WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
    -
 

. . , . . ., , - , geranzhel . ...

: 330.34:339.9.012

. . , . . ., ,

- , geranzhel@gmail.com

. :

; ; , ;

.

. , : , . . , , , , . , , . .

, .

. , , .

: , , , , , .

1. . . (1921 2001 pp.) / . . // . 2003. . 3536. . 316 .

Bdrv V. H. rii knmchnykhtrnsfrmtsy t dsvd rynkovykh prtvrn u Skhdniy Evrp (1921 2001 rr.) [Economy transformation theories and market changes experience in East Europe (1921-2001). / V. H .

Bdrv // strya nrdnh hspdrstv t knmichni dumky Ukriny. 2003. Vyp. 3536. P. 316 .

2. . : / . // . 2006. 3. . 2353 .

Hts V. rnsfrmtsionny prbrzvniya v Ukrin: prsmyslivya prydnn i dumya budushchm [Transformation changes in Ukraine: passage reinterpreting and thinking about future] / V. Hts // bshchstv i eknmik. 2006. 3. P. 2353 .

3. . : / . . . : , 2006. 367 .

Zlupko S. Prkhidn knmk: suchchsn Ukrin [Transitive economy: modern Ukraine] / S.. Zlupk. K. :

Znnnya, 2006. 367 p .

4. . , , : / . . :

, 1999. 352 .

Bltsrvich L. Stsilizm, kpitlizm, trnsfrmtsiya: chrki n rubzh epkh [Socialism, capitalism, transformation: essay on epoch border] / L. Bltsrvich . : Nuk, 1999. 352 p .

5. Kornai J. The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems / J. Kornai // The American Economic Review. 1992. Vol. 82. Issue 2. P. 121 .

6. . / . // . 2005. 78. . 5456 .

Ppv V. trminlgichskm spkt poststsilistichsky trnsfrmtsii [About terminological aspect postsocialism transformation] / V. Ppv // bshchstv i eknmik. 2005. 78. P. 5456 .

7. : / . . . . . : - . . ., 2006. . 1. 484 .

knmichni systemy [Economy systems]: mngrfya / Z rd. H. . Bshnianyn. L. : Vyd-v Lvv. kmrts .

kd., 2006. . 1. 484 p .

8. . . / . . . . : , 2008. 431 .

Hrzhvska N. . knmchn systmy pkhy glblnykh zmin [Epoch global changes economy systems] / N .

. Hrzhvsk. K. : Znnnia, 2008. 431 p .

9. . . : . . / . . , . . . . :

, 2006. 429 .

Lnnk P. . Suchsn knmchn systmy [Modern economy systems]: Nvch. psb. / P. . Lnnk, .

. Chrpnn. K. : Znnnia, 2006. 429 p .

10. . . ³ - / . . // . 2007. 4. . 1929 .

Hrzhvsk N. . Vdbrzhnnia trnsfrmtsynykh prtssv u systmi kthry stsln-knmchni dynmky [Reflection transformation processes in system social-economy dynamics categories] / N .

. Hrzhvsk // knmchn trya. 2007. 4. P. 1929 .

11. . : / . // 2000. 1112. . 3437 .

Kirichnk V. Rynochnya trnsfrmtsiya eknmiki: triya i pyt [Market transformation economy: theory and experience] / V. Kirichnk // Rssiyskiy eknmichskiy zhurnl 2000. 1112. P. 437 .

12. . , / . . . :

, 1997. 180 .

Nrt D. Instituty, institutsionlny izmnniya i functionirvni eknmiki [Institutes, institutional changes and economy function] / D. Nrt. . : Fnd eknmichsky knigi Nchl, 1997. 180 p .

13. . / . . ., 2002. 371 .

fflr E. rtya vln [Third wave] / E. fflr. ., 2002. 371 p 14. . . : / . . // : . 2004. . 15. . 2124 .

Yevdokymova D. . knmchniy rzvytk: prtssniy pidkhd [Economy development: process approach] / D .

. Yevdkymv // Strthya knmchnh rzvytku Ukriny : nukviy zbrnyk. 2004. Vyp. 15. P. 21 24 .

15. . / . // . (- ) / . , . , . . .

. . . . . : , 1996. 435 .

Burkvskiy . U pshukkh mdl knmchnh rzvytku [In search economy development model] / . Burkvskiy // Ukrinsk drzhvnst u stlltt. (stryko-plitolohchniy nlz) / V. dmskiy, B. ndrsyuk, Ye. Bystrytskiy t n. Kr. vt. kl. . Drhchv. K. : Pltychn dumk, 1996. 435 p .

16. . E. / . . . . : . .

, , 2002. 591 .

Shstytk . E.. Nvya institutsionlnya eknmichskya triya [New institutional economy theory] / .

. Shstitk. . : Ekn. fk. GU, IS, 2002. 591 p .

17. Velde D. W. Economic transformation: where are we heading, post-2015? [ ] / D. W .

Velde // Shaping Policy for Development : http://www.odi.org.uk/opinion/8084-economictransformation-heading-post-2015

18. Breisinger C. Economic Transformation in Theory and Practice. What are the Messages for Africa? [ ]. / C. Breisinger and X. Diao // IFPRI Discussion Paper 00797. September 2008. : http://www.ifpri.org/ sites/default/files/publications/ifpridp00797.pdf

19. . . / .- . . . . . : .

- - , 1998. 480 .

sipv G. V. Stsiolgichskiy entsiklpdichskiy slvr [Sociological encyclopedia dictionary] / rd.- krd. G .

V. sipv. . : Izd. Grupp INFR- - NRM, 1998. 480 p .

20. . . / . . , . . - // . 2011. 4. . 172179 .

Kyryliuk Ye. . tdlgiya dsldzhnnia prtssv trnsfrmtsii knomchnykh systm u suchsnykh tryakh [Investigation methodology transformation processes economy system in contemporary theories] / Ye .

. Kyrylyuk, . . Prshchalykn // khnzm rhulyuvnnia knmky. 2011. 4. P. 172179 .

21. . . : . . / . . . . : , 2011. 286 .

Hrzhvsk N. . vlyutsya suchsnykh knmchnykh system [Modern economy system evolution]: nvch .

posib. / N. . Hrzhvsk. K. : Znnniya, 2011. 286 p .

22. Pryor F. L. Guidebook to the Comparative Study of Economic Systems / F. L. Pryor. Englewood Cliffs, N .

J. : Prentice-Hall, 1985 .

23. . . / . . : , 2002. 320 .

Plnyi K. Vlikya trnsfrmtsiya. Plitichski i eknmichski istki nashg vrmni [Grate transformation: politics and economy sources of our time] / K. Plnyi SPb. : Izdtlstv ltya, 2002. 320 p .

24. . / . . . . : . 1976. 408 .

Gelbryt Dzh. Eknmichski trii i tsli bshchstv [Economy theories and aims of society] / Dzh .

K. Gelbryt. . : Prgrss. 1976. 408 p .

25. Fisher A. G. B. Production, primary, secondary and tertiary / A. G. B. Fisher // Economic Record. 1939. Vol. 15. P. 2438 .

26. Kuznets S. Underdeveloped Countries and the Pre-Industrial Phase in the Advanced Countries : an Attempt at Comparison / S. Kuznets // The economics of underdevelopment [Selected and edited by A.N. Agarwala and S. P. Singh].- London : Oxford Univ. Press. 1958. P. 135153 .

27. Chenery H. B. Patterns of Industrial Growth / H. B. Chenery // The American Economic Review. 1960. Vol. 50. N 4. P. 624654 .

28. . / . // . 2000. 3. . 311 .

Inzmtsv V. Prdksy pstindustrilny eknmiki [Paradoxes postindustrial economy] / V. Inzmtsv // irvya eknmik i mzhdunrdny tnshniya. 2000. 3. P. 311 .

29. . . : / .

. // Terra Economicus. .

2008. 6. 1. . 2739 .

Buzglin . V. Rssiya v glbalny eknmik znniy trnsfrmtsiy: kntksty i lterntivy [Russia in global economy of knowledge transformations: contexts and alternatives] / . V. Buzglin // Terra Economicus .

Eknmichskiy vstnik Rstvskg gsydrstvnnog univrsitt. 2008. m 6. 1. P. 2739 .

30. Dow G. K. The Transition to Agriculture : Climate Reversals, Population Density, and Technical Change / G .

K. Dow, N. Olewiler and C. G. Reed [ ]. : http://www.aeaweb.org/ assa/2006/0108_1300_0404.pdf

31. . / . // :

/ . . . . . . : cdemia, 1999. . 67100 .

Drker P. Pkptlistichsk bshchstvo [Postcapitalist society] / P. Drkr // Nvya postindustrilnya vln n Zapad: ntolgiya / Pd. rd. V. L. Inzmtsv. . : kdemia, 1999. P. 67100 .

32. . . : , / . . . . : , 2003. 632 .

Chukhno . . Postindustrln knmk: trya, prktyk t yikh znchennya dlya Ukriny [Postindustrial economy: theory, practice and their meaning for Ukraine] / . . Chukhn. K. : Lgs, 2003. 632 p .

33. . . : / . A. . . . : . .

: , 2003 244 .

Buzglin . V. Neknmik: chrki trii i mtdlii [Neoeconomy: theory and methodology essays] / Pd rd .

A. V. Buzglin. . : Ekn. fk. GU: IS, 2003 244 p .

34. - - Konjunktruforschungsstel der Zrich [ ]. : http://globalization.kof.ethz.ch/ ftsyniy vb-sayt Tsiurkhskg nstytutu dsldzhnnya bzns-tsykl [Official web-site of Zurich institute

investigation business-cycles] Konjunktruforschungsstel der Zrikh [lktrnniy rsurs]. Rezhym dstupu :

http://globalization.kof.ethz.ch/


:

" " " ". : ...

Online 2008 http://journal.iea.ras.ru/online (" " . ) .. , , ,...

-, , 2013 2 : Vincent Thomas,...

. . . ACADEMI MOSCOVIENSIS ELISABETAN LOMONOSOVIAN Schola Grammaticorum Vtriusque Lingu Grammaticorum Statio ...

.. .. (1909 2001) , , , , , 20- . .. , . ...

" ...

( ) 1 ' ' ...

CUSTOMER ( ) SAP BusinessObjects Business Intelligence : 4.1, Support Package 11 16.02.2018 - Windows 1 ... 
<<     |    
2019 www.mash.dobrota.biz - -

, .
, , , , 1-2 .