез ва ба манофеи милливу давлатии ар ду амсоякишвар мувофии баси дусадсолаи сарад минбаъд барои рушди муносибатои неки амсояг ва амкориои судманди арбиву техник ва итисодиву тиоратии оно имконияти васеъ фароам овард. Муаллифи маола дар заминаи таии раванди мазкур собит менамояд, ки дар фароми неки басои сарадии ду амсоякишвар дипломатияи тоик сами бузург гузоштааст .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Калидвожао: дипломатия, сарад, баси сарад, хати сарад, нутаи басноки сарад, созишнома, меморандум, протокол, демаркатсия, делимитатсия .

Дар сарнавишти ар як давлату миллат муити берунаи таби, марз, ки он давлат ё миллат дар он ташаккул ёфта ва фаъолият мекунад, наши асосиро иро мекунад. Дар аиат, ар як давлати аон вазъи тано барои худаш хоси урофиёиро дорад, чуноне ки инро мо дар харитаои сиёсиву урофиёии аон бараъло мушоида мекунем. Шароит ва илими ба худ хоси ар як кишвар дар ташаккули фаранги моддиву маънавии аолии таоии он таъсири ами мерасонад. Ба андешаи муаии сиёсатшиноси рус Э.А.Поздняков, «аз байни омилои сершуморе, ки ба фаъолияти одамон таъсир мерасонанд, омили уроф аз амаи омилои дигар дида камтар тайир мепазирад. амин омил, то он замоне, ки вазъи удудиву уроф бетайир бо мемонад, амчун асоси муттасилияти сиёсати давлат хизмат мекунад» [8, 35] .

Баъди дар фазои пасошрав ташкил ёфтани субъектои наву мустаили муносибатои байналхал, наши омили уроф ба айси як унсури авар дар таркиби стратегияи сиёс ва арбии ин давлато, консепсияои амният ва арзишои давлатию миллии оно боз ам афзоиш ёфт. Раванди такими истилолияти давлат ва рушди амаонибаи давлати соибистилол аз ар кадоми ин давлато таозо менамуд, ки барои такими усни тафоум бо давлатои аммарз ва таъмини амнияти сарадои худ кшиш ба хар диад .

Дар замони шрав Тоикистон ва дигар умуриои узви соби Иттиоди Шрав, аз ууи мустаилона ба ро мондани равобиту муносибато бо кишварои хори, аз умла бо умурии Мардумии Чин ва кишварои дигари амсаради худ, марум буд. Пшидагии сарадои Иттиоди Шрав барои муносибату равобити асанаву судманд бо кишварои аммарз монеъ мешуд. Раванди алли мушкилоти марз бо Чин дар тли солои дароз алли мусолиматомези худро наёфта буд. Баъди эъломи истилолияти давлат ин монеао аз байн бардошта шуданд ва муносибатои байни кишварои аммарз р ба такомул ниоданд .

Аз лиози собиаи таърих, баси сарадии Байни умурии Мардумии Чин ва умурии Тоикистон аз басои сарадии Россияи подшо бо Чин маншаъ мегирад. Шартномаое, дар миёнао ва охири асри XIX дар байни Россияи подшо ва Чин роеъ ба марзои байни ин ду кишвар баста шуда буданд, аз лиози аломатои уроф камбудио ва ноТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ расоиои зиёде доштанд, ки оно барои ани муайян кардани хатои саради миёни ин кишваро монеъ мешуданд. Дар натиа, дар байни Россияи подшо ва Чин роеъ ба хатои сарад ихтилофи назар ба вууд омада, ар ду тараф кшиш менамуд, ин масаъаларо ба фоидаи худ ал намояд [11]. Азумла, солои 1882-1884 комисссияи муштараки Россия ва Чин, ки ба маасади таъйини хати сарад миёни Помири Шар ва вилояти ошари Чин таъсис дода шуда буд, Созишномаеро дар бораи хати сарад аз абаи Бедел то ки ошалтой ба имзо расонид. Шару тавзеоти норавшан ва духраи санади мазкур боиси боз ам мураккабтар шудани мушкилот ва басои сарадии Россия ва Чин гардид. Соли 1894 бо ташаббуси Чин ин ду давлат шартномаеро ба имзо расониданд, ки тиби он тарафо бояд, то замони аллу танзими пурраи худро ёфтани мушкилоти сарад, олату тартиботи мавудаи сарадиро риоя мекарданд [7, 119Баъди ба айати имеприяи Россия амро карда шудани Осиёи Миёна ва таъсис ёфтани Иттиоди Шрав, дар аёти сиёс ва маъмурии минтаа тайироти кулл ба миён омад. Соли 1924 г., дар рафти тасимоти милливу удудии Осиёи Миёна, сарадои байни умуриои осиёимиёнагии Иттиоди Шрав бо тава ба омилои маъмур, итисод ва этник муайян карда шуданд [1, 55]. Дар он замон дарозии хати саради мини Иттиоди Шрав ва Чин 7,5 аз. километрро ташкил медод. Дар байни ин ду давлати бузург роеъ ба 17 нутаи сарад ихтилофи назар вууд дошт. Соли 1988 Иттиоди Шрав ва умурии Мардумии Чин роеъ ба исмати анубии саради шрав-чин (азоистон, игизистон ва Тоикистон) ба гуфтушунид ооз карданд. Ин гуфтушунидо то суути Иттиоди Шрав идома ёфтанд ва дар пан давра баргузор шуданд. Дар чор давраи ин гуфтушунидо ягон нафар намоянда аз умуриои осиёимиёнагии шрав иштирок накардааст. Соли 1991 давраи панум ва охирини гуфтушниди айати намояндагони расмии Иттиоди Шрав ва умурии Мардумии Чин баргузор шуд. Дар ин давраи гуфтушунидо бори аввал дар айати вакилони шрав намояндагони умуриои шравии азоистон, иризистон ва Тоикистон ширкат намуданд. Дар рафти ин гуфтушунидо тарафо роеъ ба 90%-и хатои сарадии байни ду кишвар ба мувофиа ва тафоум даст ёфтанд. Баъди аноми ин гуфтушунидо дар саради миёни Иттиоди Шрав ва умурии Халии Чин амаг шаш нутаи баснок бои монда буд: ду нута дар азоистон (ноияи Саричилд ва абаи Чаанобо), як нута да иризистон (абаи Бедел) ва се ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

нута дар Тоикистон (337 км хати сарад дар тарафи ануби абаи Узбол, 22 км хати сарад дар абаи Каразак ва 28 км хати сарад дар мааллаи Маркансу) [2, 34]. амин тари, мушкилоти сарадии байни Иттиоди Шрав ва умурии Мардумии Чин дар замони шрав ба таври пурра алли худро наёфтанд. Аз ин р, умурии Мардумии Чин пас аз суути шрав низ аз даъвоои худ даст накашида, баси худро бо умуриои тозаистилоли пасошрав идома дод. Аз умла, Чин даъво дошт, ки 20000 км мураббаъ заминои наздисарадии удуди ВМБК умурии Тоикистон таърихан ба (Чин) тааллу доранд .

Соли 1992 дар шари Минск намояндагони Федератсияи Россия, азоистон, иризистон ва Тоикистон бо ам мулоот ва гуфтушинид намуда, дар бораи якоя давом додани гуфтушунидои сарад бо умурии Мардумии Чин бо ам паймон бастанд ва дар ин бора созишномаро ба имзо расониданд. Тиби ин созишнома, намояндагони умуриои пасошрав дар мулоотои минбаъда бо намояндагони умурии Мардумии Чин изор доштанд, ки дар алли амаи басои боимондаи сарад тиби шартномаои пешинаи байни Россия ва Чин дар бораи сарад, бо риояи меъёрои аз тарафи умум пазируфташудаи ууи байналхал, дар рияи якдигарфам ва якдигарбахш рафтор ва муносибат мекунанд .

Сиёсати хориии Тоикистони соибистилол ба масади бунёди муносибатои неку дстона бо кишварои хори, пеш аз ама бо кишварои амавор нигаронида шудааст. Дар «Эъломия дар бораи истилолияти давлатии умурии Шравии Сотсиалистии Тоикистон» ( аз 24 августи соли 1990) ва арори Шрои Олии умурии Тоикистон «Дар бораи ворид намудани тайиру иловао ба Эъломия дар бораи истилолияти давлатии умурии Тоикистон» ( аз 9 сентябри соли 1991) изоршудааст, ки: «Тоикистон онибдори принсипо ва меъёрои аз тарафи умум пазируфташудаи ууи байналхал, бо рои мусолиматомези сиёс ал кардани амагуна басу муноишао мебошад, озоди ва истилолияти амаи миллато ва кишвароро этиром мекунад, барои дст, бародар ва рушди минбаъда дар тамоми аон талош менамояд» [3, 47-48]. Ин санадо асоси ууии алли ама гуна басои сарад бо кишварои амавор ва умуман, асоси сиёсати хориии Чумурии Тоикистонро ташкил мекунанд .

Аз умлаи санадои меъёриву ууии байналхалие, ки дар оно меъёро ва принсипои риояи истилолияту амният, якпорчагии удуд ва _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ халалнопазирии марзои давлат ифода ва таъкид гардидаанд, Оинномаи СММ (1945), Эъломияи принсипои ууи байналхал (1970) ва Эъломияи охирини Машварат дар бораи амният ва амкор дар Аврупо (1975)ро зикр кардан мумкин аст. Аммо, ин санадо асосан ба танзими муносибати байни давлатое равона карда шудаанд, ки дар байни оно е гуна мушкилот ё бас дар хусуси марзи байнидавлат вууд надорад. Дар робита бо Тоикистон бошад, бояд тазаккур дод, ки дар оози давраи истилолият басу мушкилоти сарадии байни Иттиоди Шрав ва умурии Мардумии Чин аз сабаби алли пурраи худро наёфтани оно барои амро шудани Тоикистон ба созмонои аон, таъмини амнияти давлат, ба амал баровардани тайиротои итисод ва алли дигар масъалаои мураккаб, халал мерасониданд. Чунин вазъ манфиатои миллии Тоикистонро зери хатар мегузошт. Аз ин р, яке аз аввалин вазифаои дипломатияи авони Тоикистон аз ташкил кардани муносибатои наву асана бо кишварои амавор, азумла бо умурии Халии Чин - яке аз давлатои абарудрати аони муосир, иборат буд. Ино сухан дар бораи шаклои нави муносибатои байнидавлат меравад. Зеро, маз дар замони пасошрав ва пас аз соибистилол шудани Тоикистон, ин ду кишвари амавор бори аввал дар таърихи равобити худ ба марилаи муносибатои мусовии байнидавлат ворид мешуданд. Ва ин муносибаторо, ч тавре ки зикр гардид, як атор зиддияту ихтилофои пешина, аз умла мушкилоти алношудаи сарадии байни соби Иттиоди Шрав ва умурии Мардумии Чин, халалдор мекарданд [1, 57] .

Дар нахустин уати расмии башоратдиандаи оози неки муносибатои дипломатии Тоикистон ва Чин – Эъломияи муштараки умурии Мардумии Чин ва умурии Тоикистон дар бораи принсипои асосии муносибатои байниам, сабт гардидааст, ки тарафо амаи масъалаои мавударо тано бо рои осоишта, бидуни истифода аз усулои зровар ва тадид баррас ва ал мекунанд, амалоеро, ки ба амнияти тарафи дигар тадид карда метавонанд, ба кор намебаранд. Тарафо «мушкилоти алношудаи сарадиро тиби шартномао мавуда дар бораи марзои байнидавлат, дар асоси меъёрои ууи байналхал, дар рияи машварату якдигарфам ва гузаштои дуониба, ба масади алли одилона ва ба манфиати ар ду ониб мувофии оно, ал мекунанд» [10] .

Як нуктаи усулан муиме, ки дар ин Эъломия дар гардидааст, дар асоси шартномаои аблан дар байни Чин ва Россияи подшо ва баъдан дар байни Чин ва Иттиоди Шрав басташуда ал кардани басои ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

сарадии умурии Мардумии Чин ва умурии Тоикистон мебошад [1, 58] .

Мои апрели соли 1996 г. дар Шанхай, сарварони пан кишвар азоистон, иризистон, Россия, Чин ва Тоикистон санади муимеро бо номи «Аднома дар бораи такими бовар дар соаи арб дар ноияои наздисарад» абул карда ба имзо расониданд, ки минбаъд дар аон мутобии шумораи аъзоёнаш бо номи шартномаи «Пангонаи Шанхай»

машур гардид. Санади мазкур барои дар доираи фаъолияти механизми панонибаи машваратии «Пангонаи Шанхай» ал намудани мушкилоти сарад мусоидат намуд [1, 58-59] .

Аз тарафи дигар, ин аднома аз оози марилаи рушди равандои амгиро дар минтаа низ башорат медод. Усулоиасосии муносибатои амгироиро сарвари онватаи умурии Мардумии Чин Тзян Тзэмин зимни вохрии якум дар Шанхай дар соли 1996 чунин номбар карда буд: эътимоди дуониба, нафъимуштарак, баробаруу, амкор [4, 18]. Намояндагони умурии Тоикистон ва умурии Мардумии Чин ба ин Аднома баои баланд дода, таъкид намуда буданд, ки тамоми кшиши худро барои таким ва рушди равобити амаонибаи барои арду кишвари амсоя судманд равона мекунанд [4] .

30 октябри соли 1997 дар шари Пекин вохрии машваратии муовинони вазирони корои хориии Т ва МЧ баргузор гардид. Дар рафти вохр тарафо санадеро бо номи «Созишномаи умурии Мардумии Чин ва умурии Тоикистон доир ба масъалаои сарад» ба имзо расонида, мушкилоту басоии мавудаи саради байни Тоикистон ва Чинро муокима карданд. Ин вохр барои коркарди нашаи амкории тарафо дар танзими мушкилоти сарад, пеш аз ама дар алли мушкилоти марбут ба нутаои басноки сарадии Помир, рои васеъ кушод .

алли мусолиматомези басои сарадии байни Тоикистон ва Чин аз он иат зарур буд, ки он барои такими муносибатои нек ва амкориои судманди итисодиву тиорат, илмиву фаранг ва арбию техникии ар ду кишвари амсарад имкониятои васеъ мекушод. Тавассути роои Чин Тоикистон метавонист ба кишварои Осиёи ануб, соилои Уёнуси Ором ва Атлантика, умуман, ба аони беруна ро ёбад .

Ба амин тари, алли мусолиматомези мушкилоти сарад, ч тавре ки ин нуктаро бисёр олимону коршиносони масоили сиёс дуруст таъкид кардаанд, заминаи муимеро барои аз бунбасти урофиё рао ёфтани Тоикистон фароам меоварад .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Барои Чин низ алли мусолиматомези мушкилоти сарад бо Тоикистон ва дигар кишварои амавораш манфиатои бузург дошт .

Дар худи амон сол (16 июли 1997), дар байни Тоикистон ва Чин боз як санади дигар - Созишнома дар бораи нутаи пайвасти рои мошингарди улма-ароорум баста шуда буд. ар дуи ин санадо заминаи нахустини ууии танзими мушкилоти сарадии байни ду кишвари амсояро ташкил доданд .

Дар алли мусбати мушкилоти сарадии байни ду кишвари амсоя алалхусус сафари расмии Асосгузори сулу вадати милл-Пешвои миллат, Президенти умурии Тоикистон мутарам Эмомал Рамон ба умурии Мардумии Чин дар мои августи соли 1999 наши бузург бозид .

Зимни мулооти Президенти умурии Тоикистон бо Раиси умурии Мардумии Чин Сзян Сзэмин дар ш.Далян сарварони ар ду давлат аз раванди мусбату мусолиматомези алли мушкилоти сарад изори аноатманд намуда, таъкид карданд, ки арч зудтар ва ба манфиати ар ду ониб бартараф кардани ин мушкилот барои тавсеаи амкориои стратегии амаонибаву судманди ду кишвари амсоя имконият ва заминаои заруриро фароам хоад овард. Дар рафти ин вохр, дар баробари санадои дигари амкор, Созишномаи сарадии умурии Тоикистон ва умурии Мардумии Чин мутобии меъёрои ууи байналхал, дар асоси паймоно ва созишномаои аблан басташуда, бо рои одилона ва барои манофеи ар ду тараф мувофи ал намудани амаи басу мушкилоти сарадии ду кишвари амсоя ва даи кардани хатои саради байни оно замина ва асоси ууии худро пайдо намуд .

Пас аз имзо шудани санади мазкур, Комиссияи муштараки демаркатсионии Тоикистон ва Чин таъсис дода шуд, ки вазифаи он аз таъйин ва ба наша даровардани хатои саради байни ду кишвар иборат буд .

Мои июли соли 2000-ум, зимни вохрии навбатии Президенти умурии Тоикистон Эмомали Рамон бо Раиси умурии Мардумии Чин Сзян Сзэмин, Меморандум дар бораи усни тафоуми укумати умурии Тоикистон ва укумати умурии Мардумии Чин оид ба алли пурраи мушкилоти сарадии байни ду давлат ва Созишномаи сетарафаи умурии Тоикистон, умурии Мардумии Чин ва умурии иризистон дар бораи нутаои бо ам пайваст шудани марзои се кишвар ба имзо расонида шуданд. Пас аз ба имзо расидани санадои мазкур усни тафоум ва амкории ин кишварои амсоя таким ёфта, зимнан, барои татбии амалии ду Созишномаи дигар – Созишнома дар бораи ихтисори ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

дуонибаи увваои мусалла дар ноияои назди сарад ва Созишнома дар бораи такими боварию эътимод – заминаи мусоиди уу фароам омад .

Дар охири садаи 20-ум дар Душанбе ба имзо расидани созишномао оид ба мушкилоти сарад бори дигар барои омеаи аон исбот намуд, ки стратегия ва тактикаи муносибато ва амкориои умурии Тоикистон ва умурии Мардумии Чин хусусияти устуворона дошта, ба масади такими дст ва накаволии аолии арду кишвари амсоя нигаронида шудаанд .

Хамин тари, дар тли дасолаи якуми азорсолаи сеюм ба заминаи ууии танзими мушкилоти сарадии умурии Тоикистон ва умурии Мардумии Чин боз дахо Созишномао, Протоколо ва санадои дигар, ки дар солои гуногун ба имзо расонида шудаанд, илова гардиданд .

Чи хеле, ки муаион ва коршиносони шинохтаи масоили таърих-сиёс ва муносибатои байналхал ин нуктаро эътироф кардаанд, дар алли мусолиматомези мушкилоти сарадии Тоикистону Чин дипломатияи тоик сами бузурги худро гузоштааст [6, 9; 13-14]. Масалан, яке аз муакиони варзидаи масоили сиёсати хориии Тоикистон В.Дубовитский дар бораи таърихи басои сарадии ду кишвари амсоя ва хотимаи оно сухан ронда, чунин менависад: «Чин даъвои гирифтани се нутаи басноки воеъ дар удуди Вилояти Мухтори Кистони Бадахшонро дошт, ки масоати умумии оно ба 20 аз. километри мураббаъ баробар буд. Дар ин маврид мо бояд ба (донишу тариба ва маорати касбии) дипломатои тоикро мунсифона оил шавем. Баъди шаш соли заматои коршиносон ва чандин давраои гуфтушунид, дар амаи ин се нутаи баснок тано як пораи хурди оно, ки амаг 990 километри мураббаъ ё 4,5 фоизи оно ба ихтиёри амсояи бузург (Чин) супорида шуд. ол он, ки иризистон 50 фоиз ва азоистон 30 фоизи чунин нутаоибасноки сарадии худро ба ихтиёри Чин супоридаанд» [5] .

амин тари, анбаои сиёсиву ууии раванди алли мусолиматомези мушкилоти 200-солаи сарадии ду кишвари амсоя 27 апрели соли 2010 амзамон бо ба имзо расидани Протоколи байни укумати умурии Тоикистон ва укумати умурии Мардумии Чин дар бораи демаркатсияи саради Тоикистон ва Чин бо муваффаият танзим шуданд ва давраи амалии демаркатсия хатои сарад ооз ёфт. Умуман, санадое ки ба хотири алли мусолиматомези мушкилоти сарадии Тоикистон ва Чин ба имзо расида буданд, на тано барои рушди муносибату амкориои стратеТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ гии ду кишвар дар оянда, балки барои таъмини амнияти миллии арду кишвар низ аамияти бузург доштанд. Аз ин р, бо муваффаият ва ба манфиати арду кишвар бартараф шудани ин мушкилоти 200-соларо амчун бузургтарин дастовард ва натиаи фаъолияти дипломатои Тоикистон ва Чин дар самти мазкур эътироф кардан мумкин аст. Дар партави ин дастоварди бузург муносибату амкориои ду кишвари амсоя сол то сол рушд намуда истодаанд .

АДАБИЁТ

1. Алимов Р.К. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. Возможен ли равноправный и взаимовыгодный диалог? М.: ИДВ РАН, 2012. - С. 55 .

2. Алимов Р.К. Таджикско-китайская государственная граница - граница вечного мира и дружбы //... С. 34 .

3. Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Д. Дипломатия Таджикистана .

Душанбе, 1994. С. 478 .

4. Вызовы и возможности // Интервью и выступления Исполнительного секретаря ШОС Чжан Дэгуана за 2005 год. С. 18;

5. Дубовицкий В. Таджикистан-Китай: от настороженного отношения к стратегическому партнерству // Фергана URL:

http://www.fergananews.com/article.php?id=4862

6. Зарифи Х. Таджикистан-Китай: становление государственной границы. История и современность / Х. Зарифи, А. Сатторов; под общей редакцией академика Т.Н. Назарова. –Душанбе: Ирфон, 2014. -С.8-9, 14 .

7. Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай-Россия 2050: стратегия соразвития. М.: Институт экономических стратегий, 2006. С. 119-120 .

8. Поздняков Э.А. Геополитический коллапс и Россия // Внешняя политика и безопасности России: Хрестоматия. Т. 1. Кн. 1. - М., 1999. - С. 35 .

9. Совместная Декларация об основных принципах взаимоотношений между КНР и Республикой Таджикистан, 9 марта 1993 г., Пекин.URL:

http://www.tajikembassychina.com/ru_06_03_03.asp

10. Уразов А. Шанхайская организация сотрудничества // ИАЦ МГУ, 2 апреля 2007 года .

11. Таджикистан-Китай: от настороженного отношения к стратегическому партнерству // Фергана URL:

http://www.fergananews.com/article.php?id=4862 ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

12. Сохибов Н. Коммуникационные проекты Республики Таджикистан // Центральная Азия и Кавказ. 1999. №3 URL: http://www.cac.org/journal/cac-03-1999/st_08_sohibov.shtml

РОЛЬ ТАДЖИКСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В МИРНОМ

РАЗРЕШЕНИИ ПОГРАНИЧНЫХ СПОРОВ МЕЖДУ

ТАДЖИКИСТАНОМ И КИТАЕМ

–  –  –

В этой статье, с использованием новейшей научной литературы, анализируется исторический процесс и правовые основы решения пограничных споров между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республики. Автор при анализе процесса формирования правовых основ для мирного урегулирования пограничных споров между двумя соседними странами, начавшихся в периоде присоединения Средней Азии к России, которые не были полостью решены также в советском периоде, использует архивные материалы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, труды известных отечественных и зарубежных ученыхполитологов, а также материалы СМИ. Сравнительный анализ пограничных споров между Таджикистаном и другими соседствующими с Китаем странами с этой сверхдержавой показывает, что среди всех этих стран наиболее успешно решил эту проблему Таджикистан, который, предоставляя незначительную часть спорных территорий, смог оставить в своём владении наибольшую их часть, на которых ранее претендовала Китайская Народная Республика. Согласно заключениям автора, мирное завершение 200- летных пограничных споров открыло широкие перспективы для дальнейшего развития добро соседних отношений и многогранного военно-технического, экономического и торгового сотрудничества между Таджикистаном и КНР. Автор статьи, основываясь на этом исследовании, доказывает, что большой вклад в мирном завершении споров двух стран внесла таджикская дипломатия .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Ключевые слова: дипломатия, граница, пограничный спор, линия границы, спорные приграничные участки, соглашение, меморандум, протокол, демаркация .

–  –  –

In this article, using the latest scientific literature, the historical process and legal bases for the solution of border disputes between the Republic of Tajikistan and the People's Republic of China are analyzed. The author of the analysis of the process of forming the legal basis for the peaceful settlement of border disputes between two neighboring countries that began during the period of Central Asia's accession to Russia, which were not solved by the cavity in the Soviet period, uses archival materials of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan, works of well-known domestic and foreign political scientists, as well as media materials. A comparative analysis of border disputes between Tajikistan and other countries neighboring China with this superpower shows that among all these countries Tajikistan has most successfully solved this problem, which, by providing a small part of the disputed territories, was able to retain in its possession the largest part they had previously claimed People's Republic of China. According to the author's conclusions, the peaceful conclusion of 200year border disputes opened up broad prospects for the further development of the good of neighboring relations and the multifaceted military-technical, economic and trade cooperation between Tajikistan and the PRC. Based on this study, the author of the article proves that Tajik diplomacy made a great contribution to the peaceful conclusion of the disputes between the two countries .

Keywords: diplamacy, border, border dispute, border line, disputed frontier area, agreement, memorandum, protocol, demarcation, delimitation .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК: 342,8:324 (575, 3)

ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИНТИХОБОТ ДАР ТОИКИСТОН:

ТАФСИРИ НАВИ МАСЪАЛА

–  –  –

Маолаи мазкур масъалаои муимтарини ташаккулёбии низоми интихоботии давлатдории Тоикистонро фаро мегирад. Дар маола хусусиятои муиматарини низоми интихобот, раванди ташаккул ва такмилёбии он мавриди омузш ва талил арор дода мешавад .

Калидвожао: низоми интихобот, ууи интихобот, принсипои интихобот, демократия, низоми сиёс, ташкилоти амъият, окимияти давлат, Конститутсия, овозди .

Дар ташакулёбии давлат амчун сохтори сиёс наши интихобот ва низоми интихобот хеле бузург буда, он дар ифодаи иродаи шарвандон ва такими пояои окимияти давлат таъсири назаррас мерасонад. Ташаккули пайвастаи низоми интихобот пеш аз ама рушди бисёризб, тазияи окимияти давлат, парламентаризм, гуногунандешии сиёс ва айраро таъмин намуда, фазои демократиро дар давлат тавият мебахшад .

Бояд гуфт, ки тано бо туфайли Инилоби Октябр ва бунёди давлати Шрав сарзамини тоикон (сарфи назар аз ама ноадолатио, фитнабозио, тарифу аиати таърих, беасос аз худ кардани исматои гуногуни он), нисбатан муайян гардида, ба давлатдор ва истилолияти миллии тоикон дар айати Иттиоди Шрав асос гузошта шуд ва барои такомулу инкишофи ояндаи он имконияту шароити муайян муайё гардид .

Ин омил ба расмияти конститутсион даровардани раванди давлатдории тоиконро асос гузошт. амин тари, таърихи пайдоиш ва инкишофи низоми интихобот дар раванди давлатдории Тоикистон ба давраои устувор гардидани низоми сиёсии омеа ташаккулёбии институтои сиёсии омеа вобаста мебошад. Бо барпо гаштани окимияти Шрав заминаои асосии бунёди давлати нав, сохтори нави амъит, пайдоиши падидаои нави уу – сиёс, вазъи ууи инсон ва шарванд, тартиби интихоби ташкили маомоти намояндагиии окимияти давлат ва шаклои фаъолияти оноро муарар намуд. Дар амин заминао маомоти окимияти давлат, аз поён то боло интихоб ва ташкил карда шуданд. Ташаккул ва _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ инкишофи дастгои давлат, ба муккаммал гаштани тарибаи татбии ин масъалао мусоидат карданд .

Дар раванди ташаккули Тоикистон амчун давлати дар айати Иттиоди Шрав интихобот воситаи ягонаи органи намояндагии окимият буда, мактаби тарбияи сиёсии омма, амчун воситаи ба идоракунии корои давлат алб намудани шарвандон баромад менамуд. амзамон давлати Шрав ба интихобот таъсири бевосита расонда, муносибатои дахлдори амъиятиро бо меъёрои давлатию уу ба тартиб даровард. Меъёрои мазкур ууи интихоботии Шроиро ташкил медоданд, ки он таносуби аиии увваои синфиро дар давраи муайяни тараиёти Иттиоди Шрави инъикос менамояд. Тартиби мавуд будани ташаккули Шрои Олии ИШС бо меъёрои Конститутсияи ИШС, онуни ИШС дар бораи интихоботи Шрои Олии ИШС муайян шудааст.[1] Барои дар асосои демократ ташкил кардани окимияти давлат, ба ро мондани масъалаи низоми интихобот асоси боэътимод ва устувори омеа гардид. Бояд айд кард, ки раванди дуру дарози соибихтиёр гаштани миллати тоик ва ба расмият даровардани давлатдории он аз солои 20уми асри бистум ооз ёфта, дар аноми ин аср ба камолот расид. Дар ин замина низоми интихобот амчун институти муими демократ, дар раванди омеа устувор гашта, асоси боэътимоди низоми сиёсии омеа гардид .

Яъне таърихи пайдоиши ва инкишофи низоми интихобот ба раванди давлатдории Тоикистон, ба давраои соиби окимияти сиёс, окимияти давлат гаштани миллати тоик алоаманд мебошад .

Заминаои таърихию сиёсиии ташаккулёбии низоми интихоботиро дар умурии Тоикистон чунин марилабанд намудан мумкин аст:

1.Ба абули Конститутсияи Иттиоди Шрави ва Конститутсияои умуриои иттифо ва автоном, ки давраи нави кори Шроои вакилони хал ооз шуд. Мувофии Конститутсияи нав онунои нави интихботи Шроои вакилони хал абул карда шуданд, ки дар асоси оно аллакай интихоботи Шрои Олии Иттиоди Шрави, Шроои Олии умуриои иттифо ва автоном гузаронида шуда, ду маротиба айати Шрои маалл нав карда шуданд, ки асоси боэътимодро ба рушди низоми интихобот гузошт .

2. абули онуни умурии Шравии Сотсиалистии Тоикистон «Дар бораи интихоботи Шрои Олии ШС Тоикистон», «Дар бораи тасди кардани Низомномаи интихоботи Шрои маалл», ки аз санадои муимтарини сиёс – уу ба шумор рафта, дар ташаккули низоми интихобот наши муим гузоштанд .

3. Дигаргуниои муими сиёс, уу, итисод, итимо ва фаранг дар ташаккули низоми интихобот таъсири назаррас расонид. Аз умла, интихоботи вакилони Шрои Олии ШС Тоикистон дар асоси ууи интихоботии умум, баробар, бевосита, бо овоздиии пинон доир ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

гардид. амаи шарвандои ШС Тоикистон, ки ба синни 18 расидаанд, атъи назар аз нажод, миллат, инс, дину мазаб, маълумот, муим будани ойи истиомат, баромади итимо ва атъи назар аз корои пештараашон, уу доранд дар интихоботи вакилон иштирок кунанд .

4. Дар низоми интихоботии ШС Тоикистон шарвандоне, ки ба синни 21 расидаанд, уу пайдо карданд, ба вакилии Шрои Олии ШС Тоикистон интихоб шаванд. Сабаби баланд бардоштани шарти синну сол барои вакилони Шрои Олии умур он аст, ки хал ба пеши робарони мамлакат талабои бисёр ва идд мегузорад. Вакилони Шрои Олии ШС Тоикистонро хал бевосита дар авзаои интихобот, ки дар удуди муайян ташкил карда мешаванд, интихоб мекард. Ин ба интихобкунандагон имконият медод, ки шахсони интихобшудаи худроаз наздикшиносанд ва ба кори оно мунтазам назорат кунанд .

5. Вакилон дар асоси овоздиии пинон интихоб карда мешуданд .

Ин ба шарвандон имконият медод, ки шахсони боваринокро, ки манфиатои халро таъмин мекунанд, озодона интихоб намоянд. Маъракаои интихобот, махсусан, дар даврае доир мешуд, ки якумин маротиба баъди абулиКонститутсияи нави ИШС принсипои демократияи сотсиалист ва фаъолияти Шроо боз ам тара ва инкишоф ёфтанд .

Чунин хусусиятои муими низоми интихоботиро дар раванди давлатдории Тоикистон мушоида намудан мумкин аст:

1. Дар низоми интихоботии Шро яке аз музаффариятои Инилоби Октябр – баробарууии сиёсии марду зан ифодаи худро ёфтааст. Занон дар интихобот баробари мардон иштирок карда, ба шроо интихоб шуда метавонистанд. Дар баробари ба амал омадани дигаргуниои муими сиёс – уу дар раванди омеа интихоботи бевоситаи маомоти окимияти давлат аз солои аввали барои интихоботи Шрооишарию деот ор карда шуда буд .

2. Интихоботи амаи дигар маомоти окимияти давлат то абул шудани Конститутсияи соли 1936 бисёрзина буд. Вакилон ба съездои маомоти болоии Шроо дар съездои поён интихоб карда мешуданд .

Чунин тартибот он вато манфиати менакашонро комилан ифода менамуд, алоаи зарурии бани маомоти окимият ва менаткашонро таъмин менамуд, оммаро ба кори сохтмони давлат алб мекард, ба иштироки фаъолонаи оно дар кор карда баромадани аророи давлат имконият медод .

3. Принсипи муими низоми интихоботи Шро овоздиии махф мебошад. Интихоби вакилон ба амаи маомоти намояндагии окимияти давлат, бо овоздиии махф мегузашт, ар як интихобкунанда мустаилона худаш овоз медод. Ин гуна тартибот ба ар як интихобкунанда имконият медиад, ки майлу хоиши худро нисбат ба вакилони интихобшаванда озодона изор намояд .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Интихоботи Шрои Олии ИШС дар инкишофи демократияи сотсиалистии шро, дар кори окимияти пурраи давлат дар ИШС, ба амал баровардани иродаи худи хал наши калон мебозид. Бинобар ин, инкишофи принсипои демократии низоми интихоботии шро яке аз вазифаои барномавии амъияти мутараии сотиалист ба исоб мерафт. Дар натиа, характери демократии совето амчун органои окимияти халии сотсиалистй дар худи тартиби ташаккулёбии оно зоир мегардид. Советоро бевосита худи хал дар асоси ууои умумй баробар ва ва бевоситаи интихобй бо овоздиии пинонй интихоб мекарданд.[2] Бояд айд кард, ки дар низоми давлатдории Тоикистон дигаргуниои муими сиёсие ба амал омадаанд, ки боиси инкишофёбии низоми сиёсии омеа ва рушди муносибатои сиёсию демократ гардиданд. Интихоботи парлумон ва маалл шаодати нави мустакамии низоми сиёсии омеа, далели равшани он аст, ки тамоми аёти амъият дар асоси демократияи васеи умумихал барпо гардад. Чунонч, боби 13-уми Конститутсияи ИШС ба низоми интихобот бахшида шудааст, ки дар он пирисипои асосии система, ууи пешниод кардани номзадо ба вакил, ташкили комиссияои интихобот ва як атор меъёро муаррар шуда буданд. Тафсилоти меъёрои конститутсионии ууи интихобот дар онунгузории ор ва пеш аз ама, дар онуни ИШС дар бораи интихоботи Шрои Олии ИШС баён ёфтааст .

Дар моддаи 1-уми онун дар бораи интихоботи Шрои Олии ИШС навишта шудааст, ки мувофии Конститутсияи ИШС интихоботи вакилон ба Шрои Иттифо ва Шрои Миллатои Шрои Олии ИШС дар асоси ууи умум, баробар ва бевоситаи интихобот бо овоздиии пинон гузаронида мешуд. Бояд ад намуд, ки дар раванди сиёсии омеа такмили минбаъдаи низоми интихоботии шрав асосан, бо рои инкишоф додани шаклои ташкили интихобот сурат мегирифт. Сухан дар бораи чунин шаклои ташкили интихобот меравад, ки оно ба амал бароварда шудани принсипои демократии низоми интихоботиро торафт пурратар ва мукаммалтар таъмин менамояд.[3] Интихобот дар раванди давлатдориии Тоикистон вазифаои махсуси сиёсию итимоиро иро мекард. Он, пеш аз ама, воситаи ягонаи ташкил додани амаи маомоти намояндагии окимияти давлат буда, амеша барои ташаккул ва такмили ин органо хизмат мекард. Аз ин р, давлати Тоикистон аз рзои аввали барпо гардидани худ бо он диати идд дода, муносибатои дахлдори амъиятиро ба воситаи нормаои давлатию уу ба тартиб медаровард. Мами ин нормао ууи интихоботиро дар раванди омеа ташаккул медианд, ки оно дар асоси Конститутсия инчунин онунои ории давлатию уу оид ба интихоботи маомоти ол ва маалии окимияти давлат муаян карда шудаанд .

Бояд ад намуд, ки дар раванди давлату давлатдории Тоикистон интихобот аз ри принсипои зерин гузаронида мешуданд. а) умум будани интихобот; б) барои ама баробар будани он; в) бевосита будани интихобот; г) ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

махф будани овозди. Ин принсипо амчун зууроти дарааи баланди инкишофи муносибатои амъият, бо усувории худ фар мекунад. Бинобар ин чунон, ки тарибаи давлат нишон медиад, низоми интихобот минбаъд, асосан бо рои инкишофи шаклои ташкили интихобот такмил меёбад. Дар ин о сухан дар бораи чунин шаклои ташкилии интихобот меравад, ки оно ба амал баровардани принсипои низоми интихоботиро пурратар ва мукаммалтар таъмин менамоянд. [4] Чунон чи, мувофии моддаои 21, 25, 66 Конститутсияи ШС Тоикистон Шрои Олии умур ба мулати чор сол, Шрооимааллии вакилони менаткашон ба мулати ду сол интихоб карда мешуданд. Интихоботи вакилон ба маомоти намояндагии окимият дар авзаои интихоботие гузаронида мешавад, ки аз ри принсипи удудй ташкил меёбанд. Дар интихоботи шроои маалл, амчун интихоботи Шроои Ол меъёрои намояндаг як хел мебошанд. Мувофии онун ангоми интихоби вакилон ба шроои шар, ноияв, амоат аолиашонкамшумор ё аз мидори муайян зиёдтар бо иозати Президиуми Шрои Олии умур шумораи муайяни авзаои интихобот ташкил карда мешавад. Ин тадбир барои ташкил намудани маомоти окимияти давлат мусоидат мекунад, ки вазифаои худро пурра ба о оварда метавонистанд .

Дар низоми интихоботии ШС Тоикистон бо масади тадриан таъмин намудани намояндадории хал дар вати тайёр ва гузаронидани интихоботи шроо, аз умла намояндагони ташкилотои амъият ва амъиятои менаткашон дар марказ ва маалао, комиссияои дахлдори интихобот ташкил карда мешуданд. Аамияти ин комиссияо ниоят калон аст, зеро оно тати назорати худи менаткашон ташкил додани намояндадории халро дар ИШС таъмин менамуданд .

Низоми интихоботии ШС Тоикистон ба шроо интихоб шудани намояндагони аиии хали сермиллати моро, ки умумияти нави таърихиро ташкил медианд, кафолат медод. Дар ин бора амъбасти интихоботи Шроои мааллии вакилони менаткашони ШС Тоикистон, ки 15 июни соли 1975 шуда гузашта буд, равшан шаодат медиад. Дар ин бора амъбасти интихоботи Шрооимаалии вакилони менаткашони умур 23.366 нафар вакилони интихоб шуданд, ки оно намояндагони табааои гуногуни аолии умур мебошанд. Дар байни вакилон 54, 8% беизбиён, 46, 7% занон, 29,7% коргарон ва 39% колхозчиён буда 36, 1 % - ро авонони синашон то 30 сола ташкил медоданд .

Ин раамо шаодат медианд, ки низоми интихоботииШС Тоикистон иштироки аиии тамоми аолии калонсолро дар ташкили маомоти намояндагии окимият таъмин мекард. Дар байни принсипои низоми интихоботии шрав, пеш аз ама, принсипи умум будани интихоботро айд кардан лозим аст. Ин принсип чунин маъно дорад, ки амаи шарвандони ИШС, ки синашон дар рзи интихобот ба 18 расидааст, сарфи назар аз нажод, миллат, _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ инс, дину мазаб, дарааи маълумот, муимият, баромади итимо, молу мулк ва фаъолияти гузаштаашон уу доранд дар интихобот амаи Шроо, аз умла интихоботи Шроои маалсй иштирок кунанд .

Дар асоси ин принсип низоми интихоботи умумии ШС Тоикистон ууи дар маомоти интихоботии окимияти давлат иштирок кардани шарвандон, сарфи назар аз нажод ва миллаташон таъмин мекард. Ин аломати муимтарини демократизми низоми интихоботи шро буда, дар бораи баробарииаиии миллато дар идоракунии окимияти давлат шаодат медиад. Демократияи сотсиалистй, на фаат принсипи умумии дар интихобот иштирок намудани интихобкунандагонро эълон мекунад, балки барои дар аёт татби кардани он кафолат медиад. Вай дар тартиб додани рйхати интихобкунандагондемократизми комилро таъмин менамояд. амаи интихобкунандагоне, ки ууи интихоб доранд ва дар вати тартиб додани рйхат дар удуди мазкур (доим ё муваатан зиндаг мекунанд), ба рйхати интихобкунандагон дохил карда мешуданд.[5] Дигар принсипи муими низоми интихоботи шро баробар будани ууи интихоботии шарвандон мебошад. Принсипи баробар будани ууи интихобот дар моддаи 136 Конститутсияи ШС Тоикистон сабт гардидааст .

Дар он гуфта мешавад, ки инитихоботи вакилон ба асосои баробар аст: ар як шарвандяк овоз дорад; амаи шарвандон бо асосои баробар дар интихобот иштирок мекунанд.[6] Маънои ин моддаи конститутсия аз он иборат аст, ки амаи шарвандони ИШС дар интихоботи амаи звенаои Шрооивакилони менаткашон, дар асосои баробар иштирок мекунанд; ар як интихобкунандае, ки аз ууи интихоботй истифода мебарад, як овоз дорад ва дар як рйхати интихобот ба айд гирифта мешавад. е кадом интихобкунанда назар ба дигаронягон хел имтиёз надорад.[7] Яке аз хусусиятои муими низоми интихобот дар ШС Тоикистон аз он иборат буд, ки аз Шрои ишло сар карда, то Шрои Олии ИШС амаи Шроои вакилони менаткашон дар асоси демократитарин низоми интихобот, ки дар онуни асосии ИШС ифода ёфтааст, ташкил мешуданд .

ал дар асоси озодона баён кардани иродаи худ ба Шроо бетарин намояндагони худро интихоб мекарданд. Дар ин раванд, бояд айд намуд, ки онунгузории интихоботии шро ба шарвандон татбии амалии ууои оноро таъмин менамуд .

Бояд айд кард, ки дар Конститутсияи ШС Тоикистон ууи пешниод кардани номзадо дар низоми интихоботй чунин шар дода аст .

Мувофии моддаи 91 Конститутсияи ШС Тоикистон барои ба вакилй пешбар кардани номзадо ташкилотои изби Коммунистии Иттиоди Шрав, иттифоои касаба, Иттифои Ленинии Коммунистии Умумииттифоии авонон, ташкилотои кооператив ва ташкилотои дигари амъият, коллективои менат, инчунин малисои дар исмои арб барпошавандаи хизматчиёни арб уу доранд.[8] ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Дигар масъалаи мумитарин дар низоми интихоботии ШС Тоикистон ба он иат мансуб мебошад, ки интихобкунандагон барои ташкили малисои пешазинтихобот, барои овоз додан ба тарафдории ин ё он номзад озодии комил доштанд. Интихоботи вакилони амаи звеноои Шроо бо овоздиии пинон мегузашт. Дар интихобот тамоми шарвандони мамлакат, ки ба сини 18 – солагй расидаанд, сарфи назар аз нажод ва миллат, инс, мазаб, доро ва фаъолияти гузашта иштирок мекунанд. Шарвандоне, ки ба амин сину сол расидаанд, ба Шрооимаалл, шарвандоне, ки ба сини 21 – солагй расидаанд, ба Шроои Олии умуриои иттифой ва автоном ва касоне, ки ба синни 23 – солагй расидаанд, ба Шрои Олии ИШС интихоб шуда метавонистанд .

Иштироки торафт васеъ ва фаъолонаи оммаи менаткашон дар идора кардани аёти мамлакат амчун рои асосии тараиёти сисёсии амъияти Шрав мустакам ор гардид. онуни интихобот барои инкишофи минбаъдаи демократияи сотсиалист аамияти калон дорад. Интихоботи Шроо ама ват воситаи муими ба идора кардани давлат алб намудани менаткашон буд. Ин, пеш аз ама, аз худи хислати Шроо амчун маомоти сернамояндаи дорои окимияти пурраи хал ба миён меояд. Конститутсияи ИШС муарар мекард, ки хал окимияти давлатиро ба воситаи Шроои вакилони хал, ки асоси сиёсии ИШС мебошанд, ба амал мебарорад. амаи маомоти дигари давлат тати назорат ва тобеи Шроои хал низоми ягонаи маомоти окимияти давлатиро ташкил медианд. Дар ин низоммаоми олии окимияти давлатии мамлакат – Шрои Олии ИШС мавеи махсусро ишол мекард .

Баъд, аз ба даст даровардани истилолияти комили сиёс аз соли 1991 дар асоси принсипои демократ ва конститутсион марилаи нави рушди низоми интихобот, ташаккулёбии маомоти олии намояндаг шуръ гардид. Дар ин раванд имконият ба миён омад, ки низоми интихобот характери демократиро касб карда, иштироки субъектони интихобот дар раванди маъракаои сиёс таъмин гардад .

обили айд аст, ки яке аз хусусиятои муимтарини низоми интихоботии Тоикистонро дар замони истилолияти давлат ин инкишофёбии низоми бисёризб, гуногунандешии сиёс, демократия, парламентаризм, конститутсионализм, тазияи окимияти давлат ташкил медиад. Аз солои 1994 сар карда, то соли 2015 – ум дар Тоикистон интихоботи президент, парлумон, вилояти шар, ноияв ва амоати доир гардиданд, ки дар натиа низоми интихобот ба кулл тайир ёфт .

Бояд айд намуд, ки низоми интихоботии Тоикистон дар ташаккулёбии маомоти олии намояндагии окимияти давлат афзалияти муимро пайдо карда, воситаи муимтарини ба амал баровардани окимияти давлат дар сати демократ мебошад. Дар натиа, чунин асосои муими низоми интихобот ба миён омаданд: тартиби гузаронидани интихоботои намояндаг, вилоят, шар, ноияв ва амоат; тартиби пешбар кардани номзадо аз ониби _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ субъектои муайяншудаи интихобот; бурдани корои таблиотиву ташвиот барои ошнои комил пайдо кардани интихобкунандагон аз раванди интихобот;

гузаронидани аксияои интихобот бо шиору овезаои интихобот барои муаррифии номзадо ва айра. амин тавр, такмилёбии низоми интихобот дар кишвар ба усутвории пояои демократ ва рушди парламентаризм мусоидат намуд .

АДАБИЁТ

1.Раабов С. Принсипои демократии системаи интихоботии Советй .

Рзномаи «Тоикистони Советй». № 50 (16,044). 1. 03. 1979 .

2. Раабов С., Мавлонов А Принсипои демократии системаи интихоботии Советй. Маалаи «Коммунисти Тоикистон». №5. 1977. С. 80 – 85 .

3. Конститутсияи (онуни Асосии) РСС Тоикистон. \\ Маалаи Агитатори Тоикистон. № 9. 1978. са.22 .

4. асанов С. Инкишофи демократияи сотсиалистй. – Душанбе - 1983. С. 5 .

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В

ТАДЖИКИСТАНЕ:

НОВОЕ ТОЛКОВАНИЕ ВОПРОСА

САФАРОВ ЛОХУТИ ШАРИФОВИЧ,

кандидат политических наук, докторант кафедры политологии ТНУ, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 45. тел.: (+992) 919896569 Данная статья охватывает важнейшие вопросы формирования избирательной системы Таджикистана. Автор анализирует важнейшие особенности избирательной системы, процесс её формирования и совершенствования .

Ключевые слова: избирательная система, права избирания, принципы выборов, демократия, политическая система, общественные организации, государственная власть, Конституция, голосование .

–  –  –

Giving article includes the most necessaries problems about formation of electoral system in Tajikistan. There are studies and analyses in – depth the prime features of an electoral system in the article, development process and its improvement .

Keywords: electoral system, electoral law, election’s principles, democracy, political system, social organization, the government, Constitution, voting .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

УДК: 316.4 (454+455)

МЕСТО И РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ КЫРГЫЗСТАНА

В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЖУНУШОВА САЙКАЛ ОРОЗОВНА,

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и социальной работы КНУ им. Ж. Баласагына Кыргызской Республики, 720033, Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Фрунзе 584, тел.: +996(312)610794, Email: saikaljunushova@mail.ru В статье рассматривается вопрос об актуальности, роли и месте национальной элиты в обеспечении религиозной безопасности на современном этапе развития кыргызстанского общества. Также ставится вопрос о том, какие комплексные меры должны быть выработаны для активизации национальной элиты в целом и религиозных лидеров в обеспечении религиозной безопасности в стране. Хотя данная проблема остро затрагивает не только Кыргызстан, но и жизнеустройство всей Центральной Азии, т.е. целого региона, пока еще отсутствуют совместные исследовательские проекты. Автор отмечает, что данная проблема является недостаточно изученной, в перспективе нужны совместные работы по данной проблематике в региональном разрезе. Автор пытается обосновать принципы разработки обеспечения национальной религиозной безопасности в Кыргызской Республике с активным участием религиозных лидеров и национальной элиты. Автор полагает, что эти принципы должны иметь комплексный характер и являться связующим звеном между обществом и системой обеспечения религиозной безопасности, претворяться в жизнь с активным участием национальной элиты, религиозных лидеров, всех органов государственной власти .

Ключевые слова: национальная элита; религиозный лидер; религиозная безопасность; внутренний фактор; внешний фактор; молодежь .

Как известно, население стран Центральной Азии в подавляющем большинстве проповедует ислам, так, в Кыргызстане более 80% населения

- это мусульмане. По итогам многих социологических исследований последних лет, религиозная ситуация в стране, особенно в контексте ислама, остается неустойчивой, противоречивой. Следует особо отметить, что поТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ литика государства и деятельность гражданского общества по всем аспектам религиозной безопасности, в целом, пока не соответствует тем вызовам, перед которыми оказывается страна, нация. В целом, в центрально азиатском регионе на сегодня пока еще устойчиво сохраняется светский характер всех государств .

Так, обеспечение благоприятного, созидательного, безопасного жизнеустройства в плане религиозной безопасности современного общества возможно только посредством активной работы национальной элиты и религиозных лидеров Кыргызстана. Если обратиться к содержанию понятия «элита», то это слово происходит от латинского eligere и французского elite и означают «лучший», «отборный», «избранный». В энциклопедическом словаре приведено следующее толкование этого термина: «Наиболее видные представители какой-либо части общества и т.д.»[1]. Понятие «элита»

обозначает группы людей, имеющих высокое положение в обществе, обладающих властью, богатством, активной позицией в политической, религиозной, культурной и иных сферах. Ни одно государственно важное мероприятие невозможно реализовать, никоим образом невозможно обеспечить развитие социально-экономической жизни страны без равномерного влияния всех общественных групп на принятие государственных решений .

Устойчивого поступательного развития страны можно достичь лишь при помощи и посредством активно включенных в трансформационные процессы продуктивных национальных элит. Благодаря своим определяющим функциям: выражение интересов представляемых ими социальных групп;

участие в формировании и реализации политического курса страны; расстановка руководителей на различные участки государственного управления, выдвижение политических лидеров; защита ценностей, характерных для данного общества, и обеспечение их по главным направлениям деятельности государства - элита является ведущим звеном, направляющим развитие общества .

Активная позиция всей национальной элиты в деле религиозной безопасности должна означать, что она участвует в необходимой для стабильного конституционного развития деятельности по обеспечению состояния защищенности всего общества, государства и каждого члена данного социума от внутренних и внешних угроз, возникающих в религиозной сфере .

Итак, религиозная безопасность как мы уже отметили – это состояние защищенности каждого гражданина, общества, государства в целом от угроз, возникающих в религиозной сфере. В начале ХХI века весь мир был ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

потрясен терактами, имевшими религиозные корни. Что касается положения дел в религиозной сфере на территории Кыргызстана, то оно характеризуется постепенным формированием, наряду с традиционным исламом, всевозможных течений, проповедующих радикальные исламские взгляды и учения, которые все больше отдаляются от традиционного религиозного мировоззрения подавляющей части общества. Необходимость консолидации усилий всей передовой части общества, национальной элиты в том числе, в этом направлении, продиктована остротой проблемы, активностью радикальных течений, сложным социально-экономическим положением в стране, геополитическим ее расположением. Но реальных действий со стороны национальной элиты в этом направлении не наблюдается, хотя на фоне возрастающих угроз организация всестороннего противодействия религиозному экстремизму и радикализму является задачей первостепенной важности. Идеологи радикальных религиозных организаций активно используют лозунги социальной справедливости, критикуют западные «демократические ценности», ведущие, по их убеждению, к разложению и деградации человечества. Все это подкрепляется формированием военных союзов, временными соглашениями с террористическими группировками .

Оторванность национальной элиты от реального жизнеустройства общества, неразработанность контуров новой социальной идентичности, низкая религиозная культура всех слоев населения порождают новые социальные риски. И в комплексе все это создает угрозу в целом национальной безопасности страны .

Следует обратить особое внимание на то, что в среде мусульманских религиозных организаций, придерживающихся значительно отличающихся друг от друга религиозных постулатов, простые верующие в силу своей собственной религиозной необразованности зачастую не подозревают, что за проповедями и личными беседами скрываются религиозно – экстремистские, деструктивные идеи. В социологическом исследовании, проведенном под руководством социолога М. Асанбекова в 2016 году на территории Кыргызстана, «на вопрос: «Читали ли Вы сами Коран?» - положительно ответили меньше одного процента (0,8) опрошенных мусульман, а на вопрос: «Из каких источников Вы получаете религиозную информацию?», ответили - из книг и газет, из телевизора -15,4%, Интернета-5,2 %, от служителей религии -30,5%, из других источников -9,3% респондентов»

[2]. Отмечаются постоянные недовольства в среде населения не только поведением, общей культурой, образованием подавляющей части служителей _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ ислама, но и уровнем их религиозных знаний. Исламское образование в организациях и учреждениях системы образования при духовных управлениях мусульман реализуется на недостаточном уровне. Зачастую религиозные знания «в массы» несут представители так называемого «народного» ислама, неграмотные и малограмотные с точки зрения теологического образования местные муллы, содержание проповедей которых не контролируется и во многих случаях диктуется извне .

В такой обстановке сегодня быстрыми темпами распространяется религиозный экстремизм, основанный на религиозной идеологии и порождающий террористические действия именно в среде молодежи. Противостоять такой угрозе может, прежде всего, грамотно построенная система религиозного образования в масштабах всего государства, им же и контролируемая. Противостояние таким угрозам крайне затруднено, так как одной из основных задач мировой олигархии является разрушение национальных систем образования, посредством чего и обеспечивается контроль над всем миром. Соответственно, стараниями всевозможных центров извне формируются основные векторы развития образования в современном мире, направленные, в частности, на достижение интеллектуальной деградации народонаселения, противодействовать которым становится крайне сложно .

При такой масштабной угрозе именно роль национальной элиты должна выйти на передовую позицию .

Если рассматривать общую религиозную ситуацию в стране, то население нашей страны придерживается в качестве основной формы исповедания ислама ханафитский масхаб – традиционной для региона и наиболее лояльный государству и народным традициям. Властные структуры государств региона в последние годы принимают меры по недопущению экстремистского влияния на характер функционирования ислама в регионе, в том числе посредством ужесточения законодательства в религиозной сфере и сокращения объемов получения исламского образования за рубежом .

Как мы уже отметил выше согласно различным источникам, более 80% жителей Кыргызстана – мусульмане, и мусульманская община Кыргызстана полиэтнична, в ней представлено более 20 этнических групп. Из них кыргызы составляют 60%, узбеки около 15%, казахи, татары, таджики, дунгане, уйгуры, турки, башкиры, чеченцы, даргинцы и др. - более 5%. Почти все мусульмане – сунниты ханафитского мазхаба, шиитов – не более 1000 человек. За годы независимости число мечетей в Кыргызстане резко ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

возросло. Так, в советские годы в Кыргызстане было 39 мечетей, сегодня их насчитывается 2 тысячи 743, они представляют более 30 различных джамаатов. «Активное возрождение ислама в странах Центральной Азии сегодня, к сожалению, не всегда является однозначным процессом, свидетельствующим о тенденции упрочения социальной и политической стабильности. По данным социологических исследований, среди кыргызской молодежи Юга страны свыше 98% считают себя мусульманами, но только 68% посещают мечеть не реже раза в неделю, 25% - 1 раз в месяц. Откровенных атеистов меньше 1%, но и соблюдающих все религиозные обряды мало» [3]. Подавляющее большинство мечетей расположено на юге страны (67,8 %). Сегодня в стране скрытый (латентный) религиозный экстремизм распространен во всех регионах страны. За последние годы заметно активизируется участие женщин, молодых девушек в экстремистской деятельности. Они наряду с мужчинами активно осуществляют пропаганду радикальных идей в среде молодежи .

Религиозная ситуация в Кыргызстане регулируется следующими документами: Закон КР от 31 декабря 2008 года № 282 «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» (в редакции Закона КР от 15 июня 2011 года № 46, 7 декабря 2012 года № 196) .

Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. [4,5]. Что касается положения молодежи, то функционируют следующие законодательно-правовые акты, на основе которых лежат регулирования жизнедеятельности молодых людей. Это Закон КР «Об основах государственной молодежной политике» от 31 июля 2009 года, Государственная стратегия молодежной политики до 2015 года, Программа «Жаштык, «Кыргызстан жаштары». Также специальный закон Закон Кыргызской Республики от 26 февраля 2003 года № 44 «О национальной безопасности» (В редакции Законов КР от 13 октября 2008 года № 212, 25 ноября 2011 года № 222, 18 марта 2017 года № 46) [6,7] .

Следует отметить, что в рамках существующих законодательноправовых актов, концепций, других документов такие сложные религиозные процессы не поддаются систематизации вообще. Сегодня угрозы религиозной безопасности в странах Центральной Азии и в Кыргызстане проистекают из различных источников, как внешних, так и внутренних .

Так, к внутренним факторам можно отнести затянувщийся социально-экономический, политический, духовный кризис, низкое качество образования как светского, так и религиозного. Вследствие чего поТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ давляющая часть населения, особенно молодежь, недовольна своим социальным положением в обществе. Низкий уровень трудоустройства в среде молодежи, имущественное неравенство, резкое расслоение в обществе, постоянное падение уровня жизни ряда социальных групп, дискриминация и неэффективность государственного и муниципального управления – далеко не полный ряд причин, порождающих экстремистские настроения .

Далее: главной спецификой Кыргызстана, как отмечают исследователи региона,является то, что в республике быстрыми темпами идет процесс политизация ислама, перенос акцентов с религиозной этики на политическую идеологию. Сегодня в Кыргызстане в завуалированном виде, а порой и открыто, политизируется ислам. Более того, есть реальные политические силы, готовые соединиться с теми или иными его радикальными направлениями. Процесс активной политизации ислама можно наблюдать по тому, как сегодня для решения тех или иных вопросов социально-экономического, политического характера активно привлекаются религиозные институты, лидеры религиозных организаций, исламские деятели. В последние десять лет в предвыборных политических кампаниях, как местных, так и республиканских уровней, активно участвуют верующие, и их лидеры, а также активные члены религиозных движений .

Это один из главных индикаторов процесса политизации религии в стране .

Особо следует отметить, что для достижения поставленных целей миссионеры, эмиссары религиозно – экстремистских деструктивных организаций используют различные идеологические методы в среде молодежи. Сегодня скрытно, а порой и открыто, действуют такие деструктивные организации, как «Хизбуттахрир», «Джиадизм», «Нурджулер», «Сулаймания», «Туркия Диянет Вакафы» .

Как известно, религиозный экстремист в той или иной степени выражает неприятие светского обустройство общества, а также существование других религий. Последнее время на территории Кыргызстана работниками правоохранительных органов задерживаются граждане, особенно молодые люди, которые прошли обучение в зарубежных лагерях подготовки боевиков .

Как правило, арестованные граждане принадлежат к категории людей, которые ранее участвовали в боевых действиях. Также следует подчеркнуть, что наблюдаются молодежные субкультуры, объединенные в определенные группы по определенным признакам, в том числе религиозным. В Кыргызстане духовенство не смогло представить свой национальный проект, стратегию развития ислама в рамках современных культурных, политических, геополитических, реалий, и поэтому наша мусульманская молодежь разбита на различные группировки, то есть она фрагментирована на джааматы, имеющие зачастую внешнее ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

влияние или даже управление. В современной действительности эта практика имеет место не только в реальном мире, но и в виртуальной реальности, например, в социальных сетях. Все это показатель низкого уровня как светского, так и религиозного образования в среде молодежи .

Таким образом, сегодня актуальным становится вопрос о создании интеллектуальных элитных групп из числа приверженцев исламской религии, которые могли бы стать референтными для молодого поколения страны. Идеологический акцент следует делать на мотивировании молодежи на социальную активность, постоянный рост самообразования, как светского, так и религиозного, а также на гражданскую активность. Если молодые люди видят свое место в государстве, обществе, то это может формировать у них чувство патриотизма .

Необходима высокая самоорганизация современного социума с поддержкой государства и его элит, а не под влиянием деструктивных факторов .

Выше отмечалось, что на процесс формирования религиозной ситуации и религозной политики, религиозной безопасности влияют внешние и внутренние факторы. Что касается внешних факторов, то это рост влияния внешних игроков в лице сильных государств на жизнеустройстово не только в Кыргызстане, но и в целом регионе. Сегодня мы можем точно сказать, что все процессы радикализации ислама связаны с событиями, политикой и с той ситуацией, которая складывается на Ближнем и Среднем Востоке, а Сирии, Турции, Ираке и Афганистане. Наблюдается связь не только идеологического плана, но в большей степени она имеет геополитический контекст. Это борьба между различными лидерами региона, а также между западным блоком во главе с США и, как противовес, с Россией и другими странами. Главными внешними причинами религиозного экстремизма стали процессы глобализации и цивилизационной экспансии Запада, которые подрывают и радикально изменяют основы традиционных обществ Азии. Современные вопросы терроризма и экстремизма превращаются в геополитический инструмент влияния .

И поэтому для создания благоприятной религиозной ситуации в стране нужно обратиться к общемировой практике, к собственным, национальным ресурсам. Причины и последствия насильственного экстремизма следует решать с помощью профилактики, пресечения и реабилитации. Решать вопросы религиозного баланса нужно не силовыми методами и не путем запретов, а с помощью просвещения населения, работы с молодежью, объясняя людям, постоянно и грамотно используя все средства информирования, воспитания, образования и убеждения. С привлечением интеллектуального потенциала, организаторских, экономических, культурных, научных возможностей национальных элит. ТольТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ ко таким образом достаточно и существенно можно снизить роль этих радикальных трендов в нашем обществе, причем за короткий промежуток времени .

В сложных трансформационных процессах роль национальной элиты в обеспечении религиозной безопасности трудно переоценить. В периоды разрушения старой и создания новой социокультурной реальности ведущие позиции принадлежат именно элите. В идеале, благодаря высокому социальному статусу, члены национальной элиты способны влиять на определение духовно-нравственных ориентиров, оказывать стабилизирующее воздействие на общественные процессы, поддерживая баланс между интересами различных социальных структур. Но определенные трудности в обеспечении религиозной безопасности в стране в современных условиях состоят в том, что новая национальная элита еще не консолидирована, отсутствует принцип координации ее деятельности, у нее отсутствует экономическая заинтересованность и политическая готовность участия в решении проблем трансформации и интеграции страны .

Исходя из того, что экстремизм как сложное социальное явление основан на трех составляющих: экстремистской идеологии, экстремистской деятельности и экстремистской социальной организации – необходим полный и действенный комплекс мер по разрушению данного тройственного единства .

Повторимся: с участием национальных элит .

Необходимо налаживание научно-практического сотрудничества представителей экспертного и научного сообществ Центральной Азии с целью осуществления всестороннего исследования тем, непосредственно связанных с вопросами религиозной безопасности, религиозной культуры, религиозного баланса, борьбы с религиозным экстремизмом, фанатизмом и терроризмом, а также формированием культуры религиозной толерантности среди молодежи стран региона. Необходимо обучать молодежь конструктивным стратегиям разрешения конфликтов .

Следует практиковать проведение совместных социологических исследований на предмет обеспечения религиозной безопасности в регионе, в конкретных странах региона .

Муфтияту Кыргызской Республики необходимо давать больше информации на нескольких языках (на русском и узбекском) о традиционном Исламе в КР, больше идеологической контрпропаганды против риторики экстремистских организаций, подаваемых в форматах, которые просто и легко воспринимаются населением, особенно молодежью .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Насущной является активизация работы СМИ. Формы работы могут быть такими: организовать через СМИ ежемесячный обзор подрывной деструктивной деятельности религиозных экстремистских организаций. Через СМИ освещать чувствительные темы в области религии и радикализации, чрезмерно внимательно и сбалансировано подходить к подаче информации по противоречивой теме, продуцировать информационно-аналитический материал о жизни, статусе и настроениях диаспор КР на различных языках .

Учитывая особенность информационных приоритетов молодежи, активнее использовать возможности Интернета и телевидения. Создавать социальные ролики на темы: «Формирование культуры религиозной толерантности среди молодежи», «Религиозный экстремизм и фанатизм – опасность для безопасности и стабильности», «Межрелигиозные и межнациональные отношения в Центральной Азии» .

Координировать деятельность международных организаций и партнеров по развитию, работающих в сфере гражданского образования для реализации концепции по укреплению единства народа Кыргызстана и продвижения инициативы (идеологии) «Кыргыз жараны» (Аппарат Президента КР, Правительство КР) .

Ввести предмет «Религиоведение» в школах, университетах КР (МОиН КР, ГКДР КР) .

При этом, все усилия власти, национальной элиты должны быть направлены не только на массовые формы идеологической работы, но и на формирование целостной личности, обладающей собственной точкой зрения на происходящие события, имеющей идеологический иммунитет .

ЛИТЕРАТУРА

1. Большой энциклопедический словарь. Издание второе, переработанное и дополненное - М.: Научн. изд-во «Большая Российская энциклопедия», СПб.: Норинт, 2002 .

2. Асанбеков М.К. «Субъективные стороны религиозности населения Кыргызстана»//http://mnenie.akipress.org/unews/un_post:8009. (время использования 20.02.2018) .

3. Маликов К.К. «Светское государство и исламский политический процесс в Кыргызстане: «Мусульманский ресурс» как фактор государственного строительства»// IslamRF.ru, 27 марта 2008 г .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ (http://www.islamrf.ru/news/culture/islam-world/2218/). (Время использования 13 02.2018) .

Закон КР от 31 декабря 2008 года № 282 «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» (В редакции Закона КР от 15 июня 2011 года № 46, 7 декабря 2012 года № 196) .

Концепция государственной политики Кыргызской Республики в 5 .

религиозной сфере на 2014-2020 годы. (Утверждена Указом Президента КР от 14 ноября 2014 года № 203) .

Закон КР «Об основах государственной молодежной политике» от 6 .

31 июля 2009 года № 256, г. Бишкек .

Закон Кыргызской Республики «О национальной безопасности»

7 .

(В редакции Законов КР от 13 октября 2008 года № 212, 25 ноября 2011 года № 222, 18 марта 2017 года № 46) .

ОЙГО ВА НАШИ ЭЛИТАИ МИЛЛИИ ИРИЗИСТОН

ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ДИН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

ЖУНУШОВА САЙКАЛ ОРОЗОВНА,

номзади илмои сотсиолог, дотсенти кафедраи сотсиология ва корои итимоии ДМ ба номи Ж. Баласагини умурии иризистон, 720033, умурии иризистон, ш. Бишкек, кчаи Фрунзе 584, тел.: +996(312)610794, Email: saikaljunushova@mail.ru Дар маола масоили вобаста ба аамият, наш ва ойгои элитаи милл дар таъмини амнияти дин дар маралаи имрзаи рушди омеаи иризистон мавриди баррас арор гирифтааст. амчунин, пешниод шудааст, ки кадом тадбирои комплекс бояд барои фаъолшавии элитаи милл ва уламои дин иати таъмини амнияти дин дар кишвар таррез шаванд. Гарчанде проблемаи мазкур на тано ба иризистон, балки ба тамоми Осиёи Марказ дахл дорад, анз дар ин замина тарои тадиотии муштарак вууд надоранд .

Муаллиф таъкид мекунад, ки проблемаи мазкур ба адри коф омхта нашудааст ва дар оянда бояд тадиоти муштараки муаиони минтаа оид ба ин проблема аном гирад .

Муаллиф кшиш кардааст, ки усулои таъмини амнияти милл дин дар умурии иризистонро бо ширкати фаъолонаи уламои дин ва ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

элитаи милл асоснок намояд. Ба аидаи муаллиф, ин усуло бояд анбаи комплекс дошта бошанд, зеро оно алаи пайвасткунанда байни омеа ва низоми таъмини амнияти дин буда, бо ширкати фаъолонаи элитаи милл, уламои дин ва тамоми маомоти окимияти давлат амал мешаванд .

Калидвожао: элитаи милл, уламои дин, амнияти дин, омили дохил, омили берун, авонон .

–  –  –

ZHUNUSHOVA SAIKAL OROZOVNA,

Candidate of sociological sciences, Docent of the Department of sociology and social work, Kyrgyz National University the name of J .

Balasagyni, Kyrgyz Republic, 720033, Kyrgyz Republic, Bishkek, Frunze str. 584, рh.: + 996 (312)610794; E-mail: saikaljunushova@mail.ru The article discusses the relevance, role and place of the national elite in ensuring religious security at the present stage of development of Kyrgyz society .

The question is also raised as to what comprehensive measures should be developed to activate the national elite in General and religious leaders in ensuring religious security in the country. Although this problem is acute not only in Kyrgyzstan, but also in the life of the whole of Central Asia, i.e. the whole region, there are still no joint research projects. The author notes that this problem is insufficiently studied, in the long term it is necessary to work together on this issue in the regional context. The author tries to substantiate the principles of development of national religious security in the Kyrgyz Republic with the active participation of religious leaders and the national elite. The author believes that these principles should have a complex nature and be a link between society and the system of ensuring religious security, implemented with the active participation of the national elite, religious leaders, and all public authorities .

Keywords: national elite; religious leader; religious security; internal factor; external factor; youth .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 321+328

МАСЪАЛАИ САРВАР ДАР АФКОРИ МУТАФАККИРОНИ

ШАР ВА АРБ

–  –  –

Масъалаи сарвар яке аз мавзўъои муиме мебошад, ки тайи солои ахир ба омзиши он диати махсус дода мешавад. Масади асос омзиши мавзи тадишаванда талили илмии аидаои мутафаккирони Шару арб оид ба ниоди сарвар дар омеаи башарист. Дар маола саъй шудааст, ки тааввулоти аидаои мутафаккирони Шару арб оид ба масъалаи сарвар ва наши он дар идоракунии давлат ба таври васеъ муарриф шавад .

Калидвожао: сарвар, сарвар, сарварии сиёс, робар, подшо, идоракун,элита, элитаи сиёс .

Пайдоиши мафуми сарвар амчун зарурати таърихие масуб меёбад, ки онро этиёи инсоният ба зиндагии якоя пеш овардааст .

Сарвар мафуми хеле бостон буда, анз 2300 сол пеш мардуми Мисри адим сарвариро чунин маънидод карда буданд: «Сарвар – мази омеа, дили маърифат ва забони адолат аст» .

анз дар марилаои аввали рушди инсоният нахустин умумиятои одамон ба шахсоне ниёз доштанд, ки манфиатои оноро ифз ва фаъолияташонро робар намоянд. Маз амин зарурат боиси бештар мавеъ пайдо намудани ашхоси нисбатан донишманд, бомаорат, ташаббускор ва боирода гардид, ки одамон пешвоёни абилао ва авлодо мегаштанд, ки ин нишонаи эътимоду боварии атрофиён ба оно буд .

Фикру андешао оид ба моият ва вазифаои асосии сарвар анз аз замонои адим мавуданд. Дар бораи ин ниод мутафаккирони бузурги арб ва Шар – Сурот, Афлотун, Арасту, Плутарх, Н. Макиавелли, Гегел, К. Маркс, Ф. Нитсше, А. Фороб, Ибни Сино, Низомулмулк, Мир Сайид Али амадон, М. азол ва дигарон ибрози аида намудаанд. Аидаои ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ин мутафаккирон ба амдигар монанд буда, то ба имрз дар ташаккулёбии назарияои гуногуни сарвар наши муассирро бозидаанд .

Бузургтарин сарчашмаи хаттии мардуми ориённасл «Авесто» (асрои 6-7 пеш аз мелод) ба шумор меравад, ки дар он афкори фалсаф-сиёс ва ахлоии Шари бостон, табаабандии итимоии он ифода ёфтааст. Бахусус талабои ахлоии таълимоти Зардушт: «гуфтори нек, пиндори нек ва кирдори нек» мардумро дар рияи оштинопазир ба амаи он амал ва гуфтору рафторое, ки ба омеа зарар мерасонанд, тарбия намуда, рисолати инсониро дар нек ва наккор мебинад .

Зардушт орзу мекард, ки амон оким халро метавонад сарвар кунад, ки дорои сифатои Аурамаздо бошад. Вай онибдори яккаокимияте буд, ки дар он ама баробар буда, истисмори одам вууд надошта бошад. Яъне, вай маз яккаокимиятиро шакли бетарини идоракун дониста, таъкид кардааст, ки «оким бояд тавоно, донишманд, адолатхо ва покдоман бошад». Дар ои дигар Зардушт амалои окимро чунин маънидод кардааст: «… окими нек касест, ки оид ба аёти камбаалон амеша фикр мекунад», яъне аз назари Зардушт бояд омеаро шое сарвар намояд, ки шои наккор ва одил бошад .

Дар инкишофи афкори сиёсии дунёи адим сами мутафаккирони Юнон хеле бараста аст. Бахусус сами Афлотун ва Арасту, ки аёту рафтори табааои гуногуни омеаро мавриди талил арор додаанд, ба пешрафти минбаъдаи на тано афкори сиёсии Юнони адим, балки халои дигар низ таъсири бузург расонидаанд .

Мутафаккирони Юнони адим бештар ба аёти подшоу лашкаркашон, одамони одд, али илму унар, зиддиятои итимо диат дода, то андозае роои алли зиддиято ва тарзу усули идоракунии давлатро нишон додаанд .

Сурот таъсири динро ба ахло тамоман рад мекунад ва даъват пеш овардааст, ки инсон аввалан худро бишносанд ва дар худ асосои ахлоиро кашф намоянд. Шогирди Афлотун таълимоти Суротро риво бахшида, дониш ва аиатро такурсии бинои ахло исобид .

Асоси накукор дар дониш аст, мегуфт, надонистан манбаи асосии бадист. Афлотун бо тамоми бовар мегуфт, ки мушкилио дар омеаи инсон то он замон аз байн намераванд, ки ба омеа подшо файласуф робар накунад. Ба аидаи «… миёни аёти боалона, боадабона ва сиёс робитаи ногусастан вууд дорад. Ва файласуф тавассути илм метаТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ вонад нозукиои ахлоро дарк намояд ва ба афзалият дар идоракунии шари хаёл ноил гардад».[1, 224] Бахусус наши Афлотун (асрои 427 -347 то мелод) натано дар инкишофи афкори сиёсии Юнон, балки дар ташаккули афкори сиёсии намояндагони халои дигар, аз умла тоикон ва, хусусан, Форобию Сино бениоят бузург аст. Ба хотир биоред «омиаи комила» ва «айри комила»

маз дар зери таъсири давлати «идеал»-и вай ба вууд омадаанд. Аз назари Афлотун давлат «ч гунае, ки набошад, дар он амеша ду табааи ба ам мухталиф вууд дорад: яке табааи бойо, - табааи камбаалон» .

Афлотун типи давлати манфиро дар чор шакл тимократия, олигархия, демократия ва тирания нишон дода, ар кадоми ин шаклоро омили мутассил бад шудани шакли давлати идеал номидааст .

Вай ар кадоми ин чор шаклоро талил намуда, тимократияро амчун давлати шуратпараст, ки одамонаш аз пайи сарватамъкун меафтанд, нишон дода, таъкид менамояд, ки ин оибат ба олигархия мебарад. Дар давлати олигарх бошад, онунои асосии аёти амъият риоя намешаванд .

Инкишофи минбаъдаи олигархия, аз ри таълимоти вай, ба шакли аз ама бади сохтори давлат-демократия мебарад .

Афлотун айд менамояд, ки афзоиши бемайлони бойигар дар дасти одамони алоида зиддиятои амъиятиро афзуда, камбаалонро ба муобили боён бармеангезад, ки дар ниоят ба шриш оварда мерасонад. Хали баиёмомада, исми зиёди бойоро нобуд месозанд. Вайроншавии демократия атман омеаро ба тирания мебарад. Ин андешаои мутафаккир оло ам замонавианд .

Афлотун ба ама шаклои давлат лоиаи давлати бетарин ва идоракуниро муобил мегузорад. Тиби аидаи вай ин давлатро мисли олигархия одамони кам идора мекунанд. Ашхоси робарикунанда касонеанд, ки обилияти хуби идоракун дошта табиатан барои идора кардан малака доранд ва солои зиёд худро барои ин тайёр кардаанд. Принсипи асосии давлати ормониро адолат ташкил медиад .

Умуман, аидаи Афлотун худи «Давлат» ва амали шудани «онуно»

дар он мебошад. Сабаби пайдоиши давлатро шар медиад, ки одамон фаат бо воситаи кшишои худ ба сати комил намерасанд, зарурат ба давлат ва онуно пайдо мешавад. Давлат ба тасимоти менати байни шарвандони озод ва ашхоси барои идоракунии омеа зарур ва дорои фаъолияти хоса асос меёбад. Андешаои оид ба наши тасимоти менат дар пайдоиши давлат хосияти пешадам дорад, аммо он наметавонад моиТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ят ва сабабои аиии пайдоиши давлатро нишон дихад. Таъсиси давлат ва онуно ба аидаи вазифаи асосии файласуф ва оким аст. обилияти онунофар ба аидаи файласуфи юнон сифати муими онуноро дар аёти ама гуна омеа ани дарк менамуд. абули онуноро бошад, амчун унармандие медонист, ки натиаи али фаъол ва дониш мебошад .

Тиби аидаи Афлотун се сифати охирин маз дар сарварон таассум ёфта, аз тартиботи зерин иборат аст:

а) окимон-файласуфо;

б) анговарон;

в) унармандон, ки бояд ар яке фаъолияти худро софдилона адо намуда, ба кори дигар дахолат насозад .

амаи чор синф бояд маомоти интихобии давлат, яъне Шроро ташкил намоянд. Сарвари давлат бояд мутобии онуно укм ронад. Таълимоти консерватив ва иртио набошад .

Аидаи Арасту асосан ифодагари сиёсат ва политияи афинаг мебошад. сиёсатро ба масъалаи адолат ва рост мепайвандад .

Адолатнок, ки ба сифати хайрияти умум фамида мешавад, объекти сиёсат мебошад. Хайрияти умум масади асосии сиёсатро ташкил медиад .

Сиёсатмадор бояд ба инобат гирад, ки табиати инсон вайрон гардидааст. Аз ин р, бояд кшиши тарбияи шарвандони ахлоан комилро надошта бошад .

Падидаи сарвар яке аз падидаои муими омеаи инсон буда, тли таърихи башар мутафаккирони зиёди тоику форс низ ба ин масъала тавау зоир намуда, палои гуногуни онро муайян ва баррас кардаанд .

Масалан, масъалаи сарвар дар осори Закариёи Роз низ маоми махсуси худро дорад. Мутафаккир масъалаи номбурдаро бо масъалаи иболу давлат тавсиф намуда, менависад, ки яке аз сабабои иболу давлати окимони гузашта бадбахтиои ба сари душманонашон омада, барам хрдани зиддиятои мавуда ва аз байн рафтани низоъ ва мухолифато мебошад. Аз ин о хулоса баровардан мумкин аст, ки Роз назарияи вазъиятиро то дараае онибдор менамояд, яъне вазъияти муайяне ба иболу давлати подшоон таъсир расонида метавонад .

Инчунин, аломати дигари иболу давлат ба аидаи, ин «рафтори нафс ва мувофиат кардани он ба тартибу раёсати муайяне мебошад, ки он бештар бо сифатои баландиммат, саховатманд, далер, фозил ва устувору ав гардидани дарааи камолот алоаманд мебошад».[3, 123] _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Абомид Муаммад азол дар китоби худ «Насиат-ул-мулук»

сиёсатро яке аз исматои илми фалсафа медонад. Таълимоти итимоии азол, ки дар асарояш «Мустазфо», «Итисод», «Музтазар», «Насиатул-мулук» баён ёфта, окими замон ба чунин хулоса омадааст, ки амъият мисли тамоми аон зодаи хиради Ило буда, маому тартиби он аз ониби Худо аблан таъмин шудаанд, бе он ки одамон барои таъмини рзор ва пайдо намудани васоили зиндаг ба ам амкор накунанд, омеа вууд дошта наметавонад. Дин ва сиёсат ба ам пайванд буда, танзимгари асосии зиндагии амъиятанд .

Ба аидаи, подшо сояи айбати Худо дар рйи замин аст. Бузургтарин хислати подшоонро дар одил медид. Адл пояи устувори давлат буда, меъёри он тано амхор нисбати хал аст .

азол усули эътиодро, ки бехи имон аст, тарзе бунёд намудааст, ки аамияти барастаи методолог дорад ва дар дарки аонбинии муттафаккир маоми муим дорад: «Бидон эй малик, ки ту офарида ва туро офаридагорест, офаридагори амаи олам ва ар чи дар олам аст ва яке аст, ки ро амроз нест ва ягона аст, ки ро амто нест ва амеша буд, ки астии ро аввал нест ва амеша бошад, ки будани ро охир нест ва астии вай бар худ аст, ки вайро ба еч сабаб ниёз нест ва еч чиз аз бениёз нест, балки буди вай ба худ аст ва буди ама чизо бар вай аст».[2, 5] Абуал асан ибни Алии Тус машур ба Низомулмулк шахсест, ки дар аёти сиёс, адаб ва мадании халои тоику форс бо эод намудани асараш «Сиёсатнома» мавеи босазое ишол намудааст .

Низомулмулк дар асари машури худ «Сиёсатнома» ба омзиши палуои гуногуни сарвар диат дода, ин ниоди итимоиро амаониба баррас намудааст. Аз умла, тавонистааст ам ба анбаи субъективию шахс ва ам ба анбаи сохторию вазифавии сарвар диати амаониба диад .

Мутафаккир айд менамояд, ки: «Эзиди субонау ва таоло дар ар асрею рзгоре якеро аз миёни хал баргузинад ва ро ба унарои подшоона ва сиратои сутуда ороста гардонад ва масолеи аону оромии бандагонро бад- бозбандад ва дари фасоду ошб бар баста гардонад ва имзову ашамати дар улубу уюни халои бигустаронад, то мардумон дар сояи адлу панои риояти рзгор мегузаронанд ва эмин амебошанд ва баои давлати амехоанд». [4, 13]Аз ин о хулоса баровардан мумкин аст, ки сарварон дар аиат ам шахсиятои дорои хислатои хос буда, мавудияти сарвар дар омеа бари таъмини низому тартиб зарур мебошад .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

амзамон, аз подшоон талаб мекунад, то ба адри ин неъмати ЭзидТаоло расанд ва дар кори худ адлро мояи асос арор дианд, зеро «Мулк бо куфр бипояду бо зулм напояд».[5, 15] Бояд тазаккур дод, ки воеан ам адолат то ба имрз яке аз пояои пойдории дило омеа ва давлат ба шумор меравад. Бинобар ин, Низомулмулк чунин мешуморад, ки подшоон бояд дорои хислатои адолатпешаг, додрас, аё, усни хул, авф, тавозуъ, саховат, сид, сабр, шукр, рамат, ал, хирадманд, ушёр, раиятпарвар, худотарс ва донишманд бошанд. Ба аидаи мутафаккир «дониши сарварон бояд амчун шамъ бошад, ки бисёр ршно диад ва мардумон бад-он ршно ро ёбанд ва аз торик берун оянд».[4, 15] Дар атори мутафаккирони асрои миёна таълимоти Мир Саид Алии амадон низ ои махсусро ишол менамояд. Вай амчун уламои дини ислом бештар ба маому манзалати окимони динию давлат диат дода, байни али нубуввату окимони сиёс ва наши эшон дар алли масъалаои аёти амъиятию сиёс фар мегузорад. Вай тано барои пайамбарон ишоли ду мансаб - нубувват ва салтанатро рои мебинад. Мир Сайид Алии амадон амъиятро бе сарвар тасаввур намекунад ва наши ро дар аёти амъият хеле боло мегузорад. Аз ин хотир вай мехоад, ки шахси подшошаванда дорои сифатои зайл бошад:

- оатбарор буда, чизу молпараст набошад;

- амхор буда, алиму ботамкин бошад;

- халро дифоъ кунад;

- дар андешаи имояи кишвар буда, али фазлро этиром кунад;

- такаббур надошта бошад ва дар сиёсати шо устувору бофаросат бошад.[8] Аз нутаи назари мутафаккири бузурги Шар Абунасри Фороб, яке аз масъалаои муими аёти мадинаро фаъолият ва шахсияти сарвари он ташкил медиад:«Дар мадина шахсе муайян ба масобеи сарвар (раис) аст. Ашхоси дигар аз ри дарааашон ба аробат доранд ва мувофии маому обилияташон аъмолеро аном медианд, ки адафи раис таозо мекунад».[6,96] Тиби аидаи «Робари шар (ба монанди дили инсон) дар нодирияти худ хело мукаммал аст ва шахсияти бузург мебошад. Дар ооз мавеи худро мустакам менамояд, сипас ба он мусоидат мекунад, ки ояои омеа аз ониби аъзои он дар амал татби гарданд. Агар дар ягон узъи он камбуд пайдо шавад, вазифаи ал кардани ин монеа ва ё камбуд аст».[5,98] _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Ба аидаи Фороб «Робари арзанда ин шахсест, ки тано ба шарофати дониш, хирадманд ва тарзи хидмат ба хал соиби дилои одамон шуда, оноро умедвор месозад. бояд ба андозае мардумро ба ва биёрад, ки он барои расидан ба хушбахт ба таври ихтиёр ва аз дилу он робарии ро абул намоянд, чунки ин тобеият ба хирад ва бартарият аст».[6, 122] Маорифпарвар ва донишманди бузурги асри XIX Амади Дониш дар рисолаи машури худ «Наводир-ул-ваоеъ» дар фазилати салтанат менависад, ки вилоят доштан кори бузург ва халифагии атаъоло кардан аст. Дар робита ба ин, адлу инсоф, донишманд, аталаб ва шафатро бар подшоон зарур мешуморад .

Амади Дониш мутафаккирест, ки дар доираи окимони манит нуфузи хоса дошта бошад ам, аз усули давлату давлатдории оно пуштибон намекард .

Вай дар шароите аёт ба сар бурдааст, ки дар аксари мамолики арб инилобои буржуаз алаба карда, дар тарии давлату давлатдор, мактабу маориф тари нав рехта шуда буд. Дар аксари давлатои арб ояо ва арзишои итимо хеле васеъ доман густурда буданд.Чун вай аз олу аволи арбиён хуб бохабар буд, имкон дошт, то тарзи давлатдории Шару арбро муоиса намуда, баъзе ислооторо вобаста ба шароити мушаххаси Бухорои феодал пешниод намояд .

Амади Дониш хуб медонист, ки укумат ва окимиятдор кори мушкил аст. Барои амин таъкид мекард, ки сарвари давлат бояд марди фозилу хирадманд, ботариба, адолатпараст, хушахло бошад. Вай имони комил дошт, ки тано сарвари донишманд, хушахлоу адолатпараст, дурандешу ватанхо метавонад, омеаро дуруст идора созад. Вай таъкид мекард, ки сарвари давлат бояд кафили онуният бошад. Агар кормандони давлат вазифаашонро дуруст адо накунанд, зулмро ба хал раво бинанд, тиби онун ба азо гирифтор карда шаванд .

Вай аввалин шахсест, ки дар афкори сиёсии форсу тоик оид ба давлати дуняв чунин рукноро пешниод намудааст:

Подшои одили оири тавоно, ки агар подшо золиму заифол бувад, амсоягон ба мамлакати тамаъ кунанд ва кишварро поймол намоянд .

Дар дастгои идораи давлат бояд шахсони донишманд, адлгустар амал кунанд, зеро агар амалдорони дастгои укумат золим, оил бошанду подшо адлгустар, дар ин маврид низ шар хароб шуда, мардум тарки он мекунанд, деао вайрон мегарданд, чунки зулми амалдорон ин зулми худи султон аст .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Дар кишвар ба соаи тиб тавауи хоса бояд дод .

Дар шар бояд обои ор, дарёву наро ва чашмасоро вууд дошта бошанд.[8] Вай онибдори подшои маърифатпеша, адолатпарасти мудом дар андешаи рушди кишвар буд .

Мутафаккир таъкид мекунад, ки сифати адолат фаат вате ороста мешавад, ки агар подшоон да шартро иро намуда бошанд. Ба сифати чунин шарто Амади Дониш пешниод менамояд, ки подшо бояд худро дар ои раоёикорафтода тасаввур намояд, то укми норавое содир насозад, агар мусалмонеро оате бошад, ба тоати нофила машул нашавад, дар хрдану пшидан ба монанди хулафои рошиддин бошад, дар укм сухан ба мудоро гяд ва ба дурушт ро надиад, ба хилофи шаръ ризои е кас талаб нанамояд ва дар аком суст накунад, ба такаббур ро надиад ва бо эсону шафат худро мабуби дило гардонад, то сипоу раият аз хушнуд бошанд, аз хатари аморату укумат олатест, ки тавассути он саодати дуняв аз охиратро метавонад касб кунад, дар сбати уламои бодиёнат бошад, зулми золимонро бар раият пешгир намояд ва аз кибру нават эътироз намуда, алим бошад .

амчунин, мутафаккир дар хусуси муомилаи мулук бо сипо ва услуби аскардор низ фикрои арзишманде баён намудааст, ки далели аонбинии васеи дар масъалаи давлату давлатдор ва шартои таъмини пойдории он, инчунин хислатои укмдор мебошад. Ба аидаи, султон бояд, ки “Аладдавомлашкариёнро муроот кунад, ки сипо ориси салтанат аст. Ба сабаби истинои оил ба тарки этиёи оил нагяд. Яъне, бад-ин иллати мавум, ки ро дар атрофии мамлакат душмане маълум нест, идрор ва ротибан лашкариёнро ниго надорад ва мамлакатро аз вууди лашкар бениёз надонад”. Зеро, чунин ам мешавад, ки душмане ногаон сар мебардорад, дар он ват тадорук даст надиад .

Дар муносибати мулку дин менависад, ки “Удаи мулкдор коре азим аст, бедор бояд будан ва ама вате ушёр ва амеша бо Худои таъоло дар муноот, то бар дасту забон ва аламу адами вай он равад, ки салои мулку дин дар он бошад”.[7, 34] амин тари, Амади Дониш низ адлу инсоф, раиятпарвар ва бедории зении подшоро онибдор намуда, маз амин хислаторо гарави пойдории давлат, саодати подшо ва розигии мардум меисобад .

ар як марилаи рушди омеа бевосита ва ё бавосита бо фаъолияти ниоди сарвар, ки механизми мураккаби амкории сарвар ва пайравони ро _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ дар бар мегирад, робитаи зич дорад. Ин ниоди итимо амчунин одир аст, ки онунигардонии сохтори сиёсии мавуда, муколамаи омеа ва окимиятро таъмин намуда, амчун довари итимо баромад намояд. Дар ин самт аидаи мутафаккирони арб низ хело назаррас аст. Дар ин бора Л. Даунтон менависад, ки: «Сарвар ин мавеъ дар омеа аст, ки он аз ри обилияти шахси соибмаом дар самти ташкил ва равона намудани рафтори баъзе ва ё ама аъзои он тавсиф карда мешавад» .

Сиёсатшинос дар симои Макиавели - мутафаккири давраи Эё ба пояи баланд расид. Вай дар асари худ «Шо» («Государь»), муносибати окимону мазлумон ва дар шакли муайян сохтор ва ташкили окимияти сиёс ва мавудоти онуно маълумот додааст .

Агар то замони Макиавели барои ама назариячиён саволи асос масади давлат воситаи ба дастории адолату некавол, озод ё Худо бошад, Макиавели масадро аз окимият, таъмини он, ниго доштан ва пан намудани окимият иборат донистааст. Барои вай окимият аз ахло, дин ва фалсафа удо буда, амчун арзиши мухтор ва новобаста ба манбаъои дигар бояд бошад .

Вай бадахлоиро онибдор нест, вале дар он аида аст, ки онунои ахлоу окимият бо ам бармехранд. Барои арбоби давлат этиёи окимият аз этиёи ахло болотар аст. Бесабаб нагуфтааст, ки «Масад воситаро а мебарорад». Вай таълим медиад, ки дар марилаои бурони итимо озодимконнопазир буда, ба бехатар муобил аст. Яъне, озод на амеша ба манфиати устувории окимияти сиёсист. онун ва уу асоси озодианд. Вай бар он аида аст, ки дар шароити босуботи сиёс режимои хал увваи ол доранд .

Мураккабшавии муносибатои амъият ва тайирпазирии сохтори итимо заруратро бари касбикунонии сарвар пеш меорад, зеро дар шароити нав сарвар бояд амчун муносибат ба окимият маънидод карда шавад. М. Вебер ин равандро омхта, онро амчун «мубаддалшавии сиёсат ба корхона», ки ба он доштани малакаи мубориза барои окимият ва донистани усулое, ки низоми избии муосир ташаккул додааст, маънидод менамояд .

Дар аиат омеаи муосир аз сарвари сиёс на тано соиб гаштан ба окимият, балки доштани донишу маорат ва обилиятеро таозо менамояд, ки тавассути оно худро ба омеа амчун сиёсатмадор, шахсият ва сарвар муарриф менамояд, ки маоми баланди итимоиро ишол намуда, афзалияти таъсиррасон дорад .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Ба аидаи М. Шоу дарки итимо обилияти зуд ва нозукона фамида тавонистани дигарон буда, обилияти тайири рафторро вобаста ба талаботи замон ва вазифаои нав ифода менамояд. Бари баланд бардоштани дарааи касбият, дарки итимо ва рафтори чобукона аамияти калон дорад. амаи ин бори дигар собит месозад, ки сиёсат ба касб мубаддал гашта, талаботи нави касбиро аз сарварон таозо менамояд. Дар робита ба ин Л.Кричевский дуруст айд менамояд, ки «сарварон бояд амчун протсесорои тарибадоре фаъолият намоянд, ки истилооти идрокии махсусро вобаста ба талаботи вазъи фаъолият бевосита тарума намоянд». Яъне, оно аз дигар аъзои гур дида бетар вазъиятро «мехонанд», сари ват аророи зарур абул менамоянд ва аз дигарон дида хубтар онро татби менамоянд. амаи ин ба он далолат мекунад, ки сарварии касб самарабахшии фаъолияти онро якчанд маротиба боло мебарад. [9] Сарвар дар омеаои муосир дорои василаое мебошад, ки дар такмили доимии оно наши муим дорад. Ба сифати яке аз чунин василао элитаи сиёс баромад менамояд, ки бояд амчун воситаи ба омеа расонидани масаду адафои сарвари сиёс бошад .

Ба аидаи Т.Дей «демократия - ин окимияти хал» мебошад, вале масъулият барои пойдории демократия ба удаи ашрофиён (элита), укуматдорон мебошад ва укумат бояд тарзе окимият ронад, ки «окимияти хал» барарору поянда бошад. [10] Ин гуфтаи олим бори дигар собит месозад, ки мавудият ва фаъолияти элитаи сиёс дар омеаи муосир шарти зарурист .

Шарти дигари фаъолияти самарабахши сарвар ин муайян намудани муносибати ба дастгои бюрократ мебошад. Муимияти масъала дар он аст, ки сарвари сиёс манбаи онунигардонии окимияти аз бюрократия новобаста дорад. Оид ба ин масъала назарияи демократияи плебисситарии М .

Веберро, сиёсатшинос В.Моммзен таи намуда менависад, «М.Вебер мутмаин буд, ки сарвари бузурги сиёс на бо рои маслиат пурсидан аз бюрократияи маъмур, балки фаат дар олати бевосита ба омма муроиат намуданаш… метавонад сиёсати дурбинона ва далеронаро амал намояд» .

Хулоса, сарвар амчун падидае, ки таърихи дурударози ташаккулёбиро аз сар гузарондааст, то замони мо моият ва мазмуни асосии худро аз даст надодааст. Яъне, амчун ниод бо мондааст, ки асоси рушду пешрафти омеаи инсон бо фаъолияти самарабахшу масадноки он сахт алоаманд дошта, вобаста ба хусусияти ар як давру замонметавонад ба худ симои _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ махсус касб намуда, дар асоси онуниятои муайян рушди минбаъдаи худро таъмин намояд .

Маз дар амин замина метавон иброз намуд, ки тааввулоти аидао оид ба масъалаи сарвар амали маъмулию муаррар буда, нишони он аст, ки тайирпазир ва дар олати динамикаи доим арор доштани он яке аз шартои пайдоишаш масуб меёбанд .

АДАБИЁТ

1. Маджад Фахри. Философские тенденции в исламском мире//Перев.с перс. Центр публикации университета. Тегеран, 1372.-С.224 .

2. Муаммад азол. Насиат-ул-мулук. Душанбе, 1993 .

3. Мунтахаби осор:Тибби рон. Душанбе: Адаб, 1989 -160 с .

4. Низомулмулк. Сиёсатнома. (Ба чоп тайёркунанда А.Девонаулов) .

Душанбе. 1989, с.13 .

5. Политическая история ислама доктора Хасана Ибрагима//Перев.Абулкасима Паенда.4-е изд., Часть 1.-С.503 .

6. Саид Мухаммад Хотами. Традиция и мысль во власти авторитаризма.-М.,2001.-С.122 .

7. Хидирова М.У. Сарвар дар низоми идоракунии сиёс. Дастуритаълимиюметод. - Душанбе, 2011. - 64 с. С 34 .

8. Мамадов А. Н. Сиёсатшинос. Душанбе, 2010. 288 с .

9. Кричевский Р.Л. Психология лидерства: Учебное пособие. - М.:

Статут, 2007.- 542с

10. Dye T., Leigler L. The Jevons of Democracy. Belmont. 1972/ P.2

ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА В УЧЕНИЯХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

ВОСТОКА И ЗАПАДА

ГАФФОРЗОДА АБДУЖАББОР САТТОР,

соискатель Таджикиского государственного педагогического университета имени Садриддин Айни, 734025, Республика Таджикистан, г Душанбе, проспект Рудаки 121, тел.: (+992)907777740;

e-mail: diplomat-ags@mail.ru Проблема лидерства является одним из важних проблем, в изучении которой последние годы уделяется особое внимание. Основная цель изучеТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

ния исследуемой темы проведение анализа идей восточных и западных мыслителей об институте лидерства в человеческом обществе. В статье сделана попытка представить эволюцию идей восточных и западных мыслителей о проблеме лидерства и ее роли в государственном управлении .

Ключевые слова: лидер, лидерство, политической лидер, руководитель, падишах, управленец, элита, политическая элита .

THE PROBLEM OF LEADERSHIP IN THE THOUGHTS OF THE

EASTERN AND WESTERN PHILOSOPHERS

GAFFORZODA ABDUJABBOR SATTOR,

аpplicant of State pedagogical University named after Sadriddin Ayni, 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe Rudaki Avenue 121, ph.: (+992)907777740; e-mail: diplomat-ags@mail.ru The problem of leadership is one of the most important problems, in the study of which recent years are given special attention. The main goal of the study of the topic being investigated is to analyze the ideas of the eastern and western thinkers about the institution of leadership in human society. The article attempts to evolve the ideas of eastern and western thinkers about the problem of leadership and its role in public administration .

Keywords: Leader, leadership, political leader, leader, padshah, manager, elite, political elite .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 07 (575.3)

МАТБУОТИ ИЗБИИ ТОИК ВА МАРИЛАОИ

ТАШАККУЛИ ОН

МАЪРУФЗОДА СУДМЕР,

аспиранти соли 2-юми кафедраи рзноманигории телевизиони Донишкадаи давлатии фаранг ва санъати Тоикистон ба номи Мирзо Турсунзода .

умурии Тоикистон, н. Рдак, амоати Мирзо Турсунзода, деаи Косибон. тел: 93 897 44 45; e-mail: s-m91-11@mail.ru Муаллиф дар маолаи мазкур масъалаи ташаккул ва инкишофи матбуоти избии тоикро, ки пажиши он то ба имрз аз ониби е муаие ба таври муфассал аном напазируфтааст, ба адри имкон ва тавон даврабанд намудааст. Ин пажиш барои фарохтар баррас намудани масъалаи ташаккули матбуоти избии тоик заминаи мусоид фароам меоварад. Дар маолаи мазкур ташаккули матбуоти избии тоик ба чаор давра тасимбанд шудааст. Давраи нахуст – алабаи инилоби рус ва таъсисёбии умурии Мухтори Шравии Сотсиалистии Тоикистон, давраи дувум – оози баси миллию удуд ва таъсисёбии умурии Тоикистони шрав, давраи севум – оози истилоли нисбии Тоикистон дар таркиби умурии Шрав, давраи чаорум – аз оози истилолият то ба имрзро дар бар мегирад .

Калидвожао: СДТ, ИШС, ХДТ, мушаххасоти идеолог, мабоиси зиёд, бароварда кардан, матбуоти изб амчун яро, муоз, шро, низом .

Масъалаи марилабанд намудани ташаккули таърихии матбуот амчун сарчашмаи соаи журналистикаи вое барои муаиони бахши рзноманигории дилхо давлату миллат яке аз самтои аслии муаррифии соаи журналиситикаи худ унвон мегардад. Агарчи даст задан ба пажиши давраои инкишофи ин ё он соа, бахусус, соаи рзноманигор, ам аз дидгои омеашинос ва ам аз дидгои фалсаф амали сода нест, вале даврабандии матбуоти тоик аз ониби якчанд муаиони ватан сурат гирифтааст. Дар китоби «Таърихи журналистикаи тоик», ки ба алами муаион И. Усмонов ва Д .

Давронов тааллу дорад, марилабанд шудани ташаккули матбуоти тоик ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

далел ба гуфтаои боло мебошад. Ин ду муаи марилаои ташаккули матбуоти тоикро бар асоси таърихи пайдоиш, забон ва удуди чопи нашрияо таъйин кардаанд. Оно назарияи таии журналистикаи тоикро ба равиши системавии таи вобаста дониста, таъкид намудаанд, ки «Асоси методологии таии таърихи журналистикаи тоик ба асли таърих, системавии таи такя карда, дар зимн озодии баён ва назарияи воеият сурат мегирад» [1] Аммо бояд зикр намуд, ки марилабандии матбуоти избии тоик то ба имрз аз ониби е муаие мавриди омзиш арор нагирифтааст .

Бо дарназардошти ин масъала таъкид мекунем, ки барои марилабандии матбуоти избии тоик як атор мушаххасоти идеолог, замон ва инкишофи воеоти сиёсиро бояд амчун меъёр пазируфт .

Бино бар ин, арчанд доир ба таърихи рзноманигории тоик тадиоти удогона аном гирифта бошанд ам, вале то имрз масъалаи даврабандии он, бахусус давраои пайдоиш ва инкишофи матбуоти изб анз алнашуда бо мемонад. Аз ин дидго мо то адри имкон барои муайян кардани давраои ташаккули матбуоти изб бо дар назар гирифтани як атор омило ва махсусиято матбуоти избиро ба даврао гурбанд хоем кард .

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи даврабандии матбуоти изб барои муайян намудани хусусиятои хоси пайдоиш ва ташаккули таърихи журналистикаи тоик хеле муим мебошад .

Масъалаи марилабандии матбуоти избиро агар аз назарияи таи матра кунем, мебинем, ки чанд норшанио вууд дорад. Аз умла то анз вууд надоштани дидгои ягона дар мавриди марилаои ташаккули матбуоти изб ва марилаои рушди он. Бар иловаи ин, мавуд набудани асоси назарияв дар мавриди марилабандии матбуоти изб. Ин чанд нуктаи норшан барои даи баррас кардани марилаои ташаккули матбуоти избии тоик мушкил ба вууд меоварад .

Масъалаи назариявии марилабандии матбуоти изб ин аст, ки мо бояд бар асоси кадом омили воид марилаои ташаккули матбуоти избиро муайян кунем. Аз оно ки журналистика ба филология аробат дорад, дидгои олимони ин соаро роеъ ба марилабандии адабиёт зикр кардан бемаврид нест. Масалан, муаиони рус В.Ф.Минорский, А.Н.Болдырев, З.Г.Османова, А. Азер ва айра оид ба марилабандии адабиёт андешаи мутафовит доранд. Муаиони мазкур дар масъалаи ба даврао удо кардани адабиёт ба ду гур удо шудаанд. Гури аввал аида доранд, ки _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ марилаои ташаккули адабиёт бар асоси замони салтанати окимон даврабанд карда шавад. Гури дигар меёъри даврабандиро ба тааввулоти сиёс ва идеологии замон вобаста медонанд. Бархеи дигар умуман даврабандии адабиётро рад кардаанд. Агар ин гуфтаоро ба марилабандии матбуоти изб татби кардан бошем, пас аидаи гури дувум, яъне онибдорони даврабандии адабиёт аз рйи тааввулоти сиёс ва идеолог амчун меъёри даврабанд барои матбуоти изб метавонад наш бозад, зеро матбуоти изб, ки бештар ба сиёсат иртибот дорад, бояд бар асоси вижагиои сиёс ва идеолог марила банд шавад. Вале агар матбуоти избиро, ки бештар ба сиёсат сари кор дорад, аз рйи илми сиёсатшинос марила банд кунем, боз ам омили идеолог ва сиёс дар ойи аввал меистад. Масалан, дар сиёсатшинос араёни рушди аводисро аз руйи омилои маъмули ивазшавии рабарон, зуури идеологияи нав, тайирёбии сиёсати окимон ва айра даврабанд кардаанд. Аммо ин ама меъёои зикршуда шарт буда, метавонад аз ониби ар муаи дигаргуна пазируфта шавад .

Меёъри дигар ва шояд асос ин аст, ки матбуоти изб бар асоси системаи даврабандии матбуот (чи мустаил ва чи давлат) гурбанд карда шавад. Дар зимн, бояд таъкид кард, ки матбуоти тоикро муаион И .

Усмонов,. Шарифзода, М. Муродов бар асоси таърихи пайдоиш ва тааввули он марилабанд намудаанд. амчунин, дар марилабандии матбуоти тоик муаион И. Усмонов ва Д. Давронов удуди нашри рзномаоро низ амчун меъёри даврабандии матбуот истифода кардаанд .

Таъсири шароити сиёсию итимо метавонад меъёри асосии даврабандии матбуоти изб арор гирад. Омилои сиёс ва итимо дар ин замина таъсиргузоранд .

Бояд гуфт, ки ама гуна идеология ва аонбин бо даври худ алоаманд буда, оно ба лазаои муайяни замон вобаста мебошанд. Ба ифодаи дигар, дар як давраи муайян зери таъсири идеологияи оким васоити ахбори омма шакл мегирад, ки пайдоиш ва инкишофи матбуоти изб аз ин араён удо нест .

Бино бар ин, дар вати муайян кардани давраои инкишофи матбуоти изб, ба назари мо, ченаки асос фарияти давраи инкишофи ояв мебошад, ки зери таъсири низоми идеолог ва аонбин шакл гирифта, рушд мекунад .

Барои муайян кардани хусусиятои дарунии инкишофи ар давра низ тамоюли мундариав, жанр ва итимоию сиёс аамияти ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

аввалиндараа дорад. амчунин давраои матбуоти изб дар заминаи ояи оким дар омеа низ ва муборизаи он бо равандои носолими аёти омеа муайян карда мешавад .

Аввалин рзномаи изб дар шароити нави сиёс – алабаи инилоби Октябр ва ташкилшавии укумати Шрав дар Тоикистон ба вууд омад. Ин матбуот дар заминаи идеологияи табаотии изби коммунист бунёд ёфт, ки амин равиш хусусиятои як давраи томи таърихи инкишофи матбуоти избиро муайян мекунад. адафмандии синф, идеолог ва итимоию сиёс хусусияти асосии матбуоти изб дар ар давраи инкишофи он мебошад .

Ба назари мо, ташаккули матбуоти изб чаор давраро дар бар мегирад. Ба иборати дигар, марилаои ташаккули матбуоти избиро метавонем ба чаор давраи зерин удо кунем: Давраи нахуст – алабаи инилоби рус ва таъсисёбии умурии мухтори Тоикистон (1918 то 1924), давраи дувум – оози баси миллию удуд ва таъсисёбии умурии Тоикистони шрав (1924 то 1929), давраи севум – оози истилоли нисбии Тоикистон дар таркиби умурии Шрав (1930 то 1991), давраи чаорум – аз оози истилолият то ба имрз ( 1992 то 2017) .

Давраои ташаккули матбуоти изб махсусияти хос дошта, амчунин вижагиои идеолог ва сиёс низ омили нашофарин дар рушди матбуоти изб хидмат кардааст, зеро таърихи пайдоиши матбуоти избии тоик, ки сахт ба тааввулоти сиёсии минтаа бастаг дорад, дар араёни рушди таърихиаш ба як атор тайирото дучор омадааст. Барои ин ки мушаххасоти ар давраро муайян кунем, бояд давраои ташаккули матбуоти избиро ба таври алоида шар бидием .

Давраи нахуст (1918-1924), давраи ба вууд омадани матбуоти изб буда, амчунин, маз дар ин давра матбуоти изб шакл гирифтааст. Дар ин давра матбуоти избии тоик асосан дар Самаранд ба вууд омад ва аз оно ки Самаранд дар араёни тасимоти милл-удуд ба айати Узбекистон шомил шуд, матбуоти избии дар Самаранд интишоршуда аз зери назорати изби коммунисти умурии Тоикистони Шрав хори шуд. Ин омил боиси он гашт, ки дар марзои имрза, яъне Бухорои шар аввалин нашрияи изб ба вууд биёяд .

Маврид ба таъкид аст, ки аввалин намунаи матбуоти избии Осиёи Миёнаг «Наша газета» (08.11.1917) мунташир шуд. Баъд аз он рзномаои дигари изб «Иштирокиюн» (21.07.1917), «Коммунист» (1921), «Зарафшон» (02.10.1922), «Шълаи инилоб» (1919) ва айра интишор _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ ёфтанд. Дар зимн, ин нукта обили айд аст, ки ама рзномаои зикргардида ба сифати органи чопии изб коммунисти шрав таъсис шуда буданд .

Баъди алабаи Инилоби Октиябр дар Осиёи Миёна барномаи тасимоти удуди милл шуръ гашт. Баъди мабоиси зиёд дар Осиёи Миёна ду умур – умурии шроии иризистон, умурии шравии збекистон ва як умурии мухтор – умурии мухтори Тоикистон дар айати збекистон дар айати Иттиоди Шрав ба вууд омаданд. Ин тасимоти миллию удуд дар шаклгирии араёни рушди матбуоти изб бетаъсир набуд .

Ба шарофати таъсисёбии умурии мухтори Шроии сотсиалистии тоик рзномаи «Иди тоик» (1925) мунташир шуд. Муаион ин рзномаро нахустин рзномаи избии тоик медонанд, ки дар удуди имрзаи Тоикистон мунташир шудааст .

Дар ин миён то таъсисиёбии умурии шравии Тоикистон дар айати Иттиоди Шрав дар Бухорои Шар матбуоти изб-арб таъсис ёфт, ки адафаш мубориза бо босмачио буд. Дар ин даврон рзномаои «Красный Каратегин», «По босмачу», «Овози Шар» ва айра мунташир мегардид, ки адофаш таблиоти сиёс бурдан ба муобили босмачио буд. Бояд таъкид кард, ки агарчи ин нашрияоро амчун нашрияои арб абул мекунанд, вале аз сабаби он ки Артиши Сурх узъи асосии изби коммунист исоб мешуд ва меъёри абули довталабон ба артиш бидуни избият имконпазир набуд, аз ин р онро мо амчун матбуоти изб-арб абул мекунем .

Дар ин марила матбуоти избии тоик барои таблии изби коммунист ва ин идеология таъсис шуда, барои бароварда сохтани ин адоф муборизаро ооз кард. Ба назари профессор Иброим Усмонов дар ин давра матбуоти изб «на фаат ба партия ва укумат ёр мерасонд, ки халро аз аёти нав ого ва бо рои нав равона созад, балки ба шаклгир ва мустакамшавии сафи партияи ленин, пайдоиш ва ташаккули давлати советии тоик низ ба адри ол кмак мерасонад» [2] амин тари дар ин давра матбуоти изб фаъолияташро бар асоси барномаи изби коммунист ба ро монда, барои бароварда кардани адафои изби коммунист хизмат кард. Албатта, бояд дар назар гирифт, ки матбуоти избии шравии тоик тайи 70 соли фаъолияташ бар асоси идеологияи изби коммунист фаъолият карда, адафаш дастгирии амонибаи сиёсати изби коммунист буд .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Давраи дувум (1924-1929), давраест, ки баси тасимоти миллию удуди дубора ооз шуда, тоикон барои озод шудан аз айати збекистон муборизаро ооз намуданд. Баъди басу мубоисаои зиёд ниоятан тоикон муваффа ба ташкили умурии мустаил дар айати Иттиоди Шрав шуданд. Ин таърихро Иброим Усмонов ва Д. Давронов чунин зикр кардаанд: «17 октябри соли 1929 умурии Шроии Сотсиалистии Тоикистон ташкил ва хали тоик соиби давлати мустаили худ гардид» [3] Рзномаи «Иди тоик», ки аз 8 октябри соли 1928 бо номи «Тоикистони сурх» чоп мешуд, амчун органи КМ К Тоикистон фаъолияташро идома бахшид .

Матбуоти изб дар ин давра дар Бухорои Шар, яъне дар удуди имрзаи Тоикистон ба вууд омад. Маз дар амин давра заминаи таъсисёбии рзномаои избии ноияв ва вилоят дар бархе манотии Тоикистон гузошта шуд. Масалан, дар шари ротеппа (озира Истаравшан) рзномаи «Фикри авон» (1925) амчун «органи комитети вилоятии изби коммунист ва комсомол» ба нашр ооз кард .

Дар ин давра матбуоти изб бар асоси сиёсати пешгирифтаи укумати давр ба муобили босмачигар ва «душманони хал» мубориза мебурд. Мутавои рзнома дар ин соло дар рияи таблии сиёсати шрав ва макум намудани босмачио устувор буд. Бояд таъкид кард, ки ин давра дар ташаккули матбуоти изб марилав буда, маз дар амин давра матбуоти изб ам аз иати базаи модд-техник ва ам аз назари удуди нашр ва тираж хеле рушд кард. Аз ин дидго матбуоти избии ин давраро шаклан комилшуда метавон ном бурд .

Давраи севум (1929-1991), дар ин давра матбуоти избии тоик чанд зинаи тааввулоти идеологиро аз сар гузаронид. амчунин, ин давра оози рушди матбуоти изб-коммунист дар сарзамини имрзаи Тоикистон мебошад .

Дар таърихи соли 1929 миллати тоик мустаилияти нисб дар айати ИШС ба даст овард. Ин мустаилияти нисб имкон дод, ки матбуоти изб дар удуди имрзаи Тоикистон тадриан шакл гирифта, амчун расонаои пештоз ва робарикунанда дар фазои иттилоотии он вата фаъолият намояд. Дар ин марила матбуоти избии тоик чанд зинаи тааввулро аз сар гузаронд. Ин марилаи тааввуллот ам ба фазои сиёс-идеолог ва ам ба фазои буронии аон вобастаг дошт. Нахуст, матбуоти изб бар асоси барномаи колективонии хоагии хал фаъолият намуда, вобаста ба ин барнома матолиб интишор кард. адафаш таблии ин сиёсат буд. Аз _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ ониби дигар, маз дар амин давра матбуоти изб амчун яро барои бадномкунии одамони ба истилои он давра «душмани хал» истифода шуд. Матбуоти изб дар ин давра ба бадномсозии чераои намоёни миллати тоик пардохт ва бо шуръи таъиботи соли 1937 сари бисёре аз мардуми бегуноро хрд. Дар ави таъибот анги аонии дувум шуръ гашт, ки дар ин миён матбуоти изб ба тариботи зиддифашист ооз кард. Рияи матбуоти изб дар ин давра бар ин асл, яъне пропагандаи зиддифашист устувор буда, амчунин барои нашикастани рияи мардум аз комёбиои артиши Шрав ва алабаи он матолиб интишор мекард .

Марилаи дигари рушди матбуоти изб-камунистии тоик ба солои бозсозии горбачёв рост меояд. Дар ин давра мазмун ва мутавои матбуоти изб дигар шуда, то ое гуногунандешии сиёс ба саифаои матбуот ро ёфт. Аммо дар ин о низ матбуоти изб мавеи избиашро ниго дошт, вале бо ворид шудани низоми бисёризб дар фазои сиёсии Тоикистон матбуоти изб-коммунист мавеи мустаилиятро пеш гирифта, аз моликияти изби коммунист хори шуд. Мисоли ин рзномаи «умурият» мебошад, ки довталабона аз органи нашрии изби коммунист даст кашид .

Бояд таъкид кард, ки соли 1989 матбуоти изб аз мавеи узъи асосии будани матбуот хори шуда, наши ягонагиро аз даст дод. Дар ин замон бо абули «онуни матбуот» шакли гуногуни рзномао ба фаъолият ооз карданд. Заминаи рушди матбуоти чи хусус ва чи матбуоти избои гуногун маз дар амин давра ба вууд омад .

амин тари, бо тайири онуни асосии Иттиоди Шрав ва муоз шудани фаъолияти бисёризб дар Тоикистон дар системаи ВАО-и изб низ тайирот ба вууд омад. Яъне, акнун дар ин давра тано нашрияои изби коммунист имкони фаъолият надоштанд, балки фаъолияти амагуна нашрияо ва аз умла нашрияои избои гуногун иозат дода мешуд .

Нахустин нашрияои изб дар давраи пеш аз мустаилшавии Тоикистон «Адолат» буд. Баъд аз истилолият ба истиснои СДТ дигар ама избои Тоикистон соиби рзномаи хеш шуданд. Аммо на амаи рзномаои избии Тоикистон, ба истиснои рзномаи «Минбари хал»

нашрияи изби халии демократии Тоикистон мунтазам нашр мешаванд .

амчунин нуктаи дигарро метавон ин о зикр кард, ки аз 7 изби сиёс фаат изби халии демократии Тоикистон дар бархе шар ва ноияо нашрия дорад .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Мавриди зикр аст, ки ба айр аз «Минбари хал «аъзои ХДТ дар минтааои мамлакат рзномаву афтаномаои худро доранд, аз умла:

афтаномаи «идоят»-и Кумитаи ироияи изби халии демократии Тоикистон дар шари Турсунзода, афтаномаи «Мароми пойтахт»-и Кумитаи ироияи шари душанбегии изби халии демократии Тоикистон, афтаномаи «Сухани хал»-и изби халии демократии Тоикистон дар вилояти Суд, афтаномаи «Садоат»-и Кумитаи ироияи шарии ХДТ дар шари Бстон, рзномаи «Афкори хал»-и Кумитаи ироияи шарии ХДТ дар шари Истаравшан, рзномаи «Шафа»-и Кумитаи ироияи ХДТ дар шари Хуанд .

Ин давраро метавон ави рушди матбуоти изб дар Тоикистон аламдод кард, зеро маз дар амин давра наши меварии матбуоти избии коммунист дар ошия арор гирифта, фаъолияти баробарвазни ама нашрияо иоза дода шуд. Агарчи дар рои чоп матбуоти изб ба монеао дучор шуданд, вале то имрз бархе аз нашрияо мунтазам нашр мешаванд .

Бояд гуфт, ки дар ташаккули мароили матбуоти изб дорои хусусиятои идеолог ва итимо дошта, ин омило барои рушди матбуоти изб тадирсоз воеъ шудаанд. Ин наш дар ташаккули матбуоти изб махсус аст. Зеро матбуоти изб-шро аз нахустин рзи таъсисиёб бар доираи адафои идеолог ташкил шуда, инчунин барои бароварда сохатани ин адафо хизмат карданд .

Дар ин миён, марилаи ахири ташаккули матбуоти избии тоик дорои вижагиои хос мебошад, чун дар ин марила фаъолияти азоби гуногун иозат дода шуд, матбуоти избии гуногунмутаво ба санаи чоп омад. Ин навъи матбуоти бар асоси андеша ва идеологияи мутавофит чопшуда, макони холии идеологие, ки тли 70-сол укмрон буд, пур кард .

Вале дар ин марилаи ташаккул матбуоти изб дучори як атор олатои халалрасон гардид. Чунин олато сабабгори мунтазам нашр нагардидани исми беши нашрияои изб гардид. Ба уз аз нашрияи изби халии демократии Тоикистон «Минбари хал», ки аз соли 1996 инчониб мунтазам нашр мегардад .

Хулоса, марилаои ташаккули матбуоти изб бар асоси давраои номбурда шакл гирифта, имрз дар низоми матбуоти муосири тоик наши муимро касб менмояд .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ АДАБИЁТ

1) Усмонов И., Д. Давронов. Таърихи журналистикаи тоик. Душанбес.278-Са. 5

2) Усмонов И. Журналистика. -. 3. - Душанбе, 2008. Са 27

3) Усмонов И., Д. Давронов. Таърихи журналистикаи тоик. Душанбес.119-Са .

4) Муродов М. Асосои фаъолияти эодии журналист. - Душанбе:

Эод, 2007 .

ТАДЖИКСКАЯ ПАРТИЙНАЯ ПЕЧАТЬ И ЭТАПЫ ЕЁ

ФОРМИРОВАНИЯ

МАЪРУФЗОДА СУГДМЕХР,

аспирант 2 года, кафедра телевизионной журналистики Государственного института культуры и исскуства имени Мирзо Турсунзода, Республика Таджикистан, р-н Рудаки, джамоат Мирзо Турсунзода, поселок Косибон, тел.: 93 897 44 45; e-mail: s-m91-11@mail.ru В данной статье автор рассматривает вопросы формирования и развития партийной печати в Республике Таджикистан, что до сегодняшнего дня не было подробно изучено ни одним исследователем. Данное исследование создает благоприятную базу для широкого рассматрения вопроса формирования таджикской партийной печати. В данной статье формирование таджикской партийной печти делится на четыре периода .

Первый период – это победа русской революции и создание Автономной Таджикской Советской Социалистической Республики; воторой период – начало национальных и граничных споров, а также создание Таджикской Советской Социалистической Республики; третий период – начало относительной независимости Таджикистана в составе Советского Государства; четертый период – начиная с объявления независимости до сегодняшнего дня .

Ключевые слова: СДПТ, СССР, НДПТ, особенности идеологии, споры, партийная печать как оружие, система .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

TAJIK PARTY PRESS AND THE STAGES OF ITS FORMATION

MARUFZODA SUGHDMEHR,

2-year post-graduate student, Department of television journalism, State Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzade, Republic of Tajikistan, district Rudaki, Mirzo Tursunzade Jamoat, village Kosibon, ph.: 93 897 44 45; e-mail: s-m91-11@mail.ru In this article the author considers the issues of formation and development of party press in the Republic of Tajikistan, which has not been studied in detail by any researcher until today. This study creates a favorable basis for a broad consideration of the formation of the Tajik party press. In this article, the formation of the Tajik party typing much is divided into four periods. The first period is the victory of the Russian revolution and the creation of an Autonomous Tajik Soviet Socialist Republic; the second period is the beginning of national and border disputes, as well as the creation of the Tajik Soviet Socialist Republic; the third period is the beginning of the relative independence of Tajikistan as part of the Soviet State; the fourth period is from the Declaration of independence to the present day .

Keywords: SDPT, USSR, NDPT, features of ideology, disputes, party press as a weapon, system .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 32+327 (575.3)

ОТРАЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВОПОЛОЖНИКА МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ,

ЛИДЕРА НАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ЭМОМАЛИ РАХМОНА В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

–  –  –

В статье анализируется плодотворная деятельность Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в области формированиия новой таджикской дипломатии. Автор подчеркивает, что после XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, начинается новый этап в истории таджикской дипломатии, который наполнен богатой конкретикой, выражаемая успешными визитами Главы государства Эмомали Рахмона в ряд стран мира. Эмомали Рахмон, как основоположник и руководитель внешней политики Республики Таджикистан, наряду с налаживанием стратегических отношений с Российской Федерацией и странами Содружества Независимых Государств, уделил и уделяет серьёзное внимание развитию и расширению связей с другими государствами мира .

Исследование деятельности Эмомали Рахмона в процессе формирования новой таджикской государственности является актуальным для определения дальнейших ориентиров и совершенствования системы международных отношений Таджикистана .

Ключевые слова: Верховный Совет, сессия, терроризм, экстремизм, знамя, демократия, архитектор, дипломатия, референдум, политика «открытых дверей», политический лидер, Лидер нации .

После установления конституционной власти в стране перед новым руководством страны встал вопрос прекращения братоубийственной войны и достижения мира на древней таджикской земле. Для реализации этих задач была мобилизована вся внешняя политика и дипломатия независимого ТаТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

джикистана. Новая внешняя политика и дипломатия должны были обеспечить безопасность суверенного Таджикистана, упрочить его независимость и сохранить территориальную целостность страны .

Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 28 декабря 1993 года на XVIII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан изложил фундаментальные и концептуальные положения внешней политики Республики Таджикистан .

Новая таджикская дипломатия характеризуется определенным обозначением задач и выработкой механизмов достижения поставленных целей .

Основные моменты внешней политики Республики Таджикистан, которые являются составной частью общей политики таджикского народа, закреплены в Конституции, принятой впервые по инициативе Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона после установления в Таджикистане конституционной власти путем всенародного референдума .

Надо отметить, что становление и утверждение новой таджикской дипломатии сопровождались большими трудностями .

Трудность и сложность становления новой дипломатии Таджикистана состояла в том, что дипломатия независимого Таджикистана строилась с нуля .

В стране не существовало полноценных традиций дипломатической деятельности. Поэтому внешняя политика правительства Таджикистан реально начала формироваться в 2001 году .

24 сентября 2002 г. Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон утвердил Концепцию внешней политики страны, а парламент республики принял Закон о дипломатической службе. С этого года Концепция внешней политики Республики Таджикистан стала важным политическим документом, отражающим основные направления международной деятельности страны. 15 ноября 2002 г. Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон впервые заявил, что избрал многовекторную политику «открытых дверей». Жизнь показала, что эта политика действительно соответствовала и соответствует национальным интересам страны, обеспечивает их защиту на международной арене .

В последующие годы в связи с продолжением процессов политической и экономической трансформации в мире, изменением региональной ситуации возникла необходимость обновления действующей Концепции внешней политики. Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в одном из своих выступлений перед дипломатическими сотрудниками страны 15 марта 2013 г. указал на необходимость разработки новой Концепции внешТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ ней политики страны и дал соответствующие поручения Правительству Республики Таджикистан и Министерству иностранных дел республики. Соответствующие Министерства под непосредственным руководством Лидера нации Эмомали Рахмона разработали новую Концепцию внешней политики страны. Новая Концепция внешней политики Республики Таджикистан была утверждена Указом Президента страны 27 января 2015 года. Инициатором и автором Новой Концепции внешней политики Республики Таджикистан является Лидер нации Эмомали Рахмон .

В новой Концепции внешней политики перечислены национальные интересы Республики Таджикистан в сфере внешнеполитической деятельности .

Новая концепция внешней политики Республики Таджикистан является политическим документом, определяющим и регулирующим основные принципы, цели, задачи и приоритетные направления внешней политики Республики Таджикистан с учетом долгосрочных национальных интересов страны .

Необходимость разработки и принятия новой Концепции внешней политики Республики Таджикистан было вызвана конкретизацией целей, задач и направлений внешней политики Республики Таджикистан в изменяющихся условиях политической, социальной и экономическо-культурной жизни государства и формирования нового геополитического облика мира и региона во втором десятилетии XXI века. Новая Концепция предусматривает разработку и реализацию внешней политики, содействующей соответствию развития страны с расширяющимися интеграционными процессами, регионализацией и глобализацией, предоставляющей новые приемлемые возможности для предотвращения и нейтрализации потенциальных угроз и вызовов, обеспечивающей необходимые основы для последовательной реализации национальных интересов на основе объективности и сбалансированности .

Правовую основу Концепции составляют Конституция Республики Таджикистан, законы и нормативные акты, регулирующие деятельность государственных органов страны в сфере внешней политики, международноправовые акты, признанные Республикой Таджикистан .

В новой Концепции внешней политики Республики Таджикистан подчеркивается, что Республика Таджикистан, подтверждая свою приверженность признанным международно-правовым актам, осуществляет свою внешнюю политику на основе следующих принципов .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

- признание равенства, уважение суверенитета и территориальной целостности государств, неприкосновенность границ, неприменение силы и угрозы силой в международных отношениях, приверженность мирному урегулированию споров и конфликтов, невмешательство во внутренние дела друг друга;

- уважение прав и фундаментальных свобод человека;

-выполнение обязательств, вытекающих из международного права;

- соблюдение принципа верховенства международного права в международных отношениях;

- деидеологизация межгосударственных отношений, установление и развитие равноправных и взаимовыгодных связей со всеми странами мирового сообщества;

- неприятие в международной практике любых форм попрания прав .

Концепция отражает национальные интересы Республики Таджикистан в сфере внешней политики, которые на нынешнем этапе и в обозримой перспективе состоят из:

- Зашиты и укрепления государственного суверенитета Таджикистана и обеспечения его национальной безопасности; формирования пояса безопасности и добрососедства на границах страны;

- развития отношений доверия, дружбы и сотрудничества со всеми странами мира на основе взаимного учета интересов;

- формирования благоприятных условий для экономического, социального и культурного развития, постепенного роста благосостояния народа, обеспечения экономической безопасности страны;

- обеспечения энергетической независимости Таджикистана, достижения продовольственной безопасности и выхода страны из коммуникационного тупика;

- обеспечения и зашиты прав и свобод, достоинства и интересов граждан Таджикистан внутри и за пределами страны;

- укрепления положительного имиджа Таджикистана в мире как демократического, светского и правового государства;

- содействия созидательной и законной деятельности обществ таджиков и соотечественников в других странах. [1, с.94-97] Таким образом, несмотря на определенные трудности, начиная с исторической XVI сессии парламента страны, руководство Таджикистана во главе с Эмомали Рахмоном взяло курс на мирное решение внутренних проблем .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Время подтвердило правильность этого курса, ибо это спасло таджикскую нацию от разобщения, а таджикское государство от исчезновения .

Лидер нации Эмомали Рахмон в годы своего правления добился огромных успехов в построении достойной системы управления государством, отвечающей защите интересов и реализации национальных чаяний таджикского народа. Эмомали Рахмон признан главами малых и больших стран, международными институтами во всем цивилизованном мире как дальновидный политический лидер. За эти годы Эмомали Рахмону необходимо было найти верный ориентир развития страны, определить приоритеты в международной деятельности, уточнить, заложить и укрепить основы многосторонних и двусторонних отношений со всеми странами мира .

Современное состояние развитие Таджикистана показывает верность пути, избранного 26 лет тому назад Эмомали Рахмоном. Исследование деятельности Эмомали Рахмона как основателя и руководителя внешней политики Республики Таджикистана, его достижений в процессе создания новой таджикской дипломатии является актуальным для определения дальнейших ориентиров и совершенствования системы международных отношений Таджикистана. Лидер нации Эмомали Рахмон выдвинул более семи международных инициатив относительно разумного использования водных и гидрологических ресурсов на благо населения региона и всего мира .

Таким образом, актуальность настоящего исследования заключается, не только в том, что до настоящего времени отсутствуют научные труды, обобщающие огромную роль Эмомали Рахмона в создании новой таджикской дипломатии, но и в том, что данное исследование будет способствовать дальнейшему улучшению дипломатических отношений Таджикистана с зарубежными странами на современном глобализационном этапе .

Различные аспекты межгосударственных отношений Республики Таджикистана стали объектом определённого внимания отечественных и зарубежных учёных. Большую ценность для изучения и написания данной научной статьи имеют труды, статьи и выступления Лидера нации, Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона, в которых определяются основные направления дипломатической службы Республики Таджикистан [2, 480 с]. В них отражается позиция Республики Таджикистана по многим актуальным международным проблемам на современном этапе развития .

Книга «Пешвои миллат – Лидер нации» охватывает размышления политических и общественных личностей, деятелей культуры и религии, а также научные и аналитические статьи видных таджикских исследователей относиТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

тельно теоретических и практических аспектов темы Лидера нации. В этом сборнике собраны лучшие сочинения представителей различных слоев общества. Авторы этих статей глубоко раскрывают место и исторический подвиг Основателя мира и национального единства-Лидера нации Эмомали Рахмона.[3, 256 с] .

Ценный вклад в исследовании различных малоизученных аспектов современного внешнеполитического процесса Республики Таджикистана, отдельных векторов межгосударственных, двусторонних и многосторонних отношений сотрудничества Республики Таджикистан внесли учёные и исследователи Т. Назаров, [4, с.541-542], Х. Зарифи, А. Сатторзода, [5, с.501-503], Р .

Алимов [6, 471с.] З. Сайидзода [7, 560 с.]. Большую ценность для написания данной научной статьи имела глава VII шестого тома фундаментального издания «История таджикского народа» на русском языке, автор которой (известный историк В.В. Дубовицкий) впервые публикует материалы относительно малоизвестных и недостаточно изученных событий истории внешней политики суверенного Таджикистана в период 1991-2010 гг. Он анализирует и обобщает итоги развития взаимоотношений Республики Таджикистан в двустороннем и многостороннем форматах в указанный период, главным образом оперируя данными ежегодных официальных отчётов о деятельности министерства иностранных дел республики и содержащимися в них выводами и оценками [8, С.615-616]. Проблема межгосударственных отношений Таджикистана раскрывается в брошюре К. Юлдашева, двухтомнике «Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня» и в исследованиях Шарифзода А., Косими З .

[9, 517 с.]. То же самое можно сказать о некоторых других изданиях официальных документов и материалов о межгосударственных отношениях Таджикистана с государствами – соседями по региону .

Следует особо выделить ряд изданий по вопросам многосторонних межгосударственных отношений Таджикистана в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, ЦАС .

В монографии С.В. Махониной исследованы вопросы военного сотрудничество Таджикистана с Российской Федерацией, благодаря которому было предотвращено развитие внутри таджикского гражданского конфликта вглубь .

В монографии Салимова Н. и Шарифзода А. [10, 372 с.] раскрывается роль и место Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в создании национальной государственности, укреплении государТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ ственной независимости и формировании гражданского общества за годы независимости .

Огромный вклад в исследование различных малоизученных аспектов современных политических процессов в Таджикистане и в регионе, истории таджикской дипломатии, современного внешнеполитического процесса страны, отдельных векторов межгосударственных, двусторонних и многосторонних отношении сотрудничества Республики Таджикистана в различных сферах внесли ученые, общественные и государственные деятели Шукуров З., Аслов С., Рахмон О.Э., Холикназар Х., Самеъ Х., Сафаров С., Хидирзода М., Рахнамо А., Шарипов С.И.,Рахматуллоев Э., Фаттоев С., Достиев А., Усмонов И., Саид Абдулло Нури., Мирзоев Н.М., Ятимов С.С., Шарифи С. [11, 108 с.] и другие авторы научных работ, монографий, диссертаций и научных статей .

Новые положения и выводы названных авторов и учёных конкретны, объективны и вполне могут быть применимы на практике .

Международным связям Таджикистана посвящены отдельные диссертационные работы, однако ни одна из указанных работ не раскрывает исследуемую нами проблему .

На наш взгляд, исследуемая проблема до настоящего времени не получила всесторонного и глубокого анализа в таджикской и зарубежной историографии. Существующих источников и литературы по исследуемой теме можно разделить на четыре группы .

К первой группе относятся труды, статьи и выступления Лидера нации, Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона, в которых определяются основные направления дипломатической службы Республики Таджикистан .

Ко второй группе относятся труды бывших и нынешних руководителей и сотрудников МИД Республики Таджикистан, где анализируются важные аспекты проблем международных отношений и дипломатической службы страны .

К третьей группе относятся труды ученых обществоведов, историков, политологов в которых в той или иной степени рассматриваются вопросы, связанные с международными отношениями Республики Таджикистан на современном глобализационном этапе развития .

К четвёртой группе относятся труды, посвященные сотрудничеству Таджикистана с международными организациями, в которых собраны как документальные материалы, так и официальные выступления руководителей государства и соответствующих ведомств. В частности, в монографиях З .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Сайидзода [12, 649с.] освещаются этапы международной деятельности независимой Республики Таджикистан, в ходе которых по мнению автора, государство, прошло путь от актуальных для международной обстановки дипломатических акций до уровня реализации полномасштабной концепции взаимодействия с внешним миром .

Таким образом, внимательное изучение и обобщение имеющихся архивных материалов, источников и литературы по исследуемой теме свидетельствует о том, что до настоящего времени в отечественной и зарубежной историографии отсутствует специальное исследование, посвященное анализу и обобщению весомого вклада Лидера нации, Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона в создании основ современной таджикской дипломатии .

Исходя из вышесказанного, мы поставили перед собой цель исследовать и научно проанализировать, а также обобщить весомый вклад Лидера нации, Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона в создании основ современной внешней политики и дипломатии суверенного Таджикистана .

ЛИТЕРАТУРА

Саидов З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991гг.): Душанбе: Контраст, 2017. С.94-97 Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Выступления и доклады / Э. Рахмонов. В 10 т.-Душанбе: Ирфон, 2006Т.1.- 480 с .

Пешвои миллат-Лидер нации (на таджикском, русском и английском 3 .

языках).-Душанбе, 2016.-256 с .

Назаров Т. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество. Монография / Т. Назаров.-Душанбе. 2001.-С.541 .

Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоик. Монография / А. Сатторзода.-Душанбе: Ирфон. 2006.-С.501 .

Алимов Р., Лебедев М., Касымов Э. Таджикистан-ООН: История взаимоотношений. Монография / Р. Алимов, М. Лебедов, Э. Касымов.-М., 1995.-С. 471 .

Саидов З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. Монография / З.Ш. Саидов.-Душанбе: Авасто, 2006.-560 с .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ

8. Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991гг.) Учебное пособия // История таджикского народа: В 6т.Душанбе, 1998-2011.-Т. 6.-С. 615-616 .

9. Шарифзода А., Косими З. Эмомали Рахмон и мировое сообщество .

Монография / А. Шарифзода, З. Косими.-Душанбе, 2011.-С. 517 .

10. Салимов Н., Шарифзода А. Признанный миром таджик. Монография / Н. Салимов, А. Шарифзода.-Душанбе, «Ирфон», 2011.-372 с .

11. Шарифи С. Таджикская дипломатия периода независимости. Монография / С. Шарифи.-Душанбе, 2011.-С.108 .

12. Сайидзода З. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики. Монография / З. Сайидзода.-Душанбе, 2014.-649.С

ИНЪИКОСИ ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ

АСОСГУЗОРИ СУЛУ ВАДАТИ МИЛЛ, ПЕШВОИ МИЛЛАТ,

ПРЕЗИДЕНТИ УМУРИИ ТОИКИСТОН ЭМОМАЛ РАМОН

ДАР ОСОРИ МУАИОНИ ВАТАН

–  –  –

Дар маола кшиш шудааст, ки фаъолияти пурсамари Асосгузори сулу вадати милл, Пешвои миллат, Президенти умурии Тоикистон Эмомал Рамон дар эод намудани дипломатияи навини тоик мавриди таиоти аматарафаи илм арор гирад .

Муаллиф таъкид менамояд, ки баъди Илосияи XVI Шрои Олии умурии Тоикистон, дар таърихи дипломатияи навини тоик давраи нав ооз меёбад. Эмомал Рамон амчун асосгузор ва робари сиёсати хориии умурии Тоикистон дар баробари ба ро мондани муносибатои стратег бо Федератсияи Россия ва робитаои пурсамар бо Иттиоди Давлатои Мустаил, ба инкишоф додан ва васеъ намудани алоаои гуногунабаи муфид бо дигар кишварои аон диати хоса медод ва медиад .

Таии фаъолияти пурсамари Эмомал Рамон дар раванди барпо намудани давлатдории навини тоик хеле муим буда, барои ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

муайян намудани пешомадои минбаъдаи давлатдор ва такмил додани низоми муносибатои байналмилалии Тоикистон дорои аамияти бузурги таърих мебошад .

Калидвожао, Шрои Ол, илосия, терроризм, экстремизм, парчам, демократия, меъмор, дипломатия, раъйпурс, сиёсати «дарои кушод», Пешвои сиёс, Пешвои миллат .

REFLECT THE INTERNATIONAL ACTIVITY OF THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN EMOMALI

RAHMON IN THE WORKS OF TAJIK RESEARCHERS

–  –  –

Analyzed the fruitful activity of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the establishment of the new Tajik diplomacy. The author emphasizes that after the XVI session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan begins a new stage in the history of the Tajik diplomacy, which is rich in specifics, which is expressed successful visits of the head of state Emomali Rahmon in a number of countries. Emomali Rahmon, as the founder and head of the foreign policy of the Republic of Tajikistan, along with the establishment of strategic relations with the Russian Federation and the priority of relations with the countries of the Commonwealth of Independent States has paid a serious attention to the development and expansion of relations with other countries .

The research activities of Emomali Rahmon in the establishment of the new Tajik statehood is relevant to determine future directions and improve the system of international relations of Tajikistan. The result of the study, the author come to the right conclusion that the leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon is indeed the founder and Director of the new Tajik diplomacy and foreign policy of sovereign Tajikistan .

Keywords: The Supreme Council Session, terrorism, extremism, banner, democracy, architect, diplomacy, referendum, open door policy, the political leader, the leader of the nation .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ УДК: 32(575.3)

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

ЮСУФДЖАНОВ ФАРИДУН МУХАММАДИЕВИЧ,

старший научный сотрудник отдела политических проблем международных отношений Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова АН РТ, 734000, Таджикистан, г. Душанбе, пр-т Рудаки, 33. тел.: +992 37 2271134 .

Статья посвящена основным факторам современных политических процессов в Таджикистане. Освещаются особенности трансформации сознания таджикского народа. Особое внимание уделяется советскому периоду, когда республика обрела государственность в современном понятии, осуществилась модернизация, четко определились государственные границы Таджикистана, созданы структурированные политическая и хозяйственно-государственная системы управления, достигнут значительный экономический рост, совершен культурно-образовательный прорыв .

Ключевые слова: политический процесс, трансформация, национальное сознание, Таджикистан, Центральная Азия, трансформация сознания .

Основополагающие функции политических процессов, в Таджикистане на современном этапе ее развития, были заложены, как в дореволюционном и советском периодах, так и после приобретения независимости .

После образования Таджикской АССР в составе Советского Союза, таджикский народ получил государственность. До этого таджики, как этнос, входили в состав разных империй и государств, где главным образом являлись носителем высокой культуры и имели влияние они на образ жизни, культуру и язык народов тех государств, в состав которых входили. По мнению С. И. Шарипова, все эти «негативные аспекты внесли существенную коррекцию в поведении и образ мышления народа. Трансформация сознания шла так, что у таджиков почти полностью атрофировалось ощущение единства нации, понимание важности проживания в едином политическом, социальном и экономическом пространстве» [1,17-18]. Этому способствовало отсутствие единой системы коммуникаций, языковой среды и ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

культурного пространства. Существуя разобщенно, таджикский народ был далек от консолидации и сплочённости. «Под воздействием чужой среды таджики стали отчуждаться друг от друга». [1,18]. Географически Таджикистан стал разделенным на регионы, где проживают соответствующие группы таджиков, каждая из которых имеет свои этнокультурные особенности .

После того как образовалась Таджикская ССР возникли существенные проблемы. К превеликому сожалению, в результате «топорного разделения» республик и раздачи территорий среднеазиатским народам, таджикский народ лишился почти всех своих исторических культурноцивилизационных центров. Таджикистану достались наиболее отсталые в своем развитии, на тот момент, регионы. Как отмечает Г. Сайдуллаева, …«во время гражданской войны 1918-1920 гг. территория Таджикистана была также разбита на части, на контролируемые различными противоборствующими политическими силами, в результате чего происходит деление таджиков по территориальному признаку на группы, соответствующие регионам» [2,78] .

Кроме вышеуказанной проблемы, необходимо отметить, что во всем бывшем СССР проводилась официально не провозгшённая политика русификации, тем самым шел процесс вытеснения национальных языков, развивалась экспансионистская миграция в союзных республиках, в ряде из которых коренное население оказывалось на своей территории национальным меньшинством. В результате, например, из 140 млн. человек нерусского населения СССР своим родным языком считало русский язык 18,7 млн .

человек – 13,3% [3,8]. Однако, последовавшее формирование национальной элиты в союзных республиках обострило конкуренцию с русскоязычным элементом, ставшим составлять значительную часть городского населения и занимать ведущие позиции в ряде отраслей экономики и в сфере управления. «Конкуренция такого рода вследствие приобретения суверенитета постсоветскими государствами способствовала национализму, в результате чего стал наблюдаться отток русскоязычного населения. Этот социокультурный процесс имел глубокие и принципиальные политические последствия, заложив основу будущих этнократических государств» [4,12]. В Таджикистане указанные процессы на своем завершающем этапе развития происходили в условиях гражданской войны .

«Первый опыт модернизации в стране был осуществлён именно в советском периоде. В составе СССР были впервые четко определены госуТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ дарственные границы республики (в весьма усеченном виде, конечно), созданы структурированные политическая и хозяйственно-государственная системы управления, достигнут значительный экономический рост, совершен культурно-образовательный прорыв. Особое значение имело относительно длительный период безопасности, мира и внутренней стабильности в стране» [4,12] .

За короткий исторический период, после распада Советского Союза и приобретения суверенитета, молодому таджикскому государству вновь пришлось испытать столь серьезные процессы трансформации, модернизации. Тем временем, формирование форм государственного строя советскую эпоху, государственности в составе СССР образовали некоторую существенную базу, чтоб более плавно перейти к новым моделям государственности. Чтоб обеспечить государство высоким уровнем жизни, в тяжелых условиях трансформации из одного строя в другой, огромное значение имели сложившиеся связи с Российской Федерацией .

Необходимо отметить с обретением независимости, Таджикистан испытал мощное давление извне в плане выбора своего пути развития, с чем народ Таджикистана не смог смириться. Не принял также Таджикистан религиозный строй, что послужило надежным условием мира и стабильности в стране. Вопросы, касающиеся конституционного строя государства, носят очень серьезный характер, которые предопределены единогласно народом и руководством страны. Следовательно, Таджикистан будет следовать и придерживаться того государственного строя, который закреплен основным государственным Законом – Конституцией Таджикистана. Тем не менее, нужно подчеркнуть, что, при всей секулярности, необходимо учитывать тот факт, что подавляющая часть населения в Таджикистане, как и в других центрально-азиатских государствах, является мусульманами, и Ислам имеет немалую значимость для народов этих стран .

После распада Советского Союза, Республика Таджикистан встала на путь перехода и трансформации своей идеологической, экономической социальной и политической системы, которая в прошлом реализовалась в общем «котле» целостности Союза ССР в эпоху его господства в всем мире [5,57-58]. Свою роль играли и многонациональность населения данных стран, а также их историческая и социально-экономическая «встроенность»

в российскую модель Евразию [4,16]. Обретение независимости в респубТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

лике, также, как и в других странах Центральной Азии, несет в себе свои характерные особенности .

В контексте изучения социокультурных факторов и процессов необходимо обратить внимание на то, что страны центрально-азиатского региона осуществили переход к социализму, как известно, без опыта капиталистического строя. В результате этого, в Таджикистане сохранилось много, не преодоленных ранее, пережитков феодального общества, проявляются патерналистические традиции и обычаи, основанные на кровнородственных связях, протекционизм, на базе личных отношений, клановость. Как отмечает М. Рахимов «у каждого народа или страны, избравшего путь построения демократического общества, демократия имеет специфические черты и особенности». По мнению данного исследователя, на демократические процессы существенное влияние оказывают обычаи, привычки и традиции народа. В то же время, по мнению М. Рахимова, «наиболее консервативный и неконтролируемый пласт или уровень составляют психологические установки или менталитет социальной общности, некоторые из которых трудно поддаются изменениям, в отличие от внешних ритуальных форм и обрядов. Своеобразным эпицентром менталитета и духовных традиций является народный дух, который играет важную роль в истории народа. Ментальные особенности традиций оказывают влияние на демократию и политические процессы» [7,112-114] .

Что касается традиционного общества, то следует отметить, что подразумевается патриархальное общество с сельским бытом. По мнению З. Мадамиджановой, под понятием традиционного общества следует понимать общество, которое регламентирует традициями свою деятельность таким образом, чтобы сохраниться на долгое время [8,30-31]. Традиционное общество, что следует из опыта, сохраняется при всех общественнополитических строях. Традиционное общество – это катализатор ценностей модернизма, так как при современных трансформационных процессах происходит процесс изменения системных качеств социально-политической деятельности и функциональных задач политических институтов. Модернизировавшись, традиционное общество воспринимает от Запада отдельные элементы институтов, технологии и другое .

Важнейшей составляющей развития народов Центральной Азии является Ислам. «Своеобразие мусульманской социокультурной традиции представляется многим исследователям непреодолимым препятствием к адаптации исламского мира к ценностям демократии» [9,34]. Выраженное _____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ чувство религиозности основной массы населения оказывает негативное влияние на демократические процессы, потенциально способствовать росту экстремизма и развитию событий в определенном ключе, общественной нетерпимости и фанатичности .

Однако, религиозные ценности и традиции относительно умело используются и властями. Государство уделяет большое внимание религиозному образованию населения. Правительственные органы контролируют религиозное обучение, проводят экзамены имамов и преподавателей религиозных школ, принимают решения о регистрации мечетей, в стране действует высшее религиозное учебное заведение, на законном основании распространяется религиозная литература. Кроме того, основные религиозные мусульманские праздники провозглашены как общегосударственные, периодически празднуются также юбилейные даты, связанные с крупными религиозными деятелями. «Стремление государства проявить приверженность исламу было продемонстрировано также в ходе празднования юбилейной даты со дня рождения Абу Ханифы, основателя ханафитской религиозно-правовой школы. Государство фактически провозгласилоданное направление ислама в качестве официального религиозного направления Таджикистана. Формально не меняя светского характера государства, власть пытается осуществлять не свойственные светскому государству религиозно-организационные и законодательные функции» [10,17] .

На основе внедрения в общественное сознание идеологии национального единства, государство активно использует принципы и механизмы демократии, подразумевающие формирование основопалагающих общественных институтов .

Тем временем, закрепление в Конституции Республики Таджикистана намерения построить светское государство, стремящееся не потерять совокупного социально-политических ресурсов и максимально полномасштабно реализовать ценности мусульманского наследия – это яркая демонстрация стремления демократизировать страну. Однако, нужно отметить, что данное намерение весьма непростов своей реализации. В этом плане серьзной проблемой становится восприятие и адаптация демократических ценностей к условиям традиционной ментальности общества .

В основном, демократические реформы являются, в наибольшей степени, важной частью смешанных и многогранних трансформационных процессов. Помимо того, демократизация и рыночные реформы, две наиболее затрагиваемые составляющие трансформации, не только взаимно друг ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

друга провоцируют, но и имеют взаимоотношения с другими трансформационными тенденциями. Тем временем, мировой опыт демократизации не дает повода для аффирмации о разовой трансформации от традиционных систем к демократии, однородности демократического устройства иединственности форм демократических преобразований .

Исследование процессов политических и демократических институтов в современном Таджикистане усугубляется тем, что в нем необходимо учесть существование целого ряда неопределенностей, относящихся к трансформационным процессам. В этой связи, данное содержание демократической эволюции на политической арене традиционного типа, в основном, своеобразно и прежде всего, требует тщательного изучения и учета многих мотиваций .

«Относительно процессов модернизации, то это понятие несет в себе различные наполнения в научных исследованиях. Наиболее обширным определением модернизации является то, которое характеризует процесс модернизации как мировой процесс перехода от «индустриализма» к «постиндустриализму» в развитых странах, от доиндустриального к индустриальному типу развития в развивающихся странах» [8,29] .

Современная общественная наука признаёт существование трёх важнейших стадий развития человечества:

Доиндустриальная стадия, которая характеризуется занятостью 1 .

большинства населения в сельском хозяйстве, существованием ремесленного производства, возникновением предприятий добывающей отрасли промышленности. В доиндустриальной стадии превосходит ручной труд человека, впоследствие чего его производительность настолько низка, что приходится применять внеэкономическое принуждение (принудительный труд) .

Индустриальное общество, основанное на преимущественно механизированном труде в промышленности. В индустриальном обществе первенствует обрабатывающая промышленность, производительность труда естественно выше, чем в доиндустриальной стадии, труд более содержателен и для привлечения людей к нему нет необходимости в принуждении, осуществляется экономическое стимулирование труда. В индустриальном обществе развита наука, довольнозначительна прослойка интеллигенции в обществе. Таким образом, Таджикистан можно отнести к доиндустриальной стадии развития .

_____________________________ ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ Постиндустриальное или сциентистское общество, основанное на 3 .

автоматизированном производстве, требующего больших знаний, творческого подхода к труду, всесторонне развитого работника. «В постиндустриальном обществе большинство занятых работают в сфере обслуживания, обращения, науки и индустрии развлечений. В сельском хозяйствезанято незначительная часть населения (1-2% от общего числа), в промышленности, использующей высокие технологии 15-20% населения» [3,26] .

В приведенной классификации видно, что модернизация – это всесторонний и многоплановым процессом в социальной, экономической, политической и других сферах. «Как основные направления политической модернизации рассматривается становление политической системы по западному образцу со всеми соответствующими демократии ценностями и институтами».

В истории процесса модернизации традиционных обществ выделяются два основных ее этапа и типов:

первый тип свойственный западным странам, характеризующимся как переход к рациональному устройству общества;

второй тип многие исследователи называют вторичной модернизацией, применимой к развивающимся странам [8,29] .

В данное время на первом плане у специалистов, исследующих проблемы модернизации традиционных обществ, находятся общественные и политические преобразования в странах бывшего социалистического блока на евроазиатском пространстве и в странах Южной Америки. Основной интерес в рамках данных исследований сосредоточено на сложности развития кризисных политических явлений. На основе данных исследований появились такие понятия как «частичная модернизация», «тупиковая модернизация», «кризисный синдром модернизации». Ясным стало то, что модернизация может проводиться только при преобразовании важных значимых линий широких слоев общества .

Один из видных признаков модернизации политической системы в Таджикистане – это гибкость ее натуры и склада, а также умение приспосабливаться к переменам времени, что приводит к ориентации и широкому заимствованию образцов, созданных в странах западного мира, но с учетом местной специфики. Этот явление является совершенно объективным .

Важнейшими составляющими процесса современной модернизации являются индустриализация и урбанизация .

ТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ _____________________________

Таким образом, современный политический процесс в Таджикистане в некоторой степени условно может соответствовать таким научным категориям, как «трансформация», «демократизация», «модернизация», поскольку каждое из этих понятий предполагает определенную систему мер, реализуемых как властью, так и обществом. В частности, процесс демократизации предполагает соблюдение прав и свобод человека, достижение действительного баланса в разделении ветвей власти, открытость в принятии политических решений и другие общеизвестные ценности демократии .

«В современном Таджикистане все вышеуказанное соблюдается и постепенно реализуется. Трансформацинные и модернизационные процессы в Республике Таджикистан одновременно реализуются с проявлениями ретрадиционализации общественных масс. Анализируя основные теоретические положения модернизации и их реализацию на примере Республики Таджикистан, нужно отметить, что таджикское общество еще находится в состоянии «традиционного общества» с «частичной модернизацией». Тем самым, одновременное противоречивое развитие указанных процессов характерно при их реализации на определенном, начальном этапе. По мере укрепления демократических институтов, указанная противоречивость должна исчезнуть». Однако, в Таджикистане вследствие вышеупомянутых социокультурных особенностей и факторов существует возможность и другой сценарий развития событий в случае, если они пойдут по сложно предсказуемому пути. В этом случае возможен обратный процесс возвращения к традиционному обществу, хотя данный сценарий развития выглядит маловероятным, поскольку он, прежде всего не в интересах ни Таджикистана, ни других постсоветских республик .

Определенное значение в формировании основных факторов современных процессов политического развития в Таджикистане играют внешнеполитические вопросы. Республика Таджикистан находится в самом центре «хартленда» на перекрестке исторических путей, и она интересна для осуществления целей стратегического значения мировых и региональных держав, особенно старых еще игроков «большой игры», которые хотят вернуть и сохранить свои позиции. Кроме того, соседство и более чем 1300 км границы с Афганистаном, где сохраняется очаг напряжения, может непредсказуемо оказать влияния на внутренние и внешние политические процессы в стране .

В завершение получены следующие выводы. На процессы современных политических трансформаций в Республике Таджикистан продолТОИКИСТОН ВА АОНИ ИМРЗ жают влиять внутренние и внешние предпосылки и базовые факторы. «Однако, в рамках данной статьи не представляется возможным исследовать все предпосылки и факторы процессов современных политических трансформаций в Республике Таджикистан. В связи с этим, нами были исследованы всего лишь некторые отдельные моменты политического процессов» .

Среди них мы выделяем исторические, социальные, экономические, социокультурные, этнические, демографические, внешнеполитические факторы и предпосылки, в разной степени влияющие, на процессы современных политических трансформаций в Таджикистане .

ЛИТЕРАТУРА

1. Шарипов С. И. Политические процессы в таджикском обществе (сборник статей 1998-2011 гг.) / C. И. Шарипов //- Душанбе.: 2011. – 247с .Pages:   || 2 | 3 |Похожие работы:

«Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Владимирский государственный университет Кафедра отечественной истории МЕТОД...»

«Вестник Брянского государственного университета. 2018( 3) УДК 94 (47).084.3 Никитина И.В., кандидат исторических наук, научный сотрудник, Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя (Россия) АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ В 1920 –1930 Г...»

«Опыт планОвОй экОнОмики EXPERIENCE OF THE PLAN ECONOMY ISSN 2409-630X (Print), ISSN 2618-916X (Online) DOI: 10.15507/2409-630X.043.014.201804.369-380 УДК 930.22 Е. в. Зайцева Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, (Екатеринбург, Россия), e-mail...»

«Павел Усанов Великая депрессия и Новый курс: уроки для современности Препринт М-56/17 Центр исследований модернизации Санкт-Петербург УДК 334.021:35 ББК 66.2(0)`6; 66.3 У 74 У 74 Усанов П. Великая депрессия и Новый курс: уроки для современности / Павел Усанов: Препринт М-56/17. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Пе...»

«Статья впервые опубликована в журнале Дельфис № 77 (1/2014) Социализм и капитализм Социализм – достаточно многозначное понятие. В западных странах к власти или в представительные органы нередко приходят социал-демократические партии, а в литературе даже некоторые западные страны северной Европы, где имеется высокая социальная защ...»

«t-z-n.ru ДЕЛО О ПРОПАЖЕ МОЛОКА И ШАГОВОМ НАПРЯЖЕНИИ Знакомьтесь с героями нашей истории: Чудаковатые сыщики – их имена засекречены, но в научном мире они известны как Шеф и Коллега. Плащи и кепки – дань детективному жанру. Большая линза Френеля в руке Шефа – от привычки обращать внимание на мелочи. Пастушок – прост...»

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1.13 к ООП ООО (ФК ГОС) МКОУ "Полотняно-Заводская СОШ №1" ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МУЗЫКА" ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа учебного предмета "Музыка" включает в себя 2 раздела: "Музыка" в 6-7 классах и "Музыка" в 8-9 классах. Прогр...»

«Ничего смешного У Т [244] М ИЛ 2/2018 Стихи Переводы С Л, М В Вступление С Л “Оссиан неописуемой бессмыслицы” А вы знаете, кто самый популярный шотландский поэт? Правильно, Роберт Бёрнс. А второй по популярности, сразу после Бёрнса? Нет, не Роберт Фер гюссон. И не Джеймс Макферсон. И даже не Вальтер Скотт. А Уильям То паз Макг...»

«Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem’93. М., 1994. С. 307-323. Пожелание. Для нас наступил момент расслабления, я говорю о красках времени. Со всех сторон на нас напирают с требованием покончить с экспериментацией — в искусствах и других областях. Я чита...»

«Саратовский областной суд Судья Токарева Н.С. Дело № 33-296 АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 22 января 2014 года город Саратов Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда в составе: председательствующего Елкановой И.А., судей Петровой Н.А., Паршиной С.В., при секретаре Хисяметдиновой В.М. рассмотр...»

«Егор Равин, Игорь Симонов местные выборы вновь дали повод говорить о широком использовании в день голосования админиПерспективы развития стративного ресурса и имевших место массовых нарушениях, направленных на обеспечение убедипартийной системы России тельной победы партии "Единая Россия"....»

«1 АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ выявленного объекта культурного наследия "Частный дом", Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зейская, 245. в целях обоснования включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фед...»

«Положение о рабочей программе дисциплины федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"...»

«УДК 82 (1–87) ББК 84(7США) Р 67 James Rollins THE DEVIL COLONY Copyright © 2010 by James Czajkowski Оформление серии А . Саукова Иллюстрация на обложке А. Дубовика Роллинс Дж. Р 67 Дьявольская колония / Джеймс Роллинс ; [пер....»

«MUSEUM HIGHLIGHTS M1 RU PROGRAMMA 101 • 60-е годы МУЗЕЙ, МИМО КОТОРОГО СЛОЖНО ПРОЙТИ МИМО Какой марки был ваш первый компьютер? Programma 101 считается первым персональным компьютером в истории. Он был создан в ком...»

«Электронный журнал "Язык и текст langpsy.ru" E-journal "Language and Text langpsy.ru"2016. Том 3. № 4. С. 109–119. 2016, vol. 3, no 4, pp. 109–119. doi: 10.17759/langt.2016030408 doi: 10.17759/langt.2016030408 ISSN: 2312-2757 (online) ISSN: 2312-2757 (online) История и личность в рассказах-миниатюрах Алексея...»

«K. C. Аксаков в истории русской литературы и русского языка s К. С. Аксаков К. С. Аксаков в истории русской литературы и русского языка Издательство Московского университета УДК 82 (091) (4 /9 ) ББК 8 3.3 (2 Рос-Рус)1 А 41 Рекомендовано к публикации решением Учен...»

«Problemy istorii, lologii, kul’tury Проблемы истории, филологии, культуры 3 (2018), 170–197 3 (2018), 170–197 © The Author(s) 2018 ©Автор(ы) 2018 DOI 10.18503/1992-0431-2018-3-61-170–197 ПРОЗВИЩА У ГРЕКОВ АРХАИЧЕСКОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ ЭПОХ. IV. АФИНЫ: ОТ "ВЕЛИКИХ ОСТРАКИ...»

«Глава III НАСЕЛЕНИЕ ТАО Процесс национальной консолидации тувинцев, начавшийся задолго до социалистического периода, после революции, и особенно усилившийся после присоединения Тувы к Советскому Союзу, в последнее время получил более определенное, более интенсивное развит...»

«Московская олимпиада школьников по истории 9 класс. Заключительный этап Задание 1. Верно ли, что: 1. Племенным центром северян был Полоцк.2. Провозглашение автокефалии русской церкви привело к появлению страообрядчества.3. Публицист XVI ве...»

«71 УДК 597.552.511:595.7 ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ МОЛОДИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ (SALMO SALAR L.), ЗАРАЖЁННОЙ ИНВАЗИОННЫМ ПАРАЗИТОМ GYRODACTYLUS SALARIS, В РЕКЕ КЕРЕТЬ © 2015 Тыркин И.А.1, Шустов Ю.А.2, Распутина Е.Н.2, Легун А.Г.2 Север...»

«373 Очерки истории гражданской войны на Дону Прошло уже больше суток, как Ростов был оставлен Добровольческой армией. Как и в Новочеркасске, на Ростовском фронте, если не всё, то 5.4. Последние бои. Батайск многое, также решила конница. Вернее, её наличие у большевиков, и почти полное отс...»

«Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 3 (21) Н. Л. Федотова СУФФИКС -М В КОНСТРУКЦИЯХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ В СЕЛЬКУПСКИХ ТЕКСТАХ Н. П . ГРИГОРОВСКОГО (1879) На сегодняшний день южные диалекты селькупского языка являются наименее описанны...» 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.